Search result for

ล้าสมัย

(49 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้าสมัย-, *ล้าสมัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้าสมัย    [ADJ] out-of-date, See also: obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai definition: ที่ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน
ล้าสมัย    [V] be out-of-date, See also: be obsolete, be old-fashioned, be outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: ข้อมูลที่นักวิเคราะห์ได้รับในเดือนที่แล้วอาจจะล้าสมัยไปแล้วสำหรับเดือนนี้, Thai definition: ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้าสมัยว. ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำลังนิยมกัน เช่น เขาเป็นคนล้าสมัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsoleteล้าสมัย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing.พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่ The Godfather (1972)
What an oId-fashioned name...ชื่อล้าสมัยจังว่ะ Blues Harp (1998)
Original Marway tissue architecture. I know it's kind of obsolete.สถาปัตยกรรมเนื้อเยื่อต้นฉบับมาร์เวย์ ผมรู้ว่ามันออกจะล้าสมัย eXistenZ (1999)
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้ Bicentennial Man (1999)
It'll never last.มันไม่เคยล้าสมัยIce Age (2002)
We assassinated people by putting poisonous mushrooms in the soupเรามันพวกนักฆ่าล้าสมัย จะฆ่าคนแต่ละที ก็ต้องใช้เห็ดพิษใส่ลงในซุป Spygirl (2004)
Are you a fossil?เธอมันล้าสมัย Formula 17 (2004)
Fossil?ล้าสมัย Formula 17 (2004)
Those outmodes look up to him.ไอ้พวกล้าสมัยมันหวังพึ่งแต่มันเท่านั้น Robots (2005)
No more Bigweld, no more outmode.พอทีบิ๊กเวลด์ พอทีของล้าสมัย Robots (2005)
I became old-fashioned, an outmode.ฉันกลายเป็นคนล้าสมัย ตกรุ่นไปแล้ว Robots (2005)
This may sound really corny, but my parents want us to go to a fortune-teller.สิ่งนี้อาจจะดูเหมือนล้าสมัย... . จริงๆ Art of Seduction (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé

English-Thai: Longdo Dictionary
corny(n) เชย, ที่ล้าสมัย เช่น The movie was okay, but the love scene was really corny.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiquated    [ADJ] เก่าแก่, See also: ล้าสมัย, Syn. obsolete, old, old-fashioned
archaic    [ADJ] ล้าสมัย, See also: พ้นสมัย, Syn. old-fashioned
be behind the times    [IDM] ล้าสมัย, See also: ไม่เป็นที่นิยม
be old hat    [IDM] ล้าสมัย (คำไม่เป็นทางการ)
be out    [PHRV] ไม่เป็นที่นิยม, See also: ล้าสมัย, Syn. come in
be out of date    [IDM] ล้าสมัย, See also: หมดสมัย, Syn. be up to
dated    [ADJ] ล้าสมัย, See also: ไม่ทันสมัย, เชย, Syn. antiquated, old-fashioned, out-of-date, outmoded, unfashionable, obsolete, Ant. current, new, now, latest, fashionable, a la mode, hot
dowdy    [ADJ] ล้าสมัย, See also: มอซอ, เชย, Syn. drab, frumpish
get out of    [PHRV] ล้าสมัย, See also: ไม่ทันสมัย, ตกรุ่น, Syn. be up to
go out    [PHRV] ล้าสมัย, See also: เลิกนิยม, ไม่นิยมใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete)
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
demode(เดมอเด') adj.,Fr. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
demoded(ดิโม'ดิด) adj. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
dowdy(เดา'ดี) adj. มอมแมม,ล้าสมัย,ไม่สวยงาม. n. หญิงที่แต่งตัวมอมแมมล้าสมัย., See also: dowdily adv. ดูdowdy dowdiness n. ดูdowdy -S.seedy
effete(อีฟิท') adj. อ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ขาดกำลังวังชา,เป็นหมัน,ไร้สมรรถภาพ,ล้าสมัย,ไม่สามารถทำให้เกิดผล.

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
date(vt) ลงวันที่,กำหนดวันที่,ระบุวันที่,นัดหมาย,ล้าสมัย
dowdy(adj) ล้าสมัย,ไม่สวยงาม,ปอน,มอมแมม
dowdy(n) ผู้หญิงแต่งตัวล้าสมัย
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
lag(vi) ล้าหลัง,ล่าช้า,ล้าสมัย,เดินช้า
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
obsolete(adj) ล้าสมัย,คร่ำครึ
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top