Search result for

demonstrate

(49 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demonstrate-, *demonstrate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrate    [VI] ประท้วง, Syn. protest
demonstrate    [VT] พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm
demonstrate    [VT] สาธิต, See also: แสดง, แสดงให้เห็น, Syn. show, prove, exhibit
demonstrate    [VT] อธิบาย, See also: ให้เหตุผล, Syn. explain, describe, express
demonstrate to    [PHRV] สาธิตให้ดู
demonstrate to    [PHRV] ทำให้เข้าใจชัดเจน
demonstrate against    [PHRV] เดินขบวนประท้วง, See also: ประท้วง, คัดค้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonstrateIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
demonstrateSuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
demonstrateThese things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.
demonstrateI'll demonstrate how this machine works.
demonstrateThese diagrams demonstrate different possible approaches to job seeking.
demonstrateColumbus demonstrated that the world is not flat.
demonstrateThe salesman demonstrated how to use the machine.
demonstrateThe salesman demonstrated how to use it.
demonstrateThe salesman demonstrated how to use the mincer.
demonstrateThe new medicine demonstrated an immediate effect.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยทีเด็ด    [V] demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต    [V] demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
สาธิต    [V] demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แสดงออก [V] express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
แผลงฤทธิ์ [V] demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
แสดงอำนาจ [V] show (the) power, See also: demonstrate (one's) power, Example: ร่องรอยทางด้านโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 แสดงให้เห็นสัญลักษณ์ที่แสดงอำนาจของเพศชายที่เป็นชนชั้นปกครอง
แสดงผล [V] show the result, See also: demonstrate the result, Thai definition: นำผลที่ได้ออกมาแสดงให้ผู้อื่นทราบ
แสดงผล [V] show the result, See also: demonstrate the result, Thai definition: นำผลที่ได้ออกมาแสดงให้ผู้อื่นทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
พิสูจน์[v.] (phisūt) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show   FR: prouver ; vérifier ; démontrer
ผู้สาธิต[n.] (phūsāthit) EN: demonstrator   FR: démonstrateur [m]
ปล่อยทีเด็ด[v. exp.] (plǿi thīdet) EN: demonstrate a trick ; play one's ace   
แสดง[v.] (sadaēng) EN: show ; demonstrate ; display   FR: montrer ; exposer ; exhiber
แสดงให้เห็นถึง[v. exp.] (sadaēng hai hen theung) EN: demonstrate ; show   
แสดงผล[v. exp.] (sadaēng phon) EN: show the result ; demonstrate the result ; display   FR: montrer le résultat
สำแดง[v.] (samdaēng) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate   FR: montrer ; exposer
สาธิต[v.] (sāthit) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example   FR: démontrer
สาธิตสินค้า[v. exp.] (sāthit sinkhā) EN: demonstrate products   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMONSTRATE    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T
DEMONSTRATED    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T AH0 D
DEMONSTRATES    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demonstrate    (v) (d e1 m @ n s t r ei t)
demonstrated    (v) (d e1 m @ n s t r ei t i d)
demonstrates    (v) (d e1 m @ n s t r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモる[, demo ru] (v5r,vi) to demonstrate (e.g. in the streets) [Add to Longdo]
托卵;託卵(iK)[たくらん, takuran] (n) brood parasitism (planting one's eggs in another bird's nest, as demonstrated by the cuckoo, etc.) [Add to Longdo]
敏腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp,v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demonstrate \Dem"on*strate\ (?; 277), v. t. [L. demonstratus, p.
   p. of demonstrare to demonstrate; de- + monstrare to show.
   See {Monster}.]
   1. To point out; to show; to exhibit; to make evident.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To show, or make evident, by reasoning or proof; to prove
    by deduction; to establish so as to exclude the
    possibility of doubt or denial.
    [1913 Webster]
 
       We can not demonstrate these things so as to show
       that the contrary often involves a contradiction.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) To exhibit and explain (a dissection or other
    anatomical preparation).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demonstrate
   v 1: give an exhibition of to an interested audience; "She shows
      her dogs frequently"; "We will demo the new software in
      Washington" [syn: {show}, {demo}, {exhibit}, {present},
      {demonstrate}]
   2: establish the validity of something, as by an example,
     explanation or experiment; "The experiment demonstrated the
     instability of the compound"; "The mathematician showed the
     validity of the conjecture" [syn: {prove}, {demonstrate},
     {establish}, {show}, {shew}] [ant: {confute}, {disprove}]
   3: provide evidence for; stand as proof of; show by one's
     behavior, attitude, or external attributes; "His high fever
     attested to his illness"; "The buildings in Rome manifest a
     high level of architectural sophistication"; "This decision
     demonstrates his sense of fairness" [syn: {attest},
     {certify}, {manifest}, {demonstrate}, {evidence}]
   4: march in protest; take part in a demonstration; "Thousands
     demonstrated against globalization during the meeting of the
     most powerful economic nations in Seattle" [syn:
     {demonstrate}, {march}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top