ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

things

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -things-, *things*, thing
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Things are looking up.(idm) สภาพบางอย่างกำลังดีขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
things personalสิ่งของส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things realอสังหาริมทรัพย์ [ ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ real property ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Things (Law)ทรัพย์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
things(n) any movable possession (especially articles of clothing)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Same thing.สิ่งเดียวกัน.. Caught (2013)
Change the machines around, whatever you do, you could make other things, couldn't you ?ปรับให้ปั๊มอย่างอื่นด้วยคงได้ Schindler's List (1993)
In fact, the worse things get, the better you'll do.โลกยิ่งแย่คุณยิ่งรวย Schindler's List (1993)
I mean, what if I just took this thing off? What are they going to do about it ?ถ้าฉันเอานี่ออกจะเป็นไง Schindler's List (1993)
Well, things can't always be the way you want them to be.บางครั้ง ก็ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Like so many things, it is not what is outside, but what is inside that counts.เหมือนของหลายอย่าง ไม่สำคัญที่ภายนอก สำคัญที่ภายในต่างหาก นี่ไม่ใช่ตะเกียงธรรมดา! Aladdin (1992)
Someday, Abu, things are gonna change.วันหนึ่งนะอาบู อะไรต่อมิอะไรจะต้องเปลี่ยนไป Aladdin (1992)
Please, try to understand. I've never done a thing on my own.ได้โปรดเข้าใจลูกด้วยเถอะ ลูกไม่เคยทำอะไรด้วยตัวของลูกเองเลย Aladdin (1992)
Things aren't always what they seem.สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่เห็นเสมอไป Aladdin (1992)
What do you need?" To be my own master, such a thing would be greater than all the magic and all the treasures in all the world!เพื่อเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเช่นนั้นมันคงจะดีกว่า เวทมนต์ทุกอย่าง สมบัติทุกอย่างในโลกนี้ Aladdin (1992)
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character.เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี Aladdin (1992)
Al, all joking aside, you really oughtta be yourself. -Hey, that's the last thing I want to be.อัล เลิกล้อเล่นได้แล้ว ท่านต้องเป็นตัวของตัวเอง เฮ้ นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าอยากจะเป็น Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thingsAbove all things, we must not be selfish.
thingsA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
thingsAcid acts on things which contain metal.
thingsAcids act on many things including metals.
thingsA good many people have an interest in things American.
thingsA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
things"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
thingsAll living things die some day.
thingsAll living things on earth depend one another.
thingsAll of them were handmade things.
thingsAll our things were turned upside down.
thingsAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวของ(n) things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
ทรัพย์นอกพาณิชย์(n) things outside commerce, See also: public treasures, public property, Syn. สาธารณสมบัติ, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
บาน[bān] (n) EN: [ classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things ]  FR: [ classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats ]
บางอย่าง[bāng yāng] (x) EN: something ; some things  FR: certaines choses ; quelque chose
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
ชิว ชิว = ชิล ชิล[chiu-chiu] (adj) EN: easy-going ; taking things easy  FR: complaisant
ชีวัน[chīwan] (n) EN: life ; living things ; living beings  FR: vie [ f ] ; être vivant [ m ]
ชุด[chut] (n) EN: [ classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus ]  FR: [ classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus ]
จับปลาสองมือ[jap plā søng meū] (xp) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand  FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
กับข้าว[kapkhāo] (n) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish  FR: plat accompagnant le riz [ m ] ; mets [ m ] (Québ.)
ข้าวของ[khāokhøng] (n) EN: things ; belongings ; goods  FR: affaires [ fpl ] ; effets [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
things
things'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
things

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞天[fēi tiān, ㄈㄟ ㄊㄧㄢ,   /  ] things that fly #14,926 [Add to Longdo]
事与愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ,     /    ] things don't turn out the way you want or plan #30,377 [Add to Longdo]
事体[shì tǐ, ㄕˋ ㄊㄧˇ,   /  ] things; affairs; decorum #46,570 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
事物[じぶつ, jibutsu] TH: สิ่งต่าง ๆ  EN: things

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das kann nicht so bleiben.Things can't remain this way. [Add to Longdo]
Das wird sich von selbst klären.Things will straighten out. [Add to Longdo]
Es bessert sich.Things are looking up. [Add to Longdo]
Es geht hoch her.Things are getting lively. [Add to Longdo]
Es herrscht Hochspannung.Things are very tense. [Add to Longdo]
Es sieht sehr gut aus.Things are shaping up well. [Add to Longdo]
Es sieht ziemlich trostlos für ihn aus.Things look rather bleak for him. [Add to Longdo]
Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht.Things are never as bad as they seem. [Add to Longdo]
Unverhofft kommt oft.Things always seem to happen when you least expect them. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
外(P);他[ほか, hoka] (adj-no, n, n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) #849 [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] (n) (1) variety; kind; type; category; (ctr) (2) counter for different sorts of things; (P) #989 [Add to Longdo]
生物[せいぶつ, seibutsu] (n, adj-no) (1) living things; creature; (n) (2) (abbr) (See 生物学) biology; (P) #1,213 [Add to Longdo]
とか[toka] (prt, conj) among other things; such things as; or something like that; (P) #1,516 [Add to Longdo]
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m #2,197 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top