Search result for

objectes

(594 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -objectes-, *objectes*, objecte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา objectes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *objectes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
object[N] วัตถุ, See also: สิ่งของ, Syn. matter, stuff, material
object[N] วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, Syn. aim, goal, purpose, Ant. aimlessness
object[N] นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา
object[VI] คัดค้าน, See also: ท้วงติง, ทัดทาน, ท้วง, Syn. resist, protest, Ant. admit, concur, consent
object[VT] กล่าวคำคัดค้าน, Syn. reject, oppose, Ant. accept, admit
objector[N] ผู้ตั้งเป้าไปที่บางสิ่ง
object to[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, Syn. demur at, protest against
objectify[VT] ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม, Syn. actualize, substantiate, materialize
objection[N] ความรู้สึกคัดค้าน, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. disapproval, opposition, Ant. approval, agreement
objection[N] สาเหตุของการคัดค้าน, See also: เหตุผลที่คัดค้าน
objective[ADJ] ไม่ลำเอียง, See also: ยุติธรรม, Syn. unbiased, impartial, fair, Ant. partial, unfair
objective[ADJ] ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง, Syn. real, Ant. subjective
objective[N] เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. object, purpose, intention, Ant. aimlessness
object ball[N] ลูกบิลเลียด
object lens[N] เลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุด (เช่น เลนส์ในกล้องจุลทรรศน์)
objectively[ADV] อย่างยุติธรรม, See also: อย่างไม่ลำเอียง, อย่างไม่อคติ, Syn. impartially, Ant. partially
objectively[ADV] ู่อย่างถูกต้อง, See also: อย่างอาศัยความเป็นจริง
objectivism[N] การมุ่งในเรื่องของวัตถุ
objectivity[N] การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง, Syn. impartiality, detachment, Ant. prejudice, partiality
object glass[N] เลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุด (เช่น เลนส์ในกล้องจุลทรรศน์)
object lesson[N] ตัวอย่างที่เป็นอุทาหรณ์
objectionable[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. unsatisfactory, Ant. attractive, desirable
objectionable[ADJ] ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน, See also: ที่ต้องคัดค้าน
objectionable[ADJ] ที่น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, offensive, Ant. pleasant
objectionably[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, Syn. awfully
objectiveness[N] ความเป็นรูปธรรม
object against[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน
objective case[N] กรรมการก (ทางไวยากรณ์)
indirect object[N] กรรมรอง (ทางไวยากรณ์)
objectification[N] การทำให้เห็นเป็นรูปธรรม
money in no object[IDM] ไม่สำคัญว่าบางสิ่งจะราคามากเท่าไร, See also: เงินไม่ใช่เรื่องสำคัญ
expense is no object[IDM] ไม่ว่าจะราคาเท่าไรก็ตาม
raise an objection to[IDM] พูดคัดค้าน, Syn. demur at, object to
unidentified flying object[N] จานผี (มีคำย่อว่า UFO), See also: จานบินมนุษย์ต่างดาว, ยูเอฟโอ, Syn. flying saucer, UFO

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
object(ออบ'เจคทฺ) {objected,objecting,objects} n. สิ่งของ,วัตถุ,สิ่งที่เข้าใจได้,เรื่อง,เรื่องราว,จดหมาย,เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,กรรมของกริยาหรือบุพบท,ภาวะวิสัย. vi. (ออบเจคทฺ') คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,รังเกียจ,ไม่ยอม. vt. คัดค้าน., See also: objector n.
object glassn. แว่นหรือเลนซ์ของกล้องจุลทรรศน์ที่อยู่ใกล้กับวัตถุที่จะดู
object languageภาษาจุดหมายหมายถึง ชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที่ถ้าผ่านการเชื่อมโยง (link) โดยปกติ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาระดับสูง (high level language) หรือที่เรียกว่าภาษาต้นฉบับ (source language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจและจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือภาษาจุดหมายก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
object programโปรแกรมจุดหมายโปรแกรมภาษาเครื่องหมายถึงโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว การแปลนี้จะใช้ตัวแปลที่เรียกว่า compiler ทั้งนี้ เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาเครื่องนั้นยากเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดา เราจึงเขียนกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาเชิงมนุษย์ (human-oriented language) ซึ่งง่ายกว่า แล้วเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า "โปรแกรมต้นฉบับ" (source program) เมื่อตัวแปลทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับนี้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามได้ดู compiler, ประกอบดู source program เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
objectify(อับเจค'ทะไฟ) vt. ทำให้เป็นรูปธรรม,ทำให้แลเห็น,ทำให้เป็นตัวตน,ทำให้สัมผัสได้, See also: objectification n.
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.
objective casen. กรรมการ.
objective glassn. แว่นหรือเลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่จะส่องดู
objectivism(อับเจค'ทะวิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม
objectivity(ออบเจคทิฟ'วิที) n. การยึดถือวัตถุภาวะวิสัย,ข้อเท็จจริงภายนอก,ความเป็นรูปธรรม
unobjectionable(อันออบเจค'เชินนะเบิล) adj. ไม่อาจคัดค้านได้,คัดค้านไม่ได้,ไม่รำคาญ,ไม่ทำให้ไม่พอใจ., See also: unobjectionably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
object(n) วัตถุ,สิ่งของ,กรรม,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย
object(vt) ทักท้วง,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
objective(adj) เป็นจริง,ที่เป็นกรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับรูปธรรม
objective(n) วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย,ที่หมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
language, objectกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious objectศาสนวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
symptom, objectiveอาการตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense-objectsสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sham movement vertigo; vertigo, objectiveอาการรู้สึกภายนอกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
statement of objectionคำแถลงคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OLE (object linking and embedding)โอเล (การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object fileแฟ้มจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageภาษาจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
object libraryคลังจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object linking and embedding (OLE)การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์ (โอเล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object machineเครื่องจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object moduleมอดูลจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object of a contractวัตถุแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object of consciousness; object of knowledgeสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
object of knowledge; object of consciousnessสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objectอ็อบเจกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object๑. วัตถุประสงค์๒. วัตถุ๓. คัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object codeรหัสจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object codeรหัสจุดหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object computerคอมพิวเตอร์จุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
objects clauseข้อกำหนดว่าด้วยวัตถุประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objects of a powerผู้ได้รับมอบอำนาจให้แต่งตั้งผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objet trouvé; found objectสิ่งเก็บตก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object oriented languageภาษาเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object programโปรแกรมจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
objectionการคัดค้าน, คำคัดค้าน, ข้อคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objection to indictmentคำคัดค้านคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objectiveเชิงวัตถุวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective๑. วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย๒. วัตถุวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
objectiveวัตถุวิสัย, ปรวิสัย, ปรนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงวัตถุวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective artศิลปะวัตถุวิสัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective correlativeสหสัมพัทธ์ปรวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective functionฟังก์ชันจุดประสงค์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
objective idealismจิตนิยมวัตถุวิสัย, จิตนิยมปรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective knowledgeความรู้เชิงปรวิสัย ความรู้เชิงวัตถุวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective riskความเสี่ยงภัยเชิงวัตถุวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective symptomอาการตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective testการทดสอบแบบปรนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective vertigo; vertigo, sham movementอาการรู้สึกภายนอกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective, management byการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
objectivityปรวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
objector, conscientiousผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, objectiveแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงวัตถุวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antique objectวัตถุโบราณ, โบราณวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary large object (BLOB)อ็อบเจกต์ฐานสองขนาดใหญ่ (บล็อบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BLOB (binary large object)บล็อบ (อ็อบเจกต์ฐานสองขนาดใหญ่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management by objectiveการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Unidentified flying objectจานบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Art objectsศิลปวัตถุ [TU Subject Heading]
Art objectsศิลปวัตถุ [TU Subject Heading]
Art objects, Ancientศิลปวัตถุโบราณ [TU Subject Heading]
Art objects, Asiaศิลปวัตถุเอเชีย [TU Subject Heading]
Art objects, Baroqueศิลปวัตถุบาโรก [TU Subject Heading]
Art objects, Buddhistศิลปวัตถุพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Art objects, Byzantineศิลปวัตถุไบแซนทีน [TU Subject Heading]
Art objects, Chineseศิลปวัตถุจีน [TU Subject Heading]
Art objects, Classicalศิลปวัตถุคลาสสิก [TU Subject Heading]
Art objects, Egyptianศิลปวัตถุอียิปต์ [TU Subject Heading]
Art objects, Germanศิลปวัตถุเยอรมัน [TU Subject Heading]
Art objects, Hinduศิลปวัตถุฮินดู [TU Subject Heading]
Art objects, Islamicศิลปวัตถุอิสลาม [TU Subject Heading]
Art objects, Japaneseศิลปวัตถุญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Art objects, Koreanศิลปวัตถุเกาหลี [TU Subject Heading]
Art objects, Maoriศิลปวัตถุเมารี [TU Subject Heading]
Art objects, Medievalศิลปวัตถุสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Art objects, Renaissanceศิลปวัตถุสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [TU Subject Heading]
Art objects, Rococoศิลปวัตถุโรโกโก [TU Subject Heading]
Art objects, Romanesqueศิลปวัตถุสมัยโรมาเนสก์ [TU Subject Heading]
Art objects, Russianศิลปวัตถุรัสเซีย [TU Subject Heading]
Art objects, Shintoศิลปวัตถุชินโต [TU Subject Heading]
Art objects, Taoistศิลปวัตถุเต๋า [TU Subject Heading]
Art objects, Thaiศิลปวัตถุไทย [TU Subject Heading]
Ceremonial objectsเครื่องใช้ในพิธีกรรม [TU Subject Heading]
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]
Management by objectivesการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
NetObjects Fusionเน็ตออปเจคส์ ฟิวชั่น [TU Subject Heading]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Objectivityความเป็นกลาง (ทัศนคติ) [TU Subject Heading]
Unidentified flying objectsจานบิน [TU Subject Heading]
No Objection Certificateเป็นเอกสารรับรองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องสำหรับบุคคลที่จะนำเอกสารนี้ไปใช้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามคำร้องขอของรัฐบาล ปากีสถาน หรือใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งตาม ที่ต่างประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด กรณีนักศึกษาไทยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน แต่ภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
objectionการคัดค้าน [การทูต]
Anxiety, Objectiveความวิตกกังวลเชิงวัตถุวิสัย [การแพทย์]
Anxiety, Objectlessอารมณ์หวั่นวิตกกังวลและหวาดกลัวโดยไม่มีตัวเร้า [การแพทย์]
Behavior Objectivesวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม [การแพทย์]
Behavioral Objective Approachแนวความคิดที่ยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นแกน [การแพทย์]
Behavioral Objectivesวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม,ความมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม [การแพทย์]
Clinical Examination, Objective Structureการสอบคลินิคแบบปรนัย [การแพทย์]
Criteria, Objective, Explicitตัววัดที่มีคำจำกัดความของตัววัดชัดเจน [การแพทย์]
Data, Objectiveข้อมูลที่ได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Examination, Objectiveการตรวจเฉพาะที่,ตรวจโดยละเอียดอย่างมีวัตถุประสงค์ [การแพทย์]
Formulation, Objectiveการกำหนดวัตถุประสงค์ [การแพทย์]
Visibility marker - Visibility objectวัตถุ หรือเป้าทัศนวิสัย [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Detailed Objectives (n) ข้อบังคับบริษัท
educational durable objects ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The [ไทย] (n ) The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The pagment of The store for receiving the pagment to solve The pagment list in The store the which part should to have saved and also have The discount The pagment and another income to manage The project that receive The staffs ‘satisfaction in a good level

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So the object in life is to get hurt just the right amount?ดังนั้นสาระในชีวิต ก็คือเจ็บปวด แค่ประมาณว่า Emancipation (2008)
Another reason why I'm objectively the right choice.เหตุผลอื่นทำไมฉันถึงเป็น ตัวเลือกที่ถูกต้อง Last Resort (2008)
Explosives are in place, sir. Objective completed.ระเบิดถูกติดตั้งแล้ว ครับ ภารกิสำเร็จลุล่วง Duel of the Droids (2008)
In this scene, the objective was,ในฉากนี้ ที่ต้องทำคือ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Good, it's the choice of everyone, there's no objections right?ดีเลย มันคือทางเลือกของทุกคน ไม่มีการคัดค้านใช่มั้ย? Beethoven Virus (2008)
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน The Kingdom of the Winds (2008)
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If I gave your husband an assignment that took him away from court would you object?ถ้าข้ารับสั่งให้สามีเจ้าออกจากราชสำนัก... ..เจ้าจะโต้แย้งไหม? The Other Boleyn Girl (2008)
This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพลังที่ไม่สามารถหยุดได้... ..พบกับวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว The Dark Knight (2008)
A master thief who steals things the way a blue jay swipes shiny objects off window sills.มหาโจรจอมขโมย... ...ว่องไวและเงียบกริบเหมือนดั่งนกโฉบ Inkheart (2008)
Which means you're in no position to be objective;นั่นหมายความว่า คุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธอะไรทั้งนั้น Changeling (2008)
I'm willing to put my theory to the test of objectivity, Mrs; collins;ผมยินดีที่จะเอาทฤษฏีของผมขึ้นให้การ คุณนายคอลลิน Changeling (2008)
You're not allowed newspapers, magazines, radio, books or sharp objects;คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร\ ฟังวิทย อ่านหนังสือ หรือมีของแหลมคม Changeling (2008)
Are there any objections?แล้วการจัดการควบคุมล่ะ ? Quantum of Solace (2008)
No objections.ไม่มี Quantum of Solace (2008)
Anyone who compromises that objective is expendable.ใครก็ตาม ที่ติดต่อกับเป้าหมายจะถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
He did, too. Money no object.เขาทำแบบนี้ด้วย ใช้เงินแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย Frost/Nixon (2008)
Besides stay in my home... for fear that you've designed some object I'm around?เพราะกลัวว่าจะไปอยู่ใกล้ ของที่นายออกแบบ Pineapple Express (2008)
I object to your tone.ผมสังเกตุน้ำเสียงคุณได้ Doubt (2008)
Object 07/493 was first spotted just beyond Jupiter's orbit by the Spaceguard program.วัตถุ 07/493 ได้ถูกค้นพบครั้งแรก นอกวงโคจรดาวพฤหัส โดยโครงการของสเปคการ์ด The Day the Earth Stood Still (2008)
The object was moving at speeds of up to three times 10-to-the-seventh meters per second.เดินทางผ่านระบบสุริยะของเรา วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ถึง 30 ล้านเมตร The Day the Earth Stood Still (2008)
However, we soon discovered that the object was not following a gravitationally freefall trajectory.อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ เราค้นพบว่าวัตถุนี้ ไม่ได้มีการตกลงอิสระตามแรงโน้มถ่วง The Day the Earth Stood Still (2008)
But, given the speed at which this object is moving, our chances of success are slim, at best.แต่ว่าด้วยอัตราความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ - โอกาสสำเร็จของเรา The Day the Earth Stood Still (2008)
They're saying the object's still in its approach.รับทราบแล้ว วัตถุยังคงเดินทางใกล้เข้ามา The Day the Earth Stood Still (2008)
Look, whatever it is, if this object is moving at three times 10-to-the-seventh meters per second, there will be no aftermath.ฟังนะ ไม่ว่าเจ้านี่มันจะเป็นอะไร ถ้ามันกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 ล้าน เมตรต่อวินาที The Day the Earth Stood Still (2008)
Object impact in seven, six...วัตถุจะเข้าปะทะภายใน 7. The Day the Earth Stood Still (2008)
- Objection.- ขอค้านครับ The Reader (2008)
A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression.A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression. Loyal and True (2008)
Your honor,I'd like to renew my objection to this witness on the basis of relevance.ฉันขอค้าน เนื่องจากพยานรายนี้มีสัมพันธ์กับจำเลยโดยส่วนตัว Eggtown (2008)
And I'm going to renew my overruling of your objection.คำค้านตกไป Eggtown (2008)
Objection.ขอค้านครับ Eggtown (2008)
I'm aware of our final objective, general.ผมรู้เป้าหมายสุดท้ายของเราดีครับท่าน Safe and Sound (2008)
I hear, behold God in every object that understand God not in the least.ที่พ่อรู้ ทุกประสงค์ของพระเจ้า อย่างน้อยก็เพื่อเข้าใจพระองค์ Hachi: A Dog's Tale (2009)
There are certain things that appear larger... in context to the objects around them.There are certain things that appear larger... in context to the objects around them. I Love You, Beth Cooper (2009)
If you know the height of the object, the length of the shadow, and the time and date that the image was captured,ถ้าคุณรู้ถึงส่วนสูงของวัตถุ และความยาวของเงา และวันเวลาที่ภาพถูกบรรทึกไว้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Always have an objective.ต้องมีจุดหมายตลอด Chapter Three 'Building 26' (2009)
- Around the world, objectively what are they saying about our chances to beat Australia?เค้าว่ายังไงนะ.. เรามีโอกาสชนะออสเตรเลียได้มั้ย? Invictus (2009)
You've made your objections clear, Agent Moss.คุณเข้าใจทั้งหมดแล้วนะ จนท.มอสส์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
But it would seem on recent evidence, Mr. Brandon allowed his objectivity to lapse.แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์/Nที่เกิดขึ้น คุณแบรนดอน ปล่อยให้จุดประสงค์ของเขาล้มเหลว Confessions of a Shopaholic (2009)
A cursed object, what object?มาตามล่าผู้ที่ครอบครอง วัตถุต้องคำสาป Drag Me to Hell (2009)
Then he reveals himself, as a collector of souls and pursue owner of the cursed object.หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนเป็น ผู้ล่าวิญญาณ Drag Me to Hell (2009)
Alamia is the owner of the cursed object.ลาเมียจะกลับมาหาผู้ครอบครองวัตถุต้องคำสาป Drag Me to Hell (2009)
What was the objective? Rug burn?ถลุงเงินเล่นในโรงแรมงั้นเหรอ? Duplicity (2009)
Objective one, huge market. Got it.เป้าหมายที่ 1 ตลาดขนาดยักษ์,ได้แล้ว Duplicity (2009)
Objective two, conflict, right?เป้าหมายที่ 2 ความขัดแย้ง,เห็นหรือยัง Duplicity (2009)
"If you object to steaming a live lobster," yes,"ถ้าคุณต้องการจะนึ่งกุ้งมังกร" ใช่ Julie & Julia (2009)
We just found a dangerous object here.พวกเราพบวัตถุอันตรายที่นี่ District 9 (2009)
Ms. Hewes is concerned the defense may object to some of our key evidence.คุณฮิวส์ห่วงว่าจำเลยจะปฏิเสธหลักฐานสำคัญของเรา Look What He Dug Up This Time (2009)
- Objection. Leading.- ขอค้านคะ คำถามชี้นำ Hey! Mr. Pibb! (2009)
- Objection.- ขอค้านคะ Hey! Mr. Pibb! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
objectWe objected, but she went out anyway.
objectCan you describe the object?
objectI objected to paying the bill.
objectIf you can translate the subject and object then after that it isn't so difficult.
objectHis main object in life was to become rich.
objectYour mother will probably object to your climbing the mountain.
objectThe object flew away to the south, giving out flashes of light.
objectThey went ahead with the plan since there were no objections.
objectI have a foreign object in my left ear.
objectDark is an object to fear to many children.
objectMy mother objected to my traveling alone.
objectThey set aside her objections.
objectMy parents objected to my traveling alone, saying it would be dangerous.
objectSome object to his opinion.
objectI object to going there.
objectThere was no objection on the part of those present.
objectI don't object to your going out to work, but who will look after the children?
objectMagnify objects by 200 times.
objectMy mother objected to my working part time.
objectHe raised an objection to the decision.
objectHe worked hard to obtain his object.
objectHis object in traveling to Paris was to meet with the President.
objectSo far as I am concerned, there is no objection to the plan.
objectHis conduct is open to grave objection.
objectMost Americans do not object to my calling them by their first names.
objectIn English, a sentence structure is usually Subject Verb Object/Complement.
objectFor my part I have no objection to the plan.
objectHe objected to my going out yesterday.
objectSo far as I am concerned, I have no objection to the plan.
objectMy parents objected to my going there alone.
objectMy father objected to our marriage.
objectSo far as I am concerned there is no objection.
objectHe brushed off my objections.
objectFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
objectThere was no objection on his part.
objectHe objects to being treated like a child.
objectMy mother objected to my going to the Middle East.
objectNot that I have any objection.
objectI object to my son studying abroad.
objectThanks to his efforts, he attained his object.
objectWhat annoys me is that though I object, she insists on buying it.
objectI suppose that we mean by beauty that object, spiritual or material, more often material, which satisfies our aesthetic sense.
objectI cannot but object to his opinion as to the matter.
objectAs far as I am concerned, I have no objection.
objectHe objected to the opinion of his manager.
objectHe begged me not to object to his plan.
objectDo you object to my idea?
objectI have no objection to your plan.
objectTo serve people is his sole object in life.
objectShe has a strong objection to my plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูเอฟโอ[N] unidentified flying object, See also: UFO, Syn. ยูโฟ, จานบิน
ศิลปวัตถุ[N] object d'art
วัตถุวิสัย[N] objective, Example: เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
วัตถุวิสัย[ADJ] objective, Syn. ปรนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ, Thai definition: ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
รูปธรรม[N] concrete object, See also: material object, natural form, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
ลำ[CLAS] numerative noun for long slender tapering objects, Example: กรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือน้ำมันเถื่อนในฝั่งทะเลอันดามันได้ถึง 7 ลำ, Thai definition: ลักษณนามเรียกเรือ หรือสิ่งที่เป็นท่อนยาว
ศิลปกรรม[N] work of art, See also: art objects, art work, artistic work, Example: ศิลปกรรมทุกชนิดของไทยมีความละเอียด ประณีต บรรจง เป็นศิลปะแบบอุดมคติ, Thai definition: สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่ผลิตสร้างขึ้นเป็นศิลปะ
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
วัตถุประสงค์[N] objective, See also: object, aim, goal, purpose, Syn. จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย, Example: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน, Thai definition: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
ขืน[V] disobey, See also: object, defy, resist, oppose, Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Ant. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม, Example: กรรมกรพยายามรวมตัวเพื่อขืนอำนาจของพวกนายทุน, Thai definition: ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม
ขัดข้อง[V] dissent, See also: have objections, Syn. ติดขัด, ข้องขัด, Ant. สะดวก, Example: คุณจะขัดข้องไหมคะที่จะช่วยฉันยกของลงไปข้างล่าง, Thai definition: ไม่ยอมให้ทำ, ไม่ตกลงด้วย
ข้อรังเกียจ[N] objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
ค้าน[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
คัดค้าน[V] oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai definition: ไม่เห็นด้วย
แย้ง[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
แผนปฏิบัติงาน[N] objective plan, Example: บริษัทแจ้งให้พนักงานทราบถึงแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป, Count unit: แผน, Thai definition: แผนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
พัสดุ[N] article, See also: inventory, things, supplies, goods, objects, Example: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน, Count unit: ชิ้น, ประเภท, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้
เป้าหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย[N] target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ปูชนียวัตถุ[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: การเคารพบูชาปูชนียวัตถุของศาสนาอื่นถือว่าเป็นบาป, Count unit: ชิ้น
เป้า[N] aim, See also: purpose, objective, target, goal, quota, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, เป้าประสงค์, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
วัตถุมงคล[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: ชาวบ้านพากันไปรับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกใหม่ที่วัด, Count unit: ชิ้น, Thai definition: วัตถุที่นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้กราบไหว้บูชา
วัตถุบูชา[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, รูปบูชา, Example: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นวัตถุบูชาที่อยู่คู่วัดนี้มาช้านาน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: วัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
รูปบูชา[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, Example: คนเคร่งศาสนา มักจะมีตัวแทนพระเจ้าเป็นรูปบูชาอยู่ที่บ้าน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: รูปหรือวัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
เป้า[N] aim, See also: purpose, objective, target, goal, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้าประสงค์[N] aim, See also: goal, purpose, objective, target, Syn. เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Example: รัฐมนตรีคลังมีเป้าประสงค์จะปฏิรูประบบธนาคารให้พ้นจากสภาพธุรกิจครอบครัว, Thai definition: วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง
เป้าหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย, Thai definition: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
โปรแกรมภาษาเครื่อง[N] object program, See also: target program, Example: โปรแกรมภาษาเครื่องไม่ได้จัดในรูปแบบที่ปฏิบัติการได้, Count unit: โปรแกรม, Thai definition: โปรแกรมที่ผ่านคอมไพเลอร์หรือแอสเซมเบลอร์แล้ว
ต่อว่าต่อขาน[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ต่อว่า[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอย่างไม่พอใจนัก, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ติง[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
กล้องสลัด[N] arming object, See also: tube to eject weapon, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องที่ใช้ใส่อาวุธซัดไป
เจตนา[V] intend, See also: aim, mean, propose, object to, Syn. ตั้งใจ, มุ่งหมาย, จงใจ, Example: ในชีวิตนี้ข้าพเจ้าไม่เคยมีเจตนาจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือขุ่นเคืองใจเลย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัดทาน[V] prohibit, See also: advise against, oppose, object to, resist, protest, Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, Example: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ทักท้วง[V] protest, See also: protest, remonstrate with, advise against, object to, oppose, admonish, Syn. ทัดทาน, คัดค้าน, ท้วง, ต้านไว้, แย้ง, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, สนับสนุน, Example: ในการประชุม มีสมาชิกบางคนทักท้วงข้อเสนอเรื่องการสร้างโรงงาน, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองว่ายังไม่เห็นด้วย
ท้วง[V] object, See also: protest against, oppose, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วงติง, ทัดทาน, คัดค้าน, แย้ง, ติง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน, Thai definition: พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย
ท้วงติง[V] warn against, See also: protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน, Ant. สนับสนุน, Example: เขานั่งเฉยโดยไม่ท้วงติง
เบญจกามคุณ[N] five objects of desire or pleasure, See also: five sense (of sight, hearing, smell, taste, touch), Example: ผู้ใหญ่อายุ 50-60 บางคนยังไม่สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้หวั่นไหวต่อเบญจกามคุณเลย, Thai definition: เครื่องผูกอันบุคคลพึงใคร่ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่ถูกต้องด้วยกาย
ปรนัย[N] objective, Ant. อัตนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษามาเลย์เป็นแบบปรนัย, Thai definition: เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบปรนัย
ปรนัย[N] objective, Syn. วัตถุวิสัย, Example: กระแสเรียกร้องเหล่านี้เป็นผลดีต่อวงวรรณกรรมทำให้การวิจารณ์มีมาตรฐานเป็นปรนัยและกระทบกระเทือนทุกฝ่ายน้อยที่สุด, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
ประท้วง[V] protest, See also: object, oppose, Syn. คัดค้าน, ค้าน, ต่อต้าน, Example: พนักงานประท้วงเพื่อขอขึ้นเงินเดือน, Thai definition: กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
กรรม[N] object, Example: กริยาสกรรมต้องมีกรรมมารับข้างท้าย, Thai definition: ผู้ถูกกระทำ (ตามความหมายทางไวยากรณ์)
กรรมการก[N] objective case, See also: accusative case in Thai grammar, Ant. กรรตุการก, Example: ประโยคที่ว่า ตำรวจยิงผู้ร้าย ผู้ร้าย เป็นกรรมการก, Thai definition: ผู้ถูกทำ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งใน 3 ส่วนของประโยค
การท้วงติง[N] objection, See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration, Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง
แก้ว[N] glass, See also: crystal, mica, transparent or translucent object, Example: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก, Count unit: ใบ, Thai definition: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
ข้อขัดข้อง[N] objections, See also: dissent, obstacle, hindrance, trouble, problems, Syn. อุปสรรค, ขวากหนาม, Example: พระองค์แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์, Count unit: ข้อ
ของรัก[N] beloved (thing), See also: precious thing, treasured object, Syn. ของหวง, ของรักของหวง, Example: ภาพเขียนรูปทะเลที่กำลังบ้าคลั่งเป็นของรักของแม่, Count unit: ชิ้น
ความขัดข้อง[N] objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
ความมุ่งหมาย[N] goal, See also: aim, purpose, object, Syn. จุดมุ่งหมาย, เป้าประสงค์, ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Example: ความมุ่งหมายอันสูงสุดของการศึกษาคือการให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์และสติปัญญา
จานบิน[N] flying saucer, See also: Unidentified Flying Objects, UFO, Syn. จานผี, Example: เมื่อต้นเดือนมิถุนายนปี 2544 มีผู้ถ่ายภาพจานบินได้ใกล้ๆ กับสายรุ้งอันสวยงาม, Count unit: ลำ, Thai definition: วัตถุบิน ลักษณะคล้ายจาน 2 ใบคว่ำประกบกัน มีผู้อ้างว่าเคยเห็นบินในท้องฟ้า และบางคนเชื่อว่าเป็นยานอวกาศจากดาวดวงอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
กรรม[n.] (kam) EN: object   
กรรมการก[n.] (kammakārok) EN: accusative case (in Thai grammar) ; objective case   
กรรมรอง[n. exp.] (kam røng) EN: indirect object   
กรรมตรง[n. exp.] (kam trong) EN: direct object   FR: objet direct [m]
การบริหารโดยวัตถุประสงค์[n. exp.] (kān børihān dōi watthuprasong) EN: management by objectives (MBO)   FR: gestion par objectifs [f]
การคัดค้าน[n.] (kān khatkhān) EN: ban ; objection ; challenge   
คำคัดค้าน[n.] (khamkhatkhān) EN: opposition ; objection ; retort   
คำอุทธรณ์ [n. exp.] (kham utthøn = kham uthøn) EN: objection   
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ข้าง[n.] (khāng) EN: [classifier : legs, arms, sides of objects]   FR: [classificateur : jambes, bras]
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดข้อง[v.] (khatkhøng) EN: object ; dissent ; have objections   FR: objecter ; opposer
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter   FR: s'opposer
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhøng) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems   FR: objection [f]
ข้อขัดขวาง[n. exp.] (khø khatkhwāng) EN: obstacle ; complication ; objections   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของมีค่า[n. exp.] (khøng mī khā) EN: valuables ; object of value   FR: objet de valeur [m]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention   
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangchai phāinai bān) EN: household objects   FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
ความมุ่งหมาย[n.] (khwām mungmāi) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit   FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]
กิ๊ก[X] (kik) EN: [the short, sharp sound of two hard objects touching] ; click   
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
เลนส์[n.] (lēn = lēns) EN: lens   FR: lentille [f] ; verre [m] ; objectif [m]
หมายปอง[n. exp.] (māi pøng) EN: object of desire ; object of affection   
เป้า[n.] (pao) EN: target ; mark ; objective ; goal   FR: cible [f] ; objectif [m] ; but [m]
เป้าหมาย[n.] (paomāi) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าหมายการผลิต[n. exp.] (paomāi kān phalit) EN: production target   FR: objectif de production [m]
เป้าหมายกลยุทธ์[n. exp.] (paomāi konlayut) EN: strategic goal   FR: objectif stratégique [m]
เป้าประสงค์[n.] (paoprasong) EN: aim ; intention ; objective   
ปรนัย[X] (paranai = pøranai) EN: objective   
แผ่น[n.] (phaen) EN: [classifier : flat objects (sheets of paper, boards; photocopies; records ...)]   FR: [classificateur : objets plats (feuilles de papier ou de carton; photocopies; disques ...)]
แพน[n.] (phaēn) EN: tail ; sheet ; plane ; fanshaped object   
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: article ; inventory ; things ; supplies ; goods ; objects   FR: fournitures [fpl ; articles [mpl]
ปล่อยของ[v. exp.] (plǿikhøng) EN: let the magic thing go ; release an amulet to harm the other ; spell an object to do harm ;   
ประท้วง[v.] (prathūang) EN: protest ; object ; oppose   FR: protester ; rouspéter
รายการ[n.] (rāikān) EN: article ; object ; item ; record   FR: article [m] ; objet [m] ; sujet [m] ; donnée [f] ; élément [m] ; item [m]
รังเกียจ [v.] (rangkīet) EN: object to ; mind ; take offence = offense (Am.) ; complain   FR: être gêné ; être incommodé ; objecter
รังเกียจไหม[xp] (rangkīet mai) FR: avez-vous une objection ?
รูปบูชา[n. exp.] (rūp būchā) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon   FR: idole [f]
รูปธรรม[n.] (rūppatham) EN: concrete object ; material object ; natural form ; concretization   FR: concrétisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECT    AA1 B JH EH0 K T
OBJECT    AH0 B JH EH1 K T
OBJECTS    AA1 B JH EH0 K S
OBJECTS    AH0 B JH EH1 K T S
OBJECTS    AA1 B JH EH0 K T S
OBJECTS    AH0 B JH EH1 K S
OBJECTOR    AH0 B JH EH1 K T ER0
OBJECTED    AH0 B JH EH1 K T AH0 D
OBJECTIVE    AH0 B JH EH1 K T IH0 V
OBJECTING    AH0 B JH EH1 K T IH0 NG
OBJECTION    AH0 B JH EH1 K SH AH0 N
OBJECTORS    AH0 B JH EH1 K T ER0 Z
OBJECTIONS    AH0 B JH EH1 K SH AH0 N Z
OBJECTIVES    AH0 B JH EH1 K T IH0 V Z
OBJECTIVELY    AA0 B JH EH1 K T IH0 V L IY0
OBJECTIVITY    AA2 B JH EH0 K T IH1 V AH0 T IY0
OBJECTION'S    AH0 B JH EH1 K SH AH0 N Z
OBJECTIONABLE    AH0 B JH EH1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
object    (n) (o1 b jh i k t)
object    (v) (@1 b jh e1 k t)
objects    (n) (o1 b jh i k t s)
objects    (v) (@1 b jh e1 k t s)
objected    (v) (@1 b jh e1 k t i d)
objector    (n) (@1 b jh e1 k t @ r)
objecting    (v) (@1 b jh e1 k t i ng)
objection    (n) (@1 b jh e1 k sh @ n)
objective    (n) (@1 b jh e1 k t i v)
objectors    (n) (@1 b jh e1 k t @ z)
objections    (n) (@1 b jh e1 k sh @ n z)
objectives    (n) (@1 b jh e1 k t i v z)
objectively    (a) (@1 b jh e1 k t i v l ii)
objectivity    (n) (o2 b jh e k t i1 v i t ii)
objectionable    (j) (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l)
objectionably    (a) (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l ii)
unobjectionable    (j) (uh2 n @ b jh e1 k sh @ n @ b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: วัตถุ English: object

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufrechner {f}object computer [Add to Longdo]
Akkusativobjekt {n} [gramm.]direct object [Add to Longdo]
Angriffsziel {n} [mil.]objective [Add to Longdo]
Anschauungsunterricht {m}object-lesson [Add to Longdo]
Anstößigkeit {f}objectionability [Add to Longdo]
Anstößigkeit {f}obnoxiousness; objectionableness [Add to Longdo]
Ausgleichsziel {n}balancing objective [Add to Longdo]
Beanstandung {f}objection [Add to Longdo]
Bedenken und Anregungenobjections and suggestions [Add to Longdo]
Bogen {m}crescent; crescent-shaped object [Add to Longdo]
Einspruch erheben gegen; Einwand erheben; beanstandento object to [Add to Longdo]
Einwand {m}; Einspruch {m}; Widerspruch {m} | Einwände {pl} | einen Einwand beseitigen | Einspruch einlegen; Einwand erheben | Einspruch einlegenobjection | objections | to meet an objection | to raise an objection | to file an objection [Add to Longdo]
Fernziel {n}long-term objective [Add to Longdo]
Festkörper {m}solid object [Add to Longdo]
Führung {f}; Leitung {f}; Verwaltung {f} | Führung durch Zielvereinbarungmanagement | management by objectives [Add to Longdo]
Gegenstand {m}object [Add to Longdo]
Gegenstand {m}; Ziel {n}; Zweck {m}; Objekt {n}object [Add to Longdo]
Gegner {m} | Gegner {pl}objector | objectors [Add to Longdo]
Kaufobjekt {n}object of purchase [Add to Longdo]
Kostbarkeit {f}precious object; treasure [Add to Longdo]
Kostenträger {m}cost unit; cost objective [Add to Longdo]
Kriegsdienstverweigerer {m}conscientious objector [Add to Longdo]
Kursziel {n}training course objectives [Add to Longdo]
Lernziel {n}educational objective [Add to Longdo]
Maschinenkode {m}; Zielkode {m} [comp.]object code [Add to Longdo]
Nachweis {m}objective evidence [Add to Longdo]
Nebengedanke {f} | Nebengedanken {pl}secondary object | secondary objects [Add to Longdo]
Nebenziel {n}secondary objective [Add to Longdo]
Objekt {n} | Objekte {pl}object | objects [Add to Longdo]
Objektiv {n}objective [Add to Longdo]
Objektivität {f}; Wirklichkeit {f}objectivity [Add to Longdo]
Objektträger {m}object slide [Add to Longdo]
Programmlauf {m}object run [Add to Longdo]
Programmlaufdauer {f}; Programmlaufzeit {f}object time [Add to Longdo]
Sache {f} | Sachen {pl}thing; object | things [Add to Longdo]
Schauobjekt {n}exhibition object [Add to Longdo]
Schulbeispiel {n} | Schulbeispiele {pl}textbook example; object lesson | test cases [Add to Longdo]
Streitobjekt {n}object of dispute [Add to Longdo]
Tatsache {f} | Tatsachen {pl} | nackte Tatsachenfact; objective fact | facts | hard facts [Add to Longdo]
Tauschobjekt {n}object of bartering [Add to Longdo]
Übersetzungsprotokoll {n}object listing [Add to Longdo]
Versuchsobjekt {n}test object [Add to Longdo]
Vertragsgegenstand {m}object of agreement [Add to Longdo]
Wehrdienstverweigerer {m}conscientious objector [Add to Longdo]
Wertgegenstand {m}object of value [Add to Longdo]
Ziel {n}; Zielsetzung {f}; Zielvorstellung {f}objective [Add to Longdo]
Zielerreichung {f}; Zielrealisierung {f}achievement of objectives [Add to Longdo]
Zielgröße {f}objective criterion; effect variable [Add to Longdo]
Zielsetzung {f}; Zielstellung {f} | bei unserer Zielsetzungobjective target | in establishing our objectives [Add to Longdo]
Zielsprache {f}object language; target language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ざらにある[, zaraniaru] (exp) (See ざらにいる) common (of object) [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang) [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
をば[, woba] (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [Add to Longdo]
アクティブオブジェクト[, akuteibuobujiekuto] (n) {comp} active object [Add to Longdo]
アシスタントオブジェクト[, ashisutantoobujiekuto] (n) {comp} assistant object [Add to Longdo]
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
インラインオブジェクト[, inrain'obujiekuto] (n) {comp} inline object [Add to Longdo]
エッジワースカイパーベルト天体[エッジワースカイパーベルトてんたい, ejjiwa-sukaipa-beruto tentai] (n) Edgeworth-Kuiper belt objects [Add to Longdo]
オナドル[, onadoru] (n) (abbr) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]
オナペット[, onapetto] (n) (obs) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]
オブジェクション[, obujiekushon] (n) objection [Add to Longdo]
オブジェクト[, obujiekuto] (n) object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE [Add to Longdo]
オブジェクトオリエンテッド[, obujiekutoorienteddo] (n) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクトクラス[, obujiekutokurasu] (n) {comp} object class [Add to Longdo]
オブジェクトコード[, obujiekutoko-do] (n) {comp} object code [Add to Longdo]
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} object database management system [Add to Longdo]
オブジェクトファイル[, obujiekutofairu] (n) {comp} object file [Add to Longdo]
オブジェクトブラウザ[, obujiekutoburauza] (n) {comp} object browser [Add to Longdo]
オブジェクトプログラム[, obujiekutopuroguramu] (n) {comp} object program [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[, obujiekutomoju-ru] (n) {comp} object module [Add to Longdo]
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
オブジェクトモデルダイアグラム[, obujiekutomoderudaiaguramu] (n) {comp} object model diagram [Add to Longdo]
オブジェクトライブラリ[, obujiekutoraiburari] (n) {comp} object library [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] (n) {comp} object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] (n) {comp} object technology [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向インタフェース[オブジェクトしこうインタフェース, obujiekuto shikou intafe-su] (n) {comp} object-oriented interface [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) {comp} object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] (n) {comp} object-oriented language [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] (n) {comp} object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] (n) {comp} object identifier type [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] (n) {comp} object modification [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不以为然[bù yǐ wéi rán, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄖㄢˊ, / ] not to accept as correct (成语 saw); to object; to disapprove; to take exception to [Add to Longdo]
不厌[bù yàn, ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, / ] not mind doing sth; not tire of; not object to [Add to Longdo]
不明飞行物[bù míng fēi xíng wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ˋ, / ] unidentified flying object (UFO); flying saucer [Add to Longdo]
事物[shì wù, ㄕˋ ˋ, ] thing; object [Add to Longdo]
二话[èr huà, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to demur; to object; objection; differing opinion [Add to Longdo]
二话不说[èr huà bù shuō, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] not saying anything further (成语 saw); not raising any objection; without demur [Add to Longdo]
亮光[liàng guāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄤ, ] light; beam of light; gleam of light; light reflected from an object [Add to Longdo]
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] unpleasant; objectionable [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods [Add to Longdo]
仿制品[fǎng zhì pǐn, ㄈㄤˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿 / 仿] counterfeit object; fake [Add to Longdo]
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [Add to Longdo]
假冒品[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, ] counterfeit object; fake [Add to Longdo]
伪托[wěi tuō, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ, / ] faking a modern object as an ancient one [Add to Longdo]
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] counterfeit object; forgery; fake [Add to Longdo]
刮伤[guā shāng, ㄍㄨㄚ ㄕㄤ, / ] scratch (wound); scratch (damage to an object) [Add to Longdo]
受事[shòu shì, ㄕㄡˋ ㄕˋ, ] object (of a transitive verb); to receive a task [Add to Longdo]
受格[shòu gé, ㄕㄡˋ ㄍㄜˊ, ] objective [Add to Longdo]
吊杆[diào gān, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄢ, ] a boom (i.e. transverse beam for hanging objects) [Add to Longdo]
啪哒[pā dā, ㄆㄚ ㄉㄚ, / ] onomat., sound of object falling into water; plop [Add to Longdo]
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, / ] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop [Add to Longdo]
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object [Add to Longdo]
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they (for inanimate objects) [Add to Longdo]
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal [Add to Longdo]
客观[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] objective [Add to Longdo]
客观世界[kè guān shì jiè, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] the objective world (as opposed to empirical observation) [Add to Longdo]
客观主义[kè guān zhǔ yì, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] objectivist philosophy [Add to Longdo]
客观唯心主义[kè guān wéi xīn zhǔ yì, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] objective idealism (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]
客体[kè tǐ, ㄎㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] object (philosophy) [Add to Longdo]
容积[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, / ] volume; physical space taken up by an object [Add to Longdo]
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, / ] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.) [Add to Longdo]
实物教学[shí wù jiào xué, ㄕˊ ˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] object lesson [Add to Longdo]
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character [Add to Longdo]
宝货[bǎo huò, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] precious object; treasure [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] to confer; to grant; to seal; classifier for sealed objects, esp. letters; surname Feng [Add to Longdo]
对象[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] target; object; partner; boyfriend; girlfriend [Add to Longdo]
尖顶[jiān dǐng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˇ, / ] pointed object; cusp; pinnacle; steeple [Add to Longdo]
尤物[yóu wù, ㄧㄡˊ ˋ, ] rarity; rare object; rare person; extraordinarily beautiful woman [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] object held by dancer [Add to Longdo]
幽浮[yōu fú, ㄧㄡ ㄈㄨˊ, ] U.F.O.; unidentified flying object; space ship [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, / ] to open up; to spread; sheet of paper; classifier for flat objects, sheet; classifier for votes [Add to Longdo]
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint [Add to Longdo]
打捞[dǎ lāo, ㄉㄚˇ ㄌㄠ, / ] to salvage; to dredge; to fish out (person or object from the sea) [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, ] to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [Add to Longdo]
提出异议[tí chū yì yì, ㄊㄧˊ ㄔㄨ ㄧˋ ㄧˋ, / ] to disagree; to object; to differ; to challenge (a statement) [Add to Longdo]
扑通[pū tōng, ㄆㄨ ㄊㄨㄥ, / ] onomat., sound of object falling into water; plop [Add to Longdo]
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections [Add to Longdo]
旨趣[zhǐ qù, ㄓˇ ㄑㄩˋ, ] objective [Add to Longdo]
本体[běn tǐ, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ, / ] main part; torso; the thing in itself; noumenon (object of purely intellectual perception according to Kant) [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings [Add to Longdo]
桐人[tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト[おぶじえくと, obujiekuto] object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
データオブジェクト[でーたおぶじえくと, de-taobujiekuto] data-object [Add to Longdo]
データ実体[データじったい, de-ta jittai] data entity, data object [Add to Longdo]
データ対象[データたいしょう, de-ta taishou] data object [Add to Longdo]
ブジェクトクラス[ぶじえくとくらす, bujiekutokurasu] object class [Add to Longdo]
割付け対象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object [Add to Longdo]
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class [Add to Longdo]
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class [Add to Longdo]
管理対象[かんりたいしょう, kanritaishou] Managed object [Add to Longdo]
管理提供オブジェクト[かんりていきょうオブジェクト, kanriteikyou obujiekuto] management support object [Add to Longdo]
基本割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object [Add to Longdo]
基本目標[きほんもくひょう, kihonmokuhyou] basic objective [Add to Longdo]
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object [Add to Longdo]
記述項の右辺[きじゅつこうのうへん, kijutsukounouhen] object of entry [Add to Longdo]
境界内オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] bounded object set, BOS [Add to Longdo]
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]
言語対象[げんごたいしょう, gengotaishou] language object [Add to Longdo]
算体[さんたい, santai] object [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
試験群目標[しけんぐんもくひょう, shikengunmokuhyou] test group objective [Add to Longdo]
自動割付けデータ実体[じどうわりつけデータじったい, jidouwaritsuke de-ta jittai] automatic data object [Add to Longdo]
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time [Add to Longdo]
実行用プログラム[じっこうようプログラム, jikkouyou puroguramu] object program [Add to Longdo]
実行用計算機[じっこうようけいさんき, jikkouyoukeisanki] object-computer [Add to Longdo]
実行用計算機記述項[じっこうようけいさんききじゅつこう, jikkouyoukeisankikijutsukou] object computer entry [Add to Longdo]
実体[じったい, jittai] entity, object [Add to Longdo]
処理対象[しょりたいしょう, shoritaishou] processing object [Add to Longdo]
情報オブジェクト[じょうほうオブジェクト, jouhou obujiekuto] information object [Add to Longdo]
対象体[たいしょうたい, taishoutai] object [Add to Longdo]
対象体クラス[たいしょうたいクラス, taishoutai kurasu] object class [Add to Longdo]
対象体クラス記述部[たいしょうたいクラスきじゅつぶ, taishoutai kurasu kijutsubu] object class description [Add to Longdo]
対象体記述部[たいしょうたいきじゅつぶ, taishoutaikijutsubu] object description [Add to Longdo]
対象体種別[たいしょうたいしゅべつ, taishoutaishubetsu] object type [Add to Longdo]
対象体容量[たいしょうたいようりょう, taishoutaiyouryou] object capacity [Add to Longdo]
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]
部分実体[ぶぶんじったい, bubunjittai] subobject [Add to Longdo]
複合割付け対象体[ふくごうわりつけたいしょうたい, fukugouwaritsuketaishoutai] composite layout object [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top