Search result for

accept

(138 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accept-, *accept*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept[VT] เชื่อ, See also: ยอมรับว่าจริง, Syn. believe, trust, affirm
accept[VT] ต้อนรับ, See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
accept[VT] ทำให้ผ่านกระบวนการ
accept[VT] ยอมทน, Syn. tolerate, bear
accept[VT] ยอมรับการตำหนิ, See also: รับผิดชอบ
accept[VT] รับ, See also: ยอมรับ, รับเอามา, Syn. take, acquire, admit, Ant. refuse, refect
accept[VT] รับคำเชิญ
accept[VI] รับคำเชิญ
accept[VI] รับภาระ, See also: รับช่วง, รับเอา
accept[VT] รับภาระ, See also: รับช่วง, รับเอา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
acceptee(แอคเซพ' ที) ผู้ที่ได้รับการรับเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptanceการสนอง ดู offer and acceptance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance๑. คำสนอง๒. การรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance for honour; acceptance supra protestการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance half-angleครึ่งมุมรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance letterจดหมายสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of a bill of exchangeการรับรองตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of serviceการรับหมายศาลแทนจำเลย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance rateอัตราการเข้ารับ (บริการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptabilityการยอมรับ, การยอมรับบริการจากประชาชน [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน
ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeเอดีไอ
ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง(carcinogenic) การกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูป (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptanceยอมรับความจริง, การยอมรับ [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Acceptance samplingการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ [TU Subject Heading]
Acceptance, Region ofขอบเขตยอมรับสมมติฐาน [การแพทย์]
Acceptedเป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accept mortgageรับจำนอง
accepting pledgeรับจำนำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I accept.ตกลง The Dance of Dragons (2015)
And come time for early acceptances in december,จะมีการเปิดรับการตอบรับก่อนกำหนดในเดือนธันวานี้ New Haven Can Wait (2008)
I won't accept. I can't, like this.ฉันคงไม่ตอบรับอะ.ฉันทำไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
Apology accepted.อภัยโทษแล้ว Chuck in Real Life (2008)
You have to accept real responsibilityเธอควรจะรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
I think it's time to accept the fact that maybe something happened to him.ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงว่าNอาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา Odyssey (2008)
He punished failure, and he did not accept anything less than...เขาลงโทษความล้มเหลว.และเขา่ไม่ยอมรับสิ่งที่เล็กน้อย Birthmarks (2008)
Accept the challenge I do, your heighness.กระหม่อมรับคำท้าฝ่าบาท Ambush (2008)
He has accepted it is his responsibility.เขายอมรับแล้วว่าทั้งหมดคือความรับผิดชอบของเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
You know attachment is not acceptable for a Jedi.เจ้าก็รู้ การยึดติด เป็นสิ่งที่เจไดยอมรับไม่ได้ Downfall of a Droid (2008)
You can't accuse a knight without proof - the King would never accept the word of a servant over that of a knight.เธอกล่าวหาอัศวินโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะ พระราชาน่ะไม่รับฟังคำพูดของเด็กรับใช้ที่กล่าวหาอัศวินหรอกนะ Valiant (2008)
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptAccept a high post in the government.
acceptAccept a person's love.
acceptAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
acceptAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
acceptAccepting what you say, I'm still against the project.
acceptAccept the proposal.
acceptAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
acceptAfter much consideration we accepted his offer.
acceptAll major credit cards accepted.
acceptAll right. I'll accept your offer.
acceptAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
acceptAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับสมัคร[V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
รับ[V] accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
รับได้[V] accept, See also: admit, Syn. ยอมรับได้, Example: แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้
รับฝาก[V] accept taking care of, See also: receive or undertake for delivery, Example: กรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่เยาวราชขึ้น เพื่อรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่
ตอบรับ[V] accept, See also: acknowledge, admit, recognize, consent, Example: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ผู้รับรอง[N] surety, See also: acceptor, guarantor, Syn. ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับผิดชอบ, Example: บริษัทให้เขาหาผู้รับรองเพื่อตรวจสอบความประพฤติก่อนรับเข้าทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับประกันว่าจะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น
อ้าแขน[V] accept, See also: welcome, Example: บรรดาลูกหลานอ้าแขนรับข่าวเรื่องบรรพบุรุษตนเกี่ยวดองกับอดีตประธานาธิบดีด้วยความปีติ
รับมอบหมาย[V] accept an assignment, See also: receive responsibility, be entrusted, Example: กองทัพได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหัวหอกในการจัดที่ทำกินให้ราษฎร
รับไหว้[V] accept a token of bride and bridegroom's respect, Thai definition: รับความเคารพคู่บ่าวสาว
ยกนิ้ว[V] accept the other's superiority, See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent, Syn. ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ, Example: ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้, Thai definition: ยอมให้เป็นเยี่ยม, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเห็นชอบ[n.] (kān henchøp) EN: acceptance ; approval   
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[n. exp.] (kān raprøng pheūa kaēnā) EN: acceptance for honour   
การเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (kān sīeng thī phø rap dāi) EN: acceptable risk   FR: risque acceptable [m]
การยอมรับ[n.] (kān yømrap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission   FR: acceptation [f] ; admission [f]
คำสนอง[n. exp.] (kham sanøng) EN: acceptance   
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[n. exp.] (khøthetjing an pen thī yømrap) EN: accepted fact   
ความเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (khwām sīeng thī phø rap dāi) EN: acceptable risk   FR: risque acceptable [m]
กินสินบน[v. exp.] (kin sinbon) EN: accept bribes ; be corrupted   
ก็ได้[X] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for   FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCEPT    AE0 K S EH1 P T
ACCEPT    AH0 K S EH1 P T
ACCEPTS    AE0 K S EH1 P T S
ACCEPTED    AH0 K S EH1 P T AH0 D
ACCEPTED    AE0 K S EH1 P T AH0 D
ACCEPTING    AE0 K S EH1 P T IH0 NG
ACCEPTING    AH0 K S EH1 P T IH0 NG
ACCEPTANCE    AH0 K S EH1 P T AH0 N S
ACCEPTABLE    AH0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L
ACCEPTABLE    AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accept    (v) (@1 k s e1 p t)
accepts    (v) (@1 k s e1 p t s)
accepted    (v) (@1 k s e1 p t i d)
accepting    (v) (@1 k s e1 p t i ng)
acceptable    (j) (@1 k s e1 p t @ b l)
acceptably    (a) (@1 k s e1 p t @ b l ii)
acceptance    (n) (@1 k s e1 p t @ n s)
acceptation    (n) (a2 k s e p t ei1 sh @ n)
acceptations    (n) (a2 k s e p t ei1 sh @ n z)
acceptability    (n) (@1 k s e2 p t @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzept {n}; Accept Order [econ.]accept order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
なってない[, nattenai] (exp) to be unacceptable [Add to Longdo]
アクセプター[, akuseputa-] (n) acceptor [Add to Longdo]
アクセプタンス[, akuseputansu] (n) acceptance [Add to Longdo]
アクセプト[, akuseputo] (n) accept [Add to Longdo]
パブリックアクセプタンス[, paburikkuakuseputansu] (n) public acceptance [Add to Longdo]
因果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable [Add to Longdo]
引き取り(P);引取り[ひきとり, hikitori] (n,vs) leaving; accepting; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可接受性[kě jiē shòu xìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] acceptability [Add to Longdo]
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, ] acceptable; desirable [Add to Longdo]
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, / ] accept (a bit reluctantly); put up with [Add to Longdo]
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, / ] accept; adopt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function [Add to Longdo]
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
受入れ[うけいれ, ukeire] accept, accessioning [Add to Longdo]
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test [Add to Longdo]
着呼受付信号[ちゃっこうけつけしんごう, chakkouketsukeshingou] call-accepted signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accept \Ac*cept"\ ([a^]k*s[e^]pt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Accepted}; p. pr. & vb. n. {Accepting}.] [F. accepter, L.
   acceptare, freq. of accipere; ad + capere to take; akin to E.
   heave.]
   [1913 Webster]
   1. To receive with a consenting mind (something offered); as,
    to accept a gift; -- often followed by of.
    [1913 Webster]
 
       If you accept them, then their worth is great.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To accept of ransom for my son.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       She accepted of a treat.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive with favor; to approve.
    [1913 Webster]
 
       The Lord accept thy burnt sacrifice. --Ps. xx. 3.
    [1913 Webster]
 
       Peradventure he will accept of me. --Gen. xxxii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. To receive or admit and agree to; to assent to; as, I
    accept your proposal, amendment, or excuse.
    [1913 Webster]
 
   4. To take by the mind; to understand; as, How are these
    words to be accepted?
    [1913 Webster]
 
   5. (Com.) To receive as obligatory and promise to pay; as, to
    accept a bill of exchange. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   6. In a deliberate body, to receive in acquittance of a duty
    imposed; as, to accept the report of a committee. [This
    makes it the property of the body, and the question is
    then on its adoption.]
    [1913 Webster]
 
   {To accept a bill} (Law), to agree (on the part of the
    drawee) to pay it when due.
 
   {To accept service} (Law), to agree that a writ or process
    shall be considered as regularly served, when it has not
    been.
 
   {To accept the person} (Eccl.), to show favoritism. "God
    accepteth no man's person." --Gal. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To receive; take; admit. See {Receive}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accept \Ac*cept"\, a.
   Accepted. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accept
   v 1: consider or hold as true; "I cannot accept the dogma of
      this church"; "accept an argument" [ant: {reject}]
   2: receive willingly something given or offered; "The only girl
     who would have him was the miller's daughter"; "I won't have
     this dog in my house!"; "Please accept my present" [syn:
     {accept}, {take}, {have}] [ant: {decline}, {pass up},
     {refuse}, {reject}, {turn down}]
   3: give an affirmative reply to; respond favorably to; "I cannot
     accept your invitation"; "I go for this resolution" [syn:
     {accept}, {consent}, {go for}] [ant: {decline}, {refuse}]
   4: react favorably to; consider right and proper; "People did
     not accept atonal music at that time"; "We accept the idea of
     universal health care"
   5: admit into a group or community; "accept students for
     graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to
     admit a new member" [syn: {accept}, {admit}, {take}, {take
     on}]
   6: take on as one's own the expenses or debts of another person;
     "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the
     responsibility" [syn: {bear}, {take over}, {accept},
     {assume}]
   7: tolerate or accommodate oneself to; "I shall have to accept
     these unpleasant working conditions"; "I swallowed the
     insult"; "She has learned to live with her husband's little
     idiosyncrasies" [syn: {accept}, {live with}, {swallow}]
   8: be designed to hold or take; "This surface will not take the
     dye" [syn: {accept}, {take}]
   9: receive (a report) officially, as from a committee
   10: make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take
     an opportunity" [syn: {take}, {accept}]
   11: be sexually responsive to, used of a female domesticated
     mammal; "The cow accepted the bull"

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 accept
   acceptance; admission
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top