ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

display

D IH0 S P L EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -display-, *display*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
display(vt) แสดง, See also: นำเสนอ, สาธิต, โชว์, Syn. exhibit, have, show, demonstrate, Ant. hide, conceal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
display(ดิสเพล') vt. แสดง, เปิดเผย, โอ้อวด, แผ่ออก, เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง, การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด, นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ printer, พล็อตเตอร์ plotter ฯ
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
monochrome display adapteตัวปรับจอภาพสีเดียวใช้ตัวย่อว่า MDA (อ่านว่าเอ็มดีเอ) บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
visual display unitหน่วยจอภาพใช้ตัวย่อว่า VDU (อ่านว่า วีดียู) หมายถึงจอภาพ ซึ่งใช้เป็นที่ใช้แสดงข้อมูลและผลลัพธ์ โดยปกติ จะต้องเชื่อมต่อกับแผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse) ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูล มีความหมายเหมือน monitor

English-Thai: Nontri Dictionary
display(n) การเปิดเผย, การอวด, นิทรรศการ, การแสดง
display(vt) เปิดเผย, แผ่ออก, อวด, ทำให้เห็นเด่นชัด, แสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
display console๑. ส่วนเฝ้าคุมแสดงผล๒. จอเฝ้าคุมแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displayแสดงข้อความข่าวสารทางจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Display boardsป้ายนิเทศ [TU Subject Heading]
display cardการ์ดแสดงผล, อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิทัลมาเป็นสัญญาณที่ส่งไปที่จอภาพ การ์ดแสดงผลอาจอยู่ในรูปแบบการ์ดหรืออาจติดตั้งมาบนเมนบอร์ดแล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Display of collectiblesการจัดแสดงของสะสม [TU Subject Heading]
Display of merchandiseการจัดแสดงสินค้า [TU Subject Heading]
Display Systemการแสดงภาพ [การแพทย์]
Display Unitหน่วยแสดง [การแพทย์]
Displays in educationป้ายนิเทศทางการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
I've got the air-Iock status display down here.ฉันมีเครื่องล็อค จอแสดงสถานะที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
Allow me to display my affection.ขอให้ผมแสดงความรักบ้างนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
By now his head's on display in the capital!ตอนนี้หัวเจ้านั่นคงจะถูกประจาน อยู่ในเมืองหลวงแล้วล่ะ ! Millennium Actress (2001)
We back our funders 100%. We ask for a 30-60 day display on the floor.เราขอให้แสดงสินค้า 30-60วันบนพื้น Punch-Drunk Love (2002)
With the aquablast, little zippers, whales and speedboats we ask the display be at eye level.สำหรับอคว่าบลาส, ลิตเติลซิปเปอร์ ปลาวาฬ และสปี๊ดโบตส์... ขอให้จัดแสดงในระดับสายตา Punch-Drunk Love (2002)
The Ruby's on loan from the raja of India and will be on display Wednesday night at the mayor's fund-raiser.ทับทิมถูกยืมมาแสดงจาก ราชาอินเดีย... และจะออกแสดงในคืนวันพุธ... ในงานการกุศลของนายกเทศมนตรี Inspector Gadget 2 (2003)
That's where they clean, repair and maintain all the documents and the storage housings when they're not on display or in the vault.ไม่ใช่. มันเอาไว้ทำความสะอาด และซ่อมแซม... เอกสารและกรอบ National Treasure (2004)
There's a copy of the Declaration on display now?คุณใช้ใบประกาศอิสรภาพปลอม ใส่ตู้แสดงแทนอยู่ใช่ไหม ? National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displayA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
displayA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
displayAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
displayAre they displayed all through the year?
displayFamous china is on display.
displayFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
displayHe never made a display of his learning.
displayHe was eager to display his new bicycle to his friends.
displayHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
displayHis latest works are on display at the square.
displayHis latest works are on temporary display.
displayHow should foreign exchange rates be shown? In the foreign exchange market they are displayed centered on the American dollar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดง(v) show, See also: display, exhibit, Syn. เล่น, สำแดง
แสดงผล(v) show, See also: display, Syn. ปรากฏผล, บอกผล
วางข้อ(v) swagger, See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant, Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า, Example: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร, Thai Definition: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
วาดลวดลาย(v) play tricks, See also: display artistic skill or trick, resort to stratagems, Example: เชียร์ลีดเดอร์จากงานฟุตบอลประเพณีวาดลวดลายเชียร์ลีดระดับมืออาชีพ, Thai Definition: แสดงศิลปะชั้นเชิง, แสดงกลเม็ดชั้นเชิง, Notes: (ปาก)
ออกหน้า(v) show off, See also: display, Thai Definition: แสดงให้ปรากฏ, แสดงออก
ชัก(v) cite, See also: display, Syn. ยก, Example: เขาพยายามที่จะชักเหตุผลต่างๆ ยกขึ้นมาอ้างให้เธอเชื่อ, Thai Definition: นำเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง
เชิดหนัง(v) display shadow figures, See also: perform a puppet show, Thai Definition: ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นให้แสดงท่าทางไปตามบทบาท, ยกชูตัวหนังใหญ่แล้วผู้เชิดทำท่าทางประกอบไปตามบทบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[chak] (v) EN: cite ; display
เชิดหนัง[choētnang] (v) EN: display shadow figures
นำเสนอ[namsanōe] (v) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display  FR: présenter ; montrer
งานแสดง[ngān sadaēng] (n, exp) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition  FR: foire [ f ] ; exposition [ f ] ; exhibition [ f ] ; salon [ m ]
แสดง[sadaēng] (v) EN: show ; demonstrate ; display  FR: montrer ; exposer ; exhiber
แสดงผล[sadaēng phon] (v, exp) EN: show the result ; demonstrate the result ; display  FR: montrer le résultat
สำแดง[samdaēng] (v) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate  FR: montrer ; exposer
สาธิต[sāthit] (v) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example  FR: démontrer
ตู้โชว์[tū chō] (n) EN: display window ; showcase  FR: vitrine [ f ] ; présentoir [ m ]
ยิงพลุ[ying phlu] (v, exp) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISPLAY D IH0 S P L EY1
DISPLAYS D IH0 S P L EY1 Z
DISPLAYED D IH0 S P L EY1 D
DISPLAYING D IH0 S P L EY1 IH0 NG
DISPLAYWRITE D IH0 S P L EY1 R AY2 T
DISPLAYWRITER D IH0 S P L EY1 R AY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
display (v) dˈɪsplˈɛɪ (d i1 s p l ei1)
displays (v) dˈɪsplˈɛɪz (d i1 s p l ei1 z)
displayed (v) dˈɪsplˈɛɪd (d i1 s p l ei1 d)
displaying (v) dˈɪsplˈɛɪɪŋ (d i1 s p l ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显示屏[xiǎn shì bǐng, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] display screen #9,529 [Add to Longdo]
陈列[chén liè, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] display; exhibit #14,436 [Add to Longdo]
橱窗[chú chuāng, ㄔㄨˊ ㄔㄨㄤ, / ] display window #22,725 [Add to Longdo]
火树银花[huǒ shù yín huā, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄨˋ ㄧㄣˊ ㄏㄨㄚ, / ] display of fireworks and lanterns #64,981 [Add to Longdo]
班门弄斧[bān mén nòng fǔ, ㄅㄢ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] display one's slight skill before an expert #73,584 [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, ] display food for show only; sacrifice #494,012 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeige { f }; Bildschirm { m }; Ausstellung { f }; Ansicht { f } | grafische Anzeigedisplay | graphic display [Add to Longdo]
Anzeigeformat { n }display format [Add to Longdo]
Anzeigegerät { n }display unit; indicator; display equipment; indicating equipment [Add to Longdo]
Anzeigemodus { m }display mode [Add to Longdo]
Auslegungsfrist { f }display period [Add to Longdo]
Ausstellungsmaterial { n }display material [Add to Longdo]
Ausstellungsstück { n } (im Schaufenster)display item [Add to Longdo]
Bildschirmstation { f }display terminal [Add to Longdo]
Bildwiederholfrequenz { f }display refresh rate; video refresh rate [Add to Longdo]
Schauöffnung { f }display opening [Add to Longdo]
Sichtgerät { n } | Sichtgeräte { pl }display device | display devices [Add to Longdo]
Vitrine { f }display case; showcase; glass cabinet [Add to Longdo]
Ausdruck { m } von Zärtlichkeitdisplay of affection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
表示[ひょうじ, hyouji] (n, vs) indication; expression; display; presentation; representation; manifestation; (P) #563 [Add to Longdo]
展示[てんじ, tenji] (n, vs) exhibition; display; (P) #1,994 [Add to Longdo]
披露[ひろう, hirou] (n, vs) announcement; show; display; introduction; (P) #2,401 [Add to Longdo]
ポップ[poppu] (adj-na, n, vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P) #4,058 [Add to Longdo]
発揮[はっき, hakki] (n, vs) exhibition; demonstration; show; display; manifestation; (P) #4,893 [Add to Longdo]
見せる[みせる, miseru] (v1, vt) to show; to display; (P) #5,200 [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) bulletin board; display board; notice board; electronic bulletin board; BBS; (P) #6,354 [Add to Longdo]
出品[しゅっぴん, shuppin] (n, vs) exhibit; display; (P) #7,868 [Add to Longdo]
出展[しゅってん, shutten] (n, vs) exhibit; display; (P) #8,114 [Add to Longdo]
ディスプレイ(P);ディスプレー(P)[deisupurei (P); deisupure-(P)] (n, vs) { comp } display; (P) #8,348 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, v. t. [imp. & p. p. {Displayed}; p. pr. &
   vb. n. {Displaying}.] [OE. displaien, desplaien, OF.
   despleier, desploier, F. d['e]ployer; pref. des- (L. dis-) +
   pleier, ploier, plier, F. ployer, plier, to fold, bend, L.
   plicare. See {Ply}, and cf. {Deploy}, {Splay}.]
   1. To unfold; to spread wide; to expand; to stretch out; to
    spread.
    [1913 Webster]
 
       The northern wind his wings did broad display.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To extend the front of (a column), bringing it into
    line. --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To spread before the view; to show; to exhibit to the
    sight, or to the mind; to make manifest.
    [1913 Webster]
 
       His statement . . . displays very clearly the actual
       condition of the army.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To make an exhibition of; to set in view conspicuously or
    ostentatiously; to exhibit for the sake of publicity; to
    parade.
    [1913 Webster]
 
       Proudly displaying the insignia of their order.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) To make conspicuous by large or prominent type.
    [1913 Webster]
 
   6. To discover; to descry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And from his seat took pleasure to display
       The city so adorned with towers.   --Chapman.
 
   7. (Computers) To output (results or data) in a visible
    manner on the screen of a monitor, CRT, or other device.
    [PJC]
 
   Syn: To exhibit; show; manifest; spread out; parade; expand;
     flaunt.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, v. i.
   To make a display; to act as one making a show or
   demonstration. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, n.
   1. An opening or unfolding; exhibition; manifestation.
    [1913 Webster]
 
       Having witnessed displays of his power and grace.
                          --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. Ostentatious show; exhibition for effect; parade.
    [1913 Webster]
 
       He died, as erring man should die,
       Without display, without parade.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Electronics) An electronic device on which the output
    signal of another electronic device may be presented in a
    visual form; -- also called {display device}. Typically
    the display device it is the screen of a cathode-ray tube,
    as in a computer monitor, but other forms of visual
    display such as LED or liquid crystal devices are also
    used. The printed output from a computer or other device
    is not considered as a display.
    [PJC]
 
   4. (Computers) The output signal from a computer program,
    displayed on a display device. The displayed signal may
    consist of letters, numbers, or any graphical image.
    [PJC]
 
   5. (Biology) a pattern of behavior, such as showing a body
    part to another animal, by which one animal conveys
    information to another, as for mating or defense.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 display
   n 1: something intended to communicate a particular impression;
      "made a display of strength"; "a show of impatience"; "a
      good show of looking interested" [syn: {display}, {show}]
   2: something shown to the public; "the museum had many exhibits
     of oriental art" [syn: {display}, {exhibit}, {showing}]
   3: a visual representation of something [syn: {display},
     {presentation}]
   4: behavior that makes your feelings public; "a display of
     emotion"
   5: exhibiting openly in public view; "a display of courage"
   6: an electronic device that represents information in visual
     form [syn: {display}, {video display}]
   v 1: to show, make visible or apparent; "The Metropolitan Museum
      is exhibiting Goya's works this month"; "Why don't you show
      your nice legs and wear shorter skirts?"; "National leaders
      will have to display the highest skills of statesmanship"
      [syn: {expose}, {exhibit}, {display}]
   2: attract attention by displaying some body part or posing; of
     animals

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top