ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unpleasant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unpleasant-, *unpleasant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unpleasant(adj) ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ, Syn. obnoxious, Ant. pleasant
unpleasant(adj) ที่ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่สนุก, ไม่ราบรื่น

WordNet (3.0)
unpleasant(adj) disagreeable to the senses, to the mind, or feelings, Ant. pleasant
unpleasantly(adv) in an unpleasant manner, Ant. pleasantly
unpleasantness(n) the feeling caused by disagreeable stimuli; one pole of a continuum of states of feeling, Ant. pleasantness
unpleasantness(n) the quality of giving displeasure, Ant. pleasantness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Unpleasant

a. Not pleasant; not amiable or agreeable; displeasing; offensive. -- Un*pleas"ant*ly, adv. -- Un*pleas"ant*ness, n. [ 1913 Webster ]

Unpleasantry

n.; pl. Unpleasantries [ 1913 Webster ]

1. Want of pleasantry. [ R. ] [ 1913 Webster ]

2. A state of disagreement; a falling out. Thackeray. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's been a slight unpleasantness between him and Mrs. Danvers.มีเรื่องกันเล็กน้อยระหว่างเขากับคุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
- Can you face some unpleasant facts?- คุณรับความจริงที่ไม่น่ายินดีได้มั้ย - ไม่ได้ค่ะ Airplane! (1980)
Pretty soon they'll draw all those unpleasant dreams out of your head.เดี๋ยวมันก็จะดูดฝันร้ายออกจากหัวหนูจ้ะ Return to Oz (1985)
We all know him to be a proud, unpleasant sort of man, but this would be nothing if you really liked him.แต่นี่จะไม่มีความหมายเลยถ้าลูกชอบเขาจริงๆ Episode #1.6 (1995)
I think they'll arrest him out I think they find it was unpleasant I'll be welcomed back like a heroฉันว่าพวกมันจับตัวเขาไป ฉันว่าพวกมันไม่ค่อยเป็นมิตร ฉันจะต้องกลับมาเหมือนวีรบุรุษ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Thought we'd get that bit of unpleasantness dealt with first.ตอนแรกเรานึกว่า จะยุ่งเสียอีก The Constant Gardener (2005)
- She was horrid unpleasant.-หล่อนน่ารำคาญมากๆ Pride & Prejudice (2005)
We all know him to be a proud, unpleasant sort of fellow.พวกเราทั้งหมดคิดว่า เขาเป็นคนทะนงตนและถือตัว Pride & Prejudice (2005)
But if you can make him listen, Beth if you can make him do what I want you'll all walk away from this unpleasantness unscathed.แต่ ถ้าคุณทำให้เค้าฟัง, Beth... ...ถ้าคุณทำให้ทำให้สิ่งที่ฉันอยาก... ...คุณสามารถเดินไปจาก สถานที่ทุเรศแบบนี้ Firewall (2006)
In fact, it wasn't entirely unpleasant.จริง ๆ แล้ว มันไม่ได้รู้สึกไม่ดีไปเสียหมด Listen to the Rain on the Roof (2006)
they left an unpleasant taste when i consumed his essence.แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยที่หลงเหลืออยู่สุดท้าย ตอนที่ฉันครอบงำร่างนี้ Zod (2006)
Don't worry. It wasn't that unpleasant that I'm not going to ever see you again.อย่ากังวลไปเลยไม่ต้องเสียงใจขนาดนั้นหรอกที่จะไม่ได้เจอกัน Smile Again (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unpleasantA wet blanket is not always unpleasant when you come to know him well.
unpleasantDon't you find it unpleasant walking in the rain?
unpleasantGoing to school during the rush hour is tiring and unpleasant.
unpleasantHe dwelt on an unpleasant subject for two hours.
unpleasantHe had an unpleasant screechy voice.
unpleasantHe has an unpleasant look in his eyes.
unpleasantHe is an unpleasant fellow.
unpleasantHe looks very kind, but he is unpleasant.
unpleasantHow can you benefit by being so unpleasant?
unpleasantHow did she get mixed up with such unpleasant people?
unpleasantI went through so unpleasant an experience at that time.
unpleasantMrs. Jones is often unpleasant to her husband's secretary over the phone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ(adj) musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
เฝื่อน(adj) uncomfortable, See also: unpleasant, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
น่าหมั่นไส้(adj) annoying, See also: unpleasant, disagreeable, offensive, Syn. น่าเบื่อ, น่าชังน้ำหน้า, Ant. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา, Thai Definition: ไม่เป็นที่น่าพอใจ
บาดตา(adj) offensive to the eyes, See also: unpleasant to look at, Syn. ขัดตา, Example: ภาพพระภิกษุกำลังล้วงมือลงในบาตร เพื่อจับสลากแข่งเรือเป็นภาพที่บาดตาพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ขัดตาทำให้ไม่สบอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดตา[khattā] (v) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore  FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[khet fan] (v, exp) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
น่าเกลียด[nāklīet] (adj) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely  FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
แสลงหู[salaēng hū] (v) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unpleasant
unpleasantly
unpleasantness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unpleasant
unpleasantly
unpleasantness
unpleasantnesses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] unpleasant talk; malicious words #21,805 [Add to Longdo]
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ,   /  ] unpleasant smell; stink #30,315 [Add to Longdo]
看不顺眼[kàn bù shùn yǎn, ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ,     /    ] unpleasant to the eye #51,246 [Add to Longdo]
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ,    /   ] unpleasant; disagreeable #87,054 [Add to Longdo]
恶疾[è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ,   /  ] unpleasant ailment; foul disease #89,981 [Add to Longdo]
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ,  ] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths) #95,189 [Add to Longdo]
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ,    ] unpleasant; objectionable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unangenehm; widerlich { adj } | unangenehmer | am unangenehmstenunpleasant | more unpleasant | most unpleasant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) #7,552 [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na, n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) #9,491 [Add to Longdo]
不快[ふかい, fukai] (adj-na, n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P) #10,042 [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1, vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) #17,407 [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp, v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp, v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top