ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

degrade

D IH0 G R EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -degrade-, *degrade*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degrade(vt) ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ), Syn. demote, deplace, Ant. upgrade, promote
degrade(vt) ลดค่า, See also: ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. demote, discredit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น, ลดตำแหน่ง, ปลดยศ, ปลดจากตำแหน่ง, ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสื่อม, ทำให้สึกกร่อน, เลวลง, อ่อนลง (กำลัง, ความเข้มข้น) , แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว, สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง , เลวทราม, น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased

English-Thai: Nontri Dictionary
degrade(vt) ทำให้เลวลง, ลดชั้น, ปลด, ถอดยศ, ลดตำแหน่ง, ทำให้ขายหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ Stand by Me (1986)
It would degrade me to marry Heathcliff now.ตอนนี้มันจะเป็นการลดเกียรติ หากฉันแต่งงานกับฮีธคลิฟฟ์ Wuthering Heights (1992)
I think he heard up until the bit where you said it would degrade you to marry him.ฉันว่าเขาได้ยินถึง ตอนที่คุณบอกว่า มันจะลดเกียรติ หากคุณแต่งงานกับเขาค่ะ Wuthering Heights (1992)
How quickly will the blood degrade my system?เลือดจะทำให้ระบบผมเสื่อมเร็วแค่ไหน Bicentennial Man (1999)
And that was important, because although light enhances art it can also degrade it.และนั้นสำคัญ เพราะแม้ว่าแสงจะทำให้ศิลปสวยขึ้น... The Lake House (2006)
While she degrades his body and his mind?แล้วให้เธอบั่นทอนสุขภาพ และปัญญาหลานฉันเนี่ยนะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
No tests that degrade the samples.ห้ามทำการทดสอบที่ทำให้ตัวอย่างถูกทำลาย ฉันยังสาวเกินกว่าจะเป็นยายใช่มั๊ย The Proof in the Pudding (2010)
You'd degrade the law you serve, just to protect some woman who cast you aside like offal?คุณทำลายกฎหมายที่คุณเป็นผู้รับใช้ แค่ปกป้องผู้หญิงบางคนที่โยนคุณทิ้งถังขยะมูลฝอยใช่ไหม Episode #1.1 (2010)
Or to degrade these unattainable women, make them uglier.หรือทำลายศักดิ์ศรีของเหยื่อที่เขาไม่ชอบใจ ทำให้พวกเธอน่าเกลียดขึ้น Divining Rod (2012)
Probably a forensic countermeasure used to degrade the crime scene.อาจเป็นการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อทำลายที่เกิดเหตุ The Apprenticeship (2012)
Or symbolically to degrade and humiliate the victims.หรือสัญลักษณ์เพื่อย่อยสลายศพ หรือทรมานเหยื่อ Perennials (2012)
Now what the hell are you holding over Ashley that would compel her to degrade herself like this?ตอนนนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันที่พ่อกับแม่เอามาขู่แอชลีย์ ที่จะบังคับให้เธอลดตัวลงมาทำเรื่องแบบนี้ได้ Revelations (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
degradeDon't degrade yourself by telling such a lie.
degradeDrug addiction degraded many people.
degradeHe degraded himself by telling me lies.
degradeThe trade of critic, in literature, music, and the drama, is the most degraded of all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทราม(adj) bad, See also: degraded, low, mean, menial, inferior, decadent, deteriorating, degenerating, immoral, Syn. เสื่อม, เลว, ชั่ว, สถุล, เลวทราม, ชั่วร้าย, Ant. ดี, งาม, Example: ความทรงจำอันงดงามในวัยเด็ก ไม่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่เลว และสังคมที่ทราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าเส็งเคร็ง[pā sengkhreng] (n, exp) EN: degraded forest
ผุ[phu] (v) EN: rot  FR: pourrir ; se dégrader
เปลี่ยนแปลง[plīenplaēng] (v) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange  FR: changer ; modifier ; transformer ; dégrader
ทราม[sām] (v) EN: worsen ; deteriorate  FR: s'avilir ; se dégrader
ทราม[sām] (adj) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable  FR: ignoble
ทาสวิชา[thātsawichā] (x) EN: degraded knowledge
ถอดยศ[thøt yot] (v, exp) FR: dégrader ; destituer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEGRADE D IH0 G R EY1 D
DEGRADED D IH0 G R EY1 D AH0 D
DEGRADED D IH0 G R EY1 D IH0 D
DEGRADES D IH0 G R EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degrade (v) dˈɪgrˈɛɪd (d i1 g r ei1 d)
degraded (v) dˈɪgrˈɛɪdɪd (d i1 g r ei1 d i d)
degrades (v) dˈɪgrˈɛɪdz (d i1 g r ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
降级[jiàng jí, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, / ] degrade, #13,643 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, / ] degrade; engrave (wood or stone), #46,205 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
位を下す[くらいをくだす, kuraiwokudasu] (exp, v5s) to degrade; to lower in rank [Add to Longdo]
持ち崩す;持崩す(io)[もちくずす, mochikuzusu] (v5s, vt) to ruin oneself; to degrade oneself [Add to Longdo]
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp, v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to [Add to Longdo]
成り下がる[なりさがる, narisagaru] (v5r, vi) to be degraded; to come down in the world [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t, vi) (1) (See 落ちる・1, 落ちる・2, 落ちる・3, 落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Degrade \De*grade"\, v. t. [imp. & p. p. {Degraded}; p. pr. &
   vb. n. {Degrading}.] [F. d['e]grader, LL. degradare, fr. L.
   de- + gradus step, degree. See {Grade}, and cf. {Degree}.]
   1. To reduce from a higher to a lower rank or degree; to
    lower in rank; to deprive of office or dignity; to strip
    of honors; as, to degrade a nobleman, or a general
    officer.
    [1913 Webster]
 
       Prynne was sentenced by the Star Chamber Court to be
       degraded from the bar.        --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce in estimation, character, or reputation; to
    lessen the value of; to lower the physical, moral, or
    intellectual character of; to debase; to bring shame or
    contempt upon; to disgrace; as, vice degrades a man.
    [1913 Webster]
 
       O miserable mankind, to what fall
       Degraded, to what wretched state reserved! --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Yet time ennobles or degrades each line. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Her pride . . . struggled hard against this
       degrading passion.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) To reduce in altitude or magnitude, as hills and
    mountains; to wear down.
 
   Syn: To abase; demean; lower; reduce. See {Abase}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Degrade \De*grade"\, v. i. (Biol.)
   To degenerate; to pass from a higher to a lower type of
   structure; as, a family of plants or animals degrades through
   this or that genus or group of genera.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 degrade
   v 1: reduce the level of land, as by erosion [ant: {aggrade}]
   2: reduce in worth or character, usually verbally; "She tends to
     put down younger women colleagues"; "His critics took him
     down after the lecture" [syn: {take down}, {degrade},
     {disgrace}, {demean}, {put down}]
   3: lower the grade of something; reduce its worth [syn:
     {degrade}, {cheapen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top