ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tempo

T EH1 M P OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tempo-, *tempo*
Possible hiragana form: てんぽ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempo(n) ความเร็วที่เหมาะสมของดนตรี, See also: จังหวะ, ทำนอง, Syn. pace, speed, rate
tempo(n) จังหวะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือวิถีชีวิต
temporal(adj) ชั่วคราว, See also: , Syn. temporary, transient
temporal(adj) ที่เกี่ยวกับทางโลก, See also: เกี่ยวกับฆราวาส, Syn. earthly, mundane, secular
temporal(adj) เกี่ยวกับขมับ, See also: ใกล้ขมับ
temporary(adj) ชั่วคราว, See also: ที่ไม่ประจำ, ที่ ไม่ตลอดไป, ที่ ไม่ถาวร, Syn. impermanent, Ant. permanent
temporary(n) ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว
temporize(vi) หน่วงเหนี่ยว, Syn. delay, hedge, stall
temporality(n) ลักษณะชั่วคราว, See also: ลักษณะที่ไม่ถาวร
temporarily(adv) โดยชั่วคราว, See also: โดยไม่ถาวร, โดยไม่ประจำ, โดยไม่ตลอดไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tempo(เทม'โพ) n. จังหวะ,ทำนอง,ความเร็ว,อัตราความเร็ว,กระแสชีวิต,การเดินหมากรุกครั้งหนึ่ง ๆ ,รูปแบบของงาน pl. -tempos,tempi
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite
temporal bonen. กระดูกขมับ
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก
temporary(เทม'พะเรอรี่) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร. n. คนที่ทำงานที่ไม่ถาวร., See also: temporarily adv. temporariness n., Syn. transient, brief, short-lived
temporary storageหน่วยเก็บชั่วคราวหมายถึง หน่วยความจำที่จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึง (access) เพื่อจะได้นำไปประมวลผลได้เร็วขึ้นไปอีก โดยปกติแล้ว จะมีอยู่เฉพาะในสื่อที่เก็บแบบเข้าถึงโดยตรงได้ (direct access storage) เป็นต้นว่า จานบันทึก (disk) ส่วนแถบบันทึก (tape) ก็มีบ้าง แต่น้อยมาก
temporise(เทม'พะไรซ) vi. หน่วงเหนี่ยว,เล่นกลอนสด,ดำเนินนโยบายชั่วคราว,รับมือชั่วคราว,ประนีประนอม, See also: temporisation n. temporiszation n. temporiser n. temporiszer n., Syn. filibuster, stall
temporize(เทม'พะไรซ) vi. หน่วงเหนี่ยว,เล่นกลอนสด,ดำเนินนโยบายชั่วคราว,รับมือชั่วคราว,ประนีประนอม, See also: temporisation n. temporiszation n. temporiser n. temporiszer n., Syn. filibuster, stall
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
contemporaneous(คัมเทพะเร'เนียส) adj. เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน,ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, See also: contemporaneity n. ดูcontemporaneous, Syn. contemporary

English-Thai: Nontri Dictionary
tempo(n) จังหวะ,ดนตรี,ทำนอง,รูปแบบของงาน,กระแสชีวิต,อัตราความเร็ว
temporal(adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย
temporarily(adv) เพียงชั่วคราว,อย่างไม่ถาวร
temporary(adj) ชั่วคราว,ชั่วขณะ,ไม่ถาวร,เฉพาะกาล
temporize(vt) ผัดไป,รีรอ,ดำเนินนโยบายชั่วคราว
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว,ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
contemporary(adj) ร่วมสมัย,รุ่นเดียวกัน,ร่วมยุค,อยู่ในสมัยเดียวกัน,ร่วมรุ่น
contemporary(n) คนรุ่นเดียวกัน,คนในยุคเดียวกัน,คนร่วมสมัย
contemporize(vt) เกิดขึ้นพร้อมกัน,เกิดในสมัยเดียวกัน
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tempoความเร็ว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tempoจังหวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tempora (พหู.); temple (เอก.)ขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal๑. -ขมับ๒. เวลา, ตามเวลา๓. ชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ provisional] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporalโดยกาละ, ตามเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal boneกระดูกขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal canthus; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal fossaแอ่งขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal logicตรรกศาสตร์เชิงกาลเวลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
temporal muscleกล้ามเนื้อขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temporal databaseฐานข้อมูลเชิงเวลา [คอมพิวเตอร์]
Temporaryการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Temporary accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Temporary employeesลูกจ้างชั่วคราว [TU Subject Heading]
Temporary employmentการจ้างงานชั่วคราว [TU Subject Heading]
Temporary Exclusion Listรายการขอยกเว้นเป็นการชั่วคราว " หมายถึง รายการที่ขอยกเว้นจากแผนความตกลงเป็นการชั่วคราว เพื่อ ให้มีระยะเวลาในการปรับตัว อาทิ รายการขอยกเว้นเป็นการชั่วคราวของเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือรายการขอยกเว้นจากการเปิดเสรี อุตสาหกรรมและการประติบัติเยี่ยงคนชาติของเขตการลงทุนอาเซียน " [การทูต]
temporary hard waterน้ำกระด้างชั่วคราว, น้ำที่มีเกลือโฮโดรเจนคาร์บอเนตของแคลเซียมหรือแมกนีเซียมละลายอยู่ ทำให้หายกระด้างได้โดยการต้ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Temporary investmentเงินลงทุนชั่วคราว [การบัญชี]
Temporary Suspensionการปิดหลุมชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Temporary Suspensionการปิดหลุมชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But when the sun went down the rapid tempo of the music fellแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลงไปจังหวะอย่างรวดเร็วของเพลงลดลง Pulp Fiction (1994)
What you just played corresponds to a tempo like this.ที่เธอเพิ่งเล่นไปน่ะ ต้องเล่นให้สอดคล้องเป็นจังหวะแบบนี้ The Red Violin (1998)
A bunch of nerves Controls the tempo of the heart.สาขาของเส้นประสาท\ ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ Adverse Events (2008)
It's not really important to be able to keep with the tempo or tuning the sound.ไม่จำเป็นจะต้องไปพะวงถึง จังหวะ หรือท่วงทำนอง Beethoven Virus (2008)
The tempo is wrong and they're messed up. Da-da-da... da.จังหวะจะผิดแล้วมันก็จะเกิดอาการสะเปะสะปะ ดา-ดา-ดา... Beethoven Virus (2008)
Her tempo is so slow!จังหวะของเธอช้าไป Dream High (2011)
Troca rápida no banheiro, e depois chegar a tempo na preparação para a pré-visualização de moda.ความเดินตอนที่แล้ว The Birkin (2012)
You got to totally tempo things up.น่าจะเร่งจังหวะขึ้นหน่อยนะ Hotel Transylvania (2012)
Something tells me the tempo of your life has sped up considerably in the last few hours.เครื่องมือที่ช่วยจับจังหวะให้เที่ยงตรง ขณะกำหนดจังหวะ Currents (2013)
Time to pick up the tempo boysเวลาที่จะรับเด็กชายจังหวะ The Expendables 3 (2014)
A little under tempo ok? Neyman.จังหวะค่อนข้างยากนะ นีย์แมน Whiplash (2014)
Rhythm and soloists, bar 45 we gonna pick up the tempo there alright?ริทึ่มและส่วนโซโล่ ห้องที่ 45 จังหวะจะเพิ่มขึ้นตรงนี้เข้าใจนะ Whiplash (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tempoAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
tempoBecause of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
tempoCould get some temporary treatment because I'll be going back to Japan soon?
tempoDoes she come from the agency that sent the last temporary I had?
tempoDue to the fog, traffic is temporarily suspended.
tempoFor that reason temporary workers are working under inferior conditions.
tempoHe became temporarily deranged.
tempoHis latest works are on temporary display.
tempoHis solution was only a temporary one.
tempoIf you are having temporary financial problems and it is the cause of your outstanding account, let us know about it.
tempoI got a temporary job at the firm.
tempoI'll give you a temporary treatment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเหลือง(n) temporary ID card, See also: temporary identification card, Example: เขานำใบแจ้งความไปที่อำเภอเพื่อออกบัตรเหลืองชั่วคราวแทนบัตรประชาชน, Thai Definition: บัตรที่ทางอำเภอออกให้เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนชั่วคราว
จุดผ่อนปรน(n) temporarily permitted area, Syn. จุดผ่อนผัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเปิดจุดผ่อนปรน เพื่อนำไม้เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน, Thai Definition: จุดที่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำได้ตามใจบ้าง
เป็นการชั่วคราว(adv) temporarily, Syn. ชั่วคราว, Ant. เป็นการถาวร, ตลอดไป, ถาวร, Example: เด็กนักเรียนย้ายมาเรียนที่เต็นท์เป็นการชั่วคราว
งานพิเศษ(n) part-time job, See also: temporary job, Syn. งานนอกเวลา, Example: นอกจากงานประจำในวันธรรมดาแล้ว เขาก็ยังมีงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์อีก, Count Unit: งาน
ฉาบฉวย(adv) temporarily, See also: transitorily, impermanently, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, ชั่วคราว, Example: นักการเมืองต้องเลือกสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งในระยะยาวจะอยู่แบบฉาบฉวยเหมือนเก่าไม่ได้, Thai Definition: ไม่จริงจัง
ทางโลก(adj) secular, See also: temporal, mundane, worldly, Ant. ทางธรรม
เฉพาะกาล(adv) temporarily, See also: momentarily, for the time being, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: ที่ห้ามมิให้พิมพ์โฆษณากฎหมายในรัชกาลที่ 3 นั้น มีผลบังคับเฉพาะกาล และสิ้นผลไปเมื่อหมดรัชกาลนั้น
เฉพาะกาล(adj) temporary, See also: impermanent, interim, momentary, provisional, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: รัฐบาลชุดนี้ถูกคาดหมายแต่แรกแล้วว่าเป็นเพียงรัฐบาลเฉพาะกาลเท่านั้น
ชั่วคราว(adv) temporarily, See also: for a time, for a while, Syn. ไม่ยืนยาว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วครั้งชั่วคราว, Ant. ถาวร, คงทน, ยืนยาว, ยั่งยืน, จีรัง, Example: นักศึกษาเช่าหอพักอาศัยของเอกชนชั่วคราว ก่อนที่จะย้ายเข้าไปหอพักในมหาวิทยาลัย
จร(adj) temporary, See also: impermanent, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, ประจำ, Example: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเหลือง[bat leūang] (n, exp) EN: temporary ID card ; temporary identification card  FR: carte d'identité provisoire [f]
บทเฉพาะกาล[bot chaphǿkān] (n, exp) EN: temporary provisions ; interim arrangement
เฉพาะกาล[chaphǿkān] (adj) EN: temporary ; provisional  FR: temporaire ; provisoire
เฉพาะกาล[chaphǿkān] (adv) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being
ชั่วขณะ[chūakhana] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily  FR: pour un moment
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adv) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time  FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[chūa khrū] (adv) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space  FR: momentané
ชั่วประเดี๋ยว[chūa pradīo] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space
จังหวะ[jangwa] (n) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse  FR: rythme [m] ; tempo [m] ; cadence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPO T EH1 M P OW2
TEMPOS T EH1 M P OW2 Z
TEMPORE T EH1 M P AO0 R
TEMPORE T EH2 M P AO1 R IY0
TEMPORAL T EH1 M P ER0 AH0 L
TEMPORIZE T EH1 M P ER0 AY2 Z
TEMPORARY T EH1 M P ER0 EH2 R IY0
TEMPORALLY T EH1 M P ER0 AH0 L IY0
TEMPORARIES T EH1 M P ER0 EH2 R IY0 Z
TEMPORARILY T EH2 M P ER0 EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tempo (n) tˈɛmpou (t e1 m p ou)
tempos (n) tˈɛmpouz (t e1 m p ou z)
temporal (j) tˈɛmpərəl (t e1 m p @ r @ l)
temporary (j) tˈɛmprəriː (t e1 m p r @ r ii)
temporize (v) tˈɛmpəraɪz (t e1 m p @ r ai z)
temporalty (n) tˈɛmpərəltiː (t e1 m p @ r @ l t ii)
temporized (v) tˈɛmpəraɪzd (t e1 m p @ r ai z d)
temporizes (v) tˈɛmpəraɪzɪz (t e1 m p @ r ai z i z)
temporality (n) tˌɛmpərˈælɪtiː (t e2 m p @ r a1 l i t ii)
temporarily (a) tˈɛmprərəliː (t e1 m p r @ r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暂时[zàn shí, ㄗㄢˋ ㄕˊ, / ] temporary; provisional, #2,575 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] temporary; Taiwan pr. zhan4, #5,318 [Add to Longdo]
暂定[zàn dìng, ㄗㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] temporary arrangement; provisional; tentative, #22,392 [Add to Longdo]
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, ] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively, #27,422 [Add to Longdo]
借调[jiè diào, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] temporary transfer (of personnel), #51,779 [Add to Longdo]
约法[yuē fǎ, ㄩㄝ ㄈㄚˇ, / ] temporary law; provisional constitution, #65,991 [Add to Longdo]
便桥[biàn qiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 便 / 便] temporary bridge, #77,386 [Add to Longdo]
颞骨[niè gǔ, ㄋㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, / ] temporal bone; os temporale (side of the skull, around the ear), #83,556 [Add to Longdo]
暂搁[zàn gē, ㄗㄢˋ ㄍㄜ, / ] temporarily stopped; in abeyance [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] temporary; fleeting; ephemeral [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tempo {n}clip [Add to Longdo]
Tempo {n} | Tempi {pl}tempo | tempos [Add to Longdo]
temporal {adj}temporal [Add to Longdo]
temporär {adj}temporary [Add to Longdo]
Tempo vorlegento set the pace [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
temporaireje t'aime

Japanese-English: EDICT Dictionary
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場限り;其の場限り[そのばかぎり, sonobakagiri] (n) temporary; ad hoc [Add to Longdo]
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
アップテンポ[apputenpo] (n) uptempo [Add to Longdo]
アテンポ[atenpo] (exp) a tempo (ita [Add to Longdo]
グラーヴェ;グラーベ[gura-ve ; gura-be] (n) (1) grave (tempo indication in music) (ita [Add to Longdo]
コンテンポラリー[kontenporari-] (adj-na) contemporary; (P) [Add to Longdo]
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph [Add to Longdo]
ショートステイ[sho-tosutei] (n) short stay; temporary care; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]
一時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] temporary file [Add to Longdo]
一時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]
テンポラリ[てんぽらり, tenporari] temporary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempo \Tem"po\, n. [It., fr. L. tempus. See {Tense}, n.] (Mus.)
   The rate or degree of movement in time.
   [1913 Webster]
 
   {A tempo giusto} (j[=oo]s"t[-o]) [It.], in exact time; --
    sometimes, directing a return to strict time after a tempo
    rubato.
 
   {Tempo rubato}. See under {Rubato}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tempo
   n 1: (music) the speed at which a composition is to be played
      [syn: {tempo}, {pacing}]
   2: the rate of some repeating event [syn: {tempo}, {pace}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 tempo
  1. time; while
  2. weather

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 tempo
  1. time; while
  2. weather

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 tempo
  speed

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tempo /tɛmpoː/ 
  clip; speed; time

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tempo /tɛmpo/
  speed

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 tempo
  speed

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top