Search result for

awfully

(44 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awfully-, *awfully*, awful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awfully[ADV] อย่างเลวร้าย, Syn. poorly, horribly, badly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)

English-Thai: Nontri Dictionary
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're awfully good at it.คุณรู้สึกดีที่ทำมัน Lucky Thirteen (2008)
You're awfully attached to this Penny character, huh wags?นายนี่รู้สึกจะห่วงนักแสดงที่ชื่อเพ็นนีจริงๆเลยนะ เจ้าดุกดิก Bolt (2008)
That's awfully kind of you, sir.คุณช่างกรุณามากมายเลยครับ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I was awfully cruel.ฉันเจ็บปวดร้าวใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Awfully nice of you to help me out here, Trey.เสร็จแล้ว ขอบใจมากนะที่ช่วยลุงทำ Superhero Movie (2008)
- I don't know. It's awfully crafty.-ไม่รู้สิ มันเจ้าเล่ห์จะตาย Up (2009)
You've been awfully quiet since you got back.เธอเงียบจนน่ากลัวเลยนะ ตั้งแต่กลับมานี่ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
You got here awfully fast.คุณมาถึงที่นี่เร็วเหลือเกิน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- You look awfully pretty today. - Oh, is it that bad in there?วันนี้คุณดูดีจังนะ The Ugly Truth (2009)
You're awfully isolated how you live.เธอชอบใช้ชีวิตสันโดษนะ Up in the Air (2009)
Painfully, awfully bad.บาดเจ็บสาหัสเลยล่ะ The Rapture (2009)
Oh. I don't know, but it's awfully cute.โอ้ ไม่รู้สิ แต่มันน่ารักประหลาดๆ The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awfullyHis speech got awfully boring.
awfullyI'm awfully sorry that I was late.
awfullyIt being awfully cold, the party were almost frozen to death.
awfullyIt's awfully cold this evening.
awfullyIt's awfully cold today.
awfullyIt's awfully hot today.
awfullyWe are awfully fed up with his long speech.
awfullyYour new car looks awfully expensive to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มที[ADV] awfully, See also: extremely, very, Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน, Example: แรงต้านจากกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจดูแผ่วเบาไร้ความหมายเต็มที
เต็มประดา[ADV] very, See also: awfully, terribly, too much, Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มทน, เต็มที, Example: น้ำตาผมมันดันไหลออกมาเหมือนว่าเจ็บปวดเสียเต็มประดา
ฉิบหาย[ADV] awfully, See also: extremely, Syn. มาก, Example: เขาปัญญาอ่อนฉิบหายเลยที่ตัดสินใจลาออก, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมิชอบ[adv.] (dōi michøp) EN: improperly ; unlawfully   
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly   FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
เป็นบ้า[adv.] (pen bā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly   
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully   FR: à mourir
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good   FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary
AWFULLY    AA1 F L IY0
AWFULLY    AA1 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awfully    (a) (oo1 f l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly [Add to Longdo]
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully [Add to Longdo]
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awfully \Aw"ful*ly\, adv.
   1. In an awful manner; in a manner to fill with terror or
    awe; fearfully; reverently.
    [1913 Webster]
 
   2. Very; excessively. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awfully
   adv 1: used as intensifiers; "terribly interesting"; "I'm awful
       sorry" [syn: {terribly}, {awfully}, {awful},
       {frightfully}]
   2: of a dreadful kind; "there was a dreadfully bloody accident
     on the road this morning" [syn: {dreadfully}, {awfully},
     {horribly}]
   3: in a terrible manner; "she sings terribly" [syn: {terribly},
     {atrociously}, {awfully}, {abominably}, {abysmally},
     {rottenly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top