ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饥-, *饥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饥, jī, ㄐㄧ] hungry, starving; hunger, famine
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 2,173

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饿 / ] hunger; hungry; starve, #12,133 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] hungry, #24,563 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] hungry, #24,563 [Add to Longdo]
[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ, / ] hunger and thirst, #25,289 [Add to Longdo]
[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to allay one's hunger, #31,986 [Add to Longdo]
[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to allay one's hunger; also written 充飢|充, #31,986 [Add to Longdo]
[jī huang, ㄐㄧ ㄏㄨㄤ˙, / ] famine, #34,624 [Add to Longdo]
[jī huāng, ㄐㄧ ㄏㄨㄤ, / ] famine, #34,624 [Add to Longdo]
寒交迫[jī hán jiāo pò, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄆㄛˋ, / ] lit. both hunger and cold press (成语 saw); starving and freezing; in desperate poverty, #47,219 [Add to Longdo]
寒交迫[jī hán jiāo pò, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄆㄛˋ, / ] lit. both hunger and cold press (成语 saw); starving and freezing; in desperate poverty, #47,219 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother, my soul is thirsty, my heart is dry.[CN] 兄弟 我的灵魂是渴的 我的心是渴的 America America (1963)
Maybe the hunger clawing at our bellies has clawed my hope away too.[CN] 或许是因为饿抓挠着我们的肚子... ...也把我的希望抓挠走了 Cheyenne Autumn (1964)
And then in one tragic instant after 500 miles and many weeks of desperate flight hope was gone.[CN] 然而就在一瞬间... ...在500英里的长途跋涉和几个星期的寒交迫后... ...希望破灭了 Cheyenne Autumn (1964)
Sometimes the hungry Cheyenne were able to pick up a few stray cows.[CN] 饿的夏安人有时... ...能捡到几头走失的牛 Cheyenne Autumn (1964)
The hungry Cheyenne now stood alone.[CN] 饿的夏安人现在孤立无援了 Cheyenne Autumn (1964)
I'm always hungry.[CN] 我一直处于饿状态 America America (1963)
Those Indians are dying of cold and starvation in that prison.[CN] 那些印第安人在监狱里寒交迫生命垂危 Cheyenne Autumn (1964)
Nymphos.[CN] 渴的女人! Shock Corridor (1963)
Always, hunger baited their heels more fiercely than the soldiers.[CN] 饿带给他们的威胁总是比士兵更大 Cheyenne Autumn (1964)
There was famine in the land caused by cold, drought, fire and flood[CN] 因为霜冻 干旱 火灾和洪水... 土地出现了 An Actor's Revenge (1963)
Not just some poor, starving blanket-heads trying to go home![CN] 而不是现在这些裹着头巾寒交迫只是想着回家的可怜人! Cheyenne Autumn (1964)
In 1836, the starving people rebelled[CN] 1836年 饿的人们 发生暴乱 An Actor's Revenge (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top