Search result for

democratic

(69 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -democratic-, *democratic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
democratic[ADJ] เกี่ยวกับประชาธิปไตย, See also: เกียวกับความเสมอภาค, Syn. egilitarian
democratically[ADV] อย่างเป็นประชาธิปไตย, See also: อย่างเสมอภาค, Syn. equally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
democratic(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratical(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
democratic centralismคติประชาธิปไตยรวมศูนย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democraticแบบประชาธิปไตย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Republic of Korea is a democratic country.ว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย Episode #1.8 (2008)
I'm a democratic sort of fellow.ฉันเป็นพวกประชาธิปไตยน่ะ New York, I Love You (2008)
Well, see how democratic you feel when you fall down and break your other hip.งั้น ลองดูความรู้สึกประชาธิปไตยของคุณ ตอนที่ล้มแล้วทำให้สะโพกอีกข้างหักสิ New York, I Love You (2008)
... thatwearewillingtosellout a democratic ally to a war criminal.ว่าเรากำลังขายพันธมิตรประชาธิปไตยของเรา ให้กับอาชญากรสงคราม 24: Redemption (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)
He is one of five persons surprised and arrested yesterday inside the headquarters of the Democratic National Committee in Washington.เขาเป็น1/5ของคนที่โดนจับกุมเมื่อวานนี้ ภายในสนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต ในกรุงวอร์ชิงตัน Frost/Nixon (2008)
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
To work towards building a new democratic government.เพื่อที่จะสร้างรัฐบาล ระบอบประชาธิปไตยใหม่ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Why is he so democratic?ทำไมเขาถึงเสมอภาคนัก? Omnivore (2009)
The coltan in this body came from a mine in the eastern part of the democratic republic of congo.โคลตันในร่างกายนี้ มันมาจากเหมืองแร่ ในทิศตะวันออกของพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก The Good Wound (2009)
...as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America....ในฐานะผู้สมัคร ตัวแทนพรรคแดโมแครต เพื่อชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Precious (2009)
We're live today in the Democratic Republic of Niberia.ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยไนบีเรีย The International (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
democraticCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
democraticDo you think the Democratic Party will get the better of the Republican Party?
democraticHe adheres to the Democratic party.
democraticHe entered the Democratic Party but soon left it.
democraticIn the next election, the Democratic Party is expected to get the better of the Republican Party.
democraticIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
democraticIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.
democraticIntroducing democratic ideas into that country will be a slow process.
democraticMr Koizumi was elected the new president of Japan's ruling Liberal Democratic Party.
democraticShe belongs to the Democratic Party.
democraticThe Abe Cabinet is a coalition Cabinet where the Liberal Democratic Party and New Komei Party form the government.
democraticThe Americans are a democratic people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบอบประชาธิปไตย[N] democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
เกาหลีเหนือ[N] North Korea, See also: Democratic People's Republic of Korea, Syn. ประเทศเกาหลีเหนือ, Example: ในปี 1952 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป้าหมายที่จะต้องทำการทิ้งระเบิดในเกาหลีเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิรูปประชาธิปไตย[n. exp.] (kān patirūp prachāthippatai) EN: democratic reforms   FR: réformes démocratiques [fpl]
เกาหลีเหนือ[n. prop.] (Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea   FR: Corée du Nord [f]
เกี่ยวกับประชาธิปไตย[adj.] (kīokap prachāthippatai) EN: democratic   FR: démocratique
ประเทศเกาหลีเหนือ[n. prop.] (Prathēt Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea (DPRK )   FR: Corée du Nord [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Lāo) EN: People's Democratic Republic   FR: République populaire [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย [n. prop.] (Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Aēljirīa) EN: People's Democratic Republic of Algeria   FR: République algérienne démocratique et populaire [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Lāo) EN: People's Democratic Republic of Laos   FR: République populaire démocratique du laos [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOCRATIC    D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K
DEMOCRATICA    D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K AH0
DEMOCRATICS    D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K S
DEMOCRATIC'S    D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K S
DEMOCRATICALLY    D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
democratic    (j) (d e2 m @ k r a1 t i k)
democratically    (a) (d e2 m @ k r a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demokratische Republik Kongo (Zaire) [geogr.]Democratic Republic of the Congo (Zaire) (cd) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
サントメプリンシペ[, santomepurinshipe] (n) (Democratic Republic of) Sao Tome and Principe [Add to Longdo]
ザイール[, zai-ru] (n) (1) Zaire (now Democratic Republic of the Congo); (2) zaire (currency of the Democratic Republic of the Congo); (P) [Add to Longdo]
デモクラチック[, demokurachikku] (adj-f) democratic [Add to Longdo]
デモクラティック[, demokurateikku] (adj-na) democratic [Add to Longdo]
ドイツ民主共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[, menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus [Add to Longdo]
自公[じこう, jikou] (n) (abbr) Liberal Democratic Party and Komeito [Add to Longdo]
自公民[じこうみん, jikoumin] (n) (abbr) Liberal Democratic Party, Komeito and Democratic Socialist Party [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚果民主共和国[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]
塞尔维亚民主党[Sāi ěr wéi yà Mín zhǔ dǎng, ㄙㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party of Serbia [Add to Longdo]
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong [Add to Longdo]
民主派[mín zhǔ pài, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄆㄞˋ, ] Democratic faction [Add to Longdo]
民主集中制[mín zhǔ jí zhōng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄓˋ, ] democratic centralism [Add to Longdo]
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution) [Add to Longdo]
民主党[Mín zhǔ dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party [Add to Longdo]
民建联[mín jiàn lián, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟 [Add to Longdo]
民选[mín xuǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄢˇ, / ] democratically elected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Democratic \Dem`o*crat"ic\, a. [Gr. ?: cf. F. d['e]mocratique.]
   1. Pertaining to democracy; favoring democracy, or
    constructed upon the principle of government by the
    people.
    [1913 Webster]
 
   2. belonging to or relating to the Democratic party, the
    political party so called.
    [1913 Webster]
 
   3. Befitting the common people; -- opposed to {aristocratic}.
    [1913 Webster]
 
   {The Democratic party}, the name of one of the chief
    political parties in the United States.
 
   Note: Presidents of the United States who belonged to the
      Democratic party in the twentieth century were Woodrow
      Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, John F.
      Kennedy, Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter, and Bill
      Clinton.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 democratic
   adj 1: characterized by or advocating or based upon the
       principles of democracy or social equality; "democratic
       government"; "a democratic country"; "a democratic scorn
       for bloated dukes and lords"- George du Maurier [ant:
       {undemocratic}]
   2: belong to or relating to the Democratic Party; "Democratic
     senator"
   3: representing or appealing to or adapted for the benefit of
     the people at large; "democratic art forms"; "a democratic or
     popular movement"; "popular thought"; "popular science";
     "popular fiction" [syn: {democratic}, {popular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top