ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดินขบวน

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินขบวน-, *เดินขบวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินขบวน[V] march, See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration, Syn. เดินแถว, แห่ขบวน, Example: ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้, Thai definition: ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินขบวนก. ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
March him off, Musket Major.เดินขบวนเขาออกปืนคาบศิลา เมเจอร์ ผู้ชายสองคน. How I Won the War (1967)
March him off, Musket Major.เดินขบวนเขาออกปืนคาบศิลา เมเจอร์ รอมันอยู่! How I Won the War (1967)
The marches and protests are bigger, if anything.การเดินขบวนและประท้วง มีขนาดใหญ่ขึ้น Gandhi (1982)
-l'd rather march.- ฉันอยากไปเดินขบวน Gandhi (1982)
Yes, sir. He's going to march to the sea and make salt.ครับท่าน เขาจะเดินขบวน ไปที่ทะเลและผลิตเกลือ Gandhi (1982)
Tomorrow, 5000 Muslim students of all ages are marching here, in Calcutta, for peace.พรุ่งนี้ นักเรียนมุสลิมห้าพันคน ในทุกๆ วัย จะเดินขบวนเรียกร้อง ความสงบที่นี่ ในกัลกัตตา Gandhi (1982)
Goose step, forward, march!ก้าวย่างไปข้างหน้าเดินขบวนIdemo dalje (1982)
There were demonstrators, cops, and even the damn army!มีคนเดินขบวน, ตำรวจ และแม้แต่กองทัพบ้าบอนั่น Akira (1988)
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก. Cinema Paradiso (1988)
I marched, I smoked some grass,ผมเดินขบวน สูบกัญชา Field of Dreams (1989)
They march you in, naked as the day you were born, skin burning and half-blind from that delousing shit they throw on you.พวกเขาเดินขบวนคุณในการเปลือยกายเป็นวันที่คุณเกิดที่ การเผาไหม้ผิวหนังและครึ่งตาบอดจากอึ delousing ที่พวกเขาโยนกับคุณ The Shawshank Redemption (1994)
The white man marches on!กลุ่มคนขาวเดินขบวนมาแล้ว! American History X (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrate against[PHRV] เดินขบวนประท้วง, See also: ประท้วง, คัดค้าน
march past[PHRV] เดินขบวนผ่าน, See also: เดินแถวผ่าน
march[VI] เดินแถว, See also: เดินขบวน, เดินสวนสนาม, Syn. parade, step, Ant. halt
parade[VT] เดินขบวน, See also: เดินพาเหรด, เดินแห่
troop[VI] เดินขบวน, See also: เดินออ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
march(มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า,
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.
tramp(แทรมพฺ) n. คนจรจัด,ผู้เดินทางด้วยเท้า,ผู้พเนจร,การเดินทางด้วยเท้า,เสียงฝีเท้าที่หนัก,หญิงมั่วโลกีย์ vi.,vt. เดินเท้าเสียงดัง,เดินขบวน,เดินเที่ยว,พเนจร,ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ, See also: tramper n. trampish adj. trampishly adv. trampishness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
march(n) การเดินทัพ,การเดินขบวน,การเดินแถว,เพลงมาร์ช
march(vi) เดิน,เดินขบวน,เดินแถว
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
parade(vi) เดินแห่,สวนสนาม,เดินแถว,เดินขบวน
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top