Search result for

demo

(140 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demo-, *demo*. Possible hiragana form: でも
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
demonymคำที่ใช้เรียกผู้คนในประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ
Demotivate (vt ) ทำให้หมดกำลังใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demo    [N] ของตัวอย่าง, See also: ของโชว์, สิ่งที่แสดงเป็นตัวอย่าง, ของสาธิต
demo    [N] ค่อย่อของ demonstration
demo    [SL] สาธิต (มาจาก demonstration), See also: เดโม่
demob    [VT] ปลดประจำการ, See also: ปลด, ถอนกำลังทหาร, Syn. demobilize
demon    [N] ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
demos    [N] ประชากร, See also: ประชาชน, คนทั่วไป
demote    [VT] ลดชั้น, See also: ลดระดับ, ลดสถานะภาพ, ลดตำแหน่ง, Syn. degrade, displace, Ant. promote, upgrade
demoded    [ADJ] พ้นสมัย, See also: หมดยุค, ล้าสมัย, Syn. unfashionable, out-of-date, outmoded
demonic    [ADJ] ซึ่งถูกครอบงำ, See also: ถูกสิง, Syn. possessed, satanic
demonic    [N] ปีศาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demobilizationการเลิกระดมพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
democracyประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
democratic centralismคติประชาธิปไตยรวมศูนย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
democratizationการทำให้เป็นประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demodulationการแยกสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demodulatorตัวแยกสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demodulatorตัวแยกสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demographerนักประชากรศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
demographicทางประชากรศาสตร์, ทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
demographic analysisการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demoสาธิต
เป็นคำที่กร่อนมาจากคำว่า Demonstration หมายถึง การสาธิตการทำงาน หรือการใช้งานของเครื่อง หรือโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Democracyประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Democracyประชาธิปไตย [การแพทย์]
Democraticแบบประชาธิปไตย [การแพทย์]
Democratizationการพัฒนาประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Demodex Canisไรขี้เรื้อนสุนัข [การแพทย์]
Demodulationการแปลงกลับ [การแพทย์]
Demodulation (Electronics)การดีมอดูเลต (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Demographer นักประชากรศาสตร์ [สิ่งแวดล้อม]
Demographersนักประชากรศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demoThere were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.
demoIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
demoSuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
demoThe Americans are a democratic people.
demoGreek philosophers placed value on democracy.
demo(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.
demoThese things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.
demoI'll demonstrate how this machine works.
demoIt is necessary to look more carefully into the demographic configuration of this region.
demoThese diagrams demonstrate different possible approaches to job seeking.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demo-Pref. " ผู้คน " "ประชาชน"
demob(ดิมอบ') n. ดูdemobilization
demobilise(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
demobilize(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
democracy(ดิมอค'ระซี) n. ประชาธิปไตย,ความเสมอภาคของสังคม
democrat(เดม'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท
democratic(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratical(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratise(ดิมอค'คระไทซ) vt.,vi. ทำให้กลายเป็นประชาธิปไตย., See also: democratisation n. ดูdemocratize democratization n. ดูdemocratize, Syn. self-rule
democratize(ดิมอค'คระไทซ) vt.,vi. ทำให้กลายเป็นประชาธิปไตย., See also: democratisation n. ดูdemocratize democratization n. ดูdemocratize, Syn. self-rule

English-Thai: Nontri Dictionary
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
democrat(n) ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค
demolish(vt) รื้อ,ทำลาย,โค่น,ล้ม
demolition(n) การรื้อ,การทำลาย,การโค่นล้ม
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง    [N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ปล่อยทีเด็ด    [V] demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต    [V] demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
ระบอบประชาธิปไตย    [N] democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
รื้อ    [V] dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
สาธิต    [ADJ] demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต    [V] demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อสูร    [N] devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
ภูมิศาสตร์ประชากร    [N] demographic geography, See also: population geography, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับประชากรในถิ่นต่างๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆ
เกาหลีเหนือ    [N] North Korea, See also: Democratic People's Republic of Korea, Syn. ประเทศเกาหลีเหนือ, Example: ในปี 1952 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป้าหมายที่จะต้องทำการทิ้งระเบิดในเกาหลีเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ชายชั่ว[n.] (chāi chūa) EN: evil man   FR: démon [m] ; monstre [m]
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ดีโมครีตุส[n. prop.] (Dīmōkhrītus) EN: Democritus   FR: Démocrite
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
โหง[n.] (hōng) EN: ghost ; spirit ; apparition   FR: esprit[m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng prachāthippatai) EN: promote democracy   FR: promouvoir la démocratie

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMO    D EH1 M OW0
DEMOV    D EH1 M AA0 V
DEMON    D IY1 M AH0 N
DEMOS    D EH1 M OW2 Z
DEMORE    D EH1 M AO0 R
DEMONS    D IY1 M AH0 N Z
DEMONT    D EH1 M AH0 N T
DEMORY    D IH2 M ER1 IY0
DEMOTT    D AH0 M AA1 T
DEMOSS    D AH0 M AA1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demo    (n) (d e1 m ou)
demob    (v) (d ii2 m o1 b)
demon    (n) (d ii1 m @ n)
demos    (n) (d e1 m ou z)
demobs    (v) (d ii2 m o1 b z)
demons    (n) (d ii1 m @ n z)
demote    (v) (d ii2 m ou1 t)
demonic    (j) (d ii1 m o1 n i k)
demoted    (v) (d ii2 m ou1 t i d)
demotes    (v) (d ii2 m ou1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
デモ隊[でもたい, demotai] (n ) ผู้ชุมนุมประท้วง

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
そんでもって[, sondemotte] (conj) (col) (See それで) and (so); because of which; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人口学[rén kǒu xué, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] demography [Add to Longdo]
凶煞[xiōng shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄚˋ, / ] demon; fiend [Add to Longdo]
凶神[xiōng shén, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ, / ] demon; fiend [Add to Longdo]
凶身[xiōng shēn, ㄒㄩㄥ ㄕㄣ, / ] demon; fiend [Add to Longdo]
削职[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, / ] demotion; to have one's job cut [Add to Longdo]
削职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] demotion to commoner (成语 saw) [Add to Longdo]
刚果民主共和国[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] demoralizing talk [Add to Longdo]
塞尔维亚民主党[Sāi ěr wéi yà Mín zhǔ dǎng, ㄙㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party of Serbia [Add to Longdo]
妖魔[yāo mó, ㄧㄠ ㄇㄛˊ, ] demon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デモ版[デモはん, demo han] demo version [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
着脱可能[ちゃくだつかのう, chakudatsukanou] demountable (an) [Add to Longdo]
復調[ふくちょう, fukuchou] demodulation (vs) [Add to Longdo]
復調装置[ふくちょうそうち, fukuchousouchi] demodulator [Add to Longdo]
復調機[ふくちょうき, fukuchouki] demodulator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
民主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
民主的[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demo
   n 1: a visual presentation showing how something works; "the
      lecture was accompanied by dramatic demonstrations"; "the
      lecturer shot off a pistol as a demonstration of the
      startle response" [syn: {demonstration}, {demo}]
   v 1: give an exhibition of to an interested audience; "She shows
      her dogs frequently"; "We will demo the new software in
      Washington" [syn: {show}, {demo}, {exhibit}, {present},
      {demonstrate}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 demo
  /de'moh/
 
   [short for ?demonstration?]
 
   1. v. To demonstrate a product or prototype. A far more effective way of
   inducing bugs to manifest than any number of {test} runs, especially when
   important people are watching.
 
   2. n. The act of demoing. ?I've gotta give a demo of the drool-proof
   interface; how does it work again??
 
   3. n. Esp. as demo version, can refer either to an early, barely-functional
   version of a program which can be used for demonstration purposes as long
   as the operator uses exactly the right commands and skirts its numerous
   bugs, deficiencies, and unimplemented portions, or to a special version of
   a program (frequently with some features crippled) which is distributed at
   little or no cost to the user for enticement purposes.
 
   4. [{demoscene}] A sequence of {demoeffect}s (usually) combined with
   self-composed music and hand-drawn (?pixelated?) graphics. These days
   (1997) usually built to attend a {compo}. Often called eurodemos outside
   Europe, as most of the {demoscene} activity seems to have gathered in
   northern Europe and especially Scandinavia. See also {intro}, {dentro}.
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 demo
   demon
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Demo [deːmoː] (n) , s.(f )
   demo
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top