Search result for

pull down

(34 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull down-, *pull down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull down[PHRV] ดึงลง, See also: ยกลง, Syn. draw down
pull down[PHRV] ทำลาย, Syn. come down, take down
pull down[PHRV] ทำให้อ่อนแอ(สุขภาพ), Syn. drag down
pull down[PHRV] ลดต่ำลง(ทางสังคม), See also: ทำให้ตกต่ำ, Syn. drag down
pull down[PHRV] หาเงิน, See also: หารายได้, Syn. bring in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pull down menuในระบบวินโดว์ หมายถึง รายการเลือก (menu) ที่จะมองเห็นบนจอภาพ เมื่อกดเมาส์ที่บาร์เมนู ก็จะมีรายการคำสั่งต่าง ๆ มาให้เลือก เช่น ถ้ากดเมนู File จะมีรายการเลือก New Open Close Save Save as ให้เลือก เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you pull down your pants?มันผิดทาง นายเอากางเกงลงหน่อยซิ Carriers (2009)
Pull down that strap.นี่.. แค่เปิดตรงนั้น ให้ดูหน่อยสิ Episode #1.2 (2010)
- Full pull down- เตรียมพร้อมอุปกรณ์ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Let's pull down your pants and see what you are made of.ดึงกางเกงมันลงเลย ดูหน่อยสิว่ามันจะแน่แค่ไหน The Flowers of War (2011)
Crawl through here and... pull down on that handle?คลานไปตามทาง และ.. ดึงคันโยกนั่นลงมา? Nightfall (2011)
Then you're gonna pull down on that handle as hard as you can, okay?จากนั้นก็ดึงคันโยกลงมา แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย โอเคมั้ย? Nightfall (2011)
What do you pull down a year in the game?เธอดึงอะไรลงมาหน่ะ ปีในเกมส์หรออ... . The Story of the 50 (2012)
I pull down seven K a year easy.ผม ดึงมันลง7ปี ง่ายๆ The Story of the 50 (2012)
Pull down the blinds, just sit down, have a glass of wine, not have to...ดึงม่านลง นั่งลง แล้วก็ดื่มไวน์กัน Saturn Returns (2012)
Listen, Mike, we're not going to arrest Bello now, because when we take him down, we want to pull down everyone that he is in business with.ฟังนะ ไมค์ เราจะยังไม่จับเบลโลตอนนี้ เพราะเมื่อไหร่ที่เราจัดการกับเขา เราต้องการดึงเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาไปด้วย Goodbye High (2013)
Our rider managed to pull down his cell number.คนขี่ของเรา หาเบอร์ของเขาพบ Cain and Gabriel (2014)
I'm sorry. Did I ask you to pull down my panties and blow a compliment up my butt?ขอโทษนะ ฉันขอให้เธอมาพูดจาถากถางฉัน Pilot (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pull downFrom time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.
pull downThey decided to pull down the old building.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลด[V] let down, See also: pull down, lower, Syn. ดึงลง, Ant. ชักขึ้น, ดึงขึ้น, Example: สถานที่ราชการลดธงลงครึ่งเสา เพื่อไว้อาลัยให้นางอินทิรา คานธี
รื้อถอน[V] pull down, See also: demolish, remove(obstacles), Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน้ม[v.] (nōm) EN: bend ; draw ; pull down ; bow ; tend ; incline   FR: ployer ; se pencher sur
พัง[v.] (phang) EN: break up ; break through ; pull down ; destroy ; breach   FR: détruire ; défoncer ; enfoncer
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down   FR: démonter ; démolir ; démanteler
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き倒す[ひきたおす, hikitaosu] (v5s,vt) to pull down [Add to Longdo]
引き落す;引き落とす;引落す;引落とす[ひきおとす, hikiotosu] (v5s,vt) to pull down; to automatically debit (from a bank account) [Add to Longdo]
取り壊す;取り毀す;取壊す;取毀す[とりこわす, torikowasu] (v5s,vt) to demolish; to tear or pull down [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
送り引き落とし;送り引き落し[おくりひきおとし, okurihikiotoshi] (n) rear pull down (sumo) [Add to Longdo]
崩す[くずす, kuzusu] (v5s,vt) to destroy; to pull down; to make change (money); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull down
   v 1: tear down so as to make flat with the ground; "The building
      was levelled" [syn: {level}, {raze}, {rase}, {dismantle},
      {tear down}, {take down}, {pull down}] [ant: {erect}, {put
      up}, {raise}, {rear}, {set up}]
   2: cause to come or go down; "The policeman downed the heavily
     armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after
     she refused to hand over her wallet" [syn: {down}, {knock
     down}, {cut down}, {push down}, {pull down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top