ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสดงให้เห็น

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสดงให้เห็น-, *แสดงให้เห็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงให้เห็น[V] indicate, See also: show, signify, symbolize, name, point, designate, Syn. ชี้ให้เห็น, บอกให้เห็น, บ่งบอกถึง, Example: พระองค์ทรงงานพระราชนิพนธ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว? Pinocchio (1940)
- It came off! I just showed courage.มันออกมา ฉันเพียงแค่แสดงให้เห็น ความกล้าหาญเห็นนี้ Help! (1965)
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
That Turk shows one hair on his ass, he's dead.ที่ตุรกีแสดงให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งผมบนตูดของเขาเขาตาย The Godfather (1972)
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า Blazing Saddles (1974)
No one showed, okay?ไม่มีใครแสดงให้เห็นว่าโอเค? Mad Max (1979)
Just let him go. No one showed. No one.ไม่มีใครแสดงให้เห็นว่า ไม่มี ใคร. Mad Max (1979)
What's he mean, "No one showed"?สิ่งที่เขาหมายถึง "ไม่มีใคร แสดงให้เห็น"? Mad Max (1979)
Nobody showed!ไม่มีใครแสดงให้เห็นMad Max (1979)
What do you mean, "No one showed"?หมายความว่ายังไง "ไม่มีใคร แสดงให้เห็น"? Mad Max (1979)
What's hurt you the most is your record since the war - different cities, different jobs - and not one of them shows you can accept any real responsibility.สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุด คือประวัติของคุณตั้งแต่สงคราม เมืองต่างๆ งานต่างๆ ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยอมรับความรับผิดชอบที่แท้จริงได้ Airplane! (1980)
We can at least behave like civilised people.อย่างน้อยเราควรจะแสดงให้เห็นว่า เป็นคนที่เจริญแล้ว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงให้เห็น[v. exp.] (sadaēng hai hen) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate   FR: dévoiler ; révéler ; démontrer
แสดงให้เห็นถึง[v. exp.] (sadaēng hai hen theung) EN: demonstrate ; show   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betray[VT] แสดงให้รู้, See also: แสดงให้เห็นถึง, รู้ได้
catch up[PHRV] จับผิด, See also: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง
debunk[VT] แสดงให้เห็นว่าความคิดหรือความเชื่อนั้นผิด, See also: หักล้างความคิด, Syn. deflate
equate[VT] แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน, See also: กระทำโดยเท่าเทียมกัน, Syn. equalize
establish[VT] แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify
exhibit[VT] แสดงให้เห็น
falsify[VT] แสดงให้เห็นว่าไม่จริง, See also: ทำให้ผิดพลาด, ทำให้ไม่ถูกต้อง, บิดเบือน, Syn. distort, counterfeit, misrepresent
foreshow[VT] แสดงให้เห็นล่วงหน้า (คำโบราณ), See also: บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. foreshadow, prefigure, presage
giveaway[PHRV] แสดงให้เห็นว่ามาจาก, See also: ส่อให้เห็นว่าเป็น (ใคร), Syn. give away
show signs of something[IDM] แสดงให้เห็นว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
bespeak(บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง, Syn. indicate ###A. negate
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
confute(คันฟิวทฺ') {confuted,confuting,confutes} vt. แสดงให้เห็นว่าผิด,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด., See also: confutable adj. ดูconfute confuter n. ดูconfute, Syn. refute,disprove
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
embodimentn. การทำให้ปรากฎเป็นรูปร่าง,การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง,การแปลงรูป,การรวบรวม,ศูนย์รวม
evince(อีวินซฺ') {evinced,evincing,evinces} vt. แสดงให้เห็น,ทำให้เห็นประจักษ์,พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince
foreshow(ฟอร์โช') vt. แสดงให้เห็นล่วงหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า., See also: forshowing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
evince(vt) แสดงให้เห็นชัด,ทำให้ประจักษ์,พิสูจน์
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
feature(vt) เป็นลักษณะเฉพาะ,แสดงลักษณะ,ทำให้เด่น,แสดงให้เห็น
ostensible(adj) ซึ่งแสดงให้เห็น,โอ้อวด,ชัดเจน
point(vt) ชี้,แสดงให้เห็น,เล็ง,แจ้ง,เสี้ยม,ใส่จุดทศนิยม
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย
sanctimonious(adj) แสดงให้เห็นว่าศักดิ์สิทธิ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見せる[みせる, miseru] Thai: แสดงให้เห็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top