Search result for

pace

(115 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pace-, *pace*
English-Thai: Longdo Dictionary
space(n) (คณิต.) ปริภูมิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pace[N] ฝีเท้า, See also: ก้าว, ระยะก้าว, จังหวะก้าวเดิน, Syn. step, tempo
pace[N] อัตราการเดิน, See also: อัตราการวิ่ง, อัตราการเคลื่อนไหว, Syn. speed
pace[VI] เดินกลับไปกลับมา
pace[VI] ก้าวเดิน, Syn. walk, amble
pace[VT] วัดระยะทางโดยการก้าวเดิน
pacer[N] ม้าที่ใช้ในการแข่งขัน, Syn. pony, mount, steed
pace up[PHRV] เดินกลับไปกลับมา
pace off[PHRV] การวัด, See also: เดินวัด (ระยะทาง)
pace out[PHRV] เดินหรือก้าววัดความยาวของ
pacemaker[N] อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pace(เพสด) adj. โดยรับการอนุญาตจาก,ขอโทษ n.,vi.,vt. ก้าว,ฝีเท้า,ลักษณะการก้าว, See also: paced adj.
pacemaker(เพส'เมเคอะ) n. ผู้นำ,สิ่งที่กำหนดความเร็ว
pacer(เพ'เซอะ) n. ม้า,พันธุ์ดีที่ใช้ควบแข่ง,ผู้นำหน้า
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,
aerospace(แอ' โรสเพส) n. บรรยากาศและอวกาศทั้งหมด
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
apace(อะเพส') adv. เร็ว,ด้วยความเร็ว,รวดเร็ว, Syn. fast, quickly,swiftly)
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
carapace(คา'ระเพส) n. ส่วนที่หุ้มหลังของสัตว์,กระดอง,ฝา

English-Thai: Nontri Dictionary
pace(n) การก้าว,ฝีเท้า,ระยะก้าว
pace(vt) ย่าง,ก้าว,เดิน,วิ่งชะลอ,ทำเป็นตัวอย่าง
apace(adv) อย่างเร็ว,ด้วยความเร็ว
carapace(n) กระดอง,ฝา
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ
space(vt) เว้นช่อง,เว้นระยะ,เว้นวรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacemakerตัวคุมจังหวะ, ส่วนคุมจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacemaker, cardiacตัวคุมจังหวะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lois, don't you think you might want to pace yourself?ลอีส, เธอไม่คิดจะเดินกลับบ้านเองใช่มั๊ยเนี่ย? Committed (2008)
Taub's putting in a temporary pacemaker.เทาป์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบชั่วคราวมาด้วย The Itch (2008)
Even if you're right, that external pacemaker's gonna fail eventually.ถ้าคุณถูก เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอก ก็จะล้มเหลวในที่สุด The Itch (2008)
Permanent pacemakers need precision.เครื่องกระตุ้นแบบถาวร ต้องการความเที่ยงตรง The Itch (2008)
At this pace, you'll be at my wedding by next spring.คุณจะได้อยู่ในงานแต่งงานของฉันในฤดูใบไม้ผลิหน้า Heartbreak Library (2008)
From everything I've heard about you, that would be a pretty big change of pace.จากทุกสิ่ง ที่ฉันได้ยินเรื่องของคุณ มันน่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะ Five the Hard Way (2008)
The warming process gathers pace.กระบวนการความร้อน กำลังทำงานร่วมกัน Home (2009)
That's very impressive. You should see what happens around pacemakers.คุณน่าจะเห็นว่าเกิด อะไรขึ้นรอบๆอุปกรณ์ไฟฟ้า Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
- A change of pace. Come.- ก็ลองอะไรใหม่ๆบ้างไง Invictus (2009)
You have to pace yourself.คุณต้องก้าวเดินไป New York Sucks (2009)
Well then great Here's your chance. Go out, show her the magic, take her through the paces.ดีแล้ว งั้นนี่คือโอกาสของนาย ออกไปแสดงฝีมือให้เธอเห็น พาเธอผ่านเส้นทางที่ถูกต้อง Up in the Air (2009)
Pick up the pace, shall we?เรามาเร่งมือกัน หน่อยมั้ย? Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paceI'd like you to pick up the pace a little on this job.
paceI can't keep pace with you.
paceHis pace quickened.
paceWe have not kept pace with the latest researches.
paceHe's never quite adjusted to the pace of the city.
paceHe walked at a quick pace.
paceI wish I could live at a more relaxed pace, instead of having to watch the clock all the time.
pacePlease don't walk so fast, I can't keep pace with you.
paceYou have to pace yourself or you'll choke halfway through.
paceAnd after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
paceI know. I've thought about how to pace myself.
paceThey're doing their work at a snail's pace!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝีตีน[N] speed, See also: pace, step, velocity, Syn. ฝีเท้า, Example: เขาเร่งฝีตีนให้เร็วขึ้นเพราะอยากไปให้พ้นๆ ป่าช้านี้เสียที, Thai definition: ความเร็วในการวิ่ง, ความเร็วในการก้าวหรือเดิน
ฝีเท้า[N] step, See also: pace, footstep, Syn. ฝีตีน, Example: เขาชะลอฝีเท้า แล้วค่อยๆ ก้าวเข้าไปอย่างเงียบกริบ, Thai definition: การเดิน วิ่ง ช้าหรือเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: space ; room   
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
ช่องไฟ[n.] (chǿngfai) EN: space   
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap   FR: espace [m] ; blanc [m] ; case [f]
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   

CMU English Pronouncing Dictionary
PACE    P EY1 S
PACES    P EY1 S AH0 Z
PACER    P EY1 S ER0
PACEY    P EY1 S IY0
PACED    P EY1 S T
PACERS    P EY1 S ER0 Z
PACE'S    P EY1 S AH0 Z
PACELLI    P AH0 S EH1 L IY0
PACELLA    P AH0 S EH1 L AH0
PACEWAY    P EY1 S W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pace    (v) (p ei1 s)
paced    (v) (p ei1 s t)
paces    (v) (p ei1 s i z)
pacemaker    (n) (p ei1 s m ei k @ r)
pacemakers    (n) (p ei1 s m ei k @ z)
pacesetter    (n) - (p ei1 s - s e t @ r)
pacesetters    (n) - (p ei1 s - s e t @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
てくてく[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P) [Add to Longdo]
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space [Add to Longdo]
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] (n) {comp} address space [Add to Longdo]
イーブンペース[, i-bunpe-su] (n) even pace [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步伐[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, ] pace; (measured) step; march [Add to Longdo]
紧湊[jǐn còu, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ, / ] pace (e.g. of modern life); tempo [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, ] pace back and forth; to walk [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] pace back and forth; hesitate; waver [Add to Longdo]
进度[jìn dù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, / ] pace; tempo; degree of progress (on project); work schedule [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
スペース[すぺーす, supe-su] space [Add to Longdo]
スペースキー[すぺーすきー, supe-suki-] space bar, space key [Add to Longdo]
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area [Add to Longdo]
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space [Add to Longdo]
ディスクスペース[でいすくすぺーす, deisukusupe-su] disk space [Add to Longdo]
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS) [Add to Longdo]
パラメタ空間[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space [Add to Longdo]
メモリ領域[メモリちょういき, memori chouiki] memory space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pace \pace\ (p[=a]s), n. [OE. pas, F. pas, from L. passus a
   step, pace, orig., a stretching out of the feet in walking;
   cf. pandere, passum, to spread, stretch; perh. akin to E.
   patent. Cf. {Pas}, {Pass}.]
   1. A single movement from one foot to the other in walking; a
    step.
    [1913 Webster]
 
   2. The length of a step in walking or marching, reckoned from
    the heel of one foot to the heel of the other; -- used as
    a unit in measuring distances; as, he advanced fifty
    paces. "The height of sixty pace ." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ordinarily the pace is estimated at two and one half
      linear feet; but in measuring distances be stepping,
      the pace is extended to three feet (one yard) or to
      three and three tenths feet (one fifth of a rod). The
      regulation marching pace in the English and United
      States armies is thirty inches for quick time, and
      thirty-six inches for double time. The Roman pace
      (passus) was from the heel of one foot to the heel of
      the same foot when it next touched the ground, five
      Roman feet.
      [1913 Webster]
 
   3. Manner of stepping or moving; gait; walk; as, the walk,
    trot, canter, gallop, and amble are paces of the horse; a
    swaggering pace; a quick pace. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
       Creeps in this petty pace from day to day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In the military schools of riding a variety of paces
       are taught.              --Walsh.
    [1913 Webster]
 
   4. A slow gait; a footpace. [Obs.] --Chucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, a kind of fast amble; a rack.
    [1913 Webster]
 
   6. Any single movement, step, or procedure. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The first pace necessary for his majesty to make is
       to fall into confidence with Spain.  --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) A broad step or platform; any part of a floor
    slightly raised above the rest, as around an altar, or at
    the upper end of a hall.
    [1913 Webster]
 
   8. (Weaving) A device in a loom, to maintain tension on the
    warp in pacing the web.
    [1913 Webster]
 
   9. The rate of progress of any process or activity; as, the
    students ran at a rapid pace; the plants grew at a
    remarkable pace.
    [PJC]
 
   {Geometrical pace}, the space from heel to heel between the
    spot where one foot is set down and that where the same
    foot is again set down, loosely estimated at five feet, or
    by some at four feet and two fifths. See {Roman pace} in
    the Note under def. 2. [Obs.]
 
   {To keep pace with} or {To hold pace with}, to keep up with;
    to go as fast as. "In intellect and attainments he kept
    pace with his age." --Southey.
 
   {To put (someone) through one's paces} to cause (someone) to
    perform an act so as to demonstrate his/her skill or
    ability.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pace \Pace\ (p[=a]s), v. i. [imp. & p. p. {Paced} (p[=a]st); p.
   pr. & vb. n. {Pacing} (p[=a]"s[i^]ng).]
   1. To go; to walk; specifically, to move with regular or
    measured steps. "I paced on slowly." --Pope. "With speed
    so pace." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To proceed; to pass on. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or [ere] that I further in this tale pace.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To move quickly by lifting the legs on the same side
    together, as a horse; to amble with rapidity; to rack.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass away; to die. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pace \Pace\, v. t.
   1. To walk over with measured tread; to move slowly over or
    upon; as, the guard paces his round. "Pacing light the
    velvet plain." --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   2. To measure by steps or paces; as, to pace a piece of
    ground. Often used with out; as, to pace out the distance.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. To develop, guide, or control the pace or paces of; to
    teach the pace; to break in.
    [1913 Webster]
 
       If you can, pace your wisdom
       In that good path that I would wish it go. --Shak
    [1913 Webster]
 
   {To pace the web} (Weaving), to wind up the cloth on the
    beam, periodically, as it is woven, in a loom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pace
   n 1: the rate of moving (especially walking or running) [syn:
      {pace}, {gait}]
   2: the distance covered by a step; "he stepped off ten paces
     from the old tree and began to dig" [syn: {footstep}, {pace},
     {step}, {stride}]
   3: the relative speed of progress or change; "he lived at a fast
     pace"; "he works at a great rate"; "the pace of events
     accelerated" [syn: {pace}, {rate}]
   4: a step in walking or running [syn: {pace}, {stride}, {tread}]
   5: the rate of some repeating event [syn: {tempo}, {pace}]
   6: a unit of length equal to 3 feet; defined as 91.44
     centimeters; originally taken to be the average length of a
     stride [syn: {yard}, {pace}]
   v 1: walk with slow or fast paces; "He paced up and down the
      hall"
   2: go at a pace; "The horse paced"
   3: measure (distances) by pacing; "step off ten yards" [syn:
     {pace}, {step}]
   4: regulate or set the pace of; "Pace your efforts"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PACE
     Priority Access Control Enabled (3Com, ethernet)
     

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 pace
    peace
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top