Search result for

intention

(90 entries)
(0.0729 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intention-, *intention*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intention[N] ความตั้งใจ, See also: ความมุ่งหมาย, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, เจตจำนง, Syn. aim, objective, purpose
intentional[ADJ] ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ, See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย, Syn. deliberate, intended, voluntary, Ant. unintentional
intentionally[ADV] โดยตั้งใจ, See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา, Syn. deliberately, intendedly, voluntarily, Ant. unintentionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา,ความตั้งใจ,เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ (ความมุ่งหมาย,เป้าหมาย)
well-intentioned(เวล'อินเทน'เชินดฺ) adj. มีความหมายดี,เจตนาดี,หวังดี, Syn. wellmeaning

English-Thai: Nontri Dictionary
intention(n) ความตั้งใจ,เจตนา,ความมุ่งหมาย
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intentionเจตนา, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intention spasmอาการหดเกร็งเหตุตั้งใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intention tremor; tremor, action; tremor, kinetic; tremor, posturalอาการสั่นขณะจะทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intention, manifestเจตนาโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intention, manifestation ofการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intentional fallacyความผิดพลาดเหตุเจตนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intentionเจตนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intentionality (n ) ความตั้งใจ, เจตนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait. you intentionally sabotaged blair? I know you're upset,เดี๋ยวก่อน ฉันเจตนาทำแบล์รงั้นหรอ ฉันรู้ว่าคุณหัวเสีย Pret-a-Poor-J (2008)
And that--that was not my intention,และนั้น นั้นไม่เคยเป็นเจตนาของฉันเลย Pret-a-Poor-J (2008)
You think this is intentionally directed at us?คุณคิดว่ามันตั้งใจตรงมาหาเราหรือไง? Dead Space: Downfall (2008)
How in the hell is something intentionally jamming us?มันจะมีอะไรตั้งใจรบกวนเราได้อย่างไร ? Dead Space: Downfall (2008)
I really had no intention of ever seeing you again.จริงๆฉันไม่เครียด จนกระทั่งเห็นคุณอีก Lucky Thirteen (2008)
Those are good intentions.นั่นคือความตั้งใจที่ดี Akai ito (2008)
You know that from the beginning my intentions weren't innocentท่านก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้ว ความมุ่งหมายของข้านั้นเพื่ออะไร Portrait of a Beauty (2008)
It was not my intention to hurt your maid.ข้าไม่ได้ตั้งใจ จะทำร้ายหญิงรับใช้ของเจ้า To Kill the King (2008)
- It was never my intention.- ข้าไม่ได้ตั้งใจ To Kill the King (2008)
The Nolan Foundation, despite their good intentions, thinks this place is a large nuisance as it is.มูลนิธิโนลัน แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A dancer intentionally falling?นักเต้นตั้งใจล้มนะหรือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You intentionally approached me, didn't you?แกจงใจเข้ามาใกล้ชิดฉัน, ใช่มัย? Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intentionApart from the result, your intention was good.
intentionDon't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.
intentionHe broke the window intentionally.
intentionHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
intentionHe gave away his real intention.
intentionHe had no intention of assisting my job.
intentionHe had no intention of waiting for three ours.
intentionHe has no intention to interfere with your business.
intentionHe has so far been silent about his intention.
intentionHe hinted at his intention.
intentionHe is always vague about his intentions.
intentionHe made it known that he had no intention to be surprised about.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชประสงค์[N] intention, See also: wish, will, whim, Syn. พระราชประสงค์, Thai definition: ความต้องการของพระมหากษัตริย์
อย่างตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
โดยจงใจ[ADV] deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
จงใจ[ADV] intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
โดยเจตนา[ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา
โดยตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ
เจตจำนง[N] intention, See also: intent, purpose, aim, Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, ความจงใจ, เจตนารมณ์, Example: ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF
เจตนารมณ์[N] intention, See also: aim, purpose, Syn. ความมุ่งหมาย, เจตนา, ความตั้งใจ, จุดหมาย, เป้าหมาย, Example: การปกครองในระบอบประชาธิปไตยการทำงานของรัฐจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ประชาชน
มนสิการ[N] attention, See also: intention, determination, Thai definition: การกำหนดไว้ในใจ, การทำในใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดำริ[N] contemplation, See also: intention, thinking over, consideration, Syn. การคิด, Example: การดำริของเขาได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi tangjai) EN: unintentionally   FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่เจตนา[adv.] (dōi mai jēttanā) EN: unintentionally   
โดยไม่มีเจตนา[adv.] (dōi mai mī jēttanā) EN: unintentionally   FR: involontairement ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tangjai) EN: unintentionally ; accidentally   
โดยตั้งใจ[adv.] (dōi tangjai) EN: intentionally   
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: give with insulting intention   
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENTION    IH2 N T EH1 N CH AH0 N
INTENTIONS    IH2 N T EH1 N CH AH0 N Z
INTENTIONAL    IH2 N T EH1 N SH AH0 N AH0 L
INTENTIONED    IH2 N T EH1 N CH AH0 N D
INTENTIONALLY    IH2 N T EH1 N SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intention    (n) (i1 n t e1 n sh @ n)
intentions    (n) (i1 n t e1 n sh @ n z)
intentional    (j) (i1 n t e1 n sh @ n @ l)
intentionally    (a) (i1 n t e1 n sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufabsicht {f}intention to buy [Add to Longdo]
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.) [Add to Longdo]
Intentionstremor {m} [med.]intention tremor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so [Add to Longdo]
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
インテンショナル[, intenshonaru] (adj-na) intentional [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用意[yòng yì, ㄩㄥˋ ㄧˋ, ] intention; purpose, #15,880 [Add to Longdo]
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] intentional; deliberate; on purpose, #47,576 [Add to Longdo]
故杀[gù shā, ㄍㄨˋ ㄕㄚ, / ] intentional homicide; abbr. for 故意殺人|故意杀人, #190,082 [Add to Longdo]
故意杀人[gù yì shā rén, ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] intentional homicide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intention \In*ten"tion\, n. [F. intention, L. intentio. See
   {Intend}, and cf. {Intension}.]
   [1913 Webster]
   1. A stretching or bending of the mind toward an object;
    closeness of application; fixedness of attention;
    earnestness.
    [1913 Webster]
 
       Intention is when the mind, with great earnestness,
       and of choice, fixes its view on any idea. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A determination to act in a certain way or to do a certain
    thing; purpose; design; as, an intention to go to New
    York.
    [1913 Webster]
 
       Hell is paved with good intentions.  --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. The object toward which the thoughts are directed; end;
    aim.
    [1913 Webster]
 
       In [chronical distempers], the principal intention
       is to restore the tone of the solid parts.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being strained. See {Intension}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Logic) Any mental apprehension of an object.
    [1913 Webster]
 
   {First intention} (Logic), a conception of a thing formed by
    the first or direct application of the mind to the
    individual object; an idea or image; as, man, stone.
 
   {Second intention} (Logic), a conception generalized from
    first intuition or apprehension already formed by the
    mind; an abstract notion; especially, a classified notion,
    as species, genus, whiteness.
 
   {To heal by the first intention} (Surg.), to cicatrize, as a
    wound, without suppuration.
 
   {To heal by the second intention} (Surg.), to unite after
    suppuration.
 
   Syn: Design; purpose; object; aim; intent; drift; purport;
     meaning. See {Design}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intention
   n 1: an anticipated outcome that is intended or that guides your
      planned actions; "his intent was to provide a new
      translation"; "good intentions are not enough"; "it was
      created with the conscious aim of answering immediate
      needs"; "he made no secret of his designs" [syn: {purpose},
      {intent}, {intention}, {aim}, {design}]
   2: (usually plural) the goal with respect to a marriage
     proposal; "his intentions are entirely honorable"
   3: an act of intending; a volition that you intend to carry out;
     "my intention changed once I saw her"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 intention [ɛ̃tãtjõ]
   intention; meaning; plan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top