ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commitment

K AH0 M IH1 T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commitment-, *commitment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
commitment(n) พันธสัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commitment(n) ความรับผิดชอบ, Syn. responsibility, engagement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ, การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) , การส่งให้พิจารณา, การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต, การส่งเข้าคุก, การให้คำมั่นสัญญา, คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก, การกระทำความผิด, การพัวพัน, การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal, delive

English-Thai: Nontri Dictionary
commitment(n) การทำผิด, การมอบหมาย, การมอบความไว้วางใจ, การให้คำมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commitmentข้อผูกมัด, การผูกมัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Commitment (Psychology)ความยึดมั่น (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd never get the same commitment again, ever.เราไม่มีวันจะได้พลังอย่างนี้อีก Gandhi (1982)
sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว Spies Like Us (1985)
I got a commitment to have this entire block down to grade level.ผมตั้งใจทลายตึกนี่ลงมากองให้ได้ *batteries not included (1987)
You realize the commitment is binding.- คุณรู้เรื่องสัญญาแล้วนะ Gattaca (1997)
Jerome never questioned my commitment again.เจอโรมไม่สงสัยความตั้งใจของผมอีกเลย Gattaca (1997)
is that a coincidence... or do these people have a racial commitment to crime?นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญรึป่าว... . หรือคนพวกนั้น / มันมีข้อผูกมัดที่แท้จริงต่อการก่ออาชญากรรม? American History X (1998)
King's commitment to noble families must not be compromised.ความมุ่งมั่นของพระราชา ต่อครอบครัวชั้นสูงจะต้องไม่ถูกล่วงละเมิด Anna and the King (1999)
This, of course, is Miss Adele Invergordon's... commitment to her father's dream, possibly the most--เรื่องแรกก็คือ... ...ความผูกพันของคุณอเดลต่อฝันของบิดา The Legend of Bagger Vance (2000)
We've had a similar commitment for the last decade in India.ตลอดสิบปีที่ผ่านมาในอินเดีย เรามีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน The Corporation (2003)
I see I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own.ผู้นั้น - เจ้าหากินอย่างใด ? 300 (2006)
The military no Ionger recognizes commitment and purpose.Destiny. Deja Vu (2006)
I'm sorry. I really do have a commitment to the mission in Mgambo.ผมเสียใจ แต่ผมมีสิ่งที่ต้องทำในมแกมโบ้ The Last King of Scotland (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commitmentI've got another commitment this evening.
commitmentWe've already had a family commitment.
commitmentYou've got to carry out your commitment at all costs.
commitmentYou want commitment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธะ(n) commitment, See also: strings, obligation, duty, Syn. ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ, ภารกิจ, Example: รัฐบาลมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบของไอเอ็มเอฟ
ข้อผูกพัน(n) commitment, See also: obligation, pledge, Syn. ข้อผูกมัด, ข้อสัญญา, พันธะ, สัญญาผูกมัด, Example: ข้อผูกพันเรื่องการส่งออกข้าวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกำลังจะสิ้นสุดลง, Count Unit: ข้อ, ประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิบัติ[kān patibat] (n) EN: practice ; performance ; commitment  FR: pratique [ f ] ; procédé [ m ]
ข้อผูกมัด[khøphūkmat] (n) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation  FR: obligation [ f ]
ข้อผูกพัน[khøphūkphan] (n) EN: commitment ; obligation ; pledge  FR: obligation [ f ] ; engagement [ m ]
พันธะ[phantha] (n) EN: obligation ; commitment ; condition ; duty   FR: devoir [ m ] ; obligation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMMITMENT K AH0 M IH1 T M AH0 N T
COMMITMENTS K AH0 M IH1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commitment (n) kˈəmˈɪtmənt (k @1 m i1 t m @ n t)
commitments (n) kˈəmˈɪtmənts (k @1 m i1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマン[anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
コミットメント[komittomento] (n) commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[コミットメントたんい, komittomento tan'i] (n) { comp } commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) { comp } commitment coordinator [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[toranzakushonkomittomento] (n) { comp } transaction commitment; commitment [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]
建て;建[たて, tate] (n, n-suf, n-pref) contract; commitment [Add to Longdo]
言いがかり;言い掛かり;言掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
言質[げんち(P);げんしつ;げんしち, genchi (P); genshitsu ; genshichi] (n) commitment; pledge or promise; (P) [Add to Longdo]
公約[こうやく, kouyaku] (n, vs, adj-no) public commitment or promise; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commitment \Com*mit"ment\, n.
   1. The act of committing, or putting in charge, keeping, or
    trust; consignment; esp., the act of committing to prison.
    [1913 Webster]
 
       They were glad to compound for his bare commitment
       to the Tower, whence he was within few days
       enlarged.               --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. A warrant or order for the imprisonment of a person; --
    more frequently termed a mittimus.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of referring or intrusting to a committee for
    consideration and report; as, the commitment of a petition
    or a bill.
    [1913 Webster]
 
   4. A doing, or perpetration, in a bad sense, as of a crime or
    blunder; commission.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of pledging or engaging; the act of exposing,
    endangering, or compromising; also, the state of being
    pledged or engaged. --Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commitment
   n 1: the trait of sincere and steadfast fixity of purpose; "a
      man of energy and commitment" [syn: {committedness},
      {commitment}]
   2: the act of binding yourself (intellectually or emotionally)
     to a course of action; "his long commitment to public
     service"; "they felt no loyalty to a losing team" [syn:
     {commitment}, {allegiance}, {loyalty}, {dedication}]
   3: an engagement by contract involving financial obligation;
     "his business commitments took him to London"
   4: a message that makes a pledge [syn: {commitment},
     {dedication}]
   5: the official act of consigning a person to confinement (as in
     a prison or mental hospital) [syn: {commitment}, {committal},
     {consignment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top