Search result for

displace

(57 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displace-, *displace*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
displace    [VT] บังคับให้ออกไปจากที่ที่อยู่, See also: ทำให้เคลื่อนออก, ปลดจากงาน, ไล่ออก, ทำให้ย้ายที่, ทำให้ลงจากอำนาจ, ขับไล่, ย้ายถิ่น, Syn. demote, downgrade replace, Ant. promote, upgrade, reinstate
displaced    [ADJ] ซึ่งออกจากที่อยู่ไป, See also: ซึ่งย้ายที่
displacement    [N] การบังคับให้คนออกไปจากที่ที่อยู่, See also: การย้ายออก, การเคลื่อนออก, การไล่ออก, การขับไล่, Syn. transfer, move, shift, migration

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
displace fractureกระดูกหักเกย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
displaceability of tissueสภาพการยอมให้แทนที่ของเนื้อเยื่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
displaced personผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
displaced personผู้ถูกย้ายถิ่น, ผู้พลัดถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
displacement of populationการย้ายประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
displacement theoryทฤษฎีว่าด้วยทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
displacement; dislocationการเคลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
displacement; engine displacementความจุเครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
displacement; engine displacementความจุเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displaceเลื่อนตำแหน่ง [การแพทย์]
Displaced from Normal Sitesอยู่ผิดถิ่นที่ประจำ [การแพทย์]
Displaced Person ผู้พลัดถิ่น
บุคคลที่ย้ายถิ่นออกจากถิ่นเดิมเพราะถูกกฎหมาย หรืออำนาจบังคับให้ย้าย [สิ่งแวดล้อม]
displaced personsผู้พลัดถิ่น ผู้หนีภัย หมายถึง บุคคลที่ออกมาจากประเทศของตนเอง มิใช่โดยวิธีการธรรมดาหรือปกติ อาจเนื่องมาจากภัยสงคราม ภัยทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นการเข้ามาชั่วคราว จะไม่ได้ภูมิลำเนา [การทูต]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
displacementการกระจัด, การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ  เป็นปริมาณเวกเตอร์มีขนาดเท่ากับระยะในแนวตรงจากตำแหน่งเดิมถึงตำแหน่งใหม่  และมีทิศจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Displacement Activityพฤติกรรมทดแทน [การแพทย์]
displacement reactionปฏิกิริยาแทนที่, ดู substitution reaction [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displaceThe villagers were displaced by the construction of a dam.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displacevt. ทำให้เคลื่อนที่,เคลื่อนที่,เข้าแทนที่,ไล่,ปลด., See also: displacer n. ดูdisplace, Syn. move

English-Thai: Nontri Dictionary
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลื่อน    [V] move, See also: displace, progress, Syn. เขยื้อน, Ant. หยุด, นิ่ง, Example: การอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้จะทำได้เมื่อหัวอ่านเคลื่อนผ่านจุดข้อมูลแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำไว้แล้ว, Thai definition: ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน รถไฟค่อยๆเคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากที่ เช่น กระดูกเคลื่อน เคลื่อนตู้ไป
เคลื่อนย้าย    [V] dislocate, See also: displace, move, relocate, Syn. ย้ายที่, โยกย้าย, เปลี่ยนที่, Ant. อยู่กับที่, Example: อย่าเคลื่อนย้ายสิ่งใดๆภายในห้องนี้เด็ดขาด, Thai definition: เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง, ออกจากตำแหน่งเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress   FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
เคลื่อนที่[v. exp.] (khleūoenthī) EN: change the position ; move ; displace ; shift; transfer ; remove   FR: déplacer ; bouger
เคลื่อนย้าย[v. exp.] (khleūoen yāi) EN: dislocate ; displace ; move ; relocate   
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: move ; displace   FR: se déplacer ; déplacer ; mouvoir ; bouger
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns   
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace   FR: remplacer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLACE    D IH2 S P L EY1 S
DISPLACED    D IH2 S P L EY1 S T
DISPLACES    D IH2 S P L EY1 S AH0 Z
DISPLACEMENT    D IH2 S P L EY1 S M AH0 N T
DISPLACEMENTS    D IH2 S P L EY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displace    (v) (d i1 s p l ei1 s)
displaced    (v) (d i1 s p l ei1 s t)
displaces    (v) (d i1 s p l ei1 s i z)
displacement    (n) (d i1 s p l ei1 s m @ n t)
displacements    (n) (d i1 s p l ei1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスプレースメント[, deisupure-sumento] (n) displacement [Add to Longdo]
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan) [Add to Longdo]
転移性[てんいせい, ten'isei] (n) displacement [Add to Longdo]
排気量[はいきりょう, haikiryou] (n) (engine) displacement [Add to Longdo]
排水量[はいすいりょう, haisuiryou] (n) displacement (of a ship) [Add to Longdo]
平行移動[へいこういどう, heikouidou] (n,vs) translation; shift; parallel displacement [Add to Longdo]
変位[へんい, hen'i] (n,vs) change of position; displacement [Add to Longdo]
変位制御[へんいせいぎょ, hen'iseigyo] (n) displacement controlled [Add to Longdo]
変位電流[へんいでんりゅう, hen'idenryuu] (n) displacement current [Add to Longdo]
亡命者[ぼうめいしゃ, boumeisha] (n) refugee; exile; displaced persons [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
位移[wèi yí, ㄨㄟˋ ㄧˊ, ] displacement (vector) [Add to Longdo]
换置[huàn zhì, ㄏㄨㄢˋ ㄓˋ, / ] displace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
変位[へんい, hen'i] displacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displace \Dis*place"\, v. t. [imp. & p. p. {Displaced}; p. pr. &
   vb. n. {Displacing}.] [Pref. dis- + place: cf. F.
   d['e]placer.]
   1. To change the place of; to remove from the usual or proper
    place; to put out of place; to place in another situation;
    as, the books in the library are all displaced.
    [1913 Webster]
 
   2. To crowd out; to take the place of.
    [1913 Webster]
 
       Holland displaced Portugal as the mistress of those
       seas.                 --London
                          Times.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from a state, office, dignity, or employment; to
    discharge; to depose; as, to displace an officer of the
    revenue.
    [1913 Webster]
 
   4. To dislodge; to drive away; to banish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You have displaced the mirth.     --Shak.
 
   Syn: To disarrange; derange; dismiss; discard.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 displace
   v 1: cause to move, usually with force or pressure; "the
      refugees were displaced by the war"
   2: take the place of or have precedence over; "live broadcast of
     the presidential debate preempts the regular news hour";
     "discussion of the emergency situation will preempt the
     lecture by the professor" [syn: {preempt}, {displace}]
   3: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]
   4: cause to move or shift into a new position or place, both in
     a concrete and in an abstract sense; "Move those boxes into
     the corner, please"; "I'm moving my money to another bank";
     "The director moved more responsibilities onto his new
     assistant" [syn: {move}, {displace}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top