ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pacifier

P AE1 S AH0 F AY2 ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pacifier-, *pacifier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pacifier[N] คนที่ทำให้เกิดความสงบ, See also: ผู้ทำให้สงบ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงบ, Syn. dummy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pacifier(แพส'ซะไฟเออะ) n. ผู้ทำให้สงบ,สิ่งที่ทำให้สงบ,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pacifier (n ) จุกนมปลอมสำหรับเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But after normal babies get their pacifiers taken away... you forget all about Baby Corp.แต่หลังจากที่เด็กธรรมดาถูกเอาจุกนมไป นายก็จะลืมบอสัดเบบี๋ The Boss Baby (2017)
I can't find Carl's pacifiers anywhere.ผมหาจุกนมของคาร์ลไม่เจอซักที่เลย Union (2013)
The defense system is automatic and solar assisted, oxygen-fed, auto lock, 100-millimeter pacifiers made by Milland aerospace.เรามีระบบป้องกันอัติโนมัติ และแผงโซล่าเซลล์ เครื่องให้อ๊อกซิเจน,ออโต้ล็อค ป้อมปืนขนาด 100 มม. ถูกสร้างโดย บ.มิลแลนด์ Lockout (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้สงบ[v. exp.] (thamhai sa-ngop) FR: calmer ; pacifier

CMU English Pronouncing Dictionary
PACIFIER    P AE1 S AH0 F AY2 ER0
PACIFIERS    P AE1 S AH0 F AY2 ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pacifier \Pac"i*fi`er\, n.
   1. One who or that which pacifies.
    [1913 Webster]
 
   2. A small device, usually of rubber or plastic containing a
    protruding nipple-shaped portion which a baby may place in
    its mouth and suck on; -- it is used to keep babies
    contented.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pacifier
   n 1: someone who tries to bring peace [syn: {conciliator},
      {make-peace}, {pacifier}, {peacemaker}, {reconciler}]
   2: anything that serves to pacify
   3: device used for an infant to suck or bite on [syn:
     {comforter}, {pacifier}, {baby's dummy}, {teething ring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top