ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capacity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capacity-, *capacity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

English-Thai: Longdo Dictionary
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capacity(n) ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ, Syn. ability, aptitude, capability
capacity(n) ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้, Syn. limit, contents

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ, ความจุ, ปริมาณ, สติปัญญา, ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, การปฎิบัติหน้าที่, ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่, รับเต็มที่, Syn. size, power, position
high capacityความจุสูงใช้เรียกจานบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง (high density) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู high density ประกอบ
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability
storage capacityความจุของหน่วยเก็บข้อมูลหมายถึง จำนวนข้อมูลที่หน่วยเก็บ เช่น จานบันทึก ฮาร์ดดิสก์ แถบแม่เหล็ก สามารถรับข้อมูลไปเก็บไว้ได้ โดยปกติจะวัดกันเป็น เคไบต์ (K bytes)

English-Thai: Nontri Dictionary
capacity(n) ปริมาตร, ฐานะ, ความจุ, ความสามารถ, สมรรถภาพ, อัตรา, หน้าที่
incapacity(n) ความไม่สามารถ, ความทุพพลภาพ, ความเสียหาย, การขาดคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capacityความจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
capacity๑. ความจุ๒. วิสัยสามารถ, สมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capacityวิสัยสามารถ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacityวิสัยสามารถ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacityความสามารถ (ของบุคคล) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacityความจุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity controlการควบคุมวิสัยสามารถ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity defenseการอ้างเรื่องความสามารถเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity ratingค่าประเมินวิสัยสามารถ มีความหมายเหมือนกับ rated capacity [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity reducerอุปกรณ์ลดวิสัยสามารถ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capacityสมรรถวิสัย, ความสามารถ, ความจุ [การแพทย์]
capacity curvecapacity curve, โค้งความจุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Capacity Limitedขีดจำกัด [การแพทย์]
Capacity of the windความจุลม [อุตุนิยมวิทยา]
Capacity ratioอัตราส่วนของกำลังการผลิต [การบัญชี]
Capacity to Changeความสามารถในการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Capacity varianceผลต่างของกำลังการผลิต [การบัญชี]
Capacity, Diffusingความจุการซึมซ่าน [การแพทย์]
Capacity, Functionalความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน [การแพทย์]
Capacity, Residual, Functionalความจุคงเหลือใช้งานได้, ความจุค้างที่ใช้งานได้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
capacity[เคอะแพ้เซอะทิ] (n) วิสัย (อ้างอิง: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1082)
capacity[เขอะแพ้เสอะถิ] (n) พิสัย

WordNet (3.0)
capacity(n) capability to perform or produce, Ant. incapacity
capacity(n) the amount that can be contained, Syn. content
capacity(n) the maximum production possible
capacity(n) a specified function
capacity(n) (computer science) the amount of information (in bytes) that can be stored on a disk drive
capacity(n) the power to learn or retain knowledge; in law, the ability to understand the facts and significance of your behavior, Syn. mental ability, Ant. incapacity
capacity(n) tolerance for alcohol
capability(n) the susceptibility of something to a particular treatment, Syn. capacity
capacitance(n) an electrical phenomenon whereby an electric charge is stored, Syn. electrical capacity, capacity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Capacity

n.; pl. Capacities [ L. capacitus, fr. capax, capacis; fr. F. capacité. See Capacious. ] 1. The power of receiving or containing; extent of room or space; passive power; -- used in reference to physical things. [ 1913 Webster ]

Had our great palace the capacity
To camp this host, we all would sup together. Shak. [ 1913 Webster ]

The capacity of the exhausted cylinder. Boyle. [ 1913 Webster ]

2. The power of receiving and holding ideas, knowledge, etc.; the comprehensiveness of the mind; the receptive faculty; capability of understanding or feeling. [ 1913 Webster ]

Capacity is now properly limited to these [ the mere passive operations of the mind ]; its primary signification, which is literally room for, as well as its employment, favors this; although it can not be denied that there are examples of its usage in an active sense. Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]

3. Ability; power pertaining to, or resulting from, the possession of strength, wealth, or talent; possibility of being or of doing. [ 1913 Webster ]

The capacity of blessing the people. Alex. Hamilton. [ 1913 Webster ]

A cause with such capacities endued. Blackmore. [ 1913 Webster ]

4. Outward condition or circumstances; occupation; profession; character; position; as, to work in the capacity of a mason or a carpenter. [ 1913 Webster ]

5. (Law) Legal or moral qualification, as of age, residence, character, etc., necessary for certain purposes, as for holding office, for marrying, for making contracts, wills, etc.; legal power or right; competency. [ 1913 Webster ]


Capacity for heat, the power of absorbing heat. Substances differ in the amount of heat requisite to raise them a given number of thermometric degrees, and this difference is the measure of, or depends upon, what is called their capacity for heat. See Specific heat, under Heat.

Syn. -- Ability; faculty; talent; capability; skill; efficiency; cleverness. See Ability. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา Rebecca (1940)
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด, \รุนแรงปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I did the sum in my head... and with the number of lifeboats times the capacity you mentioned...จำนวนเรือช่วยชีวิตกับความจุ Titanic (1997)
And the purpose of diminished capacity is?And the purpose of diminished capacity is? Legally Blonde (2001)
My children believe that their demonstrations and sit-ins... and happenings... what, they believe that these possess the capacity... not only to provoke society, but also to transform it.ลูกป๊ามันเชื่อในการประท้วง การชุมนุม การสร้างสถานการณ์ อะไรพวกนั้น พวกมันเชื่อจริงๆว่า การใช้กำลังเข้าต่อสู้ The Dreamers (2003)
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)
I must live my life with total efficiency, to maximize my inventing capacity, thus enabling me to do the most I can for mankind.ฉันจะได้เอาสมอง ไปประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เต็มที่ ทำประโยชน์ต่อมนุษยชาติให้มากที่สุด Around the World in 80 Days (2004)
But we are operating at capacity as it is.แต่ตอนนี้ห้องเต็มหมดครัย Hotel Rwanda (2004)
Your lung capacity's pathetic Why are you in such bad shape?ปอดเธอไม่ได้เรื่อง ถึงได้เป็นแบบนี้ Swing Girls (2004)
And in what—what capacity should I take you to Africa?แต่ จะให้ผมพาคุณไป ในฐานะอะไรล่ะ? The Constant Gardener (2005)
I thought you showed some interesting ideas there for developing their capacity.ซาโยนาระเหรอ ผมคิดว่า คุณเอาใจเขาได้เก่งทีเดียว ในด้านขยายการลงทุน Match Point (2005)
What you lack is the capacity.แต่นายน่ะ มันหยุดไมได้ Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capacityAll of the factories are nearing capacity.
capacityAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
capacityGenius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [ Quote ]
capacityHe doesn't have the capacity to be president.
capacityHe has a capacity for leadership.
capacityHe has a huge capacity for accepting other people. That's what makes him special.
capacityHe has no capacity to be a teacher.
capacityHe has the capacity to be a future leader of the nation.
capacityHe has the capacity to become an accountant.
capacityHe is a man of great capacity but of little ability.
capacityI advise you in my capacity as a doctor to stop smoking.
capacityI thought that if we lined up benches in the garden as well we could achieve quite a seating capacity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรรถนะ(n) capacity, See also: capability, ability, aptitude, Syn. ความสามารถ, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้นทุกวัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทะนานหลวง(clas) capacity measure equivalent litre, See also: unit of capacity for rice, the official unit being equivalent to one litre, Example: เขาต้องส่งข้าวหนึ่งพันทะนานหลวงต่อปี, Thai Definition: ชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ 1 ลิตร
ทะนาน(clas) capacity measure, See also: unit of capacity, Example: พระองค์ทรงบัญชาการฝึกความอดทนของทหาร โดยให้เอาทรายใส่หลังแทนข้าวสาร วันแรกใส่ข้าวสาร 1 ทะนาน ต่อไปจนครบ 7 ทะนาน, Thai Definition: ชื่อมาตราตวงโบราณ 20 ทะนาน เป็น 1 ถัง, มาตราตวงของไทยโบราณเท่ากับ 8 ฟายมือ, Notes: (สันสกฤต)
ปริมาตร(n) capacity, See also: volume, Syn. ขนาด, ความจุ, Example: ผู้หญิงมีปริมาตรเลือดน้อยกว่าผู้ชายประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากมีไขมันมากกว่า, Thai Definition: ขนาดของสิ่งใดๆ ที่มีรูปทรง 3 มิติ และระบุปริมาณเป็นหน่วยลูกบาศก์ เช่น ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต
ฐานานุรูป(adj) status, See also: capacity, identity, Syn. สมควรแก่ฐานะ, Example: พระสงฆ์มีความเป็นอยู่ตามฐานานุรูป, Notes: (บาลี)
ความจุ(n) capacity, Syn. ปริมาตร, Example: ถังใบนี้มีความจุ 50 แกลลอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้น[ban] (n) EN: ban (1, 000 liter capacity unit)  FR: ban [ m ] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[banlūang] (n) EN: banluang [ 1, 000 liter capacity unit ]  FR: banluang [ m ] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
จุ[ju] (v) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate  FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de
กำลังการผลิต[kamlang kān phalit] (n, exp) EN: production capacity ; capacity  FR: capacité de production [ f ]
กำลังการผลิตสูงสุด[kamlang kān phalit sūngsut] (n, exp) EN: peak capacity
กำลังผลิต[kamlang phalit] (n, exp) EN: capacity  FR: capacité de production [ f ]
การควบคุมความสามารถ[kān khūapkhum khwāmsāmāt] (n, exp) EN: capacity control
การผลิตส่วนเกิน[kān phalit suankoēn] (n, exp) EN: overcapacity  FR: surcapacité [ f ]
การผลิตเต็มกำลัง[kān phalit tem kamlang] (n, exp) EN: full capacity
ขนาด[khanāt] (n) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format  FR: taille [ f ] ; dimension [ f ] ; format [ m ] ; magnitude [ f ] ; mesures [ fpl ] ; calibre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
capacity
capacity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capacity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dù, ㄉㄨˋ, ] capacity; degree; degrees (of temperature); standard #461 [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] capacity; quantity; amount; to estimate #1,066 [Add to Longdo]
容量[róng liàng, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ,  ] capacity; volume; quantitative (science) #4,347 [Add to Longdo]
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ,  ] capacity for liquor; how much one can drink #20,541 [Add to Longdo]
载客量[zài kè liàng, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄤˋ,    /   ] capacity (of bus) #72,211 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handlungsfähigkeit { f }capacity to act [Add to Longdo]
Kapazität { f } | Kapazitäten { pl }capacity | capacities [Add to Longdo]
kapazitiver Blindwiderstandcapacity reactance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
石(P);斛[こく, koku] (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P) #928 [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) #1,335 [Add to Longdo]
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり, たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of #3,917 [Add to Longdo]
定員[ていいん, teiin] (n) fixed number of regular personnel; capacity (of boat, hall, aeroplane, airplane, etc.); (P) #4,435 [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] (n) capacity; electrical capacitance; (P) #4,798 [Add to Longdo]
技能(P);伎能(iK)[ぎのう, ginou] (n) technical skill; ability; capacity; (P) #6,473 [Add to Longdo]
失格[しっかく, shikkaku] (n, vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P) #10,340 [Add to Longdo]
体積[たいせき, taiseki] (n) capacity; volume; (P) #13,600 [Add to Longdo]
流量[りゅうりょう, ryuuryou] (n) flow rate (esp. water or electricity); quantity of flow; capacity (of output or throughput per unit time) #15,586 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity [Add to Longdo]
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity [Add to Longdo]
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity [Add to Longdo]
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity [Add to Longdo]
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set [Add to Longdo]
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top