Search result for

target

(110 entries)
(0.048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -target-, *target*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
target[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้า, จุดหมาย, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim
target[N] เป้า, See also: เป้ายิงปืน, เป้ายิง, Syn. butt
target[N] เหยื่อ, Syn. prey, quarry, victim
target[N] เป้าหมายการนินทา, See also: เป้าหมายการวิพากย์วิจารณ์
target[VT] ตั้งเป้าหมาย, See also: เล็ง, Syn. aim, direct, point
target language[N] ภาษาเป้าหมายในการแปล, Ant. source language

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
target languageภาษาเป้าหมายหมายถึง ภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ และปฏิบัติตามได้ทันที โดยปกติในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาต้นฉบับ (source language) หรือภาษาระดับสูง (high level language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ และจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องก่อนคอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้ ภาษาเป้าหมายก็คือภาษาเครื่องนั่นเองมีความหมายเหมือน object language หรือ machine languageดู source language เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
target(n) เป้า,โล่กลม,จุดมุ่งหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
target languageภาษาเป้าหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
target populationประชากรเป้าหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
target riskภัยเป้าหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Target marketingการตลาดเป้าหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน Odyssey (2008)
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน ควีเควอทาซัค กรีนแลนด์ Odyssey (2008)
Target position acquired.ยืนยันตำแหน่งเป้าหมาย Odyssey (2008)
You point at the target?จุดประสงค์ของคุณคือเป้าหมาย ไม่ใช่ Not Cancer (2008)
We're picking up a large energy reading from the target sir.เราอ่านค่าพลังงานมหาศาล ได้จากเป้าหมายครับท่าน Rising Malevolence (2008)
A weapon that neutralizes all power to our ships, leaving the targets defenseless.อาวุธที่ทำให้ยานของเราหมดสภาพ ไร้กำลัง ในการป้องกันตัวเอง Rising Malevolence (2008)
Target range almost locked sir.ล็อกเป้าหมายเกือบสำเร็จแล้วครับท่าน Rising Malevolence (2008)
Enemy ship targeted General.เล็งเป้าหมายเรียบร้อยครับท่าน Rising Malevolence (2008)
All ships, target the bridge, maximum firepower.ยานทุกลำ เล็งไปที่หอบังคับการ ใช้อำนาจการยิงสูงสุด Destroy Malevolence (2008)
All batteries, target that command bucket.ปืนใหญ่ทุกหน่วย ยิงไปที่ยานบัญชาการนั่น Downfall of a Droid (2008)
There's only one target of interest in this sector:เป้าหมายที่สำคัญในระแวกนี้มีที่เดียว : Rookies (2008)
Our target would be the bridge and General Grievous.เราจึงจะพุ่งเป้าไปที่หอบังคับการ และนายพลกรีวัส Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
targetAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
targetAim the gun at the target.
targetA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
targetAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
targetHe hit the center of the target with his first shot.
targetHe picked up the rifle and aimed it at the target.
targetHer success made her the target of jealousy.
targetHis behavior was often a target of criticism.
targetI aimed my gun at the target.
targetIs the name 'Shinosuke' a target for teasing?
targetIt stopped short at a result far from the 10% taken as the target.
targetKunihiko hit the target with his first shot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ่มเป้าหมาย[N] target group, Example: เจ้าของค่ายจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากกว่าคนในวัยทำงาน, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มบุคคลซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางให้ได้รับผลนั้น
เป้าหมาย[N] target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
เป้า[N] target, See also: mark, spot, sign, Syn. จุดเล็ง, จุดกำหนด, เป้านิ่ง, Example: เขายิงธนูถูกเป้าทุกครั้ง, Count unit: อัน,แผ่นฯลฯ, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า[N] target, See also: mark, spot, sign, Syn. จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เขายิงธนูถูกเป้าทุกครั้ง, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้าหมาย[N] target, See also: butt, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
โปรแกรมภาษาเครื่อง[N] object program, See also: target program, Example: โปรแกรมภาษาเครื่องไม่ได้จัดในรูปแบบที่ปฏิบัติการได้, Count unit: โปรแกรม, Thai definition: โปรแกรมที่ผ่านคอมไพเลอร์หรือแอสเซมเบลอร์แล้ว
อาหารปาก[N] target for gossip, Example: การหยิบยกเรื่องของผัวเมียขึ้นมานินทายามว่างเป็นอาหารปากจานอร่อยของชาวบ้านแถบนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip   
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice   
จุดกำหนด[n. exp.] (jut kamnot) EN: target   
จุดเล็ง[n. exp.] (jut leng) EN: target   
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
กลอน[n.] (kløn) EN: lock ; bolt ; latch   FR: verrou [m] ; loquet [m] ; targette [f]
กลุ่มเป้าหมาย[n. exp.] (klum paomāi) EN: target group   
กลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา[n. exp.] (klum paomāi nai kān khōtsanā) EN: target population   
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target   FR: viser ; pointer

CMU English Pronouncing Dictionary
TARGET    T AA1 R G AH0 T
TARGET    T ER1 G AH0 T
TARGETS    T AA1 R G AH0 T S
TARGET'S    T AA1 R G AH0 T S
TARGETED    T AA1 R G AH0 T AH0 D
TARGETING    T AA1 R G AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
target    (n) (t aa1 g i t)
targets    (n) (t aa1 g i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対象[たいしょう, taishou] Thai: กลุ่มเป้าหมาย English: target

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plankosten {pl}; Richtkosten {pl}; Sollkosten {pl}target cost [Add to Longdo]
Plansumme {f}; Richtsumme {f}; Zielgröße {f}target figure [Add to Longdo]
Richtsatz {m}target rate [Add to Longdo]
Scheibenschießen {n}target practice; target shooting [Add to Longdo]
Schießübung {f}target practise [Add to Longdo]
Sollzustand {m}target state; should-be state; desired status [Add to Longdo]
Ziel {n} [mil.] | Ziele {pl} | im Ziel; erfasst; getroffen | danebengegangen; nicht getroffen | zum Ziel setzen; zum Ziel stellen | Ziel suchendtarget | targets | on target | off target | to target | target seeking [Add to Longdo]
Zielbereich {m}; Zielgebiet {n}target area [Add to Longdo]
Zielgruppe {f}target group [Add to Longdo]
Zielinformation {f}target information [Add to Longdo]
Zielkorridor {m}target range [Add to Longdo]
Ziellinie {f}; Zielbereich {m}target ceiling [Add to Longdo]
Zielmarkt {m}target market [Add to Longdo]
Zielplatz {m}; Zielgelände {n}; Zielort {m} [mil.]target site [Add to Longdo]
Zielschießen {n} [mil.]target practice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
インフレターゲット[, infureta-getto] (n) inflation target [Add to Longdo]
ターゲット[, ta-getto] (n) target; (P) [Add to Longdo]
ターゲットゾーン[, ta-gettozo-n] (n) target zone [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[, ta-gettodoraibu] (n) {comp} target drive [Add to Longdo]
ターゲットマーケティング[, ta-gettoma-keteingu] (n) targeted marketing [Add to Longdo]
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受众[shòu zhòng, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] target audience; audience [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] target in archery [Add to Longdo]
对地[duì dì, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] targeted (e.g. attacks) [Add to Longdo]
对象[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] target; object; partner; boyfriend; girlfriend [Add to Longdo]
标的[biāo dì, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ, / ] target; aim; objective; what one hopes to gain [Add to Longdo]
目标[mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] target; goal; objective [Add to Longdo]
目标匹配作业[mù biāo pǐ pèi zuò yè, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄆㄧˇ ㄆㄟˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] target matching task [Add to Longdo]
目标市场[mù biāo shì chǎng, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] target market [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, ] target; mark [Add to Longdo]
靶子[bǎ zi, ㄅㄚˇ ㄗ˙, ] target [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ターゲット[たーげっと, ta-getto] target [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]
指示先[しじさき, shijisaki] target [Add to Longdo]
対象機種[たいしょうきしゅ, taishoukishu] target machine [Add to Longdo]
目的要素[もくてきようそ, mokutekiyouso] target element [Add to Longdo]
目標シソーラス[もくひょうシソーラス, mokuhyou shiso-rasu] target thesaurus [Add to Longdo]
目標デスクリプタ[もくひょうデスクリプタ, mokuhyou desukuriputa] target descriptor [Add to Longdo]
目標プログラム[もくひょうプログラム, mokuhyou puroguramu] target program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Target \Tar"get\, n. [OF. targette, dim. of OF. & F. targe, of
   Teutonic origin; cf. AS. targe, OD. targie, G. zarge a frame,
   case, border, OHG. zarga, Icel. targa shield.]
   1. A kind of small shield or buckler, used as a defensive
    weapon in war.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) A butt or mark to shoot at, as for practice, or to
      test the accuracy of a firearm, or the force of a
      projectile.
    (b) The pattern or arrangement of a series of hits made by
      a marksman on a butt or mark; as, he made a good
      target.
      [1913 Webster]
 
   3. (Surveying) The sliding crosspiece, or vane, on a leveling
    staff.
    [1913 Webster]
 
   4. (Railroad) A conspicuous disk attached to a switch lever
    to show its position, or for use as a signal.
    [1913 Webster]
 
   5. A thin cut; a slice; specif., of lamb, a piece consisting
    of the neck and breast joints. [Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. A tassel or pendent; also, a shred; tatter. [Obs. Scot.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A goal for an activity; as, the target of this year's
    fundraising drive is 2 million dollars.
    [PJC]
 
   8. A metallic object toward which a beam of electrons is
    aimed in a tube designed to generate X-rays; when the
    electrons strike the target, the impact causes emission of
    X-rays.
    [PJC]
 
   9. Any object toward which a beam of photons, a laser beam,
    an electron beam, or a beam of atomic or subatomic
    particles is aimed.
    [PJC]
 
   10. A person who is the subject of criticism or ridicule.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 target
   n 1: a reference point to shoot at; "his arrow hit the mark"
      [syn: {target}, {mark}]
   2: a person who is the aim of an attack (especially a victim of
     ridicule or exploitation) by some hostile person or
     influence; "he fell prey to muggers"; "everyone was fair
     game"; "the target of a manhunt" [syn: {prey}, {quarry},
     {target}, {fair game}]
   3: the location of the target that is to be hit [syn: {target},
     {target area}]
   4: sports equipment consisting of an object set up for a
     marksman or archer to aim at [syn: {target}, {butt}]
   5: the goal intended to be attained (and which is believed to be
     attainable); "the sole object of her trip was to see her
     children" [syn: {aim}, {object}, {objective}, {target}]
   v 1: intend (something) to move towards a certain goal; "He
      aimed his fists towards his opponent's face"; "criticism
      directed at her superior"; "direct your anger towards
      others, not towards yourself" [syn: {target}, {aim},
      {place}, {direct}, {point}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top