Search result for

เกร็ง

(39 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกร็ง-, *เกร็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร็ง[V] contract, See also: harden, tense, shorten, reduce, shrink, Ant. คลาย, Example: เราต่างนั่งซึม ศีรษะหลุบต่ำ เกร็งมือทั้งสองข้างจนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Thai definition: ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกร็ง(เกฺร็ง) ก. ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง เช่น เกร็งข้อ เกร็งแขน.
เกร็ง(เกฺร็ง) ว. อาการที่กล้ามเนื้อเป็นต้นแข็งอย่างงอไม่ได้ เช่น มือเกร็ง เท้าเกร็ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isometricเกร็งกล้ามเนื้อ, ไอโซเมตริก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Female, late 20s, tonic-clonic seizure.เพศหญิง อายุ20ปลายๆ มีอาการชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว Lucky Thirteen (2008)
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
No reason it couldn't cause an artery in the brain to spasm.ไม่มีเหตุผลที่จะทำได้ เส้นเลือดใหญ่ในสมองเกร็ง Emancipation (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)
No spasms yet.ยังไม่มีการเกร็ง Emancipation (2008)
No sign of spasms.ไม่มีสัญญานของการเกร็ง Emancipation (2008)
(Kutner) No signs of spasm, impeded blood flow, or brain dysfunction.ไม่มีอาการเกร็ง เลือดไหลสะดวก หรือสมองไม่ทำงาน Emancipation (2008)
Whole point of those things is to make your muscles contract.ประเด็นทั้งหมดอยู่ที่ว่า บางสิ่งทำให้้กล้ามเนื้อคุณเกร็ง Last Resort (2008)
Second contraction!สองเกร็งGas Pills (2008)
Just.. just relax your grip, a little.แค่ผ่อนคลาย... ไม่ต้องเกร็ง Passengers (2008)
Listen, Crain sounds so formal.ฟังนะ ทำตัวตามสบายไม่ต้องเกร็ง Day of the Dead (2008)
Relax.อย่าเกร็ง Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink   FR: contracter
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense   FR: rigide ; crispé ; tendu

English-Thai: Longdo Dictionary
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flex[VT] เกร็ง (กล้ามเนื้อ)
gather up[PHRV] เกร็ง, See also: รวบรวมกำลัง
taut[ADJ] เกร็ง (เช่น กล้ามเนื้อเกร็ง), Syn. tense
tauten[VI] ตึง, See also: เกร็ง, Syn. contract, stretch, tense, Ant. relax, loosen
twitch[VI] กระตุก, See also: เกร็งกระตุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
catalepsy(แคท'ทะเลพซี) n. ภาวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในร่างกายบางส่วน/ทำให้ร่างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งชั่วขณะ, See also: cataleptic adj. ดูcatalepsy
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต
convulse(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) ,ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง,ทำให้ชัก
convulsion(คันวัล'เชิน) n.อาการชักกระตุก,การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,การสั่นอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง, Syn. fit,spasm,tremor
convulsive(คันวัล'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับมีลักษณะอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,เกี่ยวกับอาการชักกระตุก., See also: convulsiveness n. ดูconvulsive, Syn. fifful,jerky
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm

English-Thai: Nontri Dictionary
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
convulsive(adj) เกี่ยวกับการหดเกร็ง,เกี่ยวกับการชักกระตุก
throes(n) ความเจ็บปวด,ความลำเค็ญ,อาการปวดเกร็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top