ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contractor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contractor-, *contractor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contractor(n) ผู้ทำสัญญา
contractor(n) สิ่งที่หดตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา, สิ่งที่หดตัว, กล้ามเนื้อที่หดตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
contractor(n) ช่างรับเหมา, ผู้รับเหมา, ผู้ทำสัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractorผู้รับจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
contractor(n) ผู้รับจ้าง

WordNet (3.0)
contractor(n) someone (a person or firm) who contracts to build things
contractor(n) the bridge player in contract bridge who wins the bidding and can declare which suit is to be trumps, Syn. declarer
contractor(n) (law) a party to a contract

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Contractor

n. [ L. ] One who contracts; one of the parties to a bargain; one who covenants to do anything for another; specifically, one who contracts to perform work on a rather large scale, at a certain price or rate, as in building houses or making a railroad. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This pool of slave labor you've got, you can underbid any contractor in town.- สระว่ายน้ำของแรงงานทาสนี้ที่คุณมี คุณสามารถตัดราคาผู้รับเหมาใด ๆ ที่อยู่ในเมือง The Shawshank Redemption (1994)
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง Jaws (1975)
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี? Contact (1997)
I'm a contractor and I know what a place like this should cost....ผมรู้ดีว่าสถานที่แบบนี้ ราคามันน่าจะสูง The Amityville Horror (2005)
They're a Chinese military contractor.ตามแปลนใน กระเป๋าของเดเวี่ยน, Mission: Impossible III (2006)
The electrical contractor signed off on the diagnostic this morning.- ทดสอบซิ - ทดสอบไปแล้ว ช่างไฟเซ็นรับรองไปเมื่อเช้า The Rat (2006)
now, he's not much older than you are, and yet he's turned his father's agribusiness into a leading defense contractor.ตอนนี้เขาอายุไม่มากไปกว่าคุณเท่าไร เขาเปลี่ยนธุรกิจการเกษตรของพ่อไปเป็นบริษัทรับเหมาระบบป้องกันประเทศชั้นแนวหน้ว Aqua (2005)
government contractors?รับงานจากรัฐบาล Morning Comes (2007)
Even if you find one that has money, and means to drill he'll maybe know nothing about drilling and he'll have to hire out the job on contract and then you're depending on a contractor to rush the job through, so he can get another contract just as quick as he can.ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าพวกคุณพบกับสิ่งที่สร้าง เงินตรา และ หมายความถึง การเจาะ.. พวกเขาอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานเจาะ และเขาจำเป็นต้องทำสัญญา จ้างคนนอก There Will Be Blood (2007)
Nah. Just talk to you cause I'm a real independent contractor... to deal with the trance.ป่าวหรอก, แค่พูดกับนายไปเพราะ ผู้ว่าจ้างทำถนนดันจ้างคนรับเหมาที่ไม่ขึ้นกับบริษัท.. War (2007)
These are contractors.พวกนี้คือผู้ว่าจ้าง Shooter (2007)
You covered the retreat of the contractors who did the job.เธอเคยคุ้มกันกำลังให้พวก ที่กำลังกลับมาอยู่ไม่ใช่หรอ? Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractorI cannot calculate the final cost until I talk with our contractors.
contractorJust like I thought, the contractor came back today, begging for more time.
contractorRight on schedule, that contractor came around today, begging for more time.
contractorThe official got the sack for currying favor with the contractors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับเหมา(n) contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: ศรีมูลเป็นผู้รับเหมาในโครงการนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: undertaker of a package deal, Syn. ผู้รับเหมา, Example: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
ช่างรับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับจ้างก่อสร้าง[phūrapjāng køsāng] (n, exp) EN: contractor
ผู้รับเหมา[phūrapmao] (n) EN: contractor

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
contractor
contractors
contractor's
contractors'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contractor
contractors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ,   ] contractor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
業者[ぎょうしゃ, gyousha] (n) (1) trader; merchant; (2) manufacturer; contractor; (P) #3,734 [Add to Longdo]
コントラクター[kontorakuta-] (n) contractor [Add to Longdo]
サブコン[sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor [Add to Longdo]
サブコントラクター[sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor [Add to Longdo]
ゼネコン[zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P) [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクタ[zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクター[zenerarukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to ゼネコン) general contractor [Add to Longdo]
下職[したしょく, shitashoku] (n) subcontractor [Add to Longdo]
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company [Add to Longdo]
下請け業者[したうけぎょうしゃ, shitaukegyousha] (n) subcontractor [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top