Search result for

pac

(147 entries)
(0.0752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pac-, *pac*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

English-Thai: Longdo Dictionary
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
space(n) (คณิต.) ปริภูมิ
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pacifier (n ) จุกนมปลอมสำหรับเด็ก
packaging (n ) วัสดุที่ใช่ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้า materials used to wrap or protect goods.+++
Packerคนห่อวัสดุ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pace    [N] ฝีเท้า, See also: ก้าว, ระยะก้าว, จังหวะก้าวเดิน, Syn. step, tempo
pace    [N] อัตราการเดิน, See also: อัตราการวิ่ง, อัตราการเคลื่อนไหว, Syn. speed
pace    [VI] เดินกลับไปกลับมา
pace    [VI] ก้าวเดิน, Syn. walk, amble
pace    [VT] วัดระยะทางโดยการก้าวเดิน
pack    [N] หีบห่อ, See also: หีบ, ห่อ, Syn. packet, box, package
pack    [N] ของจำนวนมาก, See also: ของที่กองรวมกัน, Syn. plenty, lot, much, Ant. scarcity
pack    [N] ฝูง, See also: กลุ่ม, หมู่, พวก, แก๊ง, คณะ, เหล่า, Syn. gang, band
pack    [N] กระเป๋าสะพายหลัง, Syn. backpack
pack    [VT] บรรจุ, See also: ใส่หีบห่อ, เก็บของใส่กระเป๋า, Syn. collect, gather, Ant. unpack

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacemakerตัวคุมจังหวะ, ส่วนคุมจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacemaker, cardiacตัวคุมจังหวะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachy-หนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyblepharon; pachyblepharosisหนังตาหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyblepharosis; pachyblepharonหนังตาหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachycephalia; pachycephalyกะโหลกศีรษะหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachycephaly; pachycephaliaกะโหลกศีรษะหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachycheiliaริมฝีปากหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachydactylia; macrodactylia; macrodactyly; pachydactylyนิ้วโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pachinkoปาชินโกะ [TU Subject Heading]
Pacific Areaภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Area cooperationความร่วมมือของภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Charterคือกฎบัตรแปซิฟิค ซึ่งประกาศ ณ กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ในโอกาสที่มีการตกลงกันทำสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asia Defense Treaty-SEATO ) ประเทศที่ลงนามเป็นภาคีในสนธิสัญญา คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาสาระสำคัญในสนธิสัญญาดังกล่าว หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SEATO (ซีโต้) นั้นคือ ทุกประเทศภาคีจะร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมาตรฐานการครอง ชีพสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และมีสวัสดิภาพสังคมที่ดี แต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคามสนธิสัญญาคือ บรรดาประเทศภาคีตกลงที่จะป้องกันหรือตอบโต้ความพยายามใด ๆ ที่จะล้มล้างเสรีภาพที่มีอยู่ในเขตสนธิสัญญา หรือทำลายอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งเขตแดนของประเทศภาคี พูดอย่างสั้น ๆ ก็คือฝ่ายโลกเสรีอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ ต้องการกีดกันมิให้ประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าไปมีอำนาจครอบงำดินแดนเขต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างสงครามเย็น (Cold War ) โดยวิธีรุกรานหรือวิธีอื่นใดก็ตาม [การทูต]
Pacific Islands ForumPIF เป็นองค์กรระดับภูมิภาคของประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาลและความมั่นคง ปัจจุบันมีสมาชิก 16 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นาอูรู หมู่เกาะคุก ตองกา ฟิจิ ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะมาร์แชลล์ ปาปัวนิวกีนี วานูอาตู ปาเลา ไมโครนีเซีย คิริบาส นีอูเอ และตูวาลู มีประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) จำนวน 12 ประเทศและ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไทย และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังมีประเทศผู้สังเกตการณ์ (Observer Status) อีก 3 ประเทศ คือ ติมอร์เลสเต นิวแคลิโดเนีย และเฟรนซ์โปลินีเซีย สำนักเลขาธิการ PIF ตั้งอยู่ที่กรุงซูวา ประเทศฟิจิ [การทูต]
Pacific Oceanมหาสมุทรแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Raim ประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิก
ประเทศและหมู่เกาะต่างๆ ที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก รวม 34 ประเทศ และ 23 หมู่เกาะ มีพื้นที่กว่า 70 ล้านตารางไมล์ มีประชากรกว่า 2.5 พันล้านคน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ประเทศในภูมิภาคนี้มีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในอนาคตสูงและยังมีทรัพยากรอยู่มาก ประเทศที่สำคัญๆ ในแถบรมมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น จนผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยอมรับว่า ศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเป็นสตวรรษของประเทศที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Century) เพราะจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
pacific settlement of disputesการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี [การทูต]
Pacific settlement of international disputesการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี [TU Subject Heading]
Pacific Settlement of International Disputesหมายถึง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี คงจะจำกันได้ว่า ในตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในโลกฝ่ายเสรีซึ่งเป็นผู้ชนะ ต่างมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะหาทางมิให้เกิดสงครามขึ้นอีกในโลก จึงตกลงร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (Charter of the United Nations)ดังนั้น ข้อ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องหาทางระ งังกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และข้อ 33 ของกฎบัตรก็ได้บัญญัติไว้ว่า ?1. ผู้เป็นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดำเนินอยู่ต่อไป น่าจะเป็นอันตรายแก่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจักต้องแสวงหาการแก้ไขโดยการเจรจา ไต่สวน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การหันเข้าอาศัยทบวงการตัวแทน การตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธีประการอื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก 2. เมื่อเห็นว่าจำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจักเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่น ว่านั้น? [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pac10 people were packed into the small room.
pacEach package contains a score of cigarettes.
pacThe EC countries are working out a new security pact.
pacYou're such a pack rat.
pacI can't keep pace with your plan.
pacThe restaurant is always packed.
pacDid you get the package I sent you?
pacThe locals around here really live at a relaxed pace.
pacThis instant soup comes in individual packets.
pacI'd like to send this package to Japan.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paca(พา'คะ,แพค'คะ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ที่ลำตัวมีแต้มขาวเป็นจุด ๆ พบในทวีปอเมริกา
pacd(เพสด) adj. เป็นจังหวะ (เร็ว,ช้า) ของการก้าว
pace(เพสด) adj. โดยรับการอนุญาตจาก,ขอโทษ n.,vi.,vt. ก้าว,ฝีเท้า,ลักษณะการก้าว, See also: paced adj.
pacemaker(เพส'เมเคอะ) n. ผู้นำ,สิ่งที่กำหนดความเร็ว
pacer(เพ'เซอะ) n. ม้า,พันธุ์ดีที่ใช้ควบแข่ง,ผู้นำหน้า
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,
pachyderm(แพค'ดีเดิร์ม) n. สัตว์หนังหนามีกีบ,คนหน้าด้าน, See also: pachydermatous adj.
pacific(พะซิฟ'ฟิค) adj. สงบ,นิ่มนวล,รักสันติ ตัวอย่าง: (pacific words,the Pacific Ocean), See also: pacification n.
pacifical(พะซิฟ'ฟิคัล) adj. สงบ,สงบเงียบ,นิ่มนวล,รักสันติ
pacificate(พะซิฟ'ฟิเคท) vt. ทำให้สงบ, See also: pacification n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pace(n) การก้าว,ฝีเท้า,ระยะก้าว
pace(vt) ย่าง,ก้าว,เดิน,วิ่งชะลอ,ทำเป็นตัวอย่าง
pacific(adj) สงบสุข,สันติภาพ,เพื่อความสงบ
pacification(n) การปลอบ,การทำให้สงบ,ความสงบ
pacifism(n) ลัทธิอหิงสา,ลัทธิต่อต้านความรุนแรง
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ,ผู้ต่อต้านความรุนแรง
pacify(vt) ปลอบ,ทำให้สงบลง,ทำให้เงียบ
pack(n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน
pack(vi) รวมกลุ่ม,อัด,ทำให้แน่น
pack(vt) เก็บลงหีบ,ห่อ,บรรจุกระป๋อง,ยัด,อัด,มัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรจุภัณฑ์    [N] package, Example: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก
สนธิสัญญา    [N] treaty, See also: pact, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ห่อ    [V] wrap, See also: package, envelop, Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม, Ant. แกะ, เปิด, แก้, Example: สิ่งของที่จะส่งทางไปรษณีย์ต้องห่อให้เรียบร้อย, Thai definition: พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษ เป็นต้น
ห่อ    [CLAS] pack, See also: parcel, package, packet, Example: แม่ไปตลาด เพื่อซื้อกะปิ น้ำปลาและยาแก้ปวดสองสามห่อ, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่หุ้มด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น เช่น ขนมห่อหนึ่ง ข้าว 2 ห่อ
อัด    [V] pack, See also: press, squeeze, push, put, Syn. บีบ, ดัน, ยัด, Example: เขาอัดเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋าก่อนจะรีบออกจากบ้านทันที
ฝีตีน    [N] speed, See also: pace, step, velocity, Syn. ฝีเท้า, Example: เขาเร่งฝีตีนให้เร็วขึ้นเพราะอยากไปให้พ้นๆ ป่าช้านี้เสียที, Thai definition: ความเร็วในการวิ่ง, ความเร็วในการก้าวหรือเดิน
กุลี    [CLAS] package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
ข้าวห่อ    [N] wrapped food, See also: packed food, Example: เราเอาข้าวห่อของใครของมันออกมาแกะกินกันใต้ต้นไม้, Count unit: ห่อ, Thai definition: ข้าวและกับข้าวที่ใส่เป็นห่อไว้รับประทาน
ฝีเท้า    [N] step, See also: pace, footstep, Syn. ฝีตีน, Example: เขาชะลอฝีเท้า แล้วค่อยๆ ก้าวเข้าไปอย่างเงียบกริบ, Thai definition: การเดิน วิ่ง ช้าหรือเร็ว
แปซิฟิก [N] Pacific, Syn. แปซิฟิค, Example: แม่น้ำใหญ่ของจีนเกือบทุกสายไหลสู่มหาสมุทรโดยเฉพาะไหลออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น แม่น้ำฉางเจียง แม่น้ำหวงเหอ แม่น้ำเฮยหลงเจียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: space ; room   
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAC    P AE1 K
PACO    P EY1 K OW0
PACA    P AA1 K AH0
PACA    P AE1 K AH0
PACK    P AE1 K
PACI    P AA1 CH IY0
PACE    P EY1 S
PACT    P AE1 K T
PACS    P AE1 K S
PACES    P EY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PAC    (n) (p ii1 ei1 s ii1)
pace    (v) (p ei1 s)
pack    (v) (p a1 k)
pact    (n) (p a1 k t)
paced    (v) (p ei1 s t)
paces    (v) (p ei1 s i z)
packs    (v) (p a1 k s)
pacts    (n) (p a1 k t s)
Pacino    (n) (p @ ch ii1 n ou)
pacify    (v) (p a1 s i f ai)

French-Thai: Longdo Dictionary
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
がらっぱち[, garappachi] (n,adj-na) (col) rudeness; rude person [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう[, gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分组交换[fēn zǔ jiāo huàn, ㄈㄣ ㄗㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] packet switching [Add to Longdo]
包装[bāo zhuāng, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ, / ] pack; package [Add to Longdo]
和平主义[hé píng zhǔ yì, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] pacifism [Add to Longdo]
垫料[diàn liào, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] packing material; lagging; litter [Add to Longdo]
太平洋战争[Tài píng yáng Zhàn zhēng, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] Pacific war between Japan and the US, 1941-1945 [Add to Longdo]
太平洋周边[tài píng yáng zhōu biān, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] Pacific Rim [Add to Longdo]
小包[xiǎo bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠ, ] packet [Add to Longdo]
步伐[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, ] pace; (measured) step; march [Add to Longdo]
步测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] pacing [Add to Longdo]
环太平洋[Huán Tài píng yáng, ㄏㄨㄢˊ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, / ] Pacific Rim [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
租借[そしゃく, soshaku] Pacht [Add to Longdo]
租借地[そしゃくち, soshakuchi] Pachtland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 PAC \PAC\ (p[a^]k), n. [Acronynm from Political Action
   Committee.] (Politics)
   A {political action committee}, a committee formed by an
   organization or special-interest group to raise money to
   support candidates for office or to influence legislation. A
   PAC provides a legal means for corporations in the U. S. to
   support political candidates even when direct contributions
   from corporations to candidates is forbidden by law. In
   theory, the corporation may not itself contribute to a PAC,
   but may pay the expenses of raising money from individuals.
   PACs may also be formed by organizations other than
   commercial corporations, such as trade associations.
   [Acronym, U. S.]
 
   Note: PACs became popular in the 1970's after campaign
      finance reform laws put limits on the amount of money
      which an individual can contribute to each candidate
      for public office. In addition to simply supporting
      candidates with specific viewpoints, the unstated
      purpose of PACs is to make politicians aware of their
      viewpoints, by aggregating sums of money into
      significant single donations. This latter effect has
      aroused criticism of PACs from reformers who feel that
      large donations bias the political process.
      [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pac \Pac\ (p[a^]k), n.
   A kind of moccasin, having the edges of the sole turned up
   and sewed to the upper. --Knight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PAC
   n 1: committee formed by a special-interest group to raise money
      for their favorite political candidates [syn: {political
      action committee}, {PAC}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAC
     PCI AGP Controller (Intel, IC, PCI, AGP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAC
     Privilege Attribute Certificate (DCE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAC
     Proxy Auto-Config (WWW, Mozilla)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top