ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disapproval

D IH0 S AH0 P R UW1 V AH0 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disapproval-, *disapproval*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disapproval[N] ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ชอบ, การไม่ยอมรับ, Syn. dismissal, refusal, Ant. acceptance, welcome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame

English-Thai: Nontri Dictionary
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Disapproval Rallyชุมนุมประท้วงไม่ให้ถอดถอน The King (2017)
I guess we're lucky her disapproval will be stuffed behind a mask.งั้น... Masquerade (2013)
See, we're uniting Fae from many lands in their utter disapproval of our love.เห็นไหม เราทำให้เฟจากทุกทิศ สามัคคีในการเกลียดความรักเรา The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
The threat of your parents' disapproval is the only dark cloud on what has been an otherwise perfect day.การต่อสู้กับความไม่ยินยอมของพ่อแม่คุณ เป็นเพียงแค่เมฆดำที่จะมาปกคลุมก่อนที่จะมีวันที่สวยงามเท่านั้น The Princesses and the Frog (2011)
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
I must ask, what is the manner of your disapproval of Mr Darcy?ฉันคงต้องถามว่าเพราะอะไร คุณถึงไม่ชอบคุณดาร์ซี่ Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disapprovalHe showed his disapproval by raising an eyebrow.
disapprovalThey communicate disapproval by shaking their heads.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครหา[n.] (kharahā) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation   FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAPPROVAL    D IH0 S AH0 P R UW1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disapproval    (n) dˌɪsəprˈuːvəl (d i2 s @ p r uu1 v @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] disapproval; disapprove [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missbilligung {f}; Missfallen {n} | Missbilligungen {pl}disapproval | disapprovals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
許否[きょひ, kyohi] (n) approval and disapproval [Add to Longdo]
難色[なんしょく, nanshoku] (n) disapproval; (P) [Add to Longdo]
認否[にんぴ, ninpi] (n) approval or disapproval [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P) [Add to Longdo]
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement [Add to Longdo]
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll) [Add to Longdo]
不支持率[ふしじりつ, fushijiritsu] (n) disapproval rating [Add to Longdo]
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disapproval \Dis`ap*prov"al\, n.
   Disapprobation; dislike; censure; adverse judgment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disapproval
   n 1: a feeling of disliking something or what someone is doing
      [ant: {approval}]
   2: the expression of disapproval [ant: {approval},
     {commendation}]
   3: an inclination to withhold approval from some person or group
     [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike}, {disapproval}]
   4: the act of disapproving or condemning [ant: {approval},
     {approving}, {blessing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top