ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contractile

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contractile-, *contractile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contractile[ADJ] ที่หดตัวได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contractile(คันแทรค'ไทลฺ) adj. ซึ่งหดตัวได้, See also: contractility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
contractile(adj) หดตัวได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractile-ยืดหดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractileยืดหดได้ [การแพทย์]
Contractile Elementsสารที่สามารถหดตัวได้,ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหดตัว [การแพทย์]
Contractile Proteinsโปรตีนที่หดและคลายตัวได้,โปรตีนสำหรับการหดตัว,โปรตีนในกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการหดตัว,โปรตีนที่ใช้ในการหดตัว [การแพทย์]
contractile vacuoleคอนแทร็กไทล์แวคิวโอล, โครงสร้างภายในเซลล์ของโพรทิสต์บางชนิด มีลักษณะเป็นถุงลม ทำหน้าที่กำจัดน้ำออกจากเซลล์ จะขยายขนาดโตขึ้นเมื่อได้รับน้ำที่อยู่รอบ ๆ และจะหดตัวแฟบลงอย่างรวดเร็วเมื่อถ่ายน้ำหรือพ่นน้ำออกไปนอกเซลล์แล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contractile (j) kˈəntrˈæktaɪl (k @1 n t r a1 k t ai l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
収縮胞[しゅうしゅくほう, shuushukuhou] (n) contractile vacuole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contractile \Con*tract"ile\, a. [Cf. F. contractile.]
   tending to contract; having the power or property of
   contracting, or of shrinking into shorter or smaller
   dimensions; as, the contractile tissues.
   [1913 Webster]
 
      The heart's contractile force.      --H. Brooke.
   [1913 Webster]
 
      Each cilium seems to be composed of contractile
      substance.                --Hixley.
   [1913 Webster]
 
   {Contractile vacuole} (Zool.), a pulsating cavity in the
    interior of a protozoan, supposed to be excretory in
    function. There may be one, two, or more.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contractile
   adj 1: capable of contracting or being contracted; "the
       contractile wings of an insect"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top