ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สนธิสัญญา

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนธิสัญญา-, *สนธิสัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนธิสัญญา[N] contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count unit: ฉบับ
สนธิสัญญา[N] treaty, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ร่างสนธิสัญญาถูกแก้หลายครั้งหลายหนแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ
สนธิสัญญา[N] treaty, See also: pact, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนธิสัญญาน. หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ, ความตกลงระหว่างประเทศ
สนธิสัญญาหนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treatyสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatyสนธิสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial treatyสนธิสัญญาการพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multilateral treatyสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multilateral treatyสนธิสัญญาพหุภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty, multilateralสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treaty of peaceสนธิสัญญาสันติภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax treatyสนธิสัญญาทางภาษี [เศรษฐศาสตร์]
European Patent Convention สนธิสัญญาของ 19 ประเทศ ในกลุ่มทวีปยุโรป
สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งเดียวในระบบนี้ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับสิทธิแบบอัตโนมัติจากแต่ละประเทศที่ระบุในการยื่นทันที [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Paris Conventionสนธิสัญญากรุงปารีส
จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1883 มีผลบังคับใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1884 และมีการปรับปรุงเมื่อ 2 มิถุนายน 1934 / 14 กรกฎาคม 1967 มีการลงนามว่า อนุญาตให้สามารถยื่นขอรับสิทธิครั้งที่ 2 ต้องไม่เกิน 1 ปี ที่ยื่นครั้งแรกในประเทศตนเองนั้น ในกลุ่มประเทศสมาชิกและสามารถอ้างวันที่ยื่นฉบับดั้งเดิมในครั้งแรกได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (1996)สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
World Intillectual Property Organization Copyright treaty (1996)สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) , สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
European Union, Treaty of, 1992สนธิสัญญาแมสทิชต์, ค.ศ. 1992 [TU Subject Heading]
Patent Co-operation Treaty (1970)สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (ค.ศ.1970) [TU Subject Heading]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968) [TU Subject Heading]
Unequal treatiesสนธิสัญญาไม่เสมอภาค [TU Subject Heading]
Australia-New Zealand-USสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-สหรัฐอเมริกา " โดยตกลงให้มีการช่วยเหลือประเทศสมาชิกเมื่อถูกคุกคามจากประเทศนอกภาคี ปัจจุบัน ANZUS ยังคงสถานะอยู่แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ (non-operational) เนื่องจากความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับนิวซีแลนด์ยุติลง โดยนิวซีแลนด์ยังไม่ละทิ้งสนธิสัญญา ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอาจจะมีการรื้อฟื้นขึ้นอีก " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
Hey, Spook, treaty.เฮ้ ไอ้เปรต สนธิสัญญา The Great Dictator (1940)
Now, look, you sign-a dis treaty first.ดูสนธิสัญญาคุณตอนนี้ The Great Dictator (1940)
I want him to sign the treaty.ผมต้องการให้เขาเซ็นในสนธิสัญญา The Great Dictator (1940)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I am familiar with the Hague Convention. Religious--สนธิสัญญาเฮกผมรู้อยู่แล้วน่ะ Schindler's List (1993)
According to the register, a Mr. Nakamura from the Treaties Bureau and a Dr. Willis, sir.จากบันทึก เป็นของคุณนากามูระ แผนกสนธิสัญญา และดอคเตอร์วิลลิสค่ะ Ghost in the Shell (1995)
And who's going to pay the price of the Kyoto Accord?แล้วใครจะจ่ายค่าเสียหาย ให้สนธิสัญญาเกียวโต The Day After Tomorrow (2004)
But the government surrendered and accepted the disgraceful Treaty of Versailles.แต่รัฐบาลกลับยอมสงบศึก และเซ็นสนธิสัญญาเวอร์เซิลที่น่าอับอายนั่น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
The Treaty of Rome. The European Union.สนธิสัญญาแห่งโรม การรวมกันของยุโรป The Omen (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนธิสัญญา[n.] (sonthisanyā) EN: pact ; treaty ; accord ; agreement ; deal ; convention   FR: traité [m] ; pacte [m] ; convention [f] ; accord [m]
สนธิสัญญาการค้า[n. exp.] (sonthisanyā kānkhā) EN: trade agreement   FR: accord commercial [m]
สนธิสัญญาการป้องกัน[n. exp.] (sonthisanyā kān pǿngkan) EN: defence pact   
สนธิสัญญาทวิภาคี[n. exp.] (sonthisanyā thawiphākhī) EN: bilateral agreement   FR: accord bilatéral [m]
สนธิสัญญาทางทหาร[n. exp.] (sonthisanyā thāng thahān) EN: military pact   
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (sonthisanyā song phūrāi khām daēn) EN: extradition treaty   FR: traité d'extradition [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord[N] ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, สัญญา
convention[N] ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, Syn. agreement
peace[N] สนธิสัญญาสันติภาพ
treaty[N] สนธิสัญญา, See also: ข้อตกลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
protocol(โพร'ทะคอล) n.พิธีสาร,สนธิสัญญาเบื้องต้น,ต้นร่าง,พิธีทูต,พิธีการทูต,โปรโตคอล,บันทึกความทรงจำของการสนทนา.vi. ร่างต้นร่าง,ร่างพิธีสาร,ร่างพิธีการทูต., See also: protocolar adj. protocolary adj. protocolic adj.
treaty(ทรีท'ที) n. สนธิสัญญา,ข้อตกลง,การเจรจาเพื่อตกลงกัน, See also: treatyless adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
pact(n) สนธิสัญญา,กติกา,สัญญา,ข้อตกลง,อนุสัญญา
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง
treaty(n) สนธิสัญญา,สัญญาระหว่างชาติ,ข้อตกลง,การเจรจา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tripartite Pact (name ) สนธิสัญญาไตรภาคี

German-Thai: Longdo Dictionary
Staatvertrag(n) |der, pl. Staatverträge| สัญญาระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top