Search result for

สนธิสัญญา

(48 entries)
(0.1804 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนธิสัญญา-, *สนธิสัญญา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนธิสัญญา    [N] contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count unit: ฉบับ
สนธิสัญญา    [N] treaty, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ร่างสนธิสัญญาถูกแก้หลายครั้งหลายหนแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ
สนธิสัญญา    [N] treaty, See also: pact, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนธิสัญญาน. หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ, ความตกลงระหว่างประเทศ
สนธิสัญญาหนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treatyสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatyสนธิสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial treatyสนธิสัญญาการพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multilateral treatyสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multilateral treatyสนธิสัญญาพหุภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty, multilateralสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treaty of peaceสนธิสัญญาสันติภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax treatyสนธิสัญญาทางภาษี [เศรษฐศาสตร์]
European Patent Convention สนธิสัญญาของ 19 ประเทศ ในกลุ่มทวีปยุโรป
สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งเดียวในระบบนี้ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับสิทธิแบบอัตโนมัติจากแต่ละประเทศที่ระบุในการยื่นทันที [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Paris Conventionสนธิสัญญากรุงปารีส
จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1883 มีผลบังคับใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1884 และมีการปรับปรุงเมื่อ 2 มิถุนายน 1934 / 14 กรกฎาคม 1967 มีการลงนามว่า อนุญาตให้สามารถยื่นขอรับสิทธิครั้งที่ 2 ต้องไม่เกิน 1 ปี ที่ยื่นครั้งแรกในประเทศตนเองนั้น ในกลุ่มประเทศสมาชิกและสามารถอ้างวันที่ยื่นฉบับดั้งเดิมในครั้งแรกได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (1996)สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
World Intillectual Property Organization Copyright treaty (1996)สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) , สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
European Union, Treaty of, 1992สนธิสัญญาแมสทิชต์, ค.ศ. 1992 [TU Subject Heading]
Patent Co-operation Treaty (1970)สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (ค.ศ.1970) [TU Subject Heading]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968) [TU Subject Heading]
Unequal treatiesสนธิสัญญาไม่เสมอภาค [TU Subject Heading]
Australia-New Zealand-USสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-สหรัฐอเมริกา " โดยตกลงให้มีการช่วยเหลือประเทศสมาชิกเมื่อถูกคุกคามจากประเทศนอกภาคี ปัจจุบัน ANZUS ยังคงสถานะอยู่แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ (non-operational) เนื่องจากความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับนิวซีแลนด์ยุติลง โดยนิวซีแลนด์ยังไม่ละทิ้งสนธิสัญญา ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอาจจะมีการรื้อฟื้นขึ้นอีก " [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนธิสัญญา[n.] (sonthisanyā) EN: pact ; treaty ; accord ; agreement ; deal ; convention   FR: traité [m] ; pacte [m] ; convention [f] ; accord [m]
สนธิสัญญาการค้า[n. exp.] (sonthisanyā kānkhā) EN: trade agreement   FR: accord commercial [m]
สนธิสัญญาการป้องกัน[n. exp.] (sonthisanyā kān pǿngkan) EN: defence pact   
สนธิสัญญาทวิภาคี[n. exp.] (sonthisanyā thawiphākhī) EN: bilateral agreement   FR: accord bilatéral [m]
สนธิสัญญาทางทหาร[n. exp.] (sonthisanyā thāng thahān) EN: military pact   
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (sonthisanyā song phūrāi khām daēn) EN: extradition treaty   FR: traité d'extradition [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tripartite Pact (name ) สนธิสัญญาไตรภาคี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord    [N] ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, สัญญา
convention    [N] ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, Syn. agreement
peace    [N] สนธิสัญญาสันติภาพ
treaty    [N] สนธิสัญญา, See also: ข้อตกลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
protocol(โพร'ทะคอล) n.พิธีสาร,สนธิสัญญาเบื้องต้น,ต้นร่าง,พิธีทูต,พิธีการทูต,โปรโตคอล,บันทึกความทรงจำของการสนทนา.vi. ร่างต้นร่าง,ร่างพิธีสาร,ร่างพิธีการทูต., See also: protocolar adj. protocolary adj. protocolic adj.
treaty(ทรีท'ที) n. สนธิสัญญา,ข้อตกลง,การเจรจาเพื่อตกลงกัน, See also: treatyless adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
pact(n) สนธิสัญญา,กติกา,สัญญา,ข้อตกลง,อนุสัญญา
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง
treaty(n) สนธิสัญญา,สัญญาระหว่างชาติ,ข้อตกลง,การเจรจา

German-Thai: Longdo Dictionary
Staatvertrag(n) |der, pl. Staatverträge| สัญญาระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา

Are you satisfied with the result?

Go to Top