ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sign

S AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sign-, *sign*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
signs(n) includes any part of the pathogen itself or it prducts

English-Thai: Longdo Dictionary
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, Syn. V/S

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sign(n) สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, ป้าย, Syn. emblem, token, type
sign(n) ลาง, See also: นิมิต, Syn. omen
sign(n) ภาษาใบ้, See also: ภาษาท่าทาง, ภาษามือ
sign(n) ร่องรอย, See also: อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้
sign(vi) ลงนาม, See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา, Syn. endorse, validate, Ant. cancel, invalidate
sign(vt) ลงนาม, See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา, Syn. endorse, validate, Ant. cancel, invalidate
sign(vt) ทำเครื่องหมาย, See also: ทำสัญลักษณ์, Syn. signify, signal
sign(vt) ติดต่อกันด้วยสัญญาณ, See also: ส่งสาร
sign(vi) ทำเครื่องหมาย, See also: ทำสัญลักษณ์
sign(vi) แสดงอากัปกิริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, อาการ, ร่องรอย, รอยเท้า, ราศี. vt., vi. ลงนาม, เซ็นชื่อ, เขียนเครื่องหมาย, เขียนสัญลักษณ์, ทำเครื่องหมายกางเขน, ติดต่อกันด้วยสัญญาณ, เขียนสัญลักษณ์, แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
sign bitบิตเครื่องหมายหมายถึง บิตที่แสดงเครื่องหมาย เช่น + , - โดยปกติ จะอยู่หน้าบิตอื่น
signal(ซิก'เนิล) n., v. (เป็น) สัญญาณ, เครื่องแสดง, สัญญา, ลาง, นิมิต, สิ่งบอกใบ้, เครื่องบอกใบ้, อาการ, อากัปกิริยา, สัญญาณวิทยุ, สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ, เป็นเครื่องแสดง, น่าสังเกต, ยอดเยี่ยม, เลิศ, เด่น. -v. ให้สัญญาณ, ทำเครื่องหมาย, ส่งสัญญาณ., See also: signale
signal coden. รหัสสัญญาณ
signal corpsn. หน่วยสื่อสาร
signal firen. สัญญาณดอกไม้เพลิง
signal flagn. ธงสัญญาณ
signaler(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ, ทหารสื่อสาร, อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ, ส่งสัญญาณ, ชี้บ่ง, แสดง, เป็นเครื่องแสดง, บอกใบ้, บุ้ย, ติดสัญญาณ, ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ, ส่งสัญญาณ, ชี้บ่ง, แสดง, เป็นเครื่องแสดง, บอกใบ้, บุ้ย, ติดสัญญาณ, ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate

English-Thai: Nontri Dictionary
sign(n) เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์, สัญญาณ, พยาน, การบอกใบ้
sign(vi, vt) เขียนเครื่องหมาย, ลงนาม, ทำสัญญา, บุ้ยใบ้
signal(adj) เด่นชัด, สำคัญ, น่าสังเกต, เป็นสัญญาณ
signal(n) เครื่องหมาย, สัญญาณ, การบอกใบ้, ลาง, สัญญาณวิทยุ
signal(vt) เป็นตัวอย่าง, ให้สัญญาณ, ส่งสัญญาณ, ทำเครื่องหมาย
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด, ทำเครื่องหมาย, ส่งสัญญาณ, บอกใบ้
signature(n) ลายมือชื่อ, ลายเซ็น, การลงนาม, การเซ็นชื่อ
signboard(n) แผ่นป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ
signet(n) พระราชลัญจกร, ตราประทับ
significance(n) ความหมาย, ความสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sign๑. อาการแสดง [ มีความหมายเหมือนกับ sign, physical ]๒. สัญญาณ๓. เครื่องแสดง, สิ่งแสดง, ลาง, นิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sign๑. ลงลายมือชื่อ๒. เครื่องหมาย, เครื่องแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sign bitบิตเครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sign conventionสัญนิยมเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sign digitเลขโดดระบุเครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sign testการทดสอบโดยเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sign, physicalอาการแสดง, อาการตรวจพบ, กายนิมิต [ มีความหมายเหมือนกับ sign ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sign, vitalชีวสัญญาณ, อาการแสดงชีพ, ชีวนิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sign-manualพระปรมาภิไธย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sign languageภาษาสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Signal generatorเครื่องกำเนิดสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal generatorsเครื่องกำเนิดสัญญาณ [TU Subject Heading]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [คอมพิวเตอร์]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [TU Subject Heading]
Signal processing -- Digital techniquesการประมวลสัญญาณดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Signal theory (Telecommunication)ทฤษฏีสัญญาณ (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signals and signaling, Automobileสัญญาณและการให้สัญญาณรถยนต์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sign-writingการเขียนป้าย
signatory(n) คู่สัญญา
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน
signs(n) เครื่องหมาย สัญายลักษณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล The Great Dictator (1940)
Will you sign this?ท่านจะทำอย่างนี้จริงๆหรอ The Great Dictator (1940)
I'll sign it.ฉันจะลงนาม The Great Dictator (1940)
I'll sign it! Napaloni...ฉันจะลงนาม เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
- Precisely. I sign after.-ได้ หลังจากที่ผมเซ็นสัญญา The Great Dictator (1940)
I can't sign while they're there.ผมจะไม่ลงนามจนกว่ากองทัพคุณจะไม่ถอยก่อน The Great Dictator (1940)
I want him to sign the treaty.ผมต้องการให้เขาเซ็นในสนธิสัญญา The Great Dictator (1940)
I sign nothing.ฉันจะไม่ลงนาม The Great Dictator (1940)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
Rustic signs direct everyone home.นำทางด้วยป้ายบอกทางไปบ้าน Night and Fog (1956)
To "pass blood" was a sign of death.หากถ่ายเป็นเลือด คือสัญญาณแห่งความตาย Night and Fog (1956)
Call no attention to yourself. Make no sign to the gods.อย่าทำตัวเด่น อย่าเรียกหาพระเจ้า Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sign2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
signA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
signA drugstore's sign.
signAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
signAfter I sign these release papers, you'll be on your way.
signAfter only 36 months, Koko could use 184 signs.
signA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
signAll the sign are that she is getting better.
signAll you have to do is sign this paper.
signAll you have to do is sign your name here.
signAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
signAn increase in customer complaints could signal a decline in business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
ภาษามือ(n) finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai Definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ให้สัญญาณ(v) signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย
ส่งสัญญาณ(v) signal
ส่วนสำคัญ(n) importance, See also: significance, consequence, Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
สัญญาณ(n) signal, See also: alarm, Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, Count Unit: สัญญาณ
ภาษาสัญลักษณ์(n) sign language, Example: การใช้ภาษาสัญลักษณ์เขียนโปรแกรมแทนภาษาเครื่องจะทำให้งานเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น, Thai Definition: ภาษาที่มีแนวความคิดการบอกข้อมูลและการทำงาน ที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ และเป็นคำพูด
ลายมือชื่อ(n) signature, Syn. ลายเซ็น, Example: ฝรั่งบางคนก็บ้าลายเซ็นกัน ถ้าเอาลายมือชื่อของนักเขียนมีชื่อบางคนไปขายแล้วคงจะเป็นเงินเป็นทองมากโขอยู่
ใบ้(v) signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai Definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
ลายเซ็น(n) signature, Example: ลายเซ็นของเขาเป็นลายเซ็นปลอมแน่ๆ, Thai Definition: ลายมือชื่อที่เขียนหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[ākān] (n) EN: symptom ; syndrom ; indication  FR: symptôme [ m ] ; signe [ m ]
อาณัติสัญญาณ[ānatsanyān] (n) EN: given signal  FR: signal [ m ] ; signe [ m ]
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[baeng nāthī] (v, exp) EN: assign ; allocate  FR: assigner les tâches
แบบ[baēp] (n) EN: design ; pattern ; style ; form  FR: design [ m ]
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [ m ]
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
โบก[bōk] (v) EN: wave (the hand)  FR: faire signe de la main

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIGN S AY1 N
SIGNA S IH1 G N AH0
SIGNS S AY1 N Z
SIGNED S AY1 N D
SIGNER S AY1 N ER0
SIGNOR S IY1 N Y AO0 R
SIGNET S IH1 G N IH0 T
SIGNAL S IH1 G N AH0 L
SIGN'S S AY1 N Z
SIGNAGE S AY1 N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sign (v) sˈaɪn (s ai1 n)
signs (v) sˈaɪnz (s ai1 n z)
signal (v) sˈɪgnəl (s i1 g n @ l)
signed (v) sˈaɪnd (s ai1 n d)
signet (n) sˈɪgnɪt (s i1 g n i t)
signor (n) sˈiːnjɔːr (s ii1 n y oo r)
signals (v) sˈɪgnəlz (s i1 g n @ l z)
signets (n) sˈɪgnɪts (s i1 g n i t s)
signify (v) sˈɪgnɪfaɪ (s i1 g n i f ai)
signing (v) sˈaɪnɪŋ (s ai1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意味着[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, / ] signify; mean; imply #2,158 [Add to Longdo]
标志[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] sign; mark; symbol; symbolize; to indicate; to mark #2,182 [Add to Longdo]
信号[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal #2,364 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] sign one's name #3,311 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] sign; mark; to record; write a footnote #3,730 [Add to Longdo]
牌子[pái zi, ㄆㄞˊ ㄗ˙, ] sign; trademark #6,413 [Add to Longdo]
标记[biāo jì, ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] sign; mark; symbol; to mark up #8,396 [Add to Longdo]
招牌[zhāo pai, ㄓㄠ ㄆㄞ˙, ] signboard #9,113 [Add to Longdo]
意味[yì wèi, ㄧˋ ㄨㄟˋ, ] significance; imply (that) #9,857 [Add to Longdo]
署名[shǔ míng, ㄕㄨˇ ㄇㄧㄥˊ, ] sign (a signature) #15,066 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erkenntlichkeit { f } | Erkenntlichkeiten { pl }sign of gratitude | signs of gratitude [Add to Longdo]
Firmenschild { n } | Firmenschilder { pl }sign of company | signs of companies [Add to Longdo]
Gebärdensprache { f }sign language; mimicry [Add to Longdo]
Lebenszeichen { n } | kein Lebenszeichen von sich gebensign of life | to show no sign of life [Add to Longdo]
Signalgeber { m }transducer [Add to Longdo]
Signal { n } | Signale { pl } | abgetastetes Signal | akustisches Signalsignal | signals | sampled signal | audible signal [Add to Longdo]
Signal { n }cue [Add to Longdo]
Signal-Rausch-Verhältnis { n }signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
Signal- und Systemtheorie { f }signal and system theory [Add to Longdo]
Signal-Stör-Verhältnis { n }; Rauschabstand { m }signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
Signalanalyse { f }signal analysis [Add to Longdo]
Signalanlage { f }signals; set of signals [Add to Longdo]
Signalanstiegszeit { f }signal rise time [Add to Longdo]
Signalaufbereitung { f }signal processing [Add to Longdo]
Signalausbreitung { f }signal dispersion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
署名[しょめい, shomei] (n, vs) signature; (P) #87 [Add to Longdo]
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
等(P);抔[など, nado] (n, n-suf, prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) #221 [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] (n, vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P) #415 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11pm-1am, north, November) #443 [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] (n, vs) meaning; significance; (P) #491 [Add to Longdo]
文;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes #636 [Add to Longdo]
企画(P);企劃[きかく, kikaku] (n, vs) planning; project; plan; design; (P) #723 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) eighth sign of Chinese zodiac (The Ram, 1pm-3pm, south-southwest, June); (P) #786 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
サインオフ[さいん'おふ, sain ' ofu] sign off (vs) [Add to Longdo]
サインオン[さいん'おん, sain ' on] sign on (vs) [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信号[しんごう, shingou] Signal [Add to Longdo]
合図[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sign \Sign\, n. [F. signe, L. signum; cf. AS. segen, segn, a
   sign, standard, banner, also fr. L. signum. Cf. {Ensign},
   {Resign}, {Seal} a stamp, {Signal}, {Signet}.]
   That by which anything is made known or represented; that
   which furnishes evidence; a mark; a token; an indication; a
   proof. Specifically:
   (a) A remarkable event, considered by the ancients as
     indicating the will of some deity; a prodigy; an omen.
   (b) An event considered by the Jews as indicating the divine
     will, or as manifesting an interposition of the divine
     power for some special end; a miracle; a wonder.
     [1913 Webster]
 
        Through mighty signs and wonders, by the power of
        the Spirit of God.          --Rom. xv. 19.
     [1913 Webster]
 
        It shall come to pass, if they will not believe
        thee, neither hearken to the voice of the first
        sign, that they will believe the voice of the
        latter sign.             --Ex. iv. 8.
     [1913 Webster]
   (c) Something serving to indicate the existence, or preserve
     the memory, of a thing; a token; a memorial; a monument.
     [1913 Webster]
 
        What time the fire devoured two hundred and fifty
        men, and they became a sign.     --Num. xxvi.
                          10.
     [1913 Webster]
   (d) Any symbol or emblem which prefigures, typifles, or
     represents, an idea; a type; hence, sometimes, a picture.
     [1913 Webster]
 
        The holy symbols, or signs, are not barely
        significative; but what they represent is as
        certainly delivered to us as the symbols
        themselves.             --Brerewood.
     [1913 Webster]
 
        Saint George of Merry England, the sign of victory.
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
   (e) A word or a character regarded as the outward
     manifestation of thought; as, words are the sign of
     ideas.
   (f) A motion, an action, or a gesture by which a thought is
     expressed, or a command or a wish made known.
     [1913 Webster]
 
        They made signs to his father, how he would have
        him called.             --Luke i. 62.
     [1913 Webster]
   (g) Hence, one of the gestures of pantomime, or of a language
     of a signs such as those used by the North American
     Indians, or those used by the deaf and dumb.
     [1913 Webster]
 
   Note: Educaters of the deaf distinguish between natural
      signs, which serve for communicating ideas, and
      methodical, or systematic, signs, adapted for the
      dictation, or the rendering, of written language, word
      by word; and thus the signs are to be distinguished
      from the manual alphabet, by which words are spelled on
      the fingers.
      [1913 Webster]
   (h) A military emblem carried on a banner or a standard.
     --Milton.
   (i) A lettered board, or other conspicuous notice, placed
     upon or before a building, room, shop, or office to
     advertise the business there transacted, or the name of
     the person or firm carrying it on; a publicly displayed
     token or notice.
     [1913 Webster]
 
        The shops were, therefore, distinguished by painted
        signs, which gave a gay and grotesque aspect to the
        streets.               --Macaulay.
     [1913 Webster]
   (j) (Astron.) The twelfth part of the ecliptic or zodiac.
     [1913 Webster]
 
   Note: The signs are reckoned from the point of intersection
      of the ecliptic and equator at the vernal equinox, and
      are named, respectively, {Aries} ([Aries]), {Taurus}
      ([Taurus]), {Gemini} (II), {Cancer} ([Cancer]), {Leo}
      ([Leo]), {Virgo} ([Virgo]), {Libra} ([Libra]),
      {Scorpio} ([Scorpio]), {Sagittarius} ([Sagittarius]),
      {Capricornus ([Capricorn]), {Aquarius} ([Aquarius]),
      {Pisces} ([Pisces]). These names were originally the
      names of the constellations occupying severally the
      divisions of the zodiac, by which they are still
      retained; but, in consequence of the procession of the
      equinoxes, the signs have, in process of time, become
      separated about 30 degrees from these constellations,
      and each of the latter now lies in the sign next in
      advance, or to the east of the one which bears its
      name, as the constellation Aries in the sign Taurus,
      etc.
      [1913 Webster]
   (k) (Alg.) A character indicating the relation of quantities,
     or an operation performed upon them; as, the sign +
     (plus); the sign -- (minus); the sign of division /, and
     the like.
   (l) (Med.) An objective evidence of disease; that is, one
     appreciable by some one other than the patient.
     [1913 Webster]
 
   Note: The terms symptom and and sign are often used
      synonymously; but they may be discriminated. A sign
      differs from a symptom in that the latter is perceived
      only by the patient himself. The term sign is often
      further restricted to the purely local evidences of
      disease afforded by direct examination of the organs
      involved, as distinguished from those evidence of
      general disturbance afforded by observation of the
      temperature, pulse, etc. In this sense it is often
      called physical sign.
      [1913 Webster]
   (m) (Mus.) Any character, as a flat, sharp, dot, etc.
   (n) (Theol.) That which, being external, stands for, or
     signifies, something internal or spiritual; -- a term
     used in the Church of England in speaking of an ordinance
     considered with reference to that which it represents.
     [1913 Webster]
 
        An outward and visible sign of an inward and
        spiritual grace.           --Bk. of
                          Common Prayer.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Table of {Arbitrary Signs}, p. 1924.
      [1913 Webster]
 
   {Sign manual}.
   (a) (Eng. Law) The royal signature superscribed at the top of
     bills of grants and letter patent, which are then sealed
     with the privy signet or great seal, as the case may be,
     to complete their validity.
   (b) The signature of one's name in one's own handwriting.
     --Craig. Tomlins. Wharton.
     [1913 Webster]
 
   Syn: Token; mark; note; symptom; indication; signal; symbol;
     type; omen; prognostic; presage; manifestation. See
     {Emblem}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sign \Sign\, v. i.
   1. To be a sign or omen. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a sign or signal; to communicate directions or
    intelligence by signs.
    [1913 Webster]
 
   3. Especially: To communicate in {sign language}.
    [PJC]
 
   4. To write one's name, esp. as a token of assent,
    responsibility, or obligation; as, he signed in red ink.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sign \Sign\, v. t. [imp. & p. p. {Signed}; p. pr. & vb. n.
   {Signing}.] [OE. seinen to bless, originally, to make the
   sign of the cross over; in this sense fr. ASS. segnian (from
   segn, n.), or OF. seignier, F. signer, to mark, to sign (in
   sense 3), fr. L. signare to mark, set a mark upon, from
   signum. See {Sign}, n.]
   1. To represent by a sign; to make known in a typical or
    emblematic manner, in distinction from speech; to signify.
    [1913 Webster]
 
       I signed to Browne to make his retreat. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a sign upon; to mark with a sign.
    [1913 Webster]
 
       We receive this child into the congregation of
       Christ's flock, and do sign him with the sign of the
       cross.                --Bk. of Com
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
   3. To affix a signature to; to ratify by hand or seal; to
    subscribe in one's own handwriting.
    [1913 Webster]
 
       Inquire the Jew's house out, give him this deed,
       And let him sign it.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To assign or convey formally; -- used with away.
    [1913 Webster]
 
   5. To mark; to make distinguishable. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sign
   adj 1: used of the language of the deaf [syn: {gestural},
       {sign(a)}, {signed}, {sign-language(a)}]
   n 1: a perceptible indication of something not immediately
      apparent (as a visible clue that something has happened);
      "he showed signs of strain"; "they welcomed the signs of
      spring" [syn: {sign}, {mark}]
   2: a public display of a message; "he posted signs in all the
     shop windows"
   3: any nonverbal action or gesture that encodes a message;
     "signals from the boat suddenly stopped" [syn: {signal},
     {signaling}, {sign}]
   4: structure displaying a board on which advertisements can be
     posted; "the highway was lined with signboards" [syn:
     {signboard}, {sign}]
   5: (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is
     divided [syn: {sign of the zodiac}, {star sign}, {sign},
     {mansion}, {house}, {planetary house}]
   6: (medicine) any objective evidence of the presence of a
     disorder or disease; "there were no signs of asphyxiation"
   7: having an indicated pole (as the distinction between positive
     and negative electric charges); "he got the polarity of the
     battery reversed"; "charges of opposite sign" [syn:
     {polarity}, {sign}]
   8: an event that is experienced as indicating important things
     to come; "he hoped it was an augury"; "it was a sign from
     God" [syn: {augury}, {sign}, {foretoken}, {preindication}]
   9: a gesture that is part of a sign language
   10: a fundamental linguistic unit linking a signifier to that
     which is signified; "The bond between the signifier and the
     signified is arbitrary"--de Saussure
   11: a character indicating a relation between quantities; "don't
     forget the minus sign"
   v 1: mark with one's signature; write one's name (on); "She
      signed the letter and sent it off"; "Please sign here"
      [syn: {sign}, {subscribe}]
   2: approve and express assent, responsibility, or obligation;
     "All parties ratified the peace treaty"; "Have you signed
     your contract yet?" [syn: {sign}, {ratify}]
   3: be engaged by a written agreement; "He signed to play the
     casino on Dec. 18"; "The soprano signed to sing the new
     opera"
   4: engage by written agreement; "They signed two new pitchers
     for the next season" [syn: {sign}, {contract}, {sign on},
     {sign up}]
   5: communicate silently and non-verbally by signals or signs;
     "He signed his disapproval with a dismissive hand gesture";
     "The diner signaled the waiters to bring the menu" [syn:
     {sign}, {signal}, {signalize}, {signalise}]
   6: place signs, as along a road; "sign an intersection"; "This
     road has been signed"
   7: communicate in sign language; "I don't know how to sign, so I
     could not communicate with my deaf cousin"
   8: make the sign of the cross over someone in order to call on
     God for protection; consecrate [syn: {bless}, {sign}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top