ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unpack

AH0 N P AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unpack-, *unpack*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unpack(vt) เอาออกจากกระเป๋า, Syn. remove, unload, Ant. load
unpack(vi) เอาออกจากกระเป๋า, Syn. remove, unload, Ant. load
unpack(vt) จัดให้เป็นส่วนๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unpack(อันแพค') vt. แก้ห่อ, เอาออกจากห่อ หรือที่บรรจุ, เอาลงพาหนะบรรทุก. vi. เอาออกจากภาชนะบรรจุ, Syn. unburden

English-Thai: Nontri Dictionary
unpack(vt) แก้ออก, เอาออก, รื้อออก, เปิดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unpackขยายออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unpackขยายออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can unpack your suitcase, Junior. We're not goin'.นายเอากระเป๋าไปเก็บเหอะ จูเนียร์ เราอดไปแล้ว Cool Runnings (1993)
Let's unpack her.- มา ลองแกะของเธอ Dante's Peak (1997)
She just checked in with a request for immediate unpack and press.She just checked in with a request for immediate unpack and press. Maid in Manhattan (2002)
Unpack the snowshoes.เอารองเท้าลุยหิมะออกมา The Day After Tomorrow (2004)
Shigeru, you've got to unpack your own toysชิเกรุ ลูกต้องจัดของเล่นของลูกเข้าที่น่ะ Nobody Knows (2004)
Did someone unpack my bag?มีใครรื้อกระเป๋าผมรึเปล่า The Wicker Man (2006)
So why don't you talk to your friends, and I'll go unpack the car?งั้นทำไมคุณไม่ไปคุยกับเพื่อนๆ แล้วให้ผมไปเก็บของก่อนหละ Now You Know (2007)
So listen, could you quickly unpack my luggage and just put everything in the laundry?ฟังนะ เธอไปเปิด กระเป๋าเดินทางอย่างเร็วเลย แล้วก็เอาผ้าทุกชุดส่งไปร้านซักรีดนะ The Nanny Diaries (2007)
I figure I'd better unpack for him, or the shit will be sitting in the garage for the next three months.ฉันคิดว่าจะจัดให้เป็นระเบียบสัดส่วนให้เขาหน่อย หรือของขยะพวกนี้ จะอยู่ในอู่อีกสองสามเดือน The Revelator (2008)
- Do your chores. Unpack your room.ทำงานบ้าน จัดห้องซะ Living the Dream (2009)
Try to unpack the fake alien poop!ไปแกะกลองอึเอเลียนปลอม Planet 51 (2009)
Why don't you just go upstairs and unpack your stuff? I will learn how to swallow my rage.คุณจะไม่เสียใจเลย If... (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unpackBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
unpack"Let's meet up outside for a date." "If you've got that much free time come and help unpack!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ(v) unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai Definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[kaē hø] (v, exp) EN: untie a package ; unpack a package  FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
เปิด[poēt] (v) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack  FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNPACK AH0 N P AE1 K
UNPACKED AH0 N P AE1 K T
UNPACKING AH0 N P AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unpack (v) ˌʌnpˈæk (uh2 n p a1 k)
unpacks (v) ˌʌnpˈæks (uh2 n p a1 k s)
unpacked (v) ˌʌnpˈækt (uh2 n p a1 k t)
unpacking (v) ˌʌnpˈækɪŋ (uh2 n p a1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンパック[anpakku] (n, vs) { comp } unpack [Add to Longdo]
アンパック10進表記法;アンパック十進表記法[アンパックじっしんひょうきほう, anpakku jisshinhyoukihou] (n) { comp } unpacked decimal notation [Add to Longdo]
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n, vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house) [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] (n, vs) (1) thaw; defrosting; (2) { comp } decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unpack \Un*pack"\, v. t. [1st pref. un- + pack.]
   [1913 Webster]
   1. To separate and remove, as things packed; to open and
    remove the contents of; as, to unpack a trunk.
    [1913 Webster]
 
   2. To relieve of a pack or burden. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unpack
   v 1: remove from its packing; "unpack the presents" [syn:
      {unpack}, {take out}] [ant: {pack}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top