ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inventory

IH2 N V AH0 N T AO1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inventory-, *inventory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inventory(n) รายการสิ่งของ, Syn. catalogue, list, account
inventory(n) สินค้าที่มีอยู่ในร้าน, Syn. stock, goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ, รายการทรัพย์สิน, รายการสินค้า, แคทตาล็อก, สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ, สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inventory(n) บัญชีสิ่งของ, สินค้าคงคลัง, รายการสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inventoryสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inventoryบัญชีทรัพย์สิน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventoryการสำรวจหนังสือ, Example: การสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่ <p> <p> โดยปรกติแล้ว การสำรวจหนังสือจะจัดทำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ทั้งที่ขึ้นอยู่กับนโยบาย ความพร้อม และความเหมาะสมของห้องสมุดแต่ละแห่งด้วย <p> การดำเนินการ <p> 1. ก่อนการสำรวจหนังสือ ห้องสมุดมักจะประกาศให้ผู้ใช้ที่ยังมีหนังสือในครอบครองนำมาคืน เพื่อให้หนังสือทุกเล่มอยู่ในห้องสมุด และสะดวกแก่การสำรวจ กรณีนี้ จะเป็นการเตือนผู้ใช้ที่อ่านหนังสือเสร็จแล้ว ยังมิได้นำมาคืนห้องสมุด หรือเป็นการเตือนว่า หนังสือที่เคยยืมออกไปนั้น อ่านหรือใช้เสร็จแล้วหรือไม่ จะได้มีการพิจารณาให้นำมาคืน ในหลายห้องสมุดใช้นโยบายให้นำหนังสือมาคืนโดยไม่คิดค่าปรับหนังสือ ซึ่งทำให้มียอดการคืนหนังสือกลับมา หรือกรณีที่ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องอ่านหรือใช้หนังสือนั้นๆ อยู่ ควรจะได้มีการติดต่อกับห้องสมุดเพื่อมีการบันทึก หรือให้มีการยืมกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อมีการสำรวจก็จะทราบสถานภาพของหนังสือนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร <p> 2. นำหนังสือทุกเล่มจัดเรียงขึ้นชั้นตามเลขหมู่ <p> 3. การสำรวจหนังสือกับรายการหลักฐานที่ห้องสมุดมีอยู่ นั้น มีการดำเนินการอยู่ 2 วิธี <p> แต่เดิม ที่ห้องสมุดยังคงใช้บัตรรายการนั้น จะใช้บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card) เป็นบัตรหลักฐานของหนังสือแต่ละรายการในการตรวจสอบ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานการสำรวจหนังสือ จะใช้บัตรแจ้งหมู่ เป็นหลักฐานในการอ่านหนังสือที่เรียงอยู่บนชั้น ว่าตรงกับบัตรแจ้งหมู่หรือไม่ โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่า หนังสือที่ปรากฏตรงกันกับบัตรแจ้งหมู่นั้น มีจำนวนครบตามที่ปรากฏไว้ในบัตรแจ้งหมู่หรือไม่ ถ้ามีมากกว่า 1 ฉบับ บนชั้นหนังสืออยู่ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีการลงหลักฐานไว้หรือไม่ ว่าฉบับนั้นอยู่ที่ใด เช่น อยู่ในระหว่างการส่งซ่อม หรือมีการยืมเป็นกรณีพิเศษ หรือมีการยืมออกไปโดยมิได้ติดต่อว่าเป็นการยืมกรณีพิเศษ และทำเครื่องหมายในบัตรแจ้งหมู่ พร้อมลงวันที่ ที่สำรวจไว้ <p> หมายเหตุ บัตรแจ้งหมู่ จะมีการลงรายการทางบรรณานุกรมเหมือนกับบัตรหลัก แต่จะมีการลงเลขทะเบียนของหนังสือ และจำนวนฉบับ กำกับไว้ ทำให้ทราบว่า หนังสือชื่อเรื่องนั้น มีกี่ฉบับ เลขทะเบียนใดบ้าง <p> เช่น <p> 00123 ฉ.1 / 31 ธ.ค. 53 (ใส่เครื่องหมาย / เพื่อแสดงว่า พบหนังสือฉบับที่ 1 และลงวันที่ที่สำรวจ) <p> 00124 ฉ.2 x 31 ธ.ค. 53 (ใส่เครื่องหมาย x เพื่อแสดงว่า ไม่พบหนังสือฉบับที่ 2 และลงวันที่ที่สำรวจ) <p> และอาจจะใช้กระดาษสีคลิปติดกับบัตรแจ้งหมู่ เพื่อให้ทราบว่าบัตรนั้นมีหนังสือที่ยังหาไม่พบหรือมีปัญหาที่รอการพิจารณาแก้ไขต่อไป (ทั้งนี้แล้วแต่ข้อตกลงของห้องสมุดแต่ละแห่ง) <p> ในปัจจุบัน ที่ห้องสมุึดใช้ระบบห้องสมุึดอัตโนมัตินั้น โดยระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดนั้น จะมีฟังก์ชันของการสำรวจหนังสือมาด้วย เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium : Circulation Module ฟังก์ชั่น Count-Use ทำให้สะดวกในการสำรวจหนังสือขึ้นมาก โดยเริ่มจากการสแกนบาร์โคดหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือให้ตรงกับฐานข้อมูล และเขียนสัญลักษณ์แสดงการสำรวจหนังสือ และ ปีที่สำรวจ ทุกเล่ม ในระบบยังมีฟังก์ชัน Create Lists เพื่อช่วยในการจัดทำรายงานการสำรวจหนังสือตามแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น สำรวจหนังสือหาย สำรวจหนังสือเพื่อจำหน่ายหนังสือออก สำรวจหนังสือที่ไม่มีการใช้งานเพื่อจัดเก็บเข้าชั้นเก็บ เป็นต้น <p> ห้องสมุดบางแห่ง อาจจะพัฒนาโปรแกรมสำรวจหนังสือ ขึ้นมาใช้เอง แต่ก็อาศัยข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่ โดยการ create list รายการหนังสือตาม collection ที่ต้องการสำรวจจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ก่อนเข้าสู่โปรแกรมสำรวจหนังสือที่พัฒนาขึ้นมา และสแกนบาร์โคดหนังสือด้วยโปรแกรมสำรวจหนังสือ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของโปรแกรมสำรวจหนังสือ ในการตรวจสอบหนังสือกับรายการหนังสิอในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือบนชัน ความถูกต้องของเลขเรียกหนังสือ และการทำรายงานผลการสำรวจ <p> 4. ถ้าพบหนังสือที่มีสภาพชำรุด ขาด หรือไม่พบบัตรแจ้งหมู่หรือรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ให้เอาหนังสือตั้งขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่สังเกตได้ง่าย และเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เช่น หนังสือที่มีสภาพชำรด ต้องแยกออกมาเพื่อพิจารณาการซ่อม หรือถ้าซ่อมไม่ได้ ต้องซื้อมาทดแทนหรือหามาทดแทน (กรณีที่ไม่จำหน่ายในท้องตลาด) หรือ พิจารณาการจำหน่ายออก ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ ไม่มีจำหน่าย หนังสือล้าสมัย และไม่มีสถิติการใช้ <p> กรณีที่พบหนังสือ แต่ไม่มีบัตรแจ้งหมู่หรือรายการทางบรรณานุกรม จะได้พิจารณาทำบัตรแจ้งหมู่ (ซึ่งอาจสูญหาย) หรือลงรายการในฐานข้อมูลต่อไป <p> 5. เก็บสถิติการสำรวจหนังสือ เช่น จำนวนหนังสือที่ไม่พบ หนังสือชำรุดที่ต้องซ่อม (ซ่อมแซมได้) จำนวนหนังสือที่ซ่อมแซมไม่ได้ (ต้องซื้อมาทดแทน หรือจำหน่ายออก) จำนวนหนังสือเก่า ล้าสมัย ต้องจำหน่ายออก <p> ประโยชน์ของการสำรวจหนังสือ <p> 1. มีการสำรวจหนังสือให้มีความถูกต้องกับรายการหลักฐาน (บัตรแจ้งหมู่/ฐานข้อมูลห้องสมุด) <p> 2. รายการหลักฐาน (บัตรแจ้งหมู่/ฐานข้อมูลห้องสมุด) มีความทันสมัย ครบถ้้วน สมบูรณ์ <p> 3. การจัดชั้นหนังสือถูกต้องตามระบบหมวดหมู่ <p> 4. สามารถประเมินคุณค่าหนังสือที่มีให้บริการในปัจจุบัน <p> บรรณานุกรม: <p> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด. 2555. องค์ความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจหนังสือ. [ ออนไลน์ ] : http://kmcorner.lib.cmu.ac.th/kmcorner/sites/default/files/BI%20Knowledge.pdf สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2555. <p> Berthelot, Sue. Conducting an inventory in a computerized church library. [ Online ] : http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-conducting-an-inventory-in-a-computerized-church-librar. Accessed: 31/12/2012. <p> Berthelot, Sue. Conducting an inventory in a non-computerized church library. [ Online ] :http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-conducting-an-inventory-in-a-non-computerized-church-library. Accessed: 31/12/2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Inventoryสินค้าคงเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Inventoryสินค้าคงเหลือ [การบัญชี]
Inventoryของคงคลัง [การแพทย์]
Inventory controlการควบคุมสินค้าคงคลัง [TU Subject Heading]
Inventory controlการควบคุมสินค้าคงเหลือ [การบัญชี]
Inventory turnoverอัตราการหมุนของสินค้า [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
inventory(n) สินค้าคงเหลือ, Syn. merchandise inventory
inventory stocks(n) สินค้าคงเหลือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There's inventory piled up...มีสินค้ากองเป็นภูเขาเลากา... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Names, contacts, inventory lists.ชื่อ, การติดต่อ, รายการสินค้า Mission: Impossible III (2006)
August 9th's inventory Make sure they are counted numerous times !การนับสต๊อกครั้งที่9 เดือนส.ค. ให้แน่ใจว่านับซ้ำให้เรียบร้อยด้วยนะ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Because the inventory is an important task, we have to verify half of the stock from the counter and the backstore in one timeเพราะว่าการนับสินค้าในสต๊อกเนี่ยเป็นงานสำคัญมากนะ เราต้องตรวจสอบครึ่งหนึ่งของสต๊อกจากหน้าเคาเตอร์ และ backstore ในเวลาเดียวกัน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
That was the totalization of the inventory !นั่นมัน เอกสารจำนวนยอดสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในสต๊อก Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You ripped this morning inventory totalization?นายทำลายรายงานการตรวจนับสต็อกของเรา Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
The inventory is an important taskสต็อกสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Bogdan just kept me here late you know, doing some inventory and I should've just...คุณรู้นะ ทำบัญชีสินค้าที่มีอยู่ในร้าน และผมน่าจะ... ...And the Bag's in the River (2008)
Because I'm counting six, inventory says eight.เพราะฉันนับได้ 6 ชิ้น รายการสินค้าระบุว่ามี 6 ชิ้น Crazy Handful of Nothin' (2008)
The inventory list for the missing lab-wear is as follows:รายการสิ่งของที่หายไปจากห้องแล็บ มีดังนี้ครับ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Big Mike wanted me to finish this inventory by tomorrow morning.บิ๊กไมค์ ต้องการให้ฉัน ทำรายการสินค้าให้เสร็จ ภายในพรุ่งนี้เช้า Chuck Versus the Break-Up (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัสดุ(n) article, See also: inventory, things, supplies, goods, objects, Example: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน, Count Unit: ชิ้น, ประเภท, Thai Definition: สิ่งของเครื่องใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีพัสดุ[banchī phatsadu] (n, exp) EN: inventory
การบริหารคลังพัสดุ[kān børihān khlang phatsadu] (n, exp) EN: warehouse management ; inventory management
การควบคุมสินค้าคงเหลือ[kān khūapkhum sinkhā khong leūa] (n, exp) EN: inventory control
การคุมสต๊อก[kān khum satǿk] (n, exp) EN: inventory control
การทำเป็นตาราง[kān tham pen tārāng] (n, exp) EN: tabulation ; census ; inventory
โละสินค้า[lo sinkhā] (v, exp) EN: take stock ; take inventory
พัสดุ[phatsadu] (n) EN: article ; inventory ; things ; supplies ; goods ; objects  FR: fournitures [ fpl ; articles [ mpl ]
สินค้าคงเหลือ[sinkhā khongleūa] (n, exp) EN: inventory
วัสดุ[watsadu] (n) EN: material ; matter ; object ; article ; store ; stock ; inventory ; thing  FR: matériel [ m ] ; matériau [ m ] ; matière [ f ] ; objet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVENTORY IH2 N V AH0 N T AO1 R IY0
INVENTORY'S IH2 N V AH0 N T AO1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inventory (n) ˈɪnvəntriː (i1 n v @ n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandsaufnahme { f }inventory control; taking of an inventory [Add to Longdo]
Bestandsliste { f }inventory listing; stock sheet [Add to Longdo]
Bestandsnachweis { m }inventory evidence [Add to Longdo]
Warenwirtschaftssystem { n }inventory control system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目録[もくろく, mokuroku] (n) (1) catalogue; catalog; inventory; index; list; (2) certificate indicating an impending gift; (P) #6,801 [Add to Longdo]
在庫[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P) #17,236 [Add to Longdo]
インベントリー;インベントリ[inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list [Add to Longdo]
インベントリーサイクル[inbentori-saikuru] (n) inventory cycles [Add to Longdo]
インベントリーファイナンス[inbentori-fainansu] (n) inventory finance [Add to Longdo]
インベントリーリカバリー[inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery [Add to Longdo]
インベントリーリセッション[inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
インベントリー分析;インベントリ分析[インベントリーぶんせき(インベントリー分析);インベントリぶんせき(インベントリ分析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis [Add to Longdo]
ジャストインタイム[jasutointaimu] (n) just-in-time (inventory strategy); JIT [Add to Longdo]
スキルインベントリーシステム[sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory [Add to Longdo]
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inventory \In"ven*to*ry\, v. t. [imp. & p. p. {Inventoried}; p.
   pr. & vb. n. {Inventorying}.] [Cf. F. inventorier.]
   To make an inventory of; to make a list, catalogue, or
   schedule of; to insert or register in an account of goods;
   as, a merchant inventories his stock.
   [1913 Webster]
 
      I will give out divers schedules of my beauty; it shall
      be inventoried, and every particle and utensil labeled.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inventory \In"ven*to*ry\, n.; pl. {Inventories}. [L.
   inventarium: cf. LL. inventorium, F. inventaire, OF. also
   inventoire. See {Invent}.]
   1. An account, catalogue, or schedule, made by an executor or
    administrator, of all the goods and chattels, and
    sometimes of the real estate, of a deceased person; a list
    of the property of which a person or estate is found to be
    possessed; hence, an itemized list of goods or valuables,
    with their estimated worth. Hence: Any listing, as in a
    catalogue, of objects or resources on hand and available
    for use or for sale. Specifically, the annual account
    listing the stock on hand, taken in any business.
    [1913 Webster]
 
       There take an inventory of all I have. --Shak.
 
   2. The objects contained on an inventory[1]; especially: the
    stock of items on hand in any business, either for sale
    and not yet sold, or kept as raw materials to be converted
    into finished products.
    [PJC]
 
   3. The total value of all goods in an inventory[2].
    [PJC]
 
   4. The act of making an inventory[1].
    [PJC]
 
   Syn: List; register; schedule; catalogue. See {List}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inventory
   n 1: a detailed list of all the items in stock [syn:
      {inventory}, {stock list}]
   2: the merchandise that a shop has on hand; "they carried a vast
     inventory of hardware"; "they stopped selling in exact sizes
     in order to reduce inventory" [syn: {stock}, {inventory}]
   3: (accounting) the value of a firm's current assets including
     raw materials and work in progress and finished goods
   4: a collection of resources; "he dipped into his intellectual
     armory to find an answer" [syn: {armory}, {armoury},
     {inventory}]
   5: making an itemized list of merchandise or supplies on hand;
     "an inventory may be necessary to see if anything is
     missing"; "they held an inventory every month" [syn:
     {inventory}, {inventorying}, {stocktaking}, {stock-taking}]
   v 1: make or include in an itemized record or report; "Inventory
      all books before the end of the year" [syn: {inventory},
      {take stock}, {stock-take}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top