ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compress

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compress-, *compress*, compres
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compress(vt) บีบอัด, See also: กดเข้าด้วยกัน, Syn. condense, compact
compressed(adj) ที่ถูกบีบอัด, Syn. concise, compact
compressor(n) เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ
compression(n) การบีบอัด, Syn. condensation, squeezing
compressive(adj) ที่มีอำนาจกดดัน
compress into(phrv) กดหรืออัดให้เล็กลง
compress into(phrv) แสดง (ความคิดเห็นหรือความคิด) ด้วยการใช้คำพูดน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compress(คัมเพรส') { compressed, compressing, compresses } vt. บีบ, อัด, กด, ทำให้แข็ง. vi. ได้รับการบีบ, ได้รับการอัด. n. (คอม'เพรส) ผ้าอัด, ลูกประคบ, ผ้าอัดยา, เครื่องบิน, เครื่องกด., See also: compressibility n. ดูcompress compressible adj. ดูcompress compres
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด, ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน, ซึ่งแบนตามยาว, ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด, การบีบ, การกด, ผลจากการถูกอัด, ความกดดัน, ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง ในดอส 6.0 ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้ จานบันทึกชนิดอ่อน floppy disk ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
compressive(คัมเพรส'ซิฟว) adj. ซึ่งกดดัน
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด, สิ่งอัด, กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย, เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
compress(n) ผ้าพันแผล, เครื่องกด, เครื่องอัด, เครื่องบีบ, ลูกประคบ
compress(vt) กด, บีบรัด, อัด, ย่อ, ทำให้แข็ง
compression(n) การบีบ, การอัดแน่น, การกด, ความกดดัน
incompressible(adj) กดไม่ได้, อัดไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compress; zipบีบ, อัด, บีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressed SLIP (CSLIP)สลิปแบบอัด (ซีสลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compressed-air sickness; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compressionการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการบีบ, การอัด, การบีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการกด, การอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compression bandageการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression efficiencyประสิทธิภาพการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
compressบีบ, อัด, บีบอัด [คอมพิวเตอร์]
Compress, Coldการประคบตาด้วยความเย็น [การแพทย์]
Compressedถูกบีบ [การแพทย์]
Compressed Gas Fillingวิธีบรรจุด้วยก๊าซอัด [การแพทย์]
Compressibilityสภาพอัดตัวได้, Example: สมบัติของดินที่เกี่ยวกับความยากง่ายในการอัด ตัว เมื่อมีแรงมาบดอัด สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้ สภาพอัดตัวได้ = V -1 dV/dP เมื่อ dV/dP คือ อัตราการลดปริมาตร (V) ภายใต้ความดัน (P) ที่เพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Compressibleถูกกดอัด, บีบอัดได้ [การแพทย์]
Compressionแรงอัด, Example: แรงที่จะทำให้วัตถุทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionแรงอัดประลัย, Example: แรงอัดขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionแรงอัดประลัยของคอนกรีต, Example: แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทำให้แท่งคอนกรีตทรง กระบอก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยี่สิบแปดวันทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionการอัด, การกด, แรงอัด, ถูกกดทับ, อัดใส่แบบพิมพ์, แรงอัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In order to imagine all of cosmic time let's compress it into a single calendar year.เพื่อที่จะจินตนาการ ตลอดเวลาจักรวาล ขอบีบอัดลงในปฏิทินปีเดียว Standing Up in the Milky Way (2014)
If we could compress all those nights of stargazing into a single minute, this is what we would see.ถ้าเราสามารถบีบอัดคืนทุกคนของ เข้าสู่นาทีเดียว นี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็น Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compressApply a compress to the affected part every two hours.
compressSend it to me in/as a compressed file.
compressThe gas was compressed into a gas cylinder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
กิ่ว(adj) compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai Definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คอมเพรสเซอร์(n) compressor, Example: อากาศจะทำให้แผงร้อนระบายความร้อนไม่ดี เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์กินไฟฟ้ามากขึ้นและยังทำให้เสียเร็วอีกด้วย, Thai Definition: เครื่องอัดอากาศ, เครื่องอัดวัตถุ, Notes: (อังกฤษ)
รีด(v) press, See also: compress, crush, squeeze, force down, mash, push, Syn. บีบ, กด, เค้น, Example: เนื้อเมล็ดฝ้ายถูกอัดรีดให้เป็นแผ่นบางๆ ก่อนจะถูกนำเข้าเครื่องลดความชื้น, Thai Definition: บีบด้วยอาการเค้น เพื่อทำให้ไหลออกมา เพื่อทำให้ยาวออกหรือเพื่อทำให้เรียบ
ควบแน่น(v) condense, See also: compress, Example: ไอเย็นเกิดควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างแก้ว, Thai Definition: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่โมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
ความกดดัน(n) pressure, See also: compression, Syn. แรงดัน, Example: กระเพาะลมมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวของปลาภายใต้ความกดดันของน้ำ
ที่สูบลม(n) tire pump, See also: compressor

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
บี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze
บีบ[bīp] (v) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring  FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: press ; force ; compel ; compress
หีบ[hīp] (v) EN: press ; squeeze ; crush ; compress  FR: presser
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
คั้น[khan] (v) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract  FR: presser ; écraser
ขนาบ[khanāp] (v) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides
คอมเพรสเซอร์[khømphrētsoē] (n) EN: compressor  FR: compresseur [ m ]
ของไหลที่อัดได้[khøng-lai thī at dai] (n, exp) EN: compressible fluid  FR: fluide compressible [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
compress
compress
compressed
compresses
compresses
compresses
compressor
compressing
compression
compressors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compress
compress
compressed
compresses
compresses
compressor
compressing
compression
compressors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压缩比[yā suō bǐ, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄅㄧˇ,    /   ] compression ratio #61,138 [Add to Longdo]
可压缩[kě yā suō, ㄎㄜˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ,    /   ] compressible [Add to Longdo]
压紧[yā jǐn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ,   /  ] compress [Add to Longdo]
压缩器[yā suō qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄑㄧˋ,    /   ] compressor [Add to Longdo]
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ,     /    ] compression loss (in digital technology) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧縮(P);あっ縮[あっしゅく, asshuku] (n, vs) compression; condensation; constriction; compaction; (P) #6,249 [Add to Longdo]
エアコンプレッサー[eakonpuressa-] (n) air compressor [Add to Longdo]
コンプレス[konpuresu] (n) compress [Add to Longdo]
コンプレッサ[konpuressa] (n) { comp } compressor [Add to Longdo]
コンプレッサー[konpuressa-] (n) compressor; (P) [Add to Longdo]
コンプレッション[konpuresshon] (n) { comp } compression [Add to Longdo]
スクイズ[sukuizu] (n, vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
ダイブテーブル[daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] (n) { comp } data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] (n) { comp } disk compression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
圧縮モード[あっしゅくモード, asshuku mo-do] compress mode [Add to Longdo]
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compress \Com"press\, n. [F. compresse.] (Surg.)
   A folded piece of cloth, pledget of lint, etc., used to cover
   the dressing of wounds, and so placed as, by the aid of a
   bandage, to make due pressure on any part.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compress \Com*press"\, v. t. [imp. & p. p. {Compressed}; p. pr &
   vb. n. {Compressing}.] [L. compressus, p. p. of comprimere to
   compress: com- + premere to press. See Press.]
   1. To press or squeeze together; to force into a narrower
    compass; to reduce the volume of by pressure; to compact;
    to condense; as, to compress air or water.
    [1913 Webster]
 
       Events of centuries . . . compressed within the
       compass of a single life.       --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
       The same strength of expression, though more
       compressed, runs through his historical harangues.
                          --Melmoth.
    [1913 Webster]
 
   2. To embrace sexually. [Obs.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Computers) to reduce the space required for storage (of
    binary data) by an algorithm which converts the data to a
    smaller number of bits while preserving the information
    content. The compressed data is usually decompressed to
    recover the initial data format before subsequent use.
    [PJC]
 
   Syn: To crowd; squeeze; condense; reduce; abridge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compress
   n 1: a cloth pad or dressing (with or without medication)
      applied firmly to some part of the body (to relieve
      discomfort or reduce fever)
   v 1: make more compact by or as if by pressing; "compress the
      data" [syn: {compress}, {compact}, {pack together}] [ant:
      {decompress}, {uncompress}]
   2: squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the
     spasm contracted the muscle" [syn: {compress}, {constrict},
     {squeeze}, {compact}, {contract}, {press}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 compress
  vt.
 
   [Unix] When used without a qualifier, generally refers to {crunch}ing of a
   file using a particular C implementation of compression by Joseph M. Orost
   et al.: and widely circulated via {Usenet}; use of {crunch} itself in this
   sense is rare among Unix hackers. Specifically, compress is built around
   the Lempel-Ziv-Welch algorithm as described in ?A Technique for High
   Performance Data Compression?, Terry A. Welch, IEEE Computer, vol. 17, no.
   6 (June 1984), pp. 8--19.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top