ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aimlessness

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aimlessness-, *aimlessness*, aimlessnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aimlessness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aimlessness*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planlosigkeit {f}lack of plan; aimlessness [Add to Longdo]
Ziellosigkeit {f}aimlessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aimless \Aim"less\, a.
   Without aim or purpose; as, an aimless life. --
   {Aim"less*ly}, adv. -- {Aim"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aimlessness
   n 1: the quality of lacking any definite purpose [syn:
      {purposelessness}, {aimlessness}] [ant: {purposefulness},
      {sense of purpose}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top