ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demonstrable

D EH1 M AH0 N S T R AH0 B AH0 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demonstrable-, *demonstrable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrable[ADJ] ซึ่งทดลองให้เห็นได้, See also: ซึ่งพิสูจน์ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demonstrableadj. สาธิตได้,แสดงได้,พิสูจน์ได้., See also: demonstrability n. ดูdemonstrable, Syn. evident
indemonstrable(อิมดิมอน' สะทระเบิล) adj. เผยแสดงไม่ได้, พิสูจน์ไม่ได้, See also: indemon- strably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMONSTRABLE    D EH1 M AH0 N S T R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demonstrable    (j) dˈɛmənstrəbl (d e1 m @ n s t r @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demonstrable \De*mon"stra*ble\, a. [L. demonstrabilis: cf. OF.
   demonstrable, F. d['e]montrable.]
   1. Capable of being demonstrated; that can be proved beyond
    doubt or question.
    [1913 Webster]
 
       The grand articles of our belief are as demonstrable
       as geometry.             --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Proved; apparent. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demonstrable
   adj 1: necessarily or demonstrably true; "demonstrable truths"
       [syn: {demonstrable}, {incontrovertible}]
   2: capable of being demonstrated or proved; "obvious lies"; "a
     demonstrable lack of concern for the general welfare";
     "practical truth provable to all men"- Walter Bagehot [syn:
     {demonstrable}, {provable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top