Search result for

บรรจุ

(88 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรจุ-, *บรรจุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แบ่งบรรจุseparate packing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรจุ[V] load, See also: pack, enclose, Syn. ใส่, Example: ช่างภาพบรรจุฟิล์มใส่กล้องอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ใส่ลงไว้
บรรจุ[V] contain, See also: hold, Syn. ใส่, Example: พนักงานบรรจุน้ำตาลลงในถุงนับพัน เพื่อเอาไว้ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม, Thai definition: เก็บไว้ในภาชนะ
บรรจุ[V] appoint, See also: assign, put in a suitable position, Syn. บรรจุตำแหน่ง, ตั้ง, Ant. ปลดออก, ถอดออกจากตำแหน่ง, Example: หัวหน้าบรรจุสาวสวยที่มาสมัครงานใหม่ในตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวทันที, Thai definition: จัดให้เข้าประจำหน้าที่หรือตำแหน่ง
บรรจุภัณฑ์[N] package, Example: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก
บรรจุตำแหน่ง[V] fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรจุ(บัน-) ก. ประจุ, ใส่ลงในขวด หีบ หรือถุง เป็นต้น, ใส่ลงไว้ในภาชนะหรือสถานที่ที่ใดที่หนึ่งที่มิดชิด เช่น บรรจุอังคาร บรรจุอัฐิ บรรจุศพ
บรรจุโดยปริยายหมายความว่า ให้เข้าประจำที่, ให้เข้าประจำตำแหน่งครั้งแรก, เช่น บรรจุให้เป็นข้าราชการ, ใส่ลงไว้ตามอัตรา เช่น บรรจุเข้าไว้ในรายการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uploadบรรจุขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
uploadบรรจุขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
downloadบรรจุลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downloadบรรจุลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
load-and-goบรรจุแล้วทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food containerบรรจุภัณฑ์อาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Downloadบรรจุลง, การส่งข้อมูลจากแม่ข่ายไปยังเครือข่าย

เขียนทับศัพท์เป็น ดาวน์โหลด [คอมพิวเตอร์]

uploadบรรจุขึ้น, บรรจุขึ้น คือการถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องที่ส่งข้อมูล เรียกว่า ตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายไปยังแม่ข่าย

เขียนทับศัพท์เป็น อัปโหลด [คอมพิวเตอร์]

Containersบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Glass containersบรรจุภัณฑ์แก้ว [TU Subject Heading]
Packagingบรรจุภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Metal containersบรรจุภัณฑ์โลหะ [TU Subject Heading]
Plastic containersบรรจุภัณฑ์พลาสติก [TU Subject Heading]
Packaging บรรจุภัณฑ์
สิ่งสำหรับบรรจุของอาจเป็น หีบห่อ หรือถัง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mayans got two shops where they cut and bag the heroin.พวกมายันมีสองร้าน เป็นจุดที่พวกเขาแยกและบรรจุถุงเฮโรอีน Pilot (2008)
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The contents of that box are highly magnetized.กล่องนั้นบรรจุของที่มี่พลังแม่เหล็กสูง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Said to contain the souls of the entire Tenshu Army.ว่ากับว่าบรรจุวิญญาณนักรบไว้ทั้งหมด Kung Fu Panda (2008)
-I'm not sure even how to load it.-ผมไ่ม่รู้วิธีบรรจุด้วยซ้ำ The Strangers (2008)
And also a place whereby you can rake it loads of money.และยังเป็นสถานที่ ที่คุณสามารถกวาดเงิน ที่บรรจุอยู่ ไปได้ Episode #1.9 (2008)
With all your packing and whatnot.กับทุกการบรรจุและ whatnot ของคุณ Revolutionary Road (2008)
I mean, unless you're talking, what, Plus P Plus loads you can forget the 9 mil.ฉันหมายถึง เว้นแต่สิ่งที่นายกำลังพูดถึง บรรจุกระสุนปืนได้เร็วมากขึ้น... ...พวกนายลืมปืน 9 มม ไปได้เลย Pilot (2008)
it's not loaded.ผมไม่ได้บรรจุกระสุน The Beginning of the End (2008)
Tell me that restating you was't a mistakeหวังว่าฉันคงไม่ผิดนะ ที่บรรจุนายกลับเข้ามา Fast & Furious (2009)
They store carbon, containing more than all the Earth's atmosphere.มันทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอน บรรจุไว้มากกว่าบรรยากาศ ทั้งหมดของโลกเสียอีก Home (2009)
This ice contains the records of our planet.น้ำแข็งนี้บรรจุสถิติของโลกเรา Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasun) EN: load a gun ; charge a gun   FR: charger une arme
บรรจุงาน[v. exp.] (banju ngān) EN: employ permanently   
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บรรจุภัณฑ์[n.] (banjuphan) EN: package   
บรรจุภาชนะอัดลม[X] (banju phātchana atlom) EN: in airtight containers   
บรรจุสินค้า[v. exp.] (banju sinkhā) EN: pack goods   
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีสุญญากาศ[adj.] (banju hīphø dūay withī sunyākāt) EN: vacuum-packed   

English-Thai: Longdo Dictionary
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bale[N] หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package
bale[VT] บรรจุหีบห่อ, Syn. bundle
bale[VI] บรรจุหีบห่อ
bottle[VT] ใส่ขวด, See also: บรรจุลงขวด
can[VT] บรรจุกระป๋อง, Syn. put up, tin
carry[VT] บรรจุ, See also: ใส่, Syn. contain
carton[VT] บรรจุลงกล่อง
casket[VT] บรรจุ, See also: ใส่ลงในหีบหรือตลับ
charge[VT] บรรจุ (กระสุน), Syn. load, fill
coffer[VT] บรรจุในหีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
baggingn. วัตถุที่ใช้ทำถุง,การบรรจุลงถุง
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
bin(บิน) 1. ถัง,ลัง {binned,binning,bins} vt. ใส่ในถังหรือลัง 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มที่บรรจุข้อมูล ที่เป็นเลขฐานสอง (binary) เช่น prog.bin
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
bottle(บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle

English-Thai: Nontri Dictionary
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง
bottle(vt) ใส่ขวด,บรรจุลงขวด
box(vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย
can(vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี
contain(vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง
crate(vt) ใส่หีบ,บรรจุ,ใส่ลงกล่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accommodate (vt) บรรจุ, บรรทุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
詰まり[つまり, tsumari] บรรจุอยู่เต็ม (จมูก) คัด แน่นเอี๊ยด เต็ม (เสื้อ) หด ใกล้ถึงวัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
包む[つつむ, tsutsumu] Thai: บรรจุ English: to pack
詰める[つめる, tsumeru] Thai: บรรจุใส่ภาชนะ English: to pack
収まる[おさまる, osamaru] Thai: บรรจุเข้าไปได้ English: to be obtained

German-Thai: Longdo Dictionary
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์
Gehalt(n) |der, pl. Gehalte| ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ เช่น Der Orangensaft hat einen hohen Gehalt an Vitamin C.
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน , See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top