Search result for

เดินขบวน

(40 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินขบวน-, *เดินขบวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินขบวน[V] march, See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration, Syn. เดินแถว, แห่ขบวน, Example: ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้, Thai definition: ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินขบวนก. ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...west in the winter of 1944 in the so-called death marches?...ทางตะวันตกในฤดูหนาวปี 1944 ที่เขาเรียกกันว่าเดินขบวนไปตายใช่มั้ย The Reader (2008)
I want to move on now to the march.ศาลขอพูดเรื่องการเดินขบวนต่อ The Reader (2008)
As I understand it, you and your daughter were marched for many months.ตามที่ศาลเข้าใจ คุณและลูกสาวต้องเดินขบวนอยู่หลายเดือน The Reader (2008)
"Less a death march, more a death gallop.""ไม่ใช่การเดินขบวนแห่งความตายหรอก เหมือนการวิ่งแข่งไปตายมากกว่า" The Reader (2008)
I went with my big sister amber to March for their equal rights.ฉันไปกับพี่สาวของฉัน เอ็มเบอร์ เพื่อเดินขบวนสำหรัยการเรียกร้องสิทฺธิความเท่าเทียมกัน Scratches (2009)
They're still notifying families and processing most of the rioters.พวกเขายังคงทำการประกาศ และคนส่วนใหญ่ยังเดินขบวนอยู่ Hopeless (2009)
They can't resist that.รูปแบบการเดินขบวน พวกมันต่อต้านไม่ได้ Weapons Factory (2009)
I think the price rise even more. I remember how hard it was the march when he was recruiting.ข้าก็ยังอยากให้มันแพงกว่านี้อยู่ดี ข้านึกถึงความทุกข์ทรมานตอนเดินขบวน Sacramentum Gladiatorum (2010)
Eugenia, Martin Luther King just invited the entire country to march with him in D.C. in August.ยูจีเนีย มาร์ติน ลูเธอร์ คิงเพิ่งเชิญชวน คนทั้งประเทศให้เดินขบวนกับเขา ที่ดี.ซี. ตอนเดือนสิงหา The Help (2011)
Looks to me like it's a Sherman march monster mash.ดูดิ มันอย่างกับสัตว์ประหลาด ออกเดินขบวนงั้นแหละ And Then There Were None (2011)
JED: The rally is at 2:00 at the main square.การเดินขบวนจะเริ่มต้นตอนบ่ายสอง Red Dawn (2012)
No I don't think you understand, I marched against the NRA.ไม่ ฉันว่าคุณคงไม่เข้าใจ / ฉันเดินขบวนต่อต้านพวกชอบมีปืน Resident Evil: Retribution (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrate against[PHRV] เดินขบวนประท้วง, See also: ประท้วง, คัดค้าน
march past[PHRV] เดินขบวนผ่าน, See also: เดินแถวผ่าน
march[VI] เดินแถว, See also: เดินขบวน, เดินสวนสนาม, Syn. parade, step, Ant. halt
parade[VT] เดินขบวน, See also: เดินพาเหรด, เดินแห่
troop[VI] เดินขบวน, See also: เดินออ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
march(มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า,
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.
tramp(แทรมพฺ) n. คนจรจัด,ผู้เดินทางด้วยเท้า,ผู้พเนจร,การเดินทางด้วยเท้า,เสียงฝีเท้าที่หนัก,หญิงมั่วโลกีย์ vi.,vt. เดินเท้าเสียงดัง,เดินขบวน,เดินเที่ยว,พเนจร,ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ, See also: tramper n. trampish adj. trampishly adv. trampishness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
march(n) การเดินทัพ,การเดินขบวน,การเดินแถว,เพลงมาร์ช
march(vi) เดิน,เดินขบวน,เดินแถว
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
parade(vi) เดินแห่,สวนสนาม,เดินแถว,เดินขบวน
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top