ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accept

AE0 K S EH1 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accept-, *accept*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept(vt) เชื่อ, See also: ยอมรับว่าจริง, Syn. believe, trust, affirm
accept(vt) ต้อนรับ, See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
accept(vt) ทำให้ผ่านกระบวนการ
accept(vt) ยอมทน, Syn. tolerate, bear
accept(vt) ยอมรับการตำหนิ, See also: รับผิดชอบ
accept(vt) รับ, See also: ยอมรับ, รับเอามา, Syn. take, acquire, admit, Ant. refuse, refect
accept(vt) รับคำเชิญ
accept(vi) รับคำเชิญ
accept(vi) รับภาระ, See also: รับช่วง, รับเอา
accept(vt) รับภาระ, See also: รับช่วง, รับเอา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accept(แอคเซพทฺ') vt., vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ, การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ, ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
acceptee(แอคเซพ' ที) ผู้ที่ได้รับการรับเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
accept(vt) ยอมรับ, รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ, การรับ, การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป, การยอมรับ, การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptanceการสนอง ดู offer and acceptance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance๑. คำสนอง๒. การรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance for honour; acceptance supra protestการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance half-angleครึ่งมุมรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance letterจดหมายสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of a bill of exchangeการรับรองตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of serviceการรับหมายศาลแทนจำเลย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance rateอัตราการเข้ารับ (บริการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptabilityการยอมรับ, การยอมรับบริการจากประชาชน [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeเอดีไอ, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง(carcinogenic) การกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูป (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptanceยอมรับความจริง, การยอมรับ [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Acceptance samplingการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ [TU Subject Heading]
Acceptance, Region ofขอบเขตยอมรับสมมติฐาน [การแพทย์]
Acceptedเป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accept mortgageรับจำนอง
accepting pledgeรับจำนำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew she was not the type to accept a lie.ผมรู้ว่าหล่อนไม่ใช่คนประเภทที่ยอมฟังคําโกหก Rebecca (1940)
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ? 12 Angry Men (1957)
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน The Godfather (1972)
They're just not going to accept you.พวกเขาไม่มีวันยอมรับนาย Blazing Saddles (1974)
Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.เหมือนที่บอก เมื่อคนเมืองนี้คุ้นฉันแล้ว พวกเขาจะยอมรับฉัน Blazing Saddles (1974)
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้ Oh, God! (1977)
What's hurt you the most is your record since the war - different cities, different jobs - and not one of them shows you can accept any real responsibility.สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุด คือประวัติของคุณตั้งแต่สงคราม เมืองต่างๆ งานต่างๆ ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยอมรับความรับผิดชอบที่แท้จริงได้ Airplane! (1980)
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร First Blood (1982)
As an Indian woman, how could you accept the indignity of prison?ในฐานะหญิงอินเดีย คุณยอมเสียเกียรติที่ต้องติดคุกได้ยังไง Gandhi (1982)
Mr. Kinnoch I beg you to accept that there is no people who would not prefer their own bad government to the good government of an alien power.คุณคินน็อค โปรดยอมรับเถอะว่าประชาชน อยากได้รัฐบาลที่เลวของตัวเอง Gandhi (1982)
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptAccept a high post in the government.
acceptAccept a person's love.
acceptAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
acceptAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
acceptAccepting what you say, I'm still against the project.
acceptAccept the proposal.
acceptAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
acceptAfter much consideration we accepted his offer.
acceptAll major credit cards accepted.
acceptAll right. I'll accept your offer.
acceptAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
acceptAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับสมัคร(v) enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
รับ(v) accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai Definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
รับได้(v) accept, See also: admit, Syn. ยอมรับได้, Example: แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้
รับฝาก(v) accept taking care of, See also: receive or undertake for delivery, Example: กรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่เยาวราชขึ้น เพื่อรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่
ตอบรับ(v) accept, See also: acknowledge, admit, recognize, consent, Example: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว, Thai Definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ผู้รับรอง(n) surety, See also: acceptor, guarantor, Syn. ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับผิดชอบ, Example: บริษัทให้เขาหาผู้รับรองเพื่อตรวจสอบความประพฤติก่อนรับเข้าทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับประกันว่าจะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น
อ้าแขน(v) accept, See also: welcome, Example: บรรดาลูกหลานอ้าแขนรับข่าวเรื่องบรรพบุรุษตนเกี่ยวดองกับอดีตประธานาธิบดีด้วยความปีติ
รับมอบหมาย(v) accept an assignment, See also: receive responsibility, be entrusted, Example: กองทัพได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหัวหอกในการจัดที่ทำกินให้ราษฎร
รับไหว้(v) accept a token of bride and bridegroom's respect, Thai Definition: รับความเคารพคู่บ่าวสาว
ยกนิ้ว(v) accept the other's superiority, See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent, Syn. ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ, Example: ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้, Thai Definition: ยอมให้เป็นเยี่ยม, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเห็นชอบ[kān henchøp] (n) EN: acceptance ; approval
การรับรอง[kān raprøng] (n) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [ f ]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[kān raprøng pheūa kaēnā] (n, exp) EN: acceptance for honour
การเสี่ยงที่พอรับได้[kān sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [ m ]
การยอมรับ[kān yømrap] (n) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission  FR: acceptation [ f ] ; admission [ f ]
คำสนอง[kham sanøng] (n, exp) EN: acceptance
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[khøthetjing an pen thī yømrap] (n, exp) EN: accepted fact
ความเสี่ยงที่พอรับได้[khwām sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [ m ]
กินสินบน[kin sinbon] (v, exp) EN: accept bribes ; be corrupted
ก็ได้[kødāi] (x) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for  FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCEPT AE0 K S EH1 P T
ACCEPT AH0 K S EH1 P T
ACCEPTS AE0 K S EH1 P T S
ACCEPTED AE0 K S EH1 P T IH0 D
ACCEPTING AE0 K S EH1 P T IH0 NG
ACCEPTING AH0 K S EH1 P T IH0 NG
ACCEPTABLE AH0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L
ACCEPTABLE AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L
ACCEPTABLY AH0 K S EH1 P T AH0 B L IY0
ACCEPTANCE AH0 K S EH1 P T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accept (v) ˈəksˈɛpt (@1 k s e1 p t)
accepts (v) ˈəksˈɛpts (@1 k s e1 p t s)
accepted (v) ˈəksˈɛptɪd (@1 k s e1 p t i d)
accepting (v) ˈəksˈɛptɪŋ (@1 k s e1 p t i ng)
acceptable (j) ˈəksˈɛptəbl (@1 k s e1 p t @ b l)
acceptably (a) ˈəksˈɛptəbliː (@1 k s e1 p t @ b l ii)
acceptance (n) ˈəksˈɛptəns (@1 k s e1 p t @ n s)
acceptation (n) ˌæksɛptˈɛɪʃən (a2 k s e p t ei1 sh @ n)
acceptations (n) ˌæksɛptˈɛɪʃənz (a2 k s e p t ei1 sh @ n z)
acceptability (n) ˈəksˌɛptəbˈɪlɪtiː (@1 k s e2 p t @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ,   /  ] accept; adopt #12,756 [Add to Longdo]
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙,   /  ] accept (a bit reluctantly); put up with #13,884 [Add to Longdo]
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ,  ] acceptable; desirable #50,126 [Add to Longdo]
可接受性[kě jiē shòu xìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ,    ] acceptability #90,882 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzept { n }; Accept Order [ econ. ]accept order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
採用[さいよう, saiyou] (n, vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) #975 [Add to Longdo]
認め[みとめ, mitome] (n) approval; final seal (of approval); acceptance; (P) #1,011 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
[か, ka] (n, n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) #2,395 [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife #3,585 [Add to Longdo]
受け入れ[うけいれ, ukeire] (n) receiving; acceptance; (P) #3,686 [Add to Longdo]
学名[がくめい, gakumei] (n) technical name (often the internationally accepted Latin, scientific, or Linnaean name of plants and animals) #3,846 [Add to Longdo]
常識[じょうしき, joushiki] (n) common sense; good sense; common knowledge; general knowledge; common practice; accepted practice; social etiquette; (P) #5,279 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function [Add to Longdo]
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
受入れ[うけいれ, ukeire] accept, accessioning [Add to Longdo]
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test [Add to Longdo]
着呼受付信号[ちゃっこうけつけしんごう, chakkouketsukeshingou] call-accepted signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accept \Ac*cept"\ ([a^]k*s[e^]pt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Accepted}; p. pr. & vb. n. {Accepting}.] [F. accepter, L.
   acceptare, freq. of accipere; ad + capere to take; akin to E.
   heave.]
   [1913 Webster]
   1. To receive with a consenting mind (something offered); as,
    to accept a gift; -- often followed by of.
    [1913 Webster]
 
       If you accept them, then their worth is great.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To accept of ransom for my son.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       She accepted of a treat.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive with favor; to approve.
    [1913 Webster]
 
       The Lord accept thy burnt sacrifice. --Ps. xx. 3.
    [1913 Webster]
 
       Peradventure he will accept of me. --Gen. xxxii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. To receive or admit and agree to; to assent to; as, I
    accept your proposal, amendment, or excuse.
    [1913 Webster]
 
   4. To take by the mind; to understand; as, How are these
    words to be accepted?
    [1913 Webster]
 
   5. (Com.) To receive as obligatory and promise to pay; as, to
    accept a bill of exchange. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   6. In a deliberate body, to receive in acquittance of a duty
    imposed; as, to accept the report of a committee. [This
    makes it the property of the body, and the question is
    then on its adoption.]
    [1913 Webster]
 
   {To accept a bill} (Law), to agree (on the part of the
    drawee) to pay it when due.
 
   {To accept service} (Law), to agree that a writ or process
    shall be considered as regularly served, when it has not
    been.
 
   {To accept the person} (Eccl.), to show favoritism. "God
    accepteth no man's person." --Gal. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To receive; take; admit. See {Receive}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accept \Ac*cept"\, a.
   Accepted. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accept
   v 1: consider or hold as true; "I cannot accept the dogma of
      this church"; "accept an argument" [ant: {reject}]
   2: receive willingly something given or offered; "The only girl
     who would have him was the miller's daughter"; "I won't have
     this dog in my house!"; "Please accept my present" [syn:
     {accept}, {take}, {have}] [ant: {decline}, {pass up},
     {refuse}, {reject}, {turn down}]
   3: give an affirmative reply to; respond favorably to; "I cannot
     accept your invitation"; "I go for this resolution" [syn:
     {accept}, {consent}, {go for}] [ant: {decline}, {refuse}]
   4: react favorably to; consider right and proper; "People did
     not accept atonal music at that time"; "We accept the idea of
     universal health care"
   5: admit into a group or community; "accept students for
     graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to
     admit a new member" [syn: {accept}, {admit}, {take}, {take
     on}]
   6: take on as one's own the expenses or debts of another person;
     "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the
     responsibility" [syn: {bear}, {take over}, {accept},
     {assume}]
   7: tolerate or accommodate oneself to; "I shall have to accept
     these unpleasant working conditions"; "I swallowed the
     insult"; "She has learned to live with her husband's little
     idiosyncrasies" [syn: {accept}, {live with}, {swallow}]
   8: be designed to hold or take; "This surface will not take the
     dye" [syn: {accept}, {take}]
   9: receive (a report) officially, as from a committee
   10: make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take
     an opportunity" [syn: {take}, {accept}]
   11: be sexually responsive to, used of a female domesticated
     mammal; "The cow accepted the bull"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 accept
  acceptance; admission

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top