ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pacify

P AE1 S AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pacify-, *pacify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pacify(vt) ทำให้สงบ (ความโกรธ, ความหิว), Syn. appease, conciliate, gentle, mollify, Ant. anger
pacify(vt) ทำให้สงบ (สงคราม), Syn. assuage, subdue, Ant. enrage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pacify(แพค'ซะไฟ) vt. ทำให้สงบ, ปลอบขวัญ, See also: pacification n. pacifier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pacify(vt) ปลอบ, ทำให้สงบลง, ทำให้เงียบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smedley Darlington Butler by his own account helped pacify Mexico for American oil companiesสเมดลีย์ ดาร์ลิงตัน บัทเลอร์ เล่าให้ฟังเองว่า (นายพลที่ได้รับเหรียญตราสูงสุดคนหนึ่งของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ) เขาช่วยปราบจลาจลในเม็กซิโกเพื่อบริษัทน้ำมันอเมริกัน The Corporation (2003)
The only way to be healed is to pacify the Gods' anger.ทางเดียวที่จะรักษาได้คือ ทำให้พระเจ้าให้หายพิโรธ The Book of the Three Hans (2006)
But, yeah, I worked there just to kind of pacify my mom a little bit.แต่ ก็เถอะ ฉันทำงานที่นี่ก็เพื่อที่จะเอาใจแม่ Surf's Up (2007)
I have come to pacify my wife and take her back home.ผมมาง้อเมียผมและจะพากลับบ้าน Namastey London (2007)
Sister-in-law is angry with us. Don't worry we will pacify her.พี่สะใภ้โกรธเรา ไม่ต้องห่วงเราจะทำให้เธอหายโกรธ Heyy Babyy (2007)
I'll inform security immediately to get them to pacify him and to escort him out.ผมบอกให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย พาตัวเขาออกไปแล้วครับท่าน Episode #1.2 (2010)
I can only imagine that he confessed for one reason to pacify a guilty conscience.ฉันนึกออกแค่ว่า เขามาสารภาพด้วยเหตุผลเดียว Smoldering Children (2011)
Don't corrupt the host to pacify the parasites.อย่าทำให้ร่างพาหะด่างพร้อย เพียงเพราะต้องการให้ปรสิตยอมสงบ Digital Exploration of Interior Design (2012)
If he wants you to pacify the districts, และฉันบอกได้เลยเขาไม่แฮปปี้แน่ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
You think to pacify me with this? Who cares about a piece of metal?คุณคิดว่าจะปลอบฉันด้วยนี้ ที่ใส่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนของโลหะ? Last Knights (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอบใจ[pløp] (v) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort  FR: calmer ; apaiser
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PACIFY P AE1 S AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pacify (v) pˈæsɪfaɪ (p a1 s i f ai)
pacifying (v) pˈæsɪfaɪɪŋ (p a1 s i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] pacify; quiet #14,895 [Add to Longdo]
[suí, ㄙㄨㄟˊ, / ] pacify #36,971 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE [Add to Longdo]
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE [Add to Longdo]
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1, 西域都護府, 安東都護府, 安南都護府, 安西都護府, 燕然都護府, 単于都護府, 北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established) [Add to Longdo]
風に柳[かぜにやなぎ, kazeniyanagi] (exp) (id) Soft words pacify wrath [Add to Longdo]
靖国[やすくに, yasukuni] (n) pacifying the nation [Add to Longdo]
宥める[なだめる, nadameru] (v1, vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pacify \Pac"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Pacified}; p. pr. & vb.
   n. {Pacifying}.] [F. pacifier, L. pacificare; pax, pacis,
   peace + -ficare (in comp.) to make. See {Peace}, and {-fy}.]
   To make to be at peace; to appease; to calm; to still; to
   quiet; to allay the agitation, excitement, or resentment of;
   to tranquillize; as, to pacify a man when angry; to pacify
   pride, appetite, or importunity. "Pray ye, pacify yourself."
   --Shak.
 
   Syn: lenify, assuage, appease, mollify, placate, gentle,
     gruntle.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        To pacify and settle those countries. --Bacon.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pacify
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: fight violence and try to establish peace in (a location);
     "The U.N. troops are working to pacify Bosnia"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top