ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demonstration

D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demonstration-, *demonstration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstration(n) การประท้วง, See also: การเดินขบวน
demonstration(n) การพิสูจน์, See also: การทดลอง
demonstration(n) การสาธิต, See also: การแสดงให้เห็น
demonstration(n) การอธิบาย, See also: การให้เหตุผล

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstration(n) การสาธิต, การทดลอง, การพิสูจน์, การเดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrationการเดินขบวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration, militaryการแสดงแสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstration, navalการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstrationการสาธิต [การแพทย์]
demonstration farmdemonstration farm, ไร่นาสาธิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ The Great Dictator (1940)
But with all those demonstrations and terrorist attacks lately, things are rough.แต่ด้วยการสาธิตและการโจมตีของ ผู้ก่อการร้ายเมื่อเร็วๆนี้ ของอาจไม่ดีนัก Akira (1988)
A small demonstration shouldn't trouble you, then.การสาธิตเล็กๆน้อยๆ คงไม่ทําให้เจ้ามีปัญหา The Scorpion King (2002)
I want to give a little demonstration of what g2 can do.ฉันจะแสดงให้ดูว่าจี2 ทำอะไรได้บ้าง Inspector Gadget 2 (2003)
My children believe that their demonstrations and sit-ins... and happenings... what, they believe that these possess the capacity... not only to provoke society, but also to transform it.ลูกป๊ามันเชื่อในการประท้วง การชุมนุม การสร้างสถานการณ์ อะไรพวกนั้น พวกมันเชื่อจริงๆว่า การใช้กำลังเข้าต่อสู้ The Dreamers (2003)
As a public demonstration it wasn't very effective due to the fact that this is a very rural area two people and a dog and it's not a very big house which I think rather surprised them but then we sat down and talked to themถ้ามองในแง่ของการประท้วง มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร เพราะบ้านผมอยู่ในเขตชนบท มีคนอยู่แค่ 2 คนกับสุนัขตัวหนึ่ง The Corporation (2003)
Who uses those at demonstrations these days, you blockhead?เดี๋ยวนี้มีใครเขาใช้ไอ้นั่นสำหรับแสดงกันมั่ง! The Host (2006)
In 15 minutes, your president will get another demonstration of our commitment.อีก 15 นาที ปธน.พวกคุณจะได้เห็นตัวอย่างความตั้งใจของเราอีกครั้ง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
No gifts, no goods, no demonstrations of devotion.ไม่ต้องการของขวัญ ทรัพย์สินใดๆ ไม่แม้แต่การเสียสละ Stardust (2007)
This is a demonstration, a demonstration of peace.นี่คือการประท้วง การประท้วงเพื่อสันติไง RocknRolla (2008)
The terrorist incidents were demonstrations staged for General Grande's benefit.เหตุการณ์การก่อการร้ายนั้นเป็นแค่เพียงตัวอย่าง เป็นการแสดงละครตบตาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่นายพลเกรนเด Resident Evil: Degeneration (2008)
- Demonstrations prove nothing. - It's not a demonstration.มันไม่พบอะไร ไม่แสดงอะไรเลย Episode #2.3 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonstrationDid the union participate in the demonstration?
demonstrationDozens of young people attended the demonstration.
demonstrationHe took part in the anti-war demonstration.
demonstrationI'm going to join a demonstration.
demonstrationNearly a thousand people participated in the demonstration.
demonstrationPeople used to associate demonstrations with students.
demonstration(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.
demonstrationSecret police moved among the crowd during the demonstration.
demonstrationTheir small protest triggered a mass demonstration.
demonstrationThe police tried to stop the street demonstration.
demonstrationThere were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.
demonstrationUp to now he had made nine humanoid robots but they were all demonstration models.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธิต(adj) demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งานแสดง(n) exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count Unit: งาน
โรงเรียนสาธิต(n) demonstration school, Example: หล่อนกลุ้มใจจนไม่เป็นอันกินอันนอน เพราะกลัวว่าลูกจะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตไม่ได้, Count Unit: โรง, แห่ง
การสาธิต(n) demonstration, Example: มีการสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์ที่ห้างพันธ์ทิพย์ทุกวัน, Thai Definition: การแสดงเป็นตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [ f ] ; parade [ f ] ; cavalcade [ f ]
การบินสาธิต[kānbin sāthit] (n, exp) EN: demonstration flight  FR: vol de démonstration [ m ]
การเดินขบวน[kān doēn khabūan] (n, exp) EN: demonstration  FR: manifestation [ f ]
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
การแสดง[kān sadaēng] (n) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting  FR: exposition [ f ] ; démonstration [ f ] ; show [ m ] ; théâtre [ m ] ; expression [ m ]
การสาธิต[kān sāthit] (n) EN: demonstration ; demo  FR: démonstration [ f ] ; démo [ f ]
ข้อพิสูจน์[khøphisūt] (n, exp) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument  FR: preuve [ f ] ; argument [ m ] ; démonstration [ f ]
ม็อบ[mǿp] (n) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally  FR: rassemblement [ f ] ; foule [ f ]
งานแสดง[ngān sadaēng] (n, exp) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition  FR: foire [ f ] ; exposition [ f ] ; exhibition [ f ] ; salon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEMONSTRATION D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N
DEMONSTRATIONS D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demonstration (n) dˌɛmənstrˈɛɪʃən (d e2 m @ n s t r ei1 sh @ n)
demonstrations (n) dˌɛmənstrˈɛɪʃənz (d e2 m @ n s t r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操演[cāo yǎn, ㄘㄠ ㄧㄢˇ,  ] demonstration #66,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demonstration { f }; Kundgebung { f } | Demo { f } | Demonstrationen { pl }; Kundgebungen { pl }demonstration | demo | demonstrations [Add to Longdo]
Demonstration { f }; Vorführung { f }; Beweis { m } | Demonstrationen { pl }; Vorführungen { pl } | eine Vorführung vereinbarendemonstration | demonstrations | to arrange a demonstration [Add to Longdo]
Sternmarsch { m }demonstration march from different starting points [Add to Longdo]
Vorführwagen { m }demonstration car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
表明[ひょうめい, hyoumei] (n, vs) declaration; indication; representation; manifestation; demonstration; expression; announcement; assertion; (P) #2,382 [Add to Longdo]
取り[とり, tori] (n) (1) (See びり) key performer; last performer of the day; (2) active partner (e.g. in judo demonstration) #3,712 [Add to Longdo]
デモ[demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P) #4,344 [Add to Longdo]
発揮[はっき, hakki] (n, vs) exhibition; demonstration; show; display; manifestation; (P) #4,893 [Add to Longdo]
立証[りっしょう, risshou] (n, vs) establishing proof; demonstration; substantiation; (P) #14,615 [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
ジグザグデモ[jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration [Add to Longdo]
デモテープ[demote-pu] (n) demonstration tape [Add to Longdo]
デモンストレーション[demonsutore-shon] (n) demonstration; (P) [Add to Longdo]
デモンストレーション効果[デモンストレーションこうか, demonsutore-shon kouka] (n) demonstration effect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demonstration \Dem`on*stra"tion\, n. [L. demonstratio: cf. F.
   d['e]monstration.]
   1. The act of demonstrating; an exhibition; proof;
    especially, proof beyond the possibility of doubt;
    indubitable evidence, to the senses or reason.
    [1913 Webster]
 
       Those intervening ideas which serve to show the
       agreement of any two others are called "proofs;" and
       where agreement or disagreement is by this means
       plainly and clearly perceived, it is called
       demonstration.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. An expression, as of the feelings, by outward signs; a
    manifestation; a show. See also sense 7 for a more
    specific related meaning.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Did your letters pierce the queen to any
       demonstration of grief?        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Loyal demonstrations toward the prince. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) The exhibition and explanation of a dissection or
    other anatomical preparation.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) a decisive exhibition of force, or a movement
    indicating an attack.
    [1913 Webster]
 
   5. (Logic) The act of proving by the syllogistic process, or
    the proof itself.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) A course of reasoning showing that a certain
    result is a necessary consequence of assumed premises; --
    these premises being definitions, axioms, and previously
    established propositions.
    [1913 Webster]
 
   7. a public gathering of people to express some sentiment or
    feelings by explicit means, such as picketing, parading,
    carrying signs or shouting, usually in favor of or opposed
    to some action of government or of a business.
    [PJC]
 
   8. the act of showing how a certain device, machine or
    product operates, or how a procedure is performed; --
    usually done for the purpose of inducing prospective
    customers to buy a product; as, a demonstration of the
    simple operation of a microwave oven.
    [PJC]
 
   {Direct demonstration}, or {Positive demonstration}, (Logic &
    Math.), one in which the correct conclusion is the
    immediate sequence of reasoning from axiomatic or
    established premises; -- opposed to
 
   {Indirect demonstration}, or {Negative demonstration} (called
    also {reductio ad absurdum}), in which the correct
    conclusion is an inference from the demonstration that any
    other hypothesis must be incorrect.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demonstration
   n 1: a show or display; the act of presenting something to sight
      or view; "the presentation of new data"; "he gave the
      customer a demonstration" [syn: {presentation},
      {presentment}, {demonstration}]
   2: a show of military force or preparedness; "he confused the
     enemy with feints and demonstrations"
   3: a public display of group feelings (usually of a political
     nature); "there were violent demonstrations against the war"
     [syn: {demonstration}, {manifestation}]
   4: proof by a process of argument or a series of proposition
     proving an asserted conclusion [syn: {demonstration},
     {monstrance}]
   5: a visual presentation showing how something works; "the
     lecture was accompanied by dramatic demonstrations"; "the
     lecturer shot off a pistol as a demonstration of the startle
     response" [syn: {demonstration}, {demo}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Demonstration /deːmɔnstratsiːoːn/ 
  demonstration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top