ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

covenant

K AH1 V AH0 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covenant-, *covenant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covenant(n) ข้อตกลงร่วมกัน, Syn. compact, agreement, contract
covenant(vi) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenant(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenanted(adj) ที่ทำสัญญาไว้, See also: ที่ทำข้อตกลงไว้, Syn. promised, pledged
covenantee(n) ผู้ที่อยู่ในสัญญา
covenanter(n) ผู้ทำสัญญา
covenant for(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant with
covenant with(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง, สัญญา, ข้อกำหนด, บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ, สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา, ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) , ให้คำมั่น, กำหนด, Syn. compact, agreement, agree
covenanted(คัฟ'วะเนินทิด) adj. ซึ่งได้ทำสัญญาหรือ ตกลงไว้แล้ว, ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
covenantee(คัฟวะเนินที') n. ผู้ที่ถูกกำหนดหรือให้คำมั่นไว้ในสัญญา
covenanter(คัฟ'วะเนินเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
covenant(n) สนธิสัญญา, ข้อตกลง, ข้อกำหนด, บทบัญญัติ
covenant(vi) ให้คำมั่น, ให้สัญญา, ทำสัญญา, ทำข้อตกลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
covenantกติกา, ข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
covenantกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Covenant of the League of Nationsกติกาสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
covenant running with the landข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดิน [ ดู touching and concerning land ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
covenantกติกาสัญญา (สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง) [การทูต]
Covenants not to competeข้อสัญญาห้ามการแข่งขันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
As a person of faith, I'm bound by a different covenant than Dr. Arroway.เป็นบุคคลที่มีความ เชื่อฉันผูกพันตาม พันธสัญญาที่ แตกต่างจากดร. Contact (1997)
"It is the desire of Caleb and Catherine to establish their vows from this point on as a covenant and not a contract.นี่เป็นความปรารถนาของ เคเลบ และ แคทเทอรีน ที่จะประกาศคำมั่นสัญญา ซึ่งเป็นพันธสัญญาระหว่างกัน และไม่ใช่สัญญาทั่วไป Fireproof (2008)
"Caleb, in the presence of God and these witnesses do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Catherine?"เคเลบ ต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าพยานหลายคน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ แคทเทอรีน ใช่หรือไม่ Fireproof (2008)
"And, Catherine, do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Caleb?"แคทเทอรีน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ เคเลบ ใช่หรือไม่ Fireproof (2008)
Well, I'm sorry, but you would have had to express that desire before revealing the secret, so that I could choose whether or not I wanted to accept the covenant of secret keeping.งั้น ขอโทษนะ เธอควรจะบอกเงื่อนไขก่อนที่จะเปิดเผยความลับ ฉันจะได้เลือกได้ว่าจะยอมรับความลับของเธอไหม The Bad Fish Paradigm (2008)
This jointly sealed covenant is... the absolute proof of it.เขาจะเริ่มลงมือรึยังนะ คงจะเริ่มแล้ว Goemon (2009)
So that jointly sealed covenant did still exist?เจ้าอยากให้กลับไปสู่ยุคสงครมรึไง Goemon (2009)
This jointly sealed covenant shows clearly, that our Tokugawa Ieyasu... is the legitimate successor of Nobunaga.ครอบครองแผ่นดินนี้ เจ้าอยากแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ Goemon (2009)
About what I said at the covenant meeting.เกี่ยวกับเรื่องที่ข้าพูดในการประชุมลับ Episode #1.4 (2010)
In order for a district to be claimed by the Light Fae, each Ash has to make a covenant with the land during a secret, mystic ceremony, the "BOH-see ahn Ta-LAHV".บางอย่างที่ต้องการ... เฟย์แห่งแสงสว่าง... ข้อตกลงระหว่างดินแดนเป็นความลับ Something Wicked This Fae Comes (2011)
You can't break your covenant on a small ... group of savages, it would be sacrilege.แต่ลูกไม่สามารถละเมิดพันธสัญญานั้นได้ มันจะเป็นการล่วงเกินสิ่งศักด์สิทธิ์ Priest (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
covenantAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กติกา[katikā] (n) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract ; rules  FR: convention [ f ] ; pacte [ m ] ; accord [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COVENANT K AH1 V AH0 N AH0 N T
COVENANTS K AH1 V AH0 N AH0 N T S
COVENANTER K AH1 V AH0 N AH0 N T ER0
COVENANTERS K AH1 V AH0 N AH0 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covenant (v) kˈʌvənənt (k uh1 v @ n @ n t)
covenants (v) kˈʌvənənts (k uh1 v @ n @ n t s)
covenanted (v) kˈʌvənəntɪd (k uh1 v @ n @ n t i d)
covenanting (v) kˈʌvənəntɪŋ (k uh1 v @ n @ n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣约[shèng yuē, ㄕㄥˋ ㄩㄝ,   /  ] covenant #105,732 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwur { m }; Bund { m } | einen Bund schließencovenant | to covenant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧約[きゅうやく, kyuuyaku] (n) (1) old promise; old agreement; old covenant; (2) (abbr) (See 旧約聖書) Old Testament; (P) #14,404 [Add to Longdo]
国際人権規約[こくさいじんけんきやく, kokusaijinkenkiyaku] (n) (1) International Covenants on Human Rights; ICCPR; (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; ICESCR [Add to Longdo]
聖櫃[せいひつ, seihitsu] (n) (1) Ark of the Covenant (Judaism); (2) tabernacle (Catholicism) [Add to Longdo]
誓約[せいやく, seiyaku] (n, vs) written vow; pledge; covenant; (P) [Add to Longdo]
誓約書[せいやくしょ, seiyakusho] (n) written oath; covenant; pledge [Add to Longdo]
盟約[めいやく, meiyaku] (n, vs) oath; pledge; pact; covenant; (P) [Add to Longdo]
連判状[れんばんじょう, renbanjou] (n) jointly sealed covenant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covenant \Cov"e*nant\ (k?v"?-nant), n. [OF. covenant, fr. F. &
   OF. convenir to agree, L. convenire. See {Convene}.]
   [1913 Webster]
   1. A mutual agreement of two or more persons or parties, or
    one of the stipulations in such an agreement.
    [1913 Webster]
 
       Then Jonathan and David made a covenant. --1 Sam.
                          xviiii. 3.
    [1913 Webster]
 
       Let there be covenants drawn between us. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If we conclude a peace,
       It shall be with such strict and severe covenants
       As little shall the Frenchmen gain thereby. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) An agreement made by the Scottish Parliament
    in 1638, and by the English Parliament in 1643, to
    preserve the reformed religion in Scotland, and to
    extirpate popery and prelacy; -- usually called the
    "Solemn League and Covenant."
    [1913 Webster]
 
       He [Wharton] was born in the days of the Covenant,
       and was the heir of a covenanted house. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) The promises of God as revealed in the
    Scriptures, conditioned on certain terms on the part of
    man, as obedience, repentance, faith, etc.
    [1913 Webster]
 
       I will establish my covenant between me and thee and
       thy seed after thee in their generations for an
       everlasting covenant, to be a God unto thee, and to
       thy seed after thee.         --Gen. xvii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   4. A solemn compact between members of a church to maintain
    its faith, discipline, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) An undertaking, on sufficient consideration, in
      writing and under seal, to do or to refrain from some
      act or thing; a contract; a stipulation; also, the
      document or writing containing the terms of agreement.
    (b) A form of action for the violation of a promise or
      contract under seal.
 
   Syn: Agreement; contract; compact; bargain; arrangement;
     stipulation.
 
   Usage: {Covenant}, {Contract}, {Compact}, {Stipulation}.
      These words all denote a mutual agreement between two
      parties. Covenant is frequently used in a religious
      sense; as, the covenant of works or of grace; a church
      covenant; the Solemn League and Covenant. Contract is
      the word most used in the business of life. Crabb and
      Taylor are wrong in saying that a contract must always
      be in writing. There are oral and implied contracts as
      well as written ones, and these are equally enforced
      by law. In legal usage, the word covenant has an
      important place as connected with contracts. A compact
      is only a stronger and more solemn contract. The term
      is chiefly applied to political alliances. Thus, the
      old Confederation was a compact between the States.
      Under the present Federal Constitution, no individual
      State can, without consent of Congress, enter into a
      compact with any other State or foreign power. A
      stipulation is one of the articles or provisions of a
      contract.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covenant \Cov"e*nant\ (k?v"?-n?nt), v. i. [imp. & p. p.
   {Covenanted}; p. pr. & vb. n. {Covenanting}.]
   To agree (with); to enter into a formal agreement; to bind
   one's self by contract; to make a stipulation.
   [1913 Webster]
 
      Jupiter covenanted with him, that it should be hot or
      cold, wet or dry, . . . as the tenant should direct.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]
 
      And they covenanted with him for thyrty pieces of
      silver.                 --Matt. xxvi.
                          15.
 
   Syn: To agree; contract; bargain; stipulate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covenant \Cov"e*nant\, v. t.
   To grant or promise by covenant.
   [1913 Webster]
 
      My covenant of peace that I covenanted with you.
                          --Wyclif.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covenant
   n 1: a signed written agreement between two or more parties
      (nations) to perform some action [syn: {covenant},
      {compact}, {concordat}]
   2: (Bible) an agreement between God and his people in which God
     makes certain promises and requires certain behavior from
     them in return
   v 1: enter into a covenant
   2: enter into a covenant or formal agreement; "They covenanted
     with Judas for 30 pieces of silver"; "The nations covenanted
     to fight terrorism around the world"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top