ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expand

IH0 K S P AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expand-, *expand*, expan
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expand(vi) เจริญรุ่งเรือง, Syn. relex
expand(vt) ทำให้กว้าง, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้มากขึ้น, Syn. enlarge, extend
expand(vi) แผ่ขยาย, See also: ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น, Syn. enlarge, extend
expand(vt) ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ)
expand(vi) อธิบายอย่างละเอียด, Syn. decribe, explain
expand(vt) อธิบายอย่างละเอียด, Syn. decribe, explain
expanded(adj) ใหญ่ขึ้น, See also: ขยายตัว, กว้างขึ้น, Syn. extended, outstretched, unfolded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expand(อิคซฺแพนดฺ') v. ขยาย, แผ่, ทำให้กว้างออก, เพิ่ม, คลี่ออก, ยืดออก, บาน, See also: expandable, expandible adj. expander, Syn. widen
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยายหมายถึง หน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง วิธีเพิ่มหน่วยความจำแบบนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส นิยมใช้อยู่ก่อนจะมีการนำชิป (chip) 80286 มาใช้ หน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำต่างหากที่บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ทำเป็นรายการแถมให้ เพิ่มจากหน่วยความจำ 640 K ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ใช่นำหน่วยความจำเดิมมาทำให้ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยความจำคนละหน่วย แต่คอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ได้รวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหน่วยความจำเดียวกัน
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486

English-Thai: Nontri Dictionary
expand(vi, vt) ขยายตัว, แพร่, แผ่, เพิ่ม, คลี่ออก, พัฒนา, ขยายความ, ยืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expanderอุปกรณ์ขยายสัญญาณบีบอีด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expander turbineกังหันแบบไอขยายตัว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expandการปูด [การแพทย์]
Expandable Polystylene, EPSอีพีเอส, Example: เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีขั้นตอนการผลิตแยกมา จากพีเอส สามารถนำมาผลิตเป็นโฟม (Foam) เรียกว่า "พีเอส โฟม" (PS Foam) โฟมดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตถ้วยไอศกรีม ถ้วยเครื่องดื่ม ถาด หรือ กะบะใส่อาหารสำเร็จรูปประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) ถังเก็บของสดหรือถังน้ำแข็งเพราะเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษา อุณหภูมิได้ดี เป็นพลาสติกที่มีสีขาวสะอาด สามารถใช้ในการหีบห่อของแตกง่าย มีน้ำหนักเบา [สิ่งแวดล้อม]
expanded memory systemหน่วยความจำส่วนขยายเวลาใช้ระบบปฏิบัติการ DOS [คอมพิวเตอร์]
Expanded Programme on Immunization (EPI)โครงการขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค [การแพทย์]
Expandingค่อนข้างรวดเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
To expand the boundaries of our ineluctable power!เพื่อขยายเขตขัณฑ์เเห่ง มหาอํานาจของพวกเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
This technology is meant to expand human communication... but you're not even human anymore.เทคโนโลยีนี้ คิดค้นเพื่อรับใช้มนุษย์ แต่แกไม่ใช่มนุษย์อีกแล้ว The Lawnmower Man (1992)
I feel confined, only free to expand myself within boundaries.ฉันรู้สึกเหมือนถูกขัง, เป็นอิสระได้แต่เพียงในบริเวณเขตของตน Ghost in the Shell (1995)
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน Event Horizon (1997)
Is it true what they say about him that he can expand any part of his anatomy?จริงอย่างที่คุณบอกหรือเปล่า ว่าเขาขยายตัวได้? Fantastic Four (2005)
Even if I don't have an arm and a leg, there are signals sent through the nerves... so it picks up the signals, expands them and..ถึงชั้นจะไม่มีแขนกับขา ก็ยังมีเส้นประสาทส่งสัญญาณมา... เราก็จับสัญญาณนั้นแล้วขยายออกมา... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Why don't you expand your mind?ทำไมไม่เปิดใจให้กว้างกว่านี้หน่อยล่ะ Loving Annabelle (2006)
You really think that this is going to expand my awareness of anything?ลุงคิดว่านี่จะช่วยการรับรู้อะไรก็ตาม ของผมดีขึ้นอย่างนั้นเหรอ Peaceful Warrior (2006)
Expand the wave past the note.PRYZWARRA: What the heII happened? Deja Vu (2006)
We expand or we die.We expand or we die. Night at the Museum (2006)
It will expand her lifespan and I will die instead.เพื่อขยายอายุให้เธอ ชั้นจะต้องตายแทน Death Note: The Last Name (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expandA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
expandGlobal agricultural output was expanding.
expandHeat expands most things.
expandHe expanded his research.
expandIf you pump air into a tire it expands.
expandI hope that your future activities will expand our relationship with your firm.
expandI hope to see our relationship expand.
expandLittle did I dream that we would expand our business to the U.S.
expandMany astronomers assume that the universe continues to expand forever.
expandMany astronomers assume that the universe expands infinitely.
expandMaybe I ought to expand the memory.
expandOur primary objective is to expand the South American market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายวง(v) expand (boundaries), See also: expand (limits), Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว, Ant. แคบลง, Example: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว, Thai Definition: แผ่วงกว้างออกไป
ขยายอาณาเขต(v) expand (territory), Syn. ขยายพื้นที่, แผ่อาณาเขต, Example: เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดีจนในที่สุดอาณาจักรทวาราวดีก็สูญสิ้นชื่อไป, Thai Definition: ่แผ่พื้นที่ หรืออาณาเขตให้กว้างขึ้น
ยืด(v) stretch, See also: expand, Syn. ยาน, Ant. หด, Example: อย่าดึงเสื้ออย่างนั้น เดี๋ยวยืดหมด, Thai Definition: ขยายตัวให้ยาวหรือกว้างออกไปได้
ยืดหยุ่น(v) stretch, See also: expand, Ant. ตายตัว, Example: ลำตัวของไส้เดือนยืดหยุ่นได้, Thai Definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
แผ่ขยาย(v) expand, See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow, Syn. แผ่กว้าง, แผ่กระจาย, Example: ปัจจุบันปัญหาใหญ่ๆ ได้แผ่ขยายเข้าสู่สังคมทุกระดับอย่างแก้ไขได้ยาก, Thai Definition: คลี่กระจายออกไปให้มีลักษณะกว้างกว่าเดิม
แผ่ออก(v) spread, See also: expand, extend, widen, stretch, Syn. แผ่ขยาย, แบออก, คลี่ออก, กางออก, Example: กองเพลิงแผ่ออกเป็นวงกว้างน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: คลี่กระจายออกไปจากจุดนั้น
แผ่อิทธิพล(v) extend one's influence, See also: expand one's influence, Syn. ขยายอิทธิพล, แผ่อำนาจ, Example: กลุ่มผู้ค้ายายังคงแผ่อิทธิพลเข้าไปตามหมู่บ้านและโรงเรียน, Thai Definition: แสดงหรือขยายกำลังอำนาจออกไปให้กว้างขวางไปสู่ที่อื่นๆ
พองตัว(v) swell, See also: expand, Syn. ขยายตัว, Example: เมื่อก๊าซลอยสูงขึ้นไปจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองตัวตนกระทั่งระเบิดแตกออกในที่สุด, Thai Definition: ขยายตัวขึ้น, ทำให้ตัวโปร่งขึ้น
แพน(v) spread, See also: expand, Syn. รำแพน, Example: นกตัวผู้ทำเจ้าชู้แพนหางเกี้ยวตัวเมีย, Thai Definition: แผ่ออก, กระจายออก
กระจาย(v) spread, See also: expand, extend, Syn. ขยาย, แผ่, แผ่ขยาย, Example: ร้านค้าที่เป็นสาขาของแม็คโดนัลด์กระจายไปทั่วโลก, Thai Definition: แตกแยกออกจากกันไปในที่ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[baē] (v) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up  FR: déplier ; déployer
กางปีก[kāng pīk] (v, exp) EN: spread the wings ; expand the wings  FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
ขยาย[khayāi] (v) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger  FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขยายอำนาจ[khayāi amnāt] (v, exp) EN: increase power ; extend power ; expand power  FR: étendre le pouvoir
ขยายอาณาเขต[khayāi ānākhēt] (v, exp) EN: expand (territory)
ขยายกิจการ[khayāi kitjakān] (v, exp) EN: expand a business
ขยายตัว[khayāitūa] (v) EN: expand ; get bigger ; enlarge  FR: dilater
ขยายวง[khayāi wong] (v, exp) EN: expand (boundaries) ; expand (limits)
ลาม[lām] (v) EN: spread ; extend ; expand ; diffuse  FR: se répandre ; s'étendre
แผ่[phaē] (v) EN: expand ; extend ; widen  FR: s'étendre ; s'agrandir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPAND IH0 K S P AE1 N D
EXPANDS IH0 K S P AE1 N D Z
EXPANDED IH0 K S P AE1 N D AH0 D
EXPANDED IH0 K S P AE1 N D IH0 D
EXPANDING IH0 K S P AE1 N D IH0 NG
EXPANDABLE IH0 K S P AE1 N D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expand (v) ˈɪkspˈænd (i1 k s p a1 n d)
expands (v) ˈɪkspˈændz (i1 k s p a1 n d z)
expanded (v) ˈɪkspˈændɪd (i1 k s p a1 n d i d)
expanding (v) ˈɪkspˈændɪŋ (i1 k s p a1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拓展[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, ] expand #4,572 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] expand; support on palm; to develop; to open up #9,862 [Add to Longdo]
[běng, ㄅㄥˇ, ] expand; thick weeds #516,014 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n, vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) #1,838 [Add to Longdo]
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1, vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P) #16,136 [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s, vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) #18,016 [Add to Longdo]
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
エキスパンダー[ekisupanda-] (n) expander [Add to Longdo]
エキスパンドブック[ekisupandobukku] (n) { comp } Expand Book [Add to Longdo]
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring [Add to Longdo]
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring [Add to Longdo]
押し広げる;押広げる[おしひろげる, oshihirogeru] (v1) to extend; to expand; to spread out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expand \Ex*pand"\, v. i.
   To become widely opened, spread apart, dilated, distended, or
   enlarged; as, flowers expand in the spring; metals expand by
   heat; the heart expands with joy. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expand \Ex*pand"\, v. t. [imp. & p. p. {Expanded}; p. pr. & vb.
   n. {Expanding}.] [L. expandere, expansum; ex out + pandere to
   spread out, to throw open; perh. akin to E. patent. Cf.
   {Spawn}.]
   1. To lay open by extending; to open wide; to spread out; to
    diffuse; as, a flower expands its leaves.
    [1913 Webster]
 
       Then with expanded wings he steers his flight.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause the particles or parts of to spread themselves or
    stand apart, thus increasing bulk without addition of
    substance; to make to occupy more space; to dilate; to
    distend; to extend every way; to enlarge; -- opposed to
    {contract}; as, to expand the chest; heat expands all
    bodies; to expand the sphere of benevolence.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) To state in enlarged form; to develop; as, to
    expand an equation. See {Expansion}, 5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expand
   v 1: extend in one or more directions; "The dough expands" [syn:
      {expand}, {spread out}] [ant: {contract}, {shrink}]
   2: become larger in size or volume or quantity; "his business
     expanded rapidly"
   3: make bigger or wider in size, volume, or quantity; "expand
     the house by adding another wing"
   4: grow vigorously; "The deer population in this town is
     thriving"; "business is booming" [syn: {boom}, {thrive},
     {flourish}, {expand}]
   5: exaggerate or make bigger; "The charges were inflated" [syn:
     {inflate}, {blow up}, {expand}, {amplify}]
   6: add details, as to an account or idea; clarify the meaning of
     and discourse in a learned way, usually in writing; "She
     elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
     {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit}, {enlarge},
     {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}] [ant:
     {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut}, {foreshorten},
     {reduce}, {shorten}]
   7: expand the influence of; "The King extended his rule to the
     Eastern part of the continent" [syn: {extend}, {expand}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top