ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

objection

AH0 B JH EH1 K SH AH0 N   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -objection-, *objection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
objection[N] ความรู้สึกคัดค้าน, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. disapproval, opposition, Ant. approval, agreement
objection[N] สาเหตุของการคัดค้าน, See also: เหตุผลที่คัดค้าน
objectionable[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. unsatisfactory, Ant. attractive, desirable
objectionable[ADJ] ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน, See also: ที่ต้องคัดค้าน
objectionable[ADJ] ที่น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, offensive, Ant. pleasant
objectionably[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, Syn. awfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
unobjectionable(อันออบเจค'เชินนะเบิล) adj. ไม่อาจคัดค้านได้,คัดค้านไม่ได้,ไม่รำคาญ,ไม่ทำให้ไม่พอใจ., See also: unobjectionably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
objectionการคัดค้าน, คำคัดค้าน, ข้อคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objection to indictmentคำคัดค้านคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
objectionการคัดค้าน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I knew she had objections to express.แต่ฉันรู้ว่าเธอมีความรู้สึกคัดค้านอยู่ในใจ  ()
Permit me to address the objections from my fellow faction leaders.ฉันขอพูดถึงข้อคัดค้าน จากสหายผู้นำกลุ่มต่างๆ Insurgent (2015)
- Objection taken.คัดค้านการดำเนินการ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
The only real objection that they have is that they don't trust you guys.เพียงคนเดียวที่คัดค้านจริงว่าพวก เขามีที่พวกเขาไม่ไว้วางใจพวกคุณ The Wolf of Wall Street (2013)
I'm looking for an objection I haven't already anticipated.ฉันกำลังมองหาการคัดค้านที่ฉันไม่ได้คาดการณ์ไว้ 0-8-4 (2013)
- I presume you have no objection to my deployment of the seers?ฉันเข้าใจว่าคุณไม่คัดค้าน เรื่องที่ฉันเตรียมการผู้พยากรณ์ A Whiff of Sulfur (2013)
The people have no objection to Mr. Weston's list.ไม่มีผูใดคัดค้าน รายชื่อของมิสเตอร์ เวสตัน Lost My Power (2012)
- Objection sustained.- รับคำค้าน Justice (2012)
- And you've run roughshod over every objection I've had regarding Zavier.-แอนนี่ -คุณค้านอย่างหนัก ทุกเรื่องที่ฉันเกี่ยวข้องกับซาเวียร์ The Wake-Up Bomb (2011)
And her objection to the test is a philosophical one.การคัดค้านเรื่องการทดสอบนี้/Nเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ You Bury Other Things Too (2011)
You find objection to this course?แกจะมาคัดค้านเรื่องนี้ใช่มั้ย The Thing in the Pit (2010)
My objection was based on considerations other than difficulty.ที่ผมขัดขืน เพราะเห็นใจผู้อื่น มากกว่าความยากลำบาก The Electric Can Opener Fluctuation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
objectionAfter all my objections, she left home.
objectionAs far as I am concerned, I have no objection.
objectionAs far as I am concerned, I have no objection to the plan.
objectionAs for me, I have no objection.
objectionDo you have any objection to this plan?
objectionFor my part, I have no objection.
objectionFor my part I have no objection to the plan.
objectionFor my part, I have no objection to the proposal.
objectionHe brought forward a strong objection to my proposal.
objectionHe brushed off my objections.
objectionHe just brushed aside any objections to the proposal.
objectionHe raised an objection to the decision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อรังเกียจ[N] objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
การท้วงติง[N] objection, See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration, Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง
ข้อขัดข้อง[N] objections, See also: dissent, obstacle, hindrance, trouble, problems, Syn. อุปสรรค, ขวากหนาม, Example: พระองค์แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์, Count unit: ข้อ
ความขัดข้อง[N] objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
การค้าน[N] objection, See also: protestation, opposition, Syn. การเถียง, การคัดค้าน, Ant. การเห็นด้วย, การสนับสนุน, Example: การค้านการสร้างเขื่อนของชาวบ้านยังยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดค้าน[n.] (kān khatkhān) EN: ban ; objection ; challenge   
คำคัดค้าน[n.] (khamkhatkhān) EN: opposition ; objection ; retort   
คำอุทธรณ์ [n. exp.] (kham utthøn = kham uthøn) EN: objection   
ขัดข้อง[v.] (khatkhøng) EN: object ; dissent ; have objections   FR: objecter ; opposer
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhøng) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems   FR: objection [f]
ข้อขัดขวาง[n. exp.] (khø khatkhwāng) EN: obstacle ; complication ; objections   
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention   
รังเกียจไหม[xp] (rangkīet mai) FR: avez-vous une objection ?
ถ้าคุณไม่มีข้อขัดข้อง[xp] (thā khun mai mī khø khatkhøng) EN: if you have no objections   FR: si vous n'avez pas d'objection
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate   FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECTION    AH0 B JH EH1 K SH AH0 N
OBJECTIONS    AH0 B JH EH1 K SH AH0 N Z
OBJECTION'S    AH0 B JH EH1 K SH AH0 N Z
OBJECTIONABLE    AH0 B JH EH1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
objection    (n) ˈəbʤˈɛkʃən (@1 b jh e1 k sh @ n)
objections    (n) ˈəbʤˈɛkʃənz (@1 b jh e1 k sh @ n z)
objectionable    (j) ˈəbʤˈɛkʃənəbl (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l)
objectionably    (a) ˈəbʤˈɛkʃənəbliː (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent, #11,216 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einwand {m}; Einspruch {m}; Widerspruch {m} | Einwände {pl} | einen Einwand beseitigen | Einspruch einlegen; Einwand erheben | Einspruch einlegenobjection | objections | to meet an objection | to raise an objection | to file an objection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクション[, obujiekushon] (n) objection [Add to Longdo]
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
異を唱える[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
異を立てる[いをたてる, iwotateru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
異議[いぎ, igi] (n) objection; dissent; protest; (P) [Add to Longdo]
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
異見[いけん, iken] (n,vs) different opinion; objection [Add to Longdo]
異存[いぞん, izon] (n) objection [Add to Longdo]
異存がない[いぞんがない, izonganai] (adj-i) nothing to say; have no objection [Add to Longdo]
異論[いろん, iron] (n) different opinion; objection; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Objection \Ob*jec"tion\, n. [L. objectio: cf. F. objection.]
   1. The act of objecting; as, to prevent agreement, or action,
    by objection. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is, or may be, presented in opposition; an
    adverse reason or argument; a reason for objecting;
    obstacle; impediment; as, I have no objection to going;
    unreasonable objections. "Objections against every truth."
    --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   3. Cause of trouble; sorrow. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       He remembers the objection that lies in his bosom,
       and he sighs deeply.         --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Exception; difficulty; doubt; scruple.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 objection
   n 1: the act of expressing earnest opposition or protest [syn:
      {expostulation}, {remonstrance}, {remonstration},
      {objection}]
   2: the speech act of objecting
   3: the act of protesting; a public (often organized)
     manifestation of dissent [syn: {protest}, {objection},
     {dissent}]
   4: (law) a procedure whereby a party to a suit says that a
     particular line of questioning or a particular witness or a
     piece of evidence or other matter is improper and should not
     be continued and asks the court to rule on its impropriety or
     illegality

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 objection /ɔbʒɛksjɔ̃/ 
  objection

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top