Search result for

democracy

(65 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -democracy-, *democracy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
democracy[N] การปกครองแบบประชาธิปไตย, See also: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย, Syn. republic commonwealth
democracy[N] ประชาธิปไตย, See also: ความเป็นประชาธิปไตย, Syn. citizentry egalitarianism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
democracy(ดิมอค'ระซี) n. ประชาธิปไตย,ความเสมอภาคของสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
democracyประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democracyประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Democracyประชาธิปไตย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But this is a democracy, Harvey.แต่ฮาร์วี่ มันต้องเป็นประชาธิปไตยสิ The Dark Knight (2008)
When their enemies were at the gates the Romans would suspend democracy and appoint one man to protect the city.ตอนที่ศัตรูมาถึงประตูเมือง โรมันเลิกใช้ประชาธิปไตย แล้วให้คนๆนึงปกป้องเมือง The Dark Knight (2008)
I'm sure this democracy thing is just a fad.กระผมว่าเรื่องการเมืองก็แค่เรื่องตลกนะขอรับ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You Americans, you are incapable of secrecy because you are a democracy.พวกอเมริกันอย่างคุณเก็บความลับไม่ค่อยได้ Body of Lies (2008)
"In every democracy...ในความเป็นประชาธิปไตย 24: Redemption (2008)
I doubt the woman could threaten our democracy with gingivitis.ผมคาดว่าผู้หญิงคนนั้น จะโจมตีประชาธิปไตยของเราด้วยโรคเหงือก WarGames: The Dead Code (2008)
The integrity of our political system, of democracy as an idea, entirely depends on it.นี่คือความสมบูรณ์แบบ ในระบบการเมืองของเรา ประชาธิปไตยที่กินได้ ในระบอบที่เราเป็นอยู่ Frost/Nixon (2008)
You may think this is a democracy, kate,because of the way jack ran things.เคท เพราะว่านั่นเป็นวิธีที่แจ๊คใช้ Eggtown (2008)
But this is not a democracy.แต่นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตย Eggtown (2008)
You'll not only avoid jail time, but you can take great pride in knowing you helped dismantle this country's greatest threat to its own democracy.นายจะไม่แค่รอดพ้นจากการติดคุก แต่นายจะภูมิใจมาก ที่ได้ช่วยถอนรากถอนโคนภัยคุกคามประเทศนี้ กับประชาธิปไตยของมันเอง Scylla (2008)
They are our fellow South Africans our partners in democracy.แต่เป็นเพื่อนร่วมชาติชาวแอฟริกาใต้.. ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยของเรา.. Invictus (2009)
And that democracy will be restoredและระบอบประชาธิปไตยจะกลับคืนมา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
democracyAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
democracyDemocracy encourages freedom.
democracyDemocracy is not exportable like food or cement.
democracyDemocracy is one form of government.
democracyDemocracy is the government of the people, by the people, and for the people.
democracyDemocracy originated in Ancient Greece.
democracyDemocracy will be victorious in the long run.
democracyFreedom is the very essence of our democracy.
democracyGreek philosophers placed value on democracy.
democracyHe died a soldier's death in the battle in the cause of democracy.
democracyHe doesn't have any knowledge about American democracy.
democracyHe stand for democracy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบอบประชาธิปไตย[N] democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
ลัทธิประชาธิปไตย[N] democracy
ประชาธิปไตย[N] democracy, Syn. ระบบประชาธิปไตย, Example: การมีผู้นำแบบเลือกตั้งเป็นที่นิยมเพราะเป็นวิถีทางของประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่, การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng prachāthippatai) EN: promote democracy   FR: promouvoir la démocratie
กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน [org.] (Klum Prachāthippatai Raēng-ngān) EN: Workers Democracy Group   
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Prachāthippatai) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD)   
นปช.[org.] (Nø.Pø.Chø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship)   
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)   FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ประชาธิปไตย[n.] (prachāthippatai) EN: democracy   FR: démocratie [f]
ประชาธิปไตยรวมศูนย์ [n. exp.] (prachāthippatai rūam sūn) EN: centralized democracy   
ประชาธิปไตยทางตรง[n. exp.] (prachāthippatai thāng trong) EN: direct democracy   FR: démocratie directe [f]
ประชาธิปไตยตัวแทน[n. exp.] (prachāthippatai tūathaēn) EN: representative democracy   FR: démocratie représentative [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOCRACY    D IH2 M AA1 K R AH0 S IY0
DEMOCRACY'S    D IH2 M AA1 K R AH0 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
democracy    (n) (d i1 m o1 k r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demokratie {f} | Demokratien {pl}democracy | democracies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy [Add to Longdo]
グラスルートデモクラシー[, gurasuru-todemokurashi-] (n) grassroots democracy [Add to Longdo]
デモクラシー[, demokurashi-] (n) democracy; (P) [Add to Longdo]
マスデモクラシー[, masudemokurashi-] (n) mass democracy [Add to Longdo]
議会制民主主義[ぎかいせいみんしゅしゅぎ, gikaiseiminshushugi] (n) parliamentary democracy [Add to Longdo]
社会民主主義;社会民主々義[しゃかいみんしゅしゅぎ, shakaiminshushugi] (n) social democracy [Add to Longdo]
草の根民主主義[くさのねみんしゅしゅぎ, kusanoneminshushugi] (n) grass-roots democracy [Add to Longdo]
代議民主制[だいぎみんしゅせい, daigiminshusei] (n) representative democracy [Add to Longdo]
大正デモクラシー[たいしょうデモクラシー, taishou demokurashi-] (n) (See 大正) Taisho democracy [Add to Longdo]
直接民主制[ちょくせつみんしゅせい, chokusetsuminshusei] (n) direct democracy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民主[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ, ] democracy [Add to Longdo]
民主主义[mín zhǔ zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] democracy [Add to Longdo]
民主政治[mín zhǔ zhèng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] democracy; democratic [Add to Longdo]
民主墙[mín zhǔ qiáng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] Democracy Wall (1978-1989), esp. during the Beijing Spring democracy movement [Add to Longdo]
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Democracy \De*moc"ra*cy\ (d[-e]*m[o^]k"r[.a]*s[y^]), n.; pl.
   {Democracies} (d[-e]*m[o^]k"r[.a]*s[i^]z). [F. d['e]mocratie,
   fr. Gr. dhmokrati`a; dh^mos the people + kratei^n to be
   strong, to rule, kra`tos strength.]
   1. Government by the people; a form of government in which
    the supreme power is retained and directly exercised by
    the people.
    [1913 Webster]
 
   2. Government by popular representation; a form of government
    in which the supreme power is retained by the people, but
    is indirectly exercised through a system of representation
    and delegated authority periodically renewed; a
    constitutional representative government; a republic.
    [1913 Webster]
 
   3. Collectively, the people, regarded as the source of
    government. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The principles and policy of the Democratic party, so
    called. [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 democracy
   n 1: the political orientation of those who favor government by
      the people or by their elected representatives
   2: a political system in which the supreme power lies in a body
     of citizens who can elect people to represent them [syn:
     {democracy}, {republic}, {commonwealth}]
   3: the doctrine that the numerical majority of an organized
     group can make decisions binding on the whole group [syn:
     {majority rule}, {democracy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top