Search result for

unpleasant

(64 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unpleasant-, *unpleasant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unpleasant[ADJ] ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ, Syn. obnoxious, Ant. pleasant
unpleasant[ADJ] ที่ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the cave opened to reveal a most unpleasant collection of bandits."แล้วประตูถ้ำก็เปิดออก เผยให้เห็นความน่าสะพรึงกลัว... ...ของกลุ่มกองโจร Inkheart (2008)
Look, Oz, this doesn't have to be unpleasant.ฟังนะออส ไม่จำเป็นจะต้องไม่พอใจนะ Burn After Reading (2008)
This doesn't have to be unpleasant.ไม่จำเป็นจะต้องไม่พอใจนะ Burn After Reading (2008)
I know this is unpleasant, but believe me, it's gonna get a lot worse.ฉันรู้ว่ามันน่าเกลียด แต่จะมีที่แย่กว่านี้อีก Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Wow. I'm getting a really unpleasant pictureว๊าว ฉันกำลังคิดว่าเธอตอนนี้เหมือนกับ Connect! Connect! (2009)
Then there are those who return from a long day at work... only to discover... unpleasant surprises.แล้วก็มีบางคน ที่กลับมาจากการทำงานทั้งวัน เพื่อเพียงแค่จะพบ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Life is full of nasty shocks... unpleasant surprises that jolt our systems... and cause our hearts to skip a beat.ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่ทำให้สะดุ้งตกใจ... เรื่องไม่น่าพิสมัยที่ทำให้เรากระตุก และทำให้หัวใจเราแทบจะหยุดเต้น A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I thought I sensed an unpleasant disturbance in the force.ข้าคิดว่าข้าสัมผัสได้ ถึงความปั่นป่วน ไม่เป็นมิตรในพลัง Dooku Captured (2009)
And here I thought this mission would be unpleasant.และข้าก็คิดว่าภารกิจนี้ของเรา คงจะไม่ราบรื่นซะแล้ว The Hidden Enemy (2009)
An obnoxious, unpleasant man will be out of my life, and so will Orson.ผู้ชายที่น่ารังเกียจ ไม่น่าพิศมัย จะได้ออกจากชีวิตฉัน และออร์สันด้วย Everybody Says Don't (2009)
And if i see you or him again... it'll be extremely Unpleasant for all of us.และถ้าผมเจอคุณหรือเขาอีกล่ะก็... มันไม่ดีกับเราทั้งหมดแน่ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
It'll probably be unpleasant for you.มันอาจจะไม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนาย Sympathy for the Devil (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unpleasantA wet blanket is not always unpleasant when you come to know him well.
unpleasantDon't you find it unpleasant walking in the rain?
unpleasantGoing to school during the rush hour is tiring and unpleasant.
unpleasantHe dwelt on an unpleasant subject for two hours.
unpleasantHe had an unpleasant screechy voice.
unpleasantHe has an unpleasant look in his eyes.
unpleasantHe is an unpleasant fellow.
unpleasantHe looks very kind, but he is unpleasant.
unpleasantHow can you benefit by being so unpleasant?
unpleasantHow did she get mixed up with such unpleasant people?
unpleasantI went through so unpleasant an experience at that time.
unpleasantMrs. Jones is often unpleasant to her husband's secretary over the phone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
เฝื่อน[ADJ] uncomfortable, See also: unpleasant, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
น่าหมั่นไส้[ADJ] annoying, See also: unpleasant, disagreeable, offensive, Syn. น่าเบื่อ, น่าชังน้ำหน้า, Ant. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา, Thai definition: ไม่เป็นที่น่าพอใจ
บาดตา[ADJ] offensive to the eyes, See also: unpleasant to look at, Syn. ขัดตา, Example: ภาพพระภิกษุกำลังล้วงมือลงในบาตร เพื่อจับสลากแข่งเรือเป็นภาพที่บาดตาพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ขัดตาทำให้ไม่สบอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore   FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[v. exp.] (khet fan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth   
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPLEASANT    AH0 N P L EH1 Z AH0 N T
UNPLEASANTLY    AH0 N P L EH1 Z AH0 N T L IY0
UNPLEASANTNESS    AH0 N P L EH1 Z AH0 N T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unpleasant    (j) (uh1 n p l e1 z n t)
unpleasantly    (a) (uh1 n p l e1 z n t l ii)
unpleasantness    (n) (uh1 n p l e1 z n t n @ s)
unpleasantnesses    (n) (uh1 n p l e1 z n t n @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unangenehm; widerlich {adj} | unangenehmer | am unangenehmstenunpleasant | more unpleasant | most unpleasant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp,v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
気不味い;気まずい[きまずい, kimazui] (adj-i) (uk) unpleasant; awkward [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unpleasant talk; malicious words, #21,805 [Add to Longdo]
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, / ] unpleasant smell; stink, #30,315 [Add to Longdo]
看不顺眼[kàn bù shùn yǎn, ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, / ] unpleasant to the eye, #51,246 [Add to Longdo]
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] unpleasant; disagreeable, #87,054 [Add to Longdo]
恶疾[è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] unpleasant ailment; foul disease, #89,981 [Add to Longdo]
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, ] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths), #95,189 [Add to Longdo]
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] unpleasant; objectionable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unpleasant \Un*pleas"ant\, a.
   Not pleasant; not amiable or agreeable; displeasing;
   offensive. -- {Un*pleas"ant*ly}, adv. -- {Un*pleas"ant*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unpleasant
   adj 1: disagreeable to the senses, to the mind, or feelings ;
       "an unpleasant personality"; "unpleasant repercussions";
       "unpleasant odors" [ant: {pleasant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top