ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนุสัญญา

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุสัญญา-, *อนุสัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสัญญา[N] convention, See also: subcontract, Example: ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้, Thai definition: ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่องที่ทำเป็นตราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุสัญญาน. ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่อง ที่ทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา เช่น อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยสงคราม อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเชลยศึกและผู้บาดเจ็บ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hague Conventionsอนุสัญญากรุงเฮก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customs conventionอนุสัญญาทางศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Basel Conventionอนุสัญญาบาเซล, อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน( Basel Convention On the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้า การส่งออก และการนำผ่านของเสียอันตรายข้ามแดนให้มีความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอนุสัญญาที่ช่วยให้มีการควบคุมการขนส่งเคลื่อนย้าย และการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ประเทศไทยได้มีการลงนามให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2541 ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานผู้มีอำนาจ (Competent Authority) และกรมควบคุมมลพิษปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ประสานงาน (Focal Point) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัม
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Convention Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (1948)อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง (ค.ศ. 1948) [TU Subject Heading]
Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999)อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (ค.ศ. 1999) [TU Subject Heading]
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access to Justice in Environmental Mattersอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1, อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1998) [TU Subject Heading]
Convention on Biological Diversity (1992)อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992) [TU Subject Heading]
Convention on Biological Diversity (1992). Protocol, Etc., 2000 Jan. 29อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992). พิธีสาร, ฯลฯ, 29 มกราคม ค.ศ. 2000 [TU Subject Heading]
Convention on Code for Liner Conferences 1974อนุสัญญาว่าด้วยประมวลความประพฤติของชมรมสายการเดินเรือ (ค.ศ. 1974) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It must be especially painful for you in the circumstances.บางที่เพราะเธอกำลังติดตามเรื่องอนุสัญญา ทางการฑูตของคุณอยู่ Edge of Darkness (2010)
Senator, there is a serious and growing petition movement... to ban military research and development in Massachusetts.- แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกที่เข้าไปข้างใน ? - มันมีอนุสัญญาอยู่ ไอ้เบ็นเน็ตต์ เขามันบ้า Edge of Darkness (2010)
So you're gonna follow me, armed, with no credentials, into the city of Boston?แต่อนุสัญญาจะส่งกลับไปยัง กรรมาธิการ... Edge of Darkness (2010)
In 1957, my father, Cesare Manzoni, was one of the 107 bosses from all over the country who was invited to the Apalachin Convention, which ended in a manhunt.ในปี 1957 พ่อของฉัน Cesare Manzoni เป็นหนึ่งใน 107 ผู้บังคับบัญชา จากทั่วประเทศ ผู้ที่ได้รับเชิญให้แอปาลาชิน อนุสัญญาซึ่งจบลงด้วยการตามล่า. The Family (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสัญญา[n.] (anusanya) EN: convention   FR: convention [f]
อนุสัญญาแรมซาร์ [n. prop.] (Anusanya Raēmsā) EN: Ramsar Convention   

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom

English-Thai: Nontri Dictionary
pact(n) สนธิสัญญา,กติกา,สัญญา,ข้อตกลง,อนุสัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Double Taxation (n) อนุสัญญาภาษีซ้อน
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (n jargon ) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติด้านชนชาติทุกรูปแบบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top