ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรจุภัณฑ์

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรจุภัณฑ์-, *บรรจุภัณฑ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรจุภัณฑ์[N] package, Example: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food containerบรรจุภัณฑ์อาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Containersบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Glass containersบรรจุภัณฑ์แก้ว [TU Subject Heading]
Packagingบรรจุภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Metal containersบรรจุภัณฑ์โลหะ [TU Subject Heading]
Plastic containersบรรจุภัณฑ์พลาสติก [TU Subject Heading]
Packaging บรรจุภัณฑ์
สิ่งสำหรับบรรจุของอาจเป็น หีบห่อ หรือถัง [สิ่งแวดล้อม]
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
Composite Pakaging บรรจุภัณฑ์วัสดุผสม
ภาชนะซึ่งผลิตจากวัสดุหลายอย่างซึ่งยากแก่การ นำกลับมาใช้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I keep it all airtight containers.ผมเก็บอาหารทั้งหมดใว้ในภาชนะบรรจุภัณฑ์ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
The Cube is merely a vessel.เดอะคิ้วเป็นเพียงบรรจุภัณฑ์เท่านั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
When you think about it, it's actually brilliant packaging.คิดดูดีๆ บรรจุภัณฑ์เขาดีนะ BrotherFae of the Wolves (2011)
Same drug, different packaging, different serial number.ยาชนิดเดียวกัน บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หมายเลขก็แตกต่างกัน Deadline (2011)
To cover their tracks, PV said it was new packaging.พื่อปกปิดร่องรอยของตัวเอง พีแอนด์วีก็แค่แจ้งว่าได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ Deadline (2011)
According to the source, the memo authorizes Zybax be repackaged as part of a covert recall.ตามที่แหล่งข่าวบอกนั้น เอกสารนั้นเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ไซแบ็กซ์ เพื่อปกปิดการเรียกสินค้าคืน Deadline (2011)
I started as a paperboy, handing out pamphlets, worked as a delivery boy for a Chinese restaurant, a dishwasher... an hourly worker for an apparel packaging store, buying materials and sewing dolls, pushing carts, selling walnut cakes, buying and selling accessories...ผมเริ่มตั้งแต่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ แจกแผ่นพับ ทำงานเป็นเด็กส่งของที่ร้านอาหารจีน ล้างจาน... .. ทำงานเป็นชั่วโมงที่ร้านบรรจุภัณฑ์ ซื้อวัสดุและเย็บตุ๊กตา Me Too, Flower! (2011)
We need a containment case for the 0-8-4.เราต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับ วัตถุ 0-8-4 0-8-4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุภัณฑ์[n.] (banjuphan) EN: package   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bale[N] หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top