ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gait

G EY1 T   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gait-, *gait*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gait[N] ท่าเดิน, See also: ความเร็วในการเดิน, Syn. step, pace, walk
gait[N] ความเร็วในการเคลื่อนที่, See also: ความคืบหน้าในการดำเนินงาน, Syn. motion, movements
gaited[ADJ] ซึ่งเยื้องกราย, See also: ซึ่งเหยาะย่าง, ซึ่งก้าวเดินช้าๆ
gaiter[N] ผ้าพันแข้ง (สำหรับนักไต่เขา / นักเดิน), See also: สนับแข้ง
gaiter[N] รองเท้าแบบหุ้มข้อเท้าและไม่มีเชือกผูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gait(เกท) {gaited,gaiting,gaits} n. ท่าทางการเดิน,ท่าทางการย่างก้าว,ท่าทางการวิ่ง,ความเร็วของการเคลื่อนที่ดังกล่าว. vt. สอนวิธีการย่างเท้าของม้า, Syn. bearing
gaited(เก'ทิด) adj. ซึ่งมีท่าทาง เฉพาะของการเดิน (การย่างเท้าและการวิ่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
gait(n) การย่างก้าว,ท่าเดิน,การเดิน,การก้าวเดิน
gaiter(n) ผ้าคลุมรองเท้า,สนับแข้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gaitท่าเดิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, ataxicท่าเดินเปะปะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, duck; gait, waddlingท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, hemiplegicท่าเดินอัมพาตครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, paralyticท่าเดินอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, reelingท่าเดินซวนเซ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, spasticท่าเดินแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, stamping; gait, tabeticท่าเดินกระทืบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, steppageท่าเดินยกเท้าสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, swayingท่าเดินตุปัดตุเป๋ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaitท่าเดิน [TU Subject Heading]
Gaitการเดิน, ท่าเดิน, ท่ายืน, ลักษณะการเดิน [การแพทย์]
Gait Abnormalityการเดินผิดปกติ [การแพทย์]
Gait Cycleวงจรการเดิน, การเดิน [การแพทย์]
Gait Trainingการหัดเดิน, การฝึกท่าเดิน, หัดท่าเดิน [การแพทย์]
Gait, Antalgicเดินลงน้ำหนักแล้วเจ็บ [การแพทย์]
Gait, Awkwardเดินแบบเกร็งๆเปะปะ [การแพทย์]
Gait, Festinatingเดินแบบเหยาะๆ [การแพทย์]
Gait, Scissorsเดินขาไขว้กัน, เดินแบบขาไขว้ [การแพทย์]
Gait, Shufflingท่าเดินแบบซอยเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your form's good, but his gait's off. You might check his shoes.ฟอร์มเธอดีนะ, แต่ม้ามันเดินแปลกๆ เธอน่าจะเช็คเกือกม้าดูซักหน่อย Metamorphosis (2001)
Open them, and see as I walk the Master's gait.เปิดมันออก และมองดูที่ ย่างก้าวของเจ้านายอย่างที่ข้าเดิน The King and the Clown (2005)
Master gait, master bait, either way strains the balls!การล่าเหยื่อนายท่านได้เริ่มแล้ว ไม่ว่าจะทางใดความตึงเครียดก็ยังคงอยู่! The King and the Clown (2005)
I went back and I ran this gait analysis on Simon Campos and on suspect zero.ผมได้กลับไป และทำการวิเคราะห์ ระหว่างไซม่อน แคมโพส และผู้ต้ัองสงสัยหมายเลขศูนย์ Course Correction (2010)
We ran this gait analysis on Simon Camposเราได้วิเคราะห์ท่าเดิน ของไซม่อน แคมโพส Countdown (2010)
Your gait and the contour of your ankle indicate that you've suffered compound fractures to the medial and the lateral malleolus.จากท่าเดินและการเขยื้อน หัวเข่าของคุณ บ่งบอกได้ว่า คุณทรมานจากรอยแตกร้าว จากตรงส่วน ที่อยู่ตรงกลางและส่วน The Bones That Weren't (2010)
Since you already figured out my gait, taste in perfume etc. etc. from the last time...เพราะครั้งที่แล้วคุณรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ, รสนิยมของน้ำหอม.และอื่นๆ Episode #1.2 (2010)
You already have the lady gait and the lady voice, and you'll have to start smoking, though, because this dress is a size two.พวกเธอมีผู้ที่เดินแบบผู้หญิง และเสียงแบบผู้หญิง และเริ่มที่จะสูบบุหรี่ ฉันคิดว่านะ เพราะชุดนี้มันไซส์ 2 Props (2012)
Even after the weight is lost, there are lingering symptoms of osteoarthritis which affect gait, carriage and posture.แม้ว่าหลังจากน้ำหนักจะลดลง ก้อยังมีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ท่าทางการเดิน The Future in the Past (2012)
heavy gait.น่ากลัวและน่าเกรงขาม The After-Dinner Mysteries (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaitHe walks with an awkward gait because of an injury.
gaitHe matched his gait to his companion's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนับแข้ง[N] shin guard, See also: gaiter, leggings, puttee, Syn. เครื่องสวมแข้ง, Example: นักฟุตบอลต้องสวมสนับแข้งทุกครั้งก่อนลงแข่งขัน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องสวมหน้าแข้งเพื่อลดแรงกระแทก ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น หนัง พลาสติก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนับแข้ง[n.] (sanapkhaeng) EN: shin guard ; gaiter ; leggings ; puttee   
ท่าเดิน[n.] (thādoēn) EN: gait   FR: allure [f] ; démarche [f] ; manière de marcher [f] ; manière d'aller [f] ; pas [m] ; marche [f] ; train [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAIT    G EY1 T
GAITAN    G AY2 T AA1 N
GAITER    G EY1 T ER0
GAITHER    G EY1 TH ER0
GAITSKILL    G EY1 T S K IH0 L
GAITHERSBURG    G EY1 TH ER0 Z B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gait    (n) gˈɛɪt (g ei1 t)
gaits    (n) gˈɛɪts (g ei1 t s)
gaiter    (n) gˈɛɪtər (g ei1 t @ r)
gaiters    (n) gˈɛɪtəz (g ei1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步调[bù diào, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] gait; marching order; step; pace, #35,327 [Add to Longdo]
步态[bù tài, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ, / ] gait; tread, #44,292 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲートル[, ge-toru] (n) gaiter (fre [Add to Longdo]
コングレスブーツ[, konguresubu-tsu] (n) congress gaiters [Add to Longdo]
スパッツ[, supattsu] (n) gaiters; leggings; tights; spats; (P) [Add to Longdo]
パッサージュ[, passa-ju] (n) passage (horse gait) (fre [Add to Longdo]
ピアッフェ[, piaffe] (n) piaffe (horse gait) [Add to Longdo]
ピルーエット;ピルエット[, piru-etto ; piruetto] (n) pirouette (horse gait) (fre [Add to Longdo]
域外適用[いきがいてきよう, ikigaitekiyou] (n) extraterritorial application (e.g. of a law); extraterritoriality [Add to Longdo]
横足[よこあし, yokoashi] (n) half-pass (horse gait) [Add to Longdo]
懐が痛む[ふところがいたむ, futokorogaitamu] (exp,v5m) to make a dent in one's purse; to have to pay out of one's own pocket. [Add to Longdo]
海外投資[かいがいとうし, kaigaitoushi] (n) overseas investment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
該当[がいとう, gaitou] to apply, to be applicable (vs) [Add to Longdo]
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慨嘆[がいたん, gaitan] das_Bedauern, das_Beklagen [Add to Longdo]
街灯[がいとう, gaitou] Strassenlaterne, Strassenbeleuchtung [Add to Longdo]
該当[がいとう, gaitou] relevant_sein, passen, zutreffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gait \Gait\, n. [See {Gate} a way.]
   1. A going; a walk; a march; a way.
    [1913 Webster]
 
       Good gentleman, go your gait, and let poor folks
       pass.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner of walking or stepping; bearing or carriage while
    moving.
    [1913 Webster]
 
       'T is Cinna; I do know him by his gait. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gait
   n 1: the rate of moving (especially walking or running) [syn:
      {pace}, {gait}]
   2: a horse's manner of moving
   3: a person's manner of walking

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top