Search result for

displace

(69 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displace-, *displace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
displace[VT] บังคับให้ออกไปจากที่ที่อยู่, See also: ทำให้เคลื่อนออก, ปลดจากงาน, ไล่ออก, ทำให้ย้ายที่, ทำให้ลงจากอำนาจ, ขับไล่, ย้ายถิ่น, Syn. demote, downgrade replace, Ant. promote, upgrade, reinstate
displaced[ADJ] ซึ่งออกจากที่อยู่ไป, See also: ซึ่งย้ายที่
displacement[N] การบังคับให้คนออกไปจากที่ที่อยู่, See also: การย้ายออก, การเคลื่อนออก, การไล่ออก, การขับไล่, Syn. transfer, move, shift, migration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displacevt. ทำให้เคลื่อนที่,เคลื่อนที่,เข้าแทนที่,ไล่,ปลด., See also: displacer n. ดูdisplace, Syn. move

English-Thai: Nontri Dictionary
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
displace fractureกระดูกหักเกย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
displaceability of tissueสภาพการยอมให้แทนที่ของเนื้อเยื่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
displaced personผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
displaced personผู้ถูกย้ายถิ่น, ผู้พลัดถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
displacement of populationการย้ายประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
displacement theoryทฤษฎีว่าด้วยทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
displacement; dislocationการเคลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
displacement; engine displacementความจุเครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
displacement; engine displacementความจุเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displaceเลื่อนตำแหน่ง [การแพทย์]
Displaced from Normal Sitesอยู่ผิดถิ่นที่ประจำ [การแพทย์]
Displaced Person ผู้พลัดถิ่น
บุคคลที่ย้ายถิ่นออกจากถิ่นเดิมเพราะถูกกฎหมาย หรืออำนาจบังคับให้ย้าย [สิ่งแวดล้อม]
displaced personsผู้พลัดถิ่น ผู้หนีภัย หมายถึง บุคคลที่ออกมาจากประเทศของตนเอง มิใช่โดยวิธีการธรรมดาหรือปกติ อาจเนื่องมาจากภัยสงคราม ภัยทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นการเข้ามาชั่วคราว จะไม่ได้ภูมิลำเนา [การทูต]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
displacementการกระจัด, การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ  เป็นปริมาณเวกเตอร์มีขนาดเท่ากับระยะในแนวตรงจากตำแหน่งเดิมถึงตำแหน่งใหม่  และมีทิศจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Displacement Activityพฤติกรรมทดแทน [การแพทย์]
displacement reactionปฏิกิริยาแทนที่, ดู substitution reaction [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There must be other possible sites for your hotel complex that would not result in the displacement...แบรี่, จิล! Bedtime Stories (2008)
I mean, the only thing we could do is... displace the sun from the center and well... not to have a center.เปล่าครับ Agora (2009)
In 1958, Professor Charles Hapgood named it Earth Crust Displacement.ในปี 1958 ศาสตราจารย์ ชารล์ แฮปกู๊ด ตั้งชื่อให้มันว่า "การเปลี่ยนผันของเปลือกโลก" 2012 (2009)
it's called Earth Crust Displacement Theory.มันเรียกว่า ทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของเปลือกโลก 2012 (2009)
We know he has displaced anger.เรารู้ว่าเขามีความโกรธ Haunted (2009)
Because you have forbidden us from taking samples... in order to estimate the osteoconductivity... of the oblique taphonomic remodeling... pertaining to the midsagittal plane... a cephalometric transaction, or translation, if you will... of the intramatrix can be deduced... by correlating the force displacement values with the osteogenic-มันเป็นการจำลองทางอ้อม เกี่ยวกับการหลั่งสารเข้าไปยัง กระดูกข้อต่อ The Proof in the Pudding (2010)
Captain Speedy falling off the cliff, explaining velocity is the rate of change of displacement with time.กัปตันสปีดดี้พลัดตกจากหน้าผา อธิบายได้ดี ถึงอัตราความไว ได้เลยเชียว ถึงความเปลี่ยนแปลง ในช่วงเสี้ยวเวลา The Body and the Bounty (2010)
You know, it takes 150 PSI to displace a crown, HM?รู้มั้ย ต้องใช้แรง150 PSI ถึงจะทำลายที่ครอบฟันได้ ฮึ? Sudden Death (2010)
We need legislation to defend the displaced from slavery, to protect our soldiers from feeling as if there is no future, beyond their warfare, and we must open channels through diplomacy,เราจะต้องออกกฏหมายป้องกันการตกเป็นทาศของผู้ไร้ที่อยู่ เพื่อปกป้องเหล่าทหารจากความรู้สึกที่ว่าำพวกเขาไร้อนาคต จะเป็นการดีกว่าการสงคราม หากเราเปิดช่องทางทางการทูต Assassin (2010)
They've got record-breaking unemployment and foreclosures, leaving a lot of displaced, desperate people.พวกเขาทำลายสถิติของอัตราการว่างงาน และอัตราการยึดทรัพย์สิน เหลือทิ้งไว้แต่ผู้คนที่ไร้ที่อยู่ และสิ้นหวัง Devil's Night (2010)
Biometric pressure spell displaces the atmosphere above the doll.มนตร์กดอากาศช่วยสร้างชั้นบรรยากาศเหนือตุ๊กตา The Sorcerer's Apprentice (2010)
It's said that Archimedes, the ancient Greek mathematician, discovered the principle of displacement while taking a bath.มีเรื่องเล่าว่าอาร์คีมิดีส นักคณิตศาสตร์ของกรีกโบราณ ค้นพบกฏว่าด้วยการแทนที่ The Toast Derivation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displaceThe villagers were displaced by the construction of a dam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลื่อน[V] move, See also: displace, progress, Syn. เขยื้อน, Ant. หยุด, นิ่ง, Example: การอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้จะทำได้เมื่อหัวอ่านเคลื่อนผ่านจุดข้อมูลแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำไว้แล้ว, Thai definition: ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน รถไฟค่อยๆเคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากที่ เช่น กระดูกเคลื่อน เคลื่อนตู้ไป
เคลื่อนย้าย[V] dislocate, See also: displace, move, relocate, Syn. ย้ายที่, โยกย้าย, เปลี่ยนที่, Ant. อยู่กับที่, Example: อย่าเคลื่อนย้ายสิ่งใดๆภายในห้องนี้เด็ดขาด, Thai definition: เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง, ออกจากตำแหน่งเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress   FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
เคลื่อนที่[v. exp.] (khleūoenthī) EN: change the position ; move ; displace ; shift; transfer ; remove   FR: déplacer ; bouger
เคลื่อนย้าย[v. exp.] (khleūoen yāi) EN: dislocate ; displace ; move ; relocate   
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: move ; displace   FR: se déplacer ; déplacer ; mouvoir ; bouger
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns   
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace   FR: remplacer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLACE    D IH2 S P L EY1 S
DISPLACED    D IH2 S P L EY1 S T
DISPLACES    D IH2 S P L EY1 S AH0 Z
DISPLACEMENT    D IH2 S P L EY1 S M AH0 N T
DISPLACEMENTS    D IH2 S P L EY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displace    (v) (d i1 s p l ei1 s)
displaced    (v) (d i1 s p l ei1 s t)
displaces    (v) (d i1 s p l ei1 s i z)
displacement    (n) (d i1 s p l ei1 s m @ n t)
displacements    (n) (d i1 s p l ei1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスプレースメント[, deisupure-sumento] (n) displacement [Add to Longdo]
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan) [Add to Longdo]
転移性[てんいせい, ten'isei] (n) displacement [Add to Longdo]
排気量[はいきりょう, haikiryou] (n) (engine) displacement [Add to Longdo]
排水量[はいすいりょう, haisuiryou] (n) displacement (of a ship) [Add to Longdo]
平行移動[へいこういどう, heikouidou] (n,vs) translation; shift; parallel displacement [Add to Longdo]
変位[へんい, hen'i] (n,vs) change of position; displacement [Add to Longdo]
変位制御[へんいせいぎょ, hen'iseigyo] (n) displacement controlled [Add to Longdo]
変位電流[へんいでんりゅう, hen'idenryuu] (n) displacement current [Add to Longdo]
亡命者[ぼうめいしゃ, boumeisha] (n) refugee; exile; displaced persons [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
位移[wèi yí, ㄨㄟˋ ㄧˊ, ] displacement (vector), #15,788 [Add to Longdo]
换置[huàn zhì, ㄏㄨㄢˋ ㄓˋ, / ] displace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
変位[へんい, hen'i] displacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displace \Dis*place"\, v. t. [imp. & p. p. {Displaced}; p. pr. &
   vb. n. {Displacing}.] [Pref. dis- + place: cf. F.
   d['e]placer.]
   1. To change the place of; to remove from the usual or proper
    place; to put out of place; to place in another situation;
    as, the books in the library are all displaced.
    [1913 Webster]
 
   2. To crowd out; to take the place of.
    [1913 Webster]
 
       Holland displaced Portugal as the mistress of those
       seas.                 --London
                          Times.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from a state, office, dignity, or employment; to
    discharge; to depose; as, to displace an officer of the
    revenue.
    [1913 Webster]
 
   4. To dislodge; to drive away; to banish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You have displaced the mirth.     --Shak.
 
   Syn: To disarrange; derange; dismiss; discard.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 displace
   v 1: cause to move, usually with force or pressure; "the
      refugees were displaced by the war"
   2: take the place of or have precedence over; "live broadcast of
     the presidential debate preempts the regular news hour";
     "discussion of the emergency situation will preempt the
     lecture by the professor" [syn: {preempt}, {displace}]
   3: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]
   4: cause to move or shift into a new position or place, both in
     a concrete and in an abstract sense; "Move those boxes into
     the corner, please"; "I'm moving my money to another bank";
     "The director moved more responsibilities onto his new
     assistant" [syn: {move}, {displace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top