ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjective

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjective-, *subjective*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray., See also: A. objective

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subjective(adj) ซึ่งเป็นความคิดส่วนตัว, See also: ซึ่งเป็นส่วนตัว, ซึ่งขึ้นกับบุคคล, Syn. personal, idiosyncratic, individual
subjective(adj) เกี่ยวกับนามธรรม, See also: ซึ่งอยู่ภายในจิตใจ, Syn. nonobjective, illusory, Ant. objective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subjective(ซับเจค'ทิฟว) adj. อยู่ภายในใจ, จิตวิสัย, อัตวิสัย, ส่วนตัว, แต่ละบุคคล, เกี่ยวกับจิตใจของผู้ดู, เกี่ยวกับผู้ดู., See also: ness n., Syn. introspective

English-Thai: Nontri Dictionary
subjective(adj) ส่วนตัว, เกี่ยวกับผู้กระทำ, อยู่ในใจ, เกี่ยวกับจิตวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subjective-ความรู้สึกแห่งตน, เชิงจิตวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjectiveจิตวิสัย, อัตวิสัย, อัตนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงจิตวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective idealismจิตนิยมอัตวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective knowledgeความรู้เชิงอัตวิสัย, ความรู้เชิงจิตวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective riskความเสี่ยงภัยเชิงจิตวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective soundเสียงรู้สึกเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective symptomอาการบอกเล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective testการทดสอบแบบอัตนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective vertigo; vertigo, rotatory; vertigo, systematicอาการรู้สึกตนเองหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it's a subjective evaluation based on quantifiable psychological markers, okay?ไม่ การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของ จิตวิทยาที่เป็นไปได้ โอเค? The Bond in the Boot (2009)
That's what my feelings, my subjective feelings of pain and pleasure and of yearning are.นั่นคือสิ่งที่ความรู้สึกของฉันรู้สึก ส่วนตัวของฉัน ของความเจ็บปวดและความสุขและ ความปรารถนาเป็น Is There Life After Death? (2011)
They might just be zombies who are saying the right thing but having no private, subjective experience.พวกเขาก็อาจจะมีซอมบี้ที่จะพูดใน สิ่งที่ถูก แต่มีไม่ส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัว Is There Life After Death? (2011)
Though I suppose beauty is a subjective quality, no?ถึงแม้ว่าความงาม มันจะแล้วแต่ความคิดคนใช่ไหมเล่า จริงหรือเปล่าที่ The Wolf and the Lion (2011)
Time seems to vary from person to person, and the elastic nature of our subjective time has caused David to wonder whether time is, in fact, real.เวลาที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากคน สู่คน และธรรมชาติที่ยืดหยุ่นของเวลา ส่วนตัวของเรา ได้ก่อให้เกิดเดวิดสงสัยว่าเ? Does Time Really Exist? (2011)
MeowMeowBeenz takes everything subjective and unspoken about human interaction and reduces it to explicit, objective numbers.เหมียวๆบีนซ์ช่วยถ่ายทอด สิ่งที่อยู่ภายในและอธิบายไม่ได้ ของเราออกมาในรูปตัวเลข ซึ่งเป็นรูปธรรมชัดเจน App Development and Condiments (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subjectiveHis writing is very subjective.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตนัย(adj) subjective, Syn. จิตวิสัย, Ant. ปรนัย, Example: ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบข้อสอบอัตนัย เพราะบังคับให้เขาต้องทำงานหนัก โดยต้องเตรียมเนื้อหา และแนวคิดมาล่วงหน้า, Thai Definition: ที่เปิดโอกาสให้แสดงความรู้ หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้, Notes: (อังกฤษ)
กรรตุการก(n) nominative case, See also: subjective case, Ant. กรรมการก, Thai Definition: ผู้ทำ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งใน 3 ส่วน ของประโยค คือ กรรตการก กริยา และกรรมการก ถ้าต้องการให้ผู้ทำเด่น ก็เรียงเป็นบทประธานของประโยค เช่น ตำรวจยิงผู้ร้าย ตำรวจเป็นกรรตุการก
จิตวิสัย(n) subjective, Syn. อัตนัย, Ant. ปรนัย, Thai Definition: การสอบแบบที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตวิสัย[attawisai] (adj) EN: subjective

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subjective

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjective
subjectively

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主观[zhǔ guān, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ,   /  ] subjective #7,179 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice #14,524 [Add to Longdo]
経験価値[けいけんかち, keikenkachi] (n) experienced value (marketing term used for valuing products on customer subjective basis) [Add to Longdo]
自覚症状[じかくしょうじょう, jikakushoujou] (n) subjective symptoms [Add to Longdo]
主観的観念論[しゅかんてきかんねんろん, shukantekikannenron] (n) (See 客観的観念論) subjective idealism [Add to Longdo]
唯識[ゆいしき, yuishiki] (n) { Buddh } vijnapti-matrata (theory that all existence is subjective and nothing exists outside of the mind) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subjective \Sub*jec"tive\, a. [L. subjectivus: cf. F.
   subjectif.]
   1. Of or pertaining to a subject.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, pertaining to, or derived from, one's own
    consciousness, in distinction from external observation;
    ralating to the mind, or intellectual world, in
    distinction from the outward or material excessively
    occupied with, or brooding over, one's own internal
    states.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the philosophy of the mind, subjective denotes what
      is to be referred to the thinking subject, the ego;
      objective, what belongs to the object of thought, the
      non-ego. See {Objective}, a., 2. --Sir W. Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   3. (Lit. & Art) Modified by, or making prominent, the
    individuality of a writer or an artist; as, a subjective
    drama or painting; a subjective writer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Objective}.
     [1913 Webster]
 
   {Subjective sensation} (Physiol.), one of the sensations
    occurring when stimuli due to internal causes excite the
    nervous apparatus of the sense organs, as when a person
    imagines he sees figures which have no objective reality.
    [1913 Webster] -- {Sub*jec"tive*ly}, adv. --
    {Sub*jec"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subjective
   adj 1: taking place within the mind and modified by individual
       bias; "a subjective judgment" [ant: {nonsubjective},
       {objective}]
   2: of a mental act performed entirely within the mind; "a
     cognition is an immanent act of mind" [syn: {immanent},
     {subjective}] [ant: {transeunt}, {transient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top