ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstacle

AA1 B S T AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstacle-, *obstacle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstacle(n) อุปสรรค, See also: สิ่งกีดขวาง, Syn. hindrance, barrier, bar, Ant. clearance
obstacle race(n) การแข่งวิบาก
obstacle course(n) สิ่งยุ่งยากเรียงกันเข้ามา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstacle(ออบ'สทะเคิล) n. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
obstacle raceการวิ่งวิบาก, ทางวิบาก., See also: obstacle racer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
obstacle(n) อุปสรรค, เครื่องกีดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstacleอุปสรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstacle courseเส้นทางวิบาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
this is the obstacle course.นี่คือหลักสูตร การข้ามอุปสรรค Spies Like Us (1985)
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
I guess the thing I've spent more time on than anything else in this slide show is trying to identify all those things in people's minds that serve as obstacles to them understanding this.ผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้เวลามากกว่าเรื่องอื่นใด ในการบรรยาย คือการพยายามระบุ บรรดาสิ่งที่อยู่ในใจของผู้คน An Inconvenient Truth (2006)
The biggest obstacle to carlos and gaby... the I.R.S.Could make me testify against you.อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของคาร์ลอสกับแก๊บบี้ I.R.S ต้องให้ฉันเป็นพยานเอาผิดคุณ The Game (2007)
No matter what obstacles you throw my way, I'll accept themไม่ว่าท่านจะลงโทษฉันยังไง ฉันก็จะยอมรับมัน ขอเพียงอย่าเอาฮิโระไปเลยค่ะ Koizora (2007)
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ Eagle Eye (2008)
Obstacle courses, simulated missions.กับเหตุการณ์จำลอง Goodbye to All That (2008)
What about the obstacle course?ไม่ฝึกข้ามเครื่องกีดขวางแล้วหรือครับ Goodbye to All That (2008)
Thank you for guiding me straight and true, through the many obstacles on my path.ขอบคุณที่แนะนำ ผมอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ตลอดเว้นทางที่มีอุปสรรคมากมาย The Book of Eli (2010)
The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done.อุปสรรคสำคัญตอนนั้น ก็คือเธอปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความจริงที่ได้ทำลงไป Shutter Island (2010)
Within the next 60 minutes, you must stay upon the path of learning and traverse a series of obstacles to obtain access to your wife, who you have also deceived.เรียนรู้และเอาชนะบรรดาอุปสรรค สามารถที่จะไปถึงภรรยาของเขา / คุณก็หลอกลวง ถ้าคุณไปไม่ถึงตรงนั้น พอเวลาหมด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I have chosen Miley Cyrus' "The Climb," because it's about overcoming obstacles and beating the odds.ฉันเลือก "The Climb" ของไมลี่ย์ ไซรัส เพราะมันพูดถึงการก้าวข้ามอุปสรรค Laryngitis (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstacleHe did the work in spite of many obstacles.
obstacleHe has overcome many obstacles.
obstacleHe met an unexpected obstacle.
obstacleHe refused to quit despite many obstacles.
obstacleHe surmounted the obstacles with great effort.
obstacleHe went forward in the face of many obstacles.
obstacleHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.
obstacleIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
obstacleLack of flexibility is an obstacle to one's progress.
obstacleShe has the wonderful capability to overcome any obstacle.
obstacleThe obstacles to our progress have been removed at last.
obstacleThe pioneers have overcome a series of obstacles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกีดขวาง(n) obstacle, See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier, Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
มาร(n) obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai Definition: ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี 5 อย่าง เรียก ว่า เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาร(n) obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai Definition: ผู้หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความขัดข้อง(n) obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้างขวางคอ[kāngkhwāngkhø] (n) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way
การขัดขวาง[kān khatkhwāng] (n) EN: hindrance ; obstruction  FR: obstacle [ m ]
เขย่ง[khayeng] (v) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)  FR: se dresser sur la pointe des pieds
ข้อขัดข้อง[khø khatkhøng] (n, exp) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems  FR: objection [ f ]
ข้อขัดขวาง[khø khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; complication ; objections
เครื่องขัดขวาง[khreūang khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; resistance ; disconnector
ขวาก[khwāk] (n) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap  FR: épieu [ m ] ; herse [ f ]
ขวาง[khwāng] (v) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop  FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
โล่ง[lōng] (adj) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open  FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
มรสุม[mørasum] (n) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance  FR: crise [ f ] ; difficulté [ f ] ; obstacle [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OBSTACLE AA1 B S T AH0 K AH0 L
OBSTACLES AA1 B S T AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstacle (n) ˈɒbstəkl (o1 b s t @ k l)
obstacles (n) ˈɒbstəklz (o1 b s t @ k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, ] obstacle; hindrance; resistance; obstruction, #5,242 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
障害[しょうがい, shougai] TH: อุปสรรค  EN: obstacle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis { n } | Hindernisse { pl }obstacle | obstacles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狭き門[せまきもん, semakimon] (n) narrow gate; obstacle; school (position) hard to enter (get) [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) [Add to Longdo]
邪魔物[じゃまもの, jamamono] (n) obstacle; hindrance [Add to Longdo]
障り[さわり, sawari] (n) hindrance; obstacle; harm; bad effect; sickness [Add to Longdo]
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) [Add to Longdo]
障害物[しょうがいぶつ, shougaibutsu] (n) obstacle [Add to Longdo]
障害物競走[しょうがいぶつきょうそう, shougaibutsukyousou] (n) obstacle race [Add to Longdo]
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution [Add to Longdo]
当たり障り;当り障り;当たりさわり;当りさわり[あたりさわり, atarisawari] (n) (often as 当たり障りがない, 当たり障りのない, etc.) obstacle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstacle \Ob"sta*cle\, n. [F., fr. L. obstaculum, fr. obstare to
   withstand, oppose; ob (see {Ob-}) + stare to stand. See
   {Stand}. and cf. {Oust}, v.]
   That which stands in the way, or opposes; anything that
   hinders progress; a hindrance; an obstruction, physical or
   moral.
   [1913 Webster]
 
      If all obstacles were cut away.
      And that my path were even to the crown. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Impediment; obstuction; hindrance; difficulty. See
     {Impediment}, and {Obstruction}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstacle
   n 1: something immaterial that stands in the way and must be
      circumvented or surmounted; "lack of imagination is an
      obstacle to one's advancement"; "the poverty of a district
      is an obstacle to good education"; "the filibuster was a
      major obstruction to the success of their plan" [syn:
      {obstacle}, {obstruction}]
   2: an obstruction that stands in the way (and must be removed or
     surmounted or circumvented)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 obstacle /ɔpstakl/ 
  obstacle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top