ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condense

K AH0 N D EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condense-, *condense*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condense(vt) ทำให้น้อยลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. contract, compress
condense(vt) ย่อ, Syn. abridge, abbreviate
condenser(n) เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
condensed milk(n) นมข้นหวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condense(คันเดนซฺ') { condensed, condensing, condenses } vt. ทำให้แน่นขึ้น, ลดปริมาตร, ทำให้สั้น, ทำให้กะทัดรัด, ย่อให้สั้น, ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง, ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condensed milkn. นมข้น
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง, คนย่อ, คนเดี่ยว, เลนส์รวมแสง, เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
condense(vt) กลั่น, สังเขป, ทำให้กะทัดรัด, ทำให้สั้น, ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น, แว่นรวมแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condense spikeช่อเชิงลดแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser water; cooling waterน้ำหล่อเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser-discharge spot welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
condenser-discharge spot-welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condenseการควบแน่น [การแพทย์]
Condensed financial statementงบการเงินอย่างย่อ [การบัญชี]
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condenser lensเลนส์ช่วยรวมแสง, ชุดของเลนส์ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงให้ลำแสงลู่เข้าหากัน เช่น ชุดของเลนส์ส่วนหนึ่งที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์  หรือในกล้องฉายภาพ ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงจากหลอดฉายหรือตัวสะท้อนแสง เพื่อให้ลำแสงขนานผ่านไปตกบนแผ่นโปร่งใส มีความเข้มมาก และช่วยทำให้ภาพบนฉากสว่างชัดเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condenser Padsคาปาซิเตอร์ทำเป็นแผ่น [การแพทย์]
Condensersเครื่องควบแน่น, ที่รวมแสง, คอนเดนเซอร์, คอนเดนเซอร์ [การแพทย์]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, evaporated zinc will only condense onto metal.เอาล่ะ สังกะสีจะถูกทำให้ระเหย น้อยลงไปเมื่ออยู่กับโลหะ The Bones That Weren't (2010)
No, every writer condenses people for better dramatic effect.ไม่นะ นักเขียนทุกคนก็ต้องผสมผสานตัวละคร เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์มากขึ้นไง Memoirs of an Invisible Dan (2011)
They condense like raindrops from giant clouds of gas and dust.พวกเขารวมตัวเหมือนเม็ดฝน จากเมฆยักษ์ของก๊าซและฝุ่นละออง Standing Up in the Milky Way (2014)
Vapor rising from the lakes condenses and falls again as rain.ไอลอยขึ้นมาจากทะเลสาบ ควบแน่นและตกอีกครั้งขณะที่ฝนตก Some of the Things That Molecules Do (2014)
It condenses from thin air in the cool of the night, only to vanish with the heat of the day.มันควบแน่นจากอากาศบาง ในเย็นของคืน เพียงเพื่อที่จะหายไปกับ ความร้อนของวัน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
A few thousand years after each impact, the Earth would have cooled down enough for water to condense into oceans.ไม่กี่พันปีหลังจาก ผลกระทบแต่ละ โลกจะได้เย็นลงพอ สำหรับน้ำที่จะรวม ตัวเป็นมหาสมุทร The Immortals (2014)
Our Milky Way has more than 100 of these vast clouds, a place where gas and dust condense to form new stars and planets.ทางช้างเผือกของเรามีมาก กว่า 100 ของเมฆใหญ่เหล่านี้ สถานที่ที่ก๊าซและฝุ่นควบแน่น ในรูปแบบใหม่ดาวและดาวเคราะห์ The Immortals (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องทำความเย็น(n) freezers, See also: condenser, cooler, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ
กิ่ว(adj) compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai Definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คอนเดนเซอร์(n) condenser, Example: การบรรจุไฟเข้าในคอนเดนเซอร์จะกินเวลาหลายวินาที, Thai Definition: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, Notes: ภาษาอังกฤษ
เครื่องควบแน่น(n) condenser, Example: การทดลองเขาใช้เครื่องควบแน่น, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง
ย่อความ(v) summarize, See also: condense, abbreviate, be brief, Syn. สรุปความ, ย่อเรื่อง, Example: ครูสั่งให้นักเรียนย่อความบทที่ 1 มาส่งเป็นการบ้าน, Thai Definition: ตัดเนื้อความให้เหลือแต่ใจความ, ย่นเนื้อความให้น้อยลง
ย่อส่วน(v) condense, See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract, Syn. ย่อขนาด, Example: รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประมาณ 50 เท่า
กลั่นตัว(v) condense, Example: ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศเมื่ออากาศเย็นจะกลั่นตัวมาเป็นหยดน้ำที่เกาะติดอยู่ในถ้วยแก้ว
ควบแน่น(v) condense, See also: compress, Example: ไอเย็นเกิดควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างแก้ว, Thai Definition: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่โมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
นพนิต(n) condensed cheese, See also: clarified butter, Syn. เนยข้น, Thai Definition: เนยข้นชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี)
นมข้น(n) condensed milk, Example: แพทย์ห้ามใช้นมข้นเลี้ยงทารก, Thai Definition: นมที่มีลักษณะข้นและมีรสหวานจัด ได้จากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วเติมน้ำตาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้น[khon] (v) EN: thicken ; condense  FR: épaissir
ข้น[khon] (adj) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky  FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คอนเดนเซอร์[khøndēnsoē] (n) EN: condenser
ควบแน่น[khūapnaen] (v) EN: condense ; compress  FR: condenser
กลั่นตัว[klantūa] (v) EN: condense  FR: se condenser
นมข้น[nom khon] (n) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk  FR: lait concentré [ m ]
สังเขป[sangkhēp] (v) EN: summarize ; condense  FR: synthétiser
ย่อ[yø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down  FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อ[yø] (adj) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed  FR: bref
ย่อความ[yøkhwām] (n) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement  FR: précis [ m ] ; sommaire [ m ] ; abrégé [ m ] ; résumé [ m ] ; condensé [ m ] ; digest [ m ] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONDENSE K AH0 N D EH1 N S
CONDENSED K AH0 N D EH1 N S T
CONDENSER K AH0 N D EH1 N S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condense (v) kˈəndˈɛns (k @1 n d e1 n s)
condensed (v) kˈəndˈɛnst (k @1 n d e1 n s t)
condenser (n) kˈəndˈɛnsər (k @1 n d e1 n s @ r)
condenses (v) kˈəndˈɛnsɪz (k @1 n d e1 n s i z)
condensers (n) kˈəndˈɛnsəz (k @1 n d e1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] condense; aggregation; coagulate; coacervation #8,701 [Add to Longdo]
凝聚态[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, / ] condensed matter (phys.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスコンデンサ[aisukondensa] (n) ice condenser [Add to Longdo]
コンデンサー(P);コンデンサ[kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
コンデンス[kondensu] (n, vs) condense [Add to Longdo]
コンデンスミルク[kondensumiruku] (n) condensed milk [Add to Longdo]
マイカコンデンサー[maikakondensa-] (n) mica condenser [Add to Longdo]
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser [Add to Longdo]
加糖練乳[かとうれんにゅう, katourennyuu] (n) sweetened condensed milk [Add to Longdo]
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser [Add to Longdo]
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser [Add to Longdo]
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n, adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top