ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleasant

P L EH1 Z AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasant-, *pleasant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasant(adj) น่ายินดี, See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, satisfying, Ant. disagreeable, nasty
pleasant(adj) น่าสบาย, See also: น่าอยู่
pleasant(adj) สนุกสนาน, See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
pleasant(adj) น่าคบ, See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา, Syn. charming, friendly, personable, Ant. disagreeable, nasty
pleasant(adj) สุภาพเรียบร้อย
pleasantly(adv) อย่างน่ายินดี, See also: อย่างเพลิดเพลิน, Syn. pleasingly, welcomely
pleasantly(adv) อย่างน่าคบหา, See also: อย่างมีมิตรไมตรี, Syn. gallantly
pleasantly(adv) ด้วยความสบาย
pleasantry(n) คำพูดล้อเล่น, See also: คำพูดขบขัน, คำพูดตลก, Syn. jest
pleasantry(n) การหยอกล้อ, See also: การล้อเล่น, Syn. jest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ, พอใจ, ให้ความพอใจ, ถูกใจ, สุภาพ, เรียบร้อย, ร่าเริง, มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ, คำล้อเล่น, พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน, การตลก
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasant(adj) สนุกสนาน, พอใจ, สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน, ความพอใจ, ความสบายใจ, ความร่าเริง
pleasantry(n) การหยอกล้อ, การล้อเล่น, การพูดตลก
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่สนุก, ไม่ราบรื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, pleasant dreams.ก็ความฝันที่น่ารื่นรมย์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Pleasant dreams.ความฝันที่น่ารื่นรมย์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า Pinocchio (1940)
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก The Godfather (1972)
Sleep tight... and pleasant dreams!นอนหลับแน่น ... และความฝันที่ถูกใจ! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
What a pleasant surprise. Please join us.สิ่งที่น่าแปลกใจ กรุณาเข้าร่วมกับเรา Bloodsport (1988)
- Have a pleasant stay.คนต่อไปค่ะ กรอกข้อความ 3 ฉบับ Big (1988)
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย Wuthering Heights (1992)
Well, pleasant enough sort of place, isn't it?ที่นี่ก็น่าพิสมัยเหมือนกัน ว่ามั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity.บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง The Birdcage (1996)
Good night. Pleasant dreams.ราตรีสวัสดิ์ ฝันดี James and the Giant Peach (1996)
And pleasant dreams to you, และความฝันอันน่ารื่นรมย์ Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasantAll in all, the excursion was pleasant.
pleasantA pleasant trip to you!
pleasantA very pleasant young woman waited on me in the department store.
pleasantBut for the rain, we would have had a pleasant journey.
pleasantHe behaves pleasantly to everybody.
pleasantHe is by no means a pleasant fellow to associate with.
pleasantHer manners were anything but pleasant.
pleasantHer voice is pleasant to listen to.
pleasantHe seems very pleasant.
pleasantHe spoke to me pleasantly.
pleasantHe was a warm, gentleman with a pleasant sense of humor.
pleasantHis manners were anything but pleasant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าหู(adj) pleasant to the ear, Syn. น่าฟัง, ไพเราะ, Example: หากพูดกันไม่เข้าหูแล้วก็อาจจะมีเรื่องกันได้ง่ายๆ, Thai Definition: ที่ไพเราะ, ที่น่าฟัง
รวย(adj) pleasant, See also: pleasing, delightful, refreshing, Syn. ชื่น, รื่น, Example: ราชาวดีส่งกลิ่นรวยฟุ้งไปทั่วเรือน
มาโนชญ์(adj) pleasant, See also: pleasing, satisfied, Syn. มโนชญ์, Thai Definition: เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, Notes: (สันสกฤต)
เป็นสุข(adv) happily, See also: pleasantly, gladly, Syn. สุข, Ant. เป็นทุกข์, Example: เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าทุกคนให้โอกาส, Thai Definition: อย่างสบายใจ
มาโนชญ์(adj) pleasant, See also: pleasing, satisfied, Syn. มโนชญ์, Thai Definition: เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, Notes: (สันสกฤต)
เอมโอช(n) sweet taste, See also: pleasant taste, deliciousness, Syn. รสหวาน, รสอร่อย
สุนทร(adj) sweet, See also: pleasant, delightful, Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ, Thai Definition: ที่มีความไพเราะรื่นหู
สุนทร(adj) beautiful, See also: pleasant, Syn. งาม, สวย, ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต้องตา(v) please the eye, See also: pleasant to the eye, good to look at, Syn. ถูกตา, ชวนมอง, Example: รูปร่างของนางงามต้องตากรรมการอย่างมาก, Thai Definition: ทำให้น่าดูชวนมอง
ถูกอกถูกใจ(adv) pleasingly, See also: pleasantly, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ, Thai Definition: ตรงกับที่ใจชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ดี[dī] (adj) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine  FR: bon ; agréable ; bienfaisant
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (v, exp) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes  FR: être agréable à l'oeil
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขัดตา[khattā] (v) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore  FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[khet fan] (v, exp) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
น่าชม[nāchom] (v) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at  FR: être admirable ; être remarquable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLEASANT P L EH1 Z AH0 N T
PLEASANTS P L EH1 Z AH0 N T S
PLEASANTLY P L EH1 Z AH0 N T L IY0
PLEASANTON P L EH1 Z AH0 N T AH0 N
PLEASANTRY P L EH1 Z AH0 N T R IY0
PLEASANTRIES P L EH1 Z AH0 N T R IY0 Z
PLEASANTVILLE P L EH1 Z AH0 N T V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleasant (j) plˈɛznt (p l e1 z n t)
pleasanter (j) plˈɛzəntər (p l e1 z @ n t @ r)
pleasantly (a) plˈɛzntliː (p l e1 z n t l ii)
pleasantry (n) plˈɛzntriː (p l e1 z n t r ii)
pleasantest (j) plˈɛzəntɪst (p l e1 z @ n t i s t)
pleasantness (n) plˈɛzntnəs (p l e1 z n t n @ s)
pleasantries (n) plˈɛzntrɪz (p l e1 z n t r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好听[hǎo tīng, ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear, #4,084 [Add to Longdo]
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to listen to, #16,446 [Add to Longdo]
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears, #33,214 [Add to Longdo]
顺意[shùn yì, ㄕㄨㄣˋ ㄧˋ, / ] pleasant; agreeable, #47,175 [Add to Longdo]
春风满面[chūn fēng mǎn miàn, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, / 滿] pleasantly smiling; radiant with happiness, #87,667 [Add to Longdo]
怡悦[yí yuè, ㄧˊ ㄩㄝˋ, / ] pleasant; happy, #164,601 [Add to Longdo]
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, / ] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure, #181,403 [Add to Longdo]
爽意[shuǎng yì, ㄕㄨㄤˇ ㄧˋ, ] pleasant, #196,342 [Add to Longdo]
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ, ] pleasant to behold; attractive, #203,107 [Add to Longdo]
爽畅[shuǎng chàng, ㄕㄨㄤˇ ㄔㄤˋ, / ] pleasant, #344,706 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohlgeruch { m }pleasant aroma; agreeable aroma [Add to Longdo]
Wohlgeschmack { m }pleasant taste [Add to Longdo]
angenehm { adj } | angenehmer | am angenehmstenpleasant | more pleasant | most pleasant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp, v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ころころ[korokoro] (adv, n, vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
にこっと[nikotto] (adv) (See ニコニコ) pleasantly smiling [Add to Longdo]
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp, v5u) to smile pleasantly [Add to Longdo]
ひんやり[hinyari] (adv, n, vs) to feel (pleasantly) cool [Add to Longdo]
パチパチ[pachipachi] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasant \Pleas"ant\, n.
   A wit; a humorist; a buffoon. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasant \Pleas"ant\, a. [F. plaisant. See {Please}.]
   1. Pleasing; grateful to the mind or to the senses;
    agreeable; as, a pleasant journey; pleasant weather.
    [1913 Webster]
 
       Behold, how good and pleasant it is for brethren to
       dwell together in unity!       --Ps. cxxxiii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   2. Cheerful; enlivening; gay; sprightly; humorous; sportive;
    as, pleasant company; a pleasant fellow.
    [1913 Webster]
 
       From grave to light, from pleasant to serve.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pleasing; gratifying; agreeable; cheerful; good-humored;
     enlivening; gay; lively; merry; sportive; humorous;
     jocose; amusing; witty.
 
   Usage: {Pleasant}, {Pleasing}, {Agreeable}. Agreeable is
      applied to that which agrees with, or is in harmony
      with, one's tastes, character, etc. Pleasant and
      pleasing denote a stronger degree of the agreeable.
      Pleasant refers rather to the state or condition;
      pleasing, to the act or effect. Where they are applied
      to the same object, pleasing is more energetic than
      pleasant; as, she is always pleasant and always
      pleasing. The distinction, however, is not radical and
      not rightly observed.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleasant
   adj 1: affording pleasure; being in harmony with your taste or
       likings; "we had a pleasant evening together"; "a
       pleasant scene"; "pleasant sensations" [ant:
       {unpleasant}]
   2: (of persons) having pleasing manners or behavior; "I didn't
     enjoy it and probably wasn't a pleasant person to be around"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top