Search result for

condense

(68 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condense-, *condense*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condense    [VT] ทำให้น้อยลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. contract, compress
condense    [VT] ย่อ, Syn. abridge, abbreviate
condenser    [N] เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
condensed milk    [N] นมข้นหวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condense spikeช่อเชิงลดแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser water; cooling waterน้ำหล่อเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser-discharge spot welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
condenser-discharge spot-welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condenseการควบแน่น [การแพทย์]
Condensed financial statementงบการเงินอย่างย่อ [การบัญชี]
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condenser lensเลนส์ช่วยรวมแสง, ชุดของเลนส์ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงให้ลำแสงลู่เข้าหากัน เช่น ชุดของเลนส์ส่วนหนึ่งที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์  หรือในกล้องฉายภาพ ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงจากหลอดฉายหรือตัวสะท้อนแสง เพื่อให้ลำแสงขนานผ่านไปตกบนแผ่นโปร่งใส มีความเข้มมาก และช่วยทำให้ภาพบนฉากสว่างชัดเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condenser Padsคาปาซิเตอร์ทำเป็นแผ่น [การแพทย์]
Condensersเครื่องควบแน่น,ที่รวมแสง,คอนเดนเซอร์,คอนเดนเซอร์ [การแพทย์]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condensed milkn. นมข้น
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องทำความเย็น    [N] freezers, See also: condenser, cooler, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ
กิ่ว    [ADJ] compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คอนเดนเซอร์    [N] condenser, Example: การบรรจุไฟเข้าในคอนเดนเซอร์จะกินเวลาหลายวินาที, Thai definition: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, Notes: ภาษาอังกฤษ
เครื่องควบแน่น    [N] condenser, Example: การทดลองเขาใช้เครื่องควบแน่น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง
ย่อความ    [V] summarize, See also: condense, abbreviate, be brief, Syn. สรุปความ, ย่อเรื่อง, Example: ครูสั่งให้นักเรียนย่อความบทที่ 1 มาส่งเป็นการบ้าน, Thai definition: ตัดเนื้อความให้เหลือแต่ใจความ, ย่นเนื้อความให้น้อยลง
ย่อส่วน    [V] condense, See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract, Syn. ย่อขนาด, Example: รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประมาณ 50 เท่า
กลั่นตัว    [V] condense, Example: ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศเมื่ออากาศเย็นจะกลั่นตัวมาเป็นหยดน้ำที่เกาะติดอยู่ในถ้วยแก้ว
ควบแน่น    [V] condense, See also: compress, Example: ไอเย็นเกิดควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างแก้ว, Thai definition: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่โมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
นพนิต    [N] condensed cheese, See also: clarified butter, Syn. เนยข้น, Thai definition: เนยข้นชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี)
นมข้น    [N] condensed milk, Example: แพทย์ห้ามใช้นมข้นเลี้ยงทารก, Thai definition: นมที่มีลักษณะข้นและมีรสหวานจัด ได้จากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วเติมน้ำตาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้น[v.] (khon) EN: thicken ; condense   FR: épaissir
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky   FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คอนเดนเซอร์[n.] (khøndēnsoē) EN: condenser   
ควบแน่น[v.] (khūapnaen) EN: condense ; compress   FR: condenser
กลั่นตัว[v.] (klantūa) EN: condense   FR: se condenser
นมข้น[n.] (nom khon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk   FR: lait concentré [m]
สังเขป[v.] (sangkhēp) EN: summarize ; condense   FR: synthétiser
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down   FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed   FR: bref
ย่อความ[n.] (yøkhwām) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement   FR: précis [m] ; sommaire [m] ; abrégé [m] ; résumé [m] ; condensé [m] ; digest [m] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDENSE    K AH0 N D EH1 N S
CONDENSED    K AH0 N D EH1 N S T
CONDENSER    K AH0 N D EH1 N S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condense    (v) (k @1 n d e1 n s)
condensed    (v) (k @1 n d e1 n s t)
condenser    (n) (k @1 n d e1 n s @ r)
condenses    (v) (k @1 n d e1 n s i z)
condensers    (n) (k @1 n d e1 n s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser [Add to Longdo]
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
コンデンス[, kondensu] (n,vs) condense [Add to Longdo]
コンデンスミルク[, kondensumiruku] (n) condensed milk [Add to Longdo]
マイカコンデンサー[, maikakondensa-] (n) mica condenser [Add to Longdo]
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser [Add to Longdo]
加糖練乳[かとうれんにゅう, katourennyuu] (n) sweetened condensed milk [Add to Longdo]
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser [Add to Longdo]
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser [Add to Longdo]
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] condense; aggregation; coagulate; coacervation [Add to Longdo]
凝聚态[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, / ] condensed matter (phys.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condense \Con*dense"\, v. i.
   1. To become more compact; to be reduced into a denser form.
    [1913 Webster]
 
       Nitrous acid is gaseous at ordinary temperatures,
       but condenses into a very volatile liquid at the
       zero of Fahrenheit.          --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.)
    (a) To combine or unite (as two chemical substances) with
      or without separation of some unimportant side
      products.
    (b) To undergo polymerization.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condense \Con*dense"\, v. t. [imp. & p. p. {Condensed}; p. pr. &
   vb. n. {Condensing}.] [L. condensare; con- + densare to make
   thick or dense, densus thick, dense: cf. F. condenser. See
   {Dense}, and cf. {Condensate}.]
   1. To make more close, compact, or dense; to compress or
    concentrate into a smaller compass; to consolidate; to
    abridge; to epitomize.
    [1913 Webster]
 
       In what shape they choose,
       Dilated or condensed, bright or obscure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The secret course pursued at Brussels and at Madrid
       may be condensed into the usual formula,
       dissimulation, procrastination, and again
       dissimulation.            --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem. & Physics) To reduce into another and denser form,
    as by cold or pressure; as, to condense gas into a liquid
    form, or steam into water.
    [1913 Webster]
 
   {Condensed milk}, milk reduced to the consistence of very
    thick cream by evaporation (usually with addition of
    sugar) for preservation and transportation.
 
   {Condensing engine}, a steam engine in which the steam is
    condensed after having exerted its force on the piston.
 
   Syn: To compress; contract; crowd; thicken; concentrate;
     abridge; epitomize; reduce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condense \Con*dense"\, a. [L. condensus.]
   Condensed; compact; dense. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The huge condense bodies of planets.   --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condense
   v 1: undergo condensation; change from a gaseous to a liquid
      state and fall in drops; "water condenses"; "The acid
      distills at a specific temperature" [syn: {condense},
      {distill}, {distil}]
   2: make more concise; "condense the contents of a book into a
     summary" [syn: {digest}, {condense}, {concentrate}]
   3: remove water from; "condense the milk"
   4: cause a gas or vapor to change into a liquid; "The cold air
     condensed the steam"
   5: become more compact or concentrated; "Her feelings condensed"
   6: develop due to condensation; "All our planets condensed out
     of the same material"
   7: compress or concentrate; "Congress condensed the three-year
     plan into a six-month plan" [syn: {condense}, {concentrate},
     {contract}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top