ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปลด

   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลด-, *ปลด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด[V] discharge, See also: dismiss, fire, remove, detach, Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง, Example: นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว, Thai definition: ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ปลด[V] untie, See also: unbind, undo, remove, unhitch, Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด, Example: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า
ปลดออก[V] dismiss, See also: discharge, fire, remove, Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก, Example: เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง, Thai definition: โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก, Notes: (กฎหมาย)
ปลดแอก[V] liberate, See also: free, release, Syn. เป็นอิสระ, ปลดปล่อย, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นที่ยินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: ทำให้พ้นจากอำนาจหรือการกดขี่
ปลดทุกข์[V] ease, See also: be released from, relieve, Syn. ทำให้หมดทุกข์, Example: แม่ชีบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อปลดทุกข์ออกจากจิตใจ
ปลดทุกข์[V] excrete, See also: take a piss, pee-pee, urinate, empty the bowel, Syn. ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะ, Example: เขาออกไปปลดทุกข์กลางทุ่งนา
ปลดปล่อย[V] free, See also: release, liberate, set free, emancipate, Syn. ให้ความเป็นไท, ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ, Example: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว, Thai definition: ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด
ปลดระวาง[V] put (a ship) out of commission, See also: discharge, Syn. ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากทำเนียบ, ปลดจากประจำการ, Example: เรือเดินสมุทรลำนี้ถูกปลดระวางแล้ว
ปลดอาวุธ[V] disarm, Syn. วางอาวุธ, Ant. ติดอาวุธ, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ผู้ร้ายปลดอาวุธก่อนที่จะมอบตัว, Thai definition: บังคับให้วางศัสตราวุธเพื่อไม่ให้ใช้ต่อสู้
ปลดเกษียณ[V] retire, Syn. ปลดเกษียณอายุ, Example: ข้าราชการจะปลดเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี, Thai definition: ให้ออกจากราชการหรืองานเพราะเหตุสูงอายุ, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลด(ปฺลด) ก. เอาออก (ใช้แก่สิ่งที่เกี่ยวอยู่ แขวนอยู่ คล้องอยู่ หรือขัดอยู่ เป็นต้น) เช่น ปลดม่านที่แขวนอยู่ ปลดห่วงที่เกี่ยวอยู่ ปลดลูกดุมที่ขัดอยู่
ปลดโดยปริยายหมายความว่า ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ เช่น ปลดหนี้ ปลดออกจากราชการ.
ปลดทุกข์ก. ทำให้หมดทุกข์
ปลดทุกข์เยี่ยว, ขี้.
ปลดปลง(-ปฺลง) ก. ตาย.
ปลดปล่อย(-ปฺล่อย) ก. ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด, ให้เสรีภาพ.
ปลดระวางก. ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากทำเนียบ, ปลดจากประจำการ
ปลดระวางโดยปริยายหมายความว่า หมดหน้าที่.
ปลดหนี้ก. การที่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเป็นเหตุให้หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไป.
ปลดออกน. โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมีผลให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ แต่ยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disarmปลดอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา The Great Dictator (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
The latrines and their surroundings.ส้วมหลุมเหล่านี้เป็นที่เอาไว้ปลดทุกข์ Night and Fog (1956)
Are they being freed?พวกเขาถูกปลดปล่อยแล้วหรือ? Night and Fog (1956)
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา The Old Man and the Sea (1958)
- Pack it in. I'm a regular. It's my sodding' career, liberating.มันอาชีพของฉันปลดปล่อย เอา ล่ะ? How I Won the War (1967)
Why don't you loosen your bullets?ปลดกระสุนออกสิคะ Blazing Saddles (1974)
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
All right. I'll unlock the automatic pilot.ตกลง ผมจะปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
Standard release?มาตรฐานการปลดปล่อย The Blues Brothers (1980)
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด The Blues Brothers (1980)
Out town was liberated on October 15, 1944.เมืองที่ได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2487 Idemo dalje (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลด[v.] (plot) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge   FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind   
ปลดกระดุม[v. exp.] (plot kradum) EN: unod a button ; unbutton   FR: déboutonner
ปลดจากงาน[v. exp.] (plot jāk ngān) FR: licencier ; congédier
ปลดจากตำแหน่ง[v. exp.] (plot jāk tamnaeng) FR: destituer ; révoquer
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: ease ; be released from ; relieve   
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel   
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate   FR: libérer ; émanciper
ปลดระวาง[v. exp.] (plot rawāng) EN: put (a ship) out of commission ; discharge   
ปลดออก[v. exp.] (plot øk) EN: dismiss ; discharge ; fire ; remove   FR: détacher ; décrocher

English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent without leave[IDM] ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
AWOL[IDM] ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave), See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
be out of action[IDM] ปลดประจำการ (ทางทหาร), See also: ไม่ใช้งานอีกต่อไป, Syn. put out
bring low[PHRV] ถอนอำนาจ, See also: ปลดอำนาจ
carry off[PHRV] ปลดเปลื้อง, See also: ยอมรับ
cast off[PHRV] ปลดเชือกเรือ
cut free[PHRV] ปลด, See also: แก้ออก, ปล่อยเป็นอิสระ, Syn. cut loose
cut loose[PHRV] ปลดเชือก, Syn. cut free
detach from[PHRV] ถอด, See also: ปลดออก
disburden of[PHRV] ปลดออกจากหน้าที่, See also: เป็นอิสระจากภาระหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbillingvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
decommissionvt. ปลดออกจากประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
defuse(ดิฟิวซฺ') vt. ปลดเอาชนวนออก,ขจัดภัย
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
detach(vt) ส่งไป,ปลด,ถอดออก,แยกจากกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
emacipate[อิแม้นเซ็อเพดท์] (vt ) ปลดปล่อย
free (vt ) ปลดปล่อย
waive (vt ) ปลดเปลื้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top